Logo UAB
2022/2023

Processos educatius i aprenentatge (0-6 anys)

Codi: 102023 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500797 Educació Infantil FB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Teresa Mas Parera
Correu electrònic:
teresa.mas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Per fer un bon seguiment de l’assignatura es recomana haver cursat l’assignatura de primer: Desenvolupament de la personalitat (0-6 anys).

 

Objectius

L’assignatura contribueix a comprendre els processos educatius i d’aprenentatge en la primera infància (0-6anys), considerant l’infant en la seva globalitat i sent la interacció i la comunicació social un factor determinant per al seu desenvolupament i aprenentatge.

L’assignatura aprofundeix i amplia els continguts desenvolupats durant el primer curs del Grau d’Educació Infantil en l’assignatura Desenvolupament de la personalitat (0-6 anys).

Els objectius formatius bàsics són:

 • Conèixer els processos educatius i d’aprenentatge en el període 0-6 anys en el context familiar, escolar i social.
 • Comprendre i analitzar críticament la funció, les possibilitats i els límits de l’educació i l’aprenentatge en la societat actual així com les competències fonamentals dels agents educatius en l’etapa 0-6 anys.
 • Conèixer la identitat educativa de l’etapa (0-6 anys) per poder promoure l’adquisició d’hàbits en relació a l’autonomia, la llibertat, la curiositat, l’observació, l’experimentació, la imitació, l’acceptació de normes i límits, el joc simbòlic i heurístic, des de la família, l’escola i altres serveis d’atenció a la primera infància.
 • Analitzar la dimensió psicopedagògica de la interacció entre iguals i adults des d’una perspectiva globalitzadora i integradora on l’Infant és el protagonista dels seus aprenentatges construint els seus propis coneixements a partir de la interacció social.

 

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l en els estudiants.
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, potencialitats i debilitats) per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament professional.
 • Comprendre els processos educatius i d'aprenentatge en el període 0-6, en el context familiar, social i escolar.
 • Conèixer els fonaments d'atenció primerenca.
 • Conèixer la dimensió pedagògica de la interacció amb els iguals i els adults i saber promoure la participació en activitats col·lectives, el treball cooperatiu i l'esforç individual.
 • Demostrar que comprèn la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten als col·legis d'educació infantil i als seus professionals.
 • Demostrar que coneix i comprèn els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Demostrar que coneix l'evolució de les escoles d'Educació Infantil i altres serveis d'atenció a la primera infància així com la diversitat d'accions que comprenen el seu funcionament.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació a l'acció.
 • Reconèixer la identitat de l'etapa i els seves característiques cognitives, psicomotores, comunicatives, socials i afectives.
 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Saber promoure l'adquisició d'hàbits entorn a l'autonomia, la llibertat, la curiositat, l'observació, l'experimentació, la imitació, l'acceptació de normes i de límits, el joc simbòlic i heurístic.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 3. Comprendre els processos educatius i d'aprenentatge en el període 0-6, en el context familiar, social i escolar.
 4. Conèixer diferents estratègies d'ensenyament i aprenentatge i saber escollir la més adequada en cada moment.
 5. Conèixer els fonaments d'atenció primerenca.
 6. Conèixer la dimensió pedagògica de la interacció amb els iguals i els adults i saber promoure la participació en activitats col·lectives, el treball cooperatiu i l''esforç individual.
 7. Conèixer models de comunicació, participació i relacions família, escola i entorn.
 8. Demostrar que comprèn la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten les escoles d'educació infantil i als seus professionals.
 9. Demostrar que coneix i comprèn els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 10. Demostrar que coneix la diversitat de les escoles d'Educació Infantil i altres serveis d'atenció a la primera infància i la diversitat d'accions que comprenen el seu funcionament.
 11. Dominar habilitats socials en el tracte i relació amb els companys i altres professionals.
 12. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 13. Expressar-se adequadament oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 14. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 15. Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotriu i volitiva.
 16. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada infant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 17. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 18. Reconèixer la identitat de l'etapa i les seves característiques cognitives, psicomotores, comunicatives, socials i afectives.
 19. Reflexionar a partir de l'observació sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 20. Saber promoure l'adquisició d'hàbits entorn a l'autonomia, la llibertat, la curiositat, l'observació, l'experimentació, la imitació, l'acceptació de normes i de límits, el joc simbòlic i heurístic.

Continguts

1. Ensenyar i aprendre en la primera infància.

1.1. Mirades complexes dels processos educatius.

1.2. Teories i models explicatius dels processos d'ensenyament-aprenentatge

1.3. Elements clau dels processos educatius.

2. Interacció i comunicació social: família, escola i entorn.

2.1. La implicació de la família a l'escola.

2.2. La potencialitat educativa de l'entorn.

3. Identitat educativa de l’etapa.

3.1. L'adaptació.

3.2. L'autonomia i la llibertat.

3.3. La importància del joc.

3.4. Estratègies i recursos d'ensenyament i aprenentatge.

3.5. La documentació.

4. Ser i fer de mestre.

4.1. La funció docent.

4.2. L'escenari de l'aprenentatge.

Metodologia

Aquesta assignatura té una càrrega horària per l’estudiant de 150 hores repartides en: 75 de treball autònom, 22 hores de treball supervisat, 8 hores d’avaluació i 50 hores de classes presencials distribuïdes en 30 hores en sessió de gran grup i 15 hores en sessió de seminaris. 

Les competències i l'opció metodològica adoptada requereixen d'una aptitud participativa, que en concreta en l'assistència i la participació activa a l'aula, la predisposició a canvis conceptuales, al treball de lectura prèvia dels textos que es treballen a l'aula i el treball col·laboratiu amb les persones dels petits grups de treball.

Tant a les classes presencials com a les tutories s’afavorirà la participació activa de l’estudiant de manera individual, en parelles i en equip.

ACTIVITATS PRESENCIALS EN GRAN GRUP: Apropament als continguts i qüestions bàsiques del temari amb la finalitat de facilitar l’activitat autònoma de l’estudiant i donar una visió global dels continguts propis de l’assignatura. Es realitza amb tot el grup classe i permet l’exposició dels principals continguts a través d’una participació oberta i activa per part dels estudiants.

ACTIVITATS EN FORMAT DE SEMINARI: Espais de treball en grup reduïts supervisat pel professorat on mitjançant l’anàlisi de documents o materials multimèdia, el seguiment de treballs pràctics grupals d’observació i entrevistes, la resolució de casos o activitats diverses s’aprofundeix en els continguts i temàtiques treballades en el gran grup.

Es realitzarà una classe fora del campus per tal de conèixer un context d'aprenentatge.

El protagonista en el procés d’ensenyament aprenentatge és l’estudiant i sotaaquesta premissa s’ha planificat la metodologia de l’assignatura tal i com es mostra en el quadre on es detallen les activitats formatives. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Auto i co-avaluació 8 0,32 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20
Presencial en gran grup 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Seminaris 15 0,6 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20
Tipus: Supervisades      
Treball supervisat 22 0,88 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 75 3 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que es mostren en la graella que hi ha a continuació. En coherència amb la metodologia docent i activitats formatives l’assistència a les classes presencials de l’assignatura és obligatòria.

Qualsevol canvi realitzat en els continguts de la guia i/o programa de l’assignatura durant el curs serà acordat amb l’alumnat que assisteixi aquell dia a classe on es discuteixi el possible canvi i s’anunciarà posteriorment al campus virtual de l’assignatura. Igualment, els continguts exposats en el cronograma inicial de cada bloc, poden variar si s’arriba a un acord entre el professorat i l’alumnat que assisteixi a la classe el dia que es proposi. Si s’acorda la modificació en la guia i/o programa serà informat a través de les noticies del campus virtual de l’assignatura. Els canvis poden permetre ajustar els continguts a les característiques, coneixements, interessos i ritmes particulars del grup classe. 

Per poder superar l’assignatura s’han d’aprovar cadascuna de les activitats avaluatives de què consta l’assignatura. Part d’aquestes activitats es realitzaran a l’aula pel que la seva assistència i participació és un requisit per poder superar amb èxit l’assignatura.

Les activitats avaluatives seran:

- Prova escrita individual: on es plantejarà un cas pràctic d'aula (6 o el 9 de juny)

- Treball de grup: es realitzaran dos treballs en grups al llarg del semestre

- Treball individual: es realitzarà un treball específic sobre un tema del temari (a escollir per l'alumne) durant tot el semestre on es realitzaran tutories de seguiment.

- Prova de recuperació: prova escrita el 20 o 23 de juny

Els estudiants que durant el curs hagin fet un seguiment adequat de l’assignatura (assistència, participació i lliuraments) i tot i així els quedi algun aspecte concret no assolit se’ls donarà l’oportunitat de poder superar la matèria, millorant alguna de les activitats lliurades, realitzant un treball autònom addicional i/o una prova escrita. La nota màxima de la recuperació serà 5. Només podran anar a la recuperació els alumnes suspesos amb una nota igual o superior a 3,5, no els alumnes NP.

Si finalment no es recuperen cada una de les activitats d’avaluació, significarà que no s’han assolit el mínims esperats i l’estudiant suspendrà l’assignatura amb una qualificació final que serà la nota de l’activitat suspesa o la mitjana corresponent de les activitats suspeses.

Els estudiants que tot i no seguir el curs de manera regular hagin entregat alguna de les activitats d’avaluació es consideraran suspesos.

Els estudiants que no presentin cap de les activitats d’avaluació obtindran una qualificació de no presentat (NP). Tal i com s’ha dit anteriorment, quan es faci una de les activitats d’avaluació es considerarà presentat, i per tant, haurà de fer la resta de les avaluacions obligatòriament; en cas contrari, es considerarà l'activitat no presentada com a suspesa.

Tot i que hi hagi activitats a realitzar en petits grups les qualificacions seran individuals, de manera que no necessàriament tots els membres del grup han de ser avaluats ambla mateixaqualificació.

El professorat comentarà els resultats de l’avaluació a nivell grupal i/o individual amb la possibilitat de realitzar tutories sol·licitades pel professorat o pel propi estudiant. Aquestes tutories seran programades dins l’horari establert en el cronograma de l'assignatura.

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l’estudiant mostri, en les activitats que se li proposin, una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent.

D’acord a la normativa UAB, el plagi o còpia d’algun treball o prova escrita es penalitzarà amb un 0 com a notade l’assignatura perdent la possibilitat de recuperar-la, tant si és un treball individual com en grup (en aquest cas, tots els membres del grup tindran un 0). Si durant la realització d’un treball individual a classe, el professor/a considera que un alumne està intentant copiar o se li descobreix algun tipus de document o dispositiu no autoritzat pel professorat, es qualificarà el mateix amb un 0, sense opció de recuperació, i per tant, tindrà suspesa l’assignatura.

El tractament de casos particulars, dubtes, suggeriments, etc., s’haurà de plantejar a la professora corresponent.

L’avaluació d’aquesta assignatura segueix els Criteris i pautes generals d’avaluació de la Facultat de Ciències de l’Educació, segons l’Acord de la Comissió Ordenació Acadèmica 28 d’abril de 2011, 4 de juny de 2014 i 28 demaig de 2015.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova escrita individual. 40% 0 0 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20
Treball en grup 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Treball individual 30% 0 0 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20

Bibliografia

(*) Al llarg del curs es facilitarà bibliografia i enllaços web específics

 

Bibliografia:

Bassedas, E.,  Huguet, T., Solé, I. (1998). Aprendre i ensenyar a l’educació infantil. Barcelona: Graó.

Carballo, A. i Portero, M. (2018) 10 ideas clave. Neurociencia y educación. Aportaciones para el aula. Barcelona: Graó.

Coll, C.; Palacios, J.; Marchesi, A. (2000). Desarrollo psicológico y educación II. Psicología de la Educación. Madrid: Alianza.

Edo, M., Blanch, S., Anton, M (2016). El joc a la primera infancia. Barcelona: Octaedro

Malaguzzi, L. (2009). La educación infantil en Reggio Emilia (2a ed.). Barcelona: Octaedro-Rosa Sensat.

Paniagua, G. i Palacios, J. (2005). Educación Infantil: respuesta educativa a la diversidad. Madrid: Alianza.

Puente, A. (2005). Cognición y Aprendizaje. Fundamentos Psicológicos. Madrid: Pirámide

 La bibliografia ha estat seleccionada sota el criteri de coeducació

Revistes:

Guix, Aula de innovación educativa, Cuadernos de pedagogía, Perspectiva escolar, Infància, etc.

 La bibliografia ha esta seleccionada sobre el criteri de coeducació

Webs d'interès:

Generalitat de Catalunya: Departament d'Educació 

http://www.gencat.cat/

Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

http://www.diba.es/educacio/

Ministerio de Educación y Ciencia http://www.educacion.es/portada.html

http://www.diba.es/educacio/

UNICEF

http://www.unicef.es

Portal xtec

http://www.xtec.cat/

Associació de mestres Rosa Sensat

http://www.rosasensat.org

DECET. Xarxa europea per la diversitat en l'educació i la formació per a la primera infancia

http://www.decet.org/

Portal edu3

http://www.edu3.cat/

Portal Edu365

http://www.edu365.cat/infantil/index.htm

Programari

No es necessita cap programari especific