Logo UAB
2022/2023

Educació física i la seva didàctica II

Codi: 102050 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Laura Carbonero Sánchez
Correu electrònic:
laura.carbonero@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Es recomana haver cursat l'assignatura "Educació Física i la seva Didàctica I" (3r curs). 

Objectius

En acabar l’assignatura, l'alumnat haurà de ser capaç de:

1. Mostrar un coneixement notable sobre el paper i les aportacions de l'àmbit d'Educació Física en l'etapa d'educació primària. 

2. Copsar les semblances i diferències entre les concepcions pedagògiques essencials de la motricitat i saber-les aplicar en el disseny de situacions d'ensenyament i aprenentatge.

3. Redactar una programació anual en l'àmbit de l'Educació Física en educació primària. 

4. Identificar i aplicar els elements bàsics d'organització i desenvolupament d'una Unitat Didàctica d'Educació Física.

5. Identificar i aplicar els elements bàsics d'organització i desenvolupament d'una sessió d'Educació Física. 

6. Identificar i saber aplicar sistemes i criteris d'avaluació en Educació Física.

7. Saber plantejar les diferents intervencions didàctiques des del punt de vista de l'atenció a la diversitat i la perspectiva de gènere.  

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats esportives dins i fora de l'escola.
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, potencialitats i debilitats), per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament professional.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat de gènere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions i l'elaboració d'informes.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
 • Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar les programacions i activitats d'ensenyament i aprenentatge a la diversitat de l'alumnat, considerant també l'alumnat amb necessitats educatives especials.
 2. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 3. Assolir recursos propis de l'EF que afavoreixin la inclusió educativa en contextos de diversitat.
 4. Entendre les diferències personals que es manifesten en la pràctica de les activitats pròpies de l'EF com un aspecte que s'ha de tractar amb criteris educatius.
 5. Establir equips de treball per poder desenvolupar activitats de forma autònoma.
 6. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit de coneixement propi.
 7. Incorporar les habilitats motrius, l'expressió corporal, el condicionament físic, el joc i les activitats esportives com contingut de l'Educació Física escolar i seqüenciar-les al llarg de l'ensenyament en primaria.
 8. Programar, organitzar i aplicar els aprenentatges i continguts en educació per a la salut en educació física, dissenyant i desenvolupant projectes educatius o unitats de programació que permetin adaptar el currículum d'educació física a l'escola i promoure la qualitat dels contextos.
 9. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 10. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 11. Seqüenciar les capacitats perceptives - motrius al llarg de l'ensenyament en primària segons la lògica interna d'aquest contingut.
 12. Usar les TIC i les TAC en la recerca d'informació i en el desenvolupament i elaboració de treballs pràctics i propostes didàctiques en l'àmbit de l'EF.

Continguts

BLOC 1. EDUCACIÓ FÍSICA, ENSENYAMENT I CURRÍCULUM 

L'àmbit d'Educació Física en el currículum d'educació primària: aprofundiment.

BLOC 2. PROGRAMAR EN EDUCACIÓ FÍSICA

De la programació anual a la sessió d'Educació Física: conceptualització i elements de disseny

 • Programació didàctica/anual
 • La Unitat didàctica
 • La sessió d'Educació Física.  

Transversalitat i interdisciplinarietat.

Atenció a la diversitat i perspectiva de gènere en les programacions d'Educació Física. 

BLOC 3. LA INTERVENCIÓ DOCENT EN EDUCACIÓ FÍSICA

Mètodes d'ensenyament i estratègies didàctiques.

La interacció professorat-alumnat i la motivació en Educació Física. 

La importància de la intervenció docent en l'atenció a la diversitat, la individualització de l'ensenyament i la coeducació. 

El control del grup i la gestió dels conflictes. 

BLOC 4. L'AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA

L'avaluació de l'Educació Física en l'escola: el tipus d'avaluació i la seva importància. 

Activitats d'avaluació. Aplicació de tècniques i instruments.

Els agents d'avaluació. 

BLOC 5. ORGANITZACIÓ DE L'EDUCACIÓ FÍSICA

Instal·lacions i materials específics per a l'Educació Física escolar.

Les activitats d'Educació Física dins i fora del recinte escolar. 

Les activitats extraescolars relacionades amb l'Educació Física i el seu interès pedagògic:

 • Institucions responsables i relacions amb les escoles. El paper del professorat d'Educació Física

 

 

Metodologia

METODOLOGIA

L'assignatura es desenvoluparà combinant diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge a partir, principalment, dels dos tipus de sessions: teòriques i pràctiques.

Les teòriques

Es realitzaran amb tot el grup classe mitjançant l'exposició de continguts per part del professorat. Tanmateix, es promourà la participació oberta i activa per part de l'alumnat a debats, exposicions per compartir els resultats assolits en treballs realitzats per grups reduïts, preguntes i respostes, comentaris de documents audiovisuals, etc.

Les pràctiques

Es desenvoluparan en format seminari (grup reduït d'alumnat). Es duran a terme fonamentalment a partir de propostes fetes pel professorat, però també hi tindran cabuda les intervencions planificades i dirigides pel propi alumnat. 

Pel que fa a les activitats relacionades amb els treballs a realitzar per l'alumnat, aquestes contemplaran diferents tasques individuals i en grups. Finalment, l'espai destinat a les tutories i seguiment de l'assignatura serà un espai de tutorització personalitzada per part del professorat i que es durà a terme també de manera individual o en grups de treball. 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes presencials: teòriques i pràctiques 45 1,8 8
Tipus: Supervisades      
Tutories i Seguiment 30 1,2 8
Tipus: Autònomes      
Treballs de l'alumnat (individuals i en grup) 75 3 8

Avaluació

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

Activitats individuals:
Lectures, tasques d'anàlisi i reflexió individuals, activitats d'autoavaluació, prova escrita, etc. Totes aquestes activitats, a excepció de la prova escrita, es duran a terme al llarg de l'assignatura i en funció de l'evolució del temari. Les activitats individuals seran recuperables en dates de lliurament a concretar entre el professorat i l'alumnat. 

Pel que fa a la prova escrita, es realitzarà al final de l'assignatura (data prevista: 19/12/22). Aquesta activitat és recuperable en data a concretar. 

Activitats grupals:

Treball de programació en Educació Física i disseny i implementació d'una intervenció, entre d'altres. Aquestes dues activitats grupals es lliuraran al final de l'assignatura, duent-se a terme la implementació de la intervenció al llarg de les últimes dues setmanes del semestre (dates previstes: 14 i 21 de desembre de 2022). Aquest tipus d'activitats serà tutoritzada de manera regular i, en conseqüència, no seran recuperables. 

Altres:

 • Per superar l'assignatura és imprescindible l'assistència mínima a un 80% del total de les sessions.
 • La participació activa i l'actitud positiva en les sessions també seran tingudes en compte.

IMPORTANT: 

1.- Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'alumnat mostri una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent. En totes les activitats (individuals i en grup) es tindrà en compte, doncs, la correcció lingüística, la redacció i elsaspectes formals de presentació. L'alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha de mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o suspesa si el professor/a considera que no compleix aquests requisits. 

2.- El plagi total o parcial, d'una de les activitats d'avaluació, i/o la còpia en una de les proves d'avaluació és motiu per suspendre l'assignatura. A l'inici de l'assignatura, el professorat informarà l'alumnat sobre els procediments a seguir a l'hora d'evitar el plagi.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats grupals 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Activitats individuals 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Prova escrita 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Blández, J. (2000). La programación de unidades didácticas según ambientes de aprendizaje. INDE: Barcelona. 
 
Blázquez, D. (2020). Descubre cómo es la Educación Física del siglo XXI: Así trabaja el profesorado más innovador. Barcelona: INDE. 
 
Blázquez, D. (2017). Cómo evaluar bien en Educación Física. El enfoque de la evaluación formativa. Barcelona: INDE. 
 
Blázquez, D. (2016). Métodos de enseñanza en Educación Física. Enfoques innovadores para la enseñanza de competencias. Barcelona: INDE.

Campo, L., Rubio, L., & Sebastiani, E.M. (Coords.) (2014). Aprendizaje Servicio y Educación Física. Barcelona: INDE.

Contreras, O. (Coord.) (2017). El aprendizaje basado en proyectos en Educación Física. Barcelona: INDE.

DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. Disponible a https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=799722

Departament d'Educació. Direcció General d'Educació Infantil i Primària (2017). Currículum educació primària. Generalitat de Catalunya: Servei de Comunicació i Publicacions. 

Departament d'Educació. Direcció General d'Educació Infantil i Primària (2016). Competències bàsiques de l'àmbit de l'Educació Física. Generalitat de Catalunya: Servei de Comunicació i Publicacions. 

Fernández-Río, J. (2019). Gamificando en la Educación Física. De la teoría a la práctica en Educación Primaria y Secundaria. Oviedo: EdicionesUniversidad de Oviedo. 

Kirk, D. (2012). Empowering Girls and Women through Physical Education and Sport. Thailand: UNESCO.

Lawrence, J. (2012). Teaching Primary Physical Education. London: SAGE.

López-Pastor, V.M., Fuentes, T., & Jiménez, B. (2020). Evaluación formativa, compartida y auténtica enEducación Física. Tándem: Didáctica de la Educación Física, (69), 7-14.

López-Pastor, V.M., Pérez, D., Manrique, J.C., & Monjas, R. (2016). Los retos en la Educación Física en el siglo XXI. Retos: Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, (29), 182-187. 

Miraflores, E. & Martín, G. (2014). Cómo programar la Educación Física en Primaria. Desarrollo de una programación docente. Madrid: Editorial CCS. 

Pérez-Pueyo, Á. et al. (2021). Los modelos pedagógicos en Educación Física: Qué, cómo, por qué y para qué. León: Servicio de Publicaciones de la Universidad de León. Llibre electrònic disponible a: https://buleria.unileon.es/handle/10612/13251

Pradas, R. (Coord.) (2019). L'Educació Física en els centres educatius: infància, joventut i moviment. Barcelona: Edicions Rosa Sensat. 

Ríos, M. (Coord.) (2014). La inclusión en la actividad física y deportiva. La práctica de la Educación Física y deportiva en entornos inclusivos. Barcelona: Paidotribo. 

Soler, S. & Vilanova. A. (2012). La coeducación en la Educación Física en el s. XXI: reflexiones y acciones. Tándem. Didáctica de la Educación Física, (40), 1-11. 

Velázquez-Callado, C. (2012). Lapedagogía de la cooperación en Educación Física. Laguna de Duero: La Peonza. 

 

Programari

En aquesta assignatura no és necessari l'ús de cap programari específic.