Logo UAB
2022/2023

Treball de final de grau

Codi: 102018 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500797 Educació Infantil OB 4 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jèssica Perez Moreno
Correu electrònic:
jessica.perez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

El Treball Fi de Grau, com el seu nom indica, és la última de les assignatures que es cursen en relació al grau. Per aquesta raó, es recomana que es matriculi el curs que es cregui que s'acabarà el grau.

Per poder matricular el Tre ball de Fi de Grau, cal haver superat com a mínim dos terços del total de crèdits del pla d'estudis.

Objectius

El Treball de Fi de Grau (TFG) és un projecte orientat al desenvolupament d'una recerca de nivell bàsic o una innovació que es desenvolupi en el camp professional de l'àmbit de la titulació i en la franja d'edat pròpia del GEI. En qualsevol dels casos, el TFG haurà de tenir tots els apartats propis d'un treball de recerca i haurà de servir perquè puguin emergir les competències i coneixements associats al GEI.

El TFG es realitza mitjançant una activitat majoritàriament autònoma, a partir d'una temàtica pactada amb el professorat que s'encarregarà de supervisar-ne la seva realització.

El document final TFG ha de ser diferent i individualitzat per a cada estudiant, per tant no es podran acceptar treballs que presentin cap apartat que sigui igual a la d’un altre treball presentat. Això, però, no impedeixi que els i les estudiants puguin compartir coneixements i fer part de la recerca conjuntament.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 • Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Demostrar que coneix i comprèn els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Demostrar que coneix l'evolució dels fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l?àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.

Resultats d'aprenentatge

 1. Ajustar la proposta didàctica que realitza al moment maduratiu dels infants als que va destinat.
 2. Autoavaluació de la seva intervenció docent.
 3. Fer el disseny de la seqüència educativa d'acord amb el currículum preceptiu d'Educació Infantil.
 4. Justificar la necessitat i pertinença de la formació permanent del mestre en actiu.
 5. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 6. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 7. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 8. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 9. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 10. Reflectir aquesta actitud en el seu disseny didàctic i en la seva execució.

Continguts

El TFG ofereix un ampli ventall de temàtiques vinculades a les diferents àrees de coneixement del GEI.

Metodologia

L'assignatura del TFG no té activitats de docència dirigida. És per això que l'aula virtual habilitada a través del Campus Virtual és l'espai d'intercanvi d'informació entre l'equip de coordinació, la figura tutora i l'alumnat, a més de l'espai on cal lliurar les diferents evidències que es demanen al llarg del curs. És imprescindible, doncs, que l'alumnat consulti l'aula virtual periòdicament, així com l'adreça de correu electrònic associada a la mateixa, per garantir que rep totes les informacions necessàries per fer-ne un bon seguiment.

L'alumnat pot seleccionar la temàtica del TFG d'entre les disponibles per rigorós ordre d'expedient acadèmic, durant el període que s'estableix a l'inici de curs.

La metodologia del treball es divideix en sessions de supervisió, de treball autònom, i d'activitats d'avaluació.

L'activitat supervisada conté dos formats diferents de tutories que tan poden ser en grup com individuals: les tutories obligatòries i les tutories d’ampliació. S’estableixen 4 tutories obligatòries repartides en les diferents fases del procés. L’alumnat podrà sol·licitar també fins a 4 hores més de tutories d’ampliació, que es pactaran entre l'alumnat i la figura tutora. Les tutories obligatòries són presencials. La primera tutoria obligatòria es recomana que sigui grupal. L’alumnat que estigui en programes de mobilitat pot realitzar totes les tutories virtualment.

L'elaboració del TFG es planteja com un procés continu amb 3 fases diferents: una d'inici en la que s'especifica i es planteja el treball (amb una càrrega de treball aproximada per l'alumnat de 25 hores), una fase de desenvolupament (amb aproximadament 75 hores de càrrega), i una fase definalitzacióitancament que comporta la presentació de l'informe (amb aproximadament 50 hores de càrrega). El procés del TFG s'iniciarà amb una sessió plenària on s'explicaran els aspectes generals de l'elaboració del TFG.

Dins el procés cal fer:

- Una 1a tutoria obligatòria el 3 DE NOVEMBRE*, sobre temes i objectius, convocada per la figura tutora, una vegada s'hagin publicat definitivament les assignacions de temàtiques. Desprès d'aquesta 1a tutoria es programaran de mutu acord la resta de tutories obligatòries –que no haurien de superar les 8h de dedicació- i les tutories d’ampliació –que no haurien de superar les 4h.

- Una 2a tutoria obligatòria l'1 DE DESEMBRE* sobre el Plantejament del projecte abans del 1r lliurament. 

- Una 3ª tutoria obligatòria sobre el desenvolupament abans del 2n lliurament.

- Una 4ª i darrera tutoria obligatòria sobre Metodologia i Resultats, abans del darrer lliurament (Informe final del TFG).

Durant aquest procés l'alumnat ha de lliurar les 3 evidències d'avaluació (que es detallen en l'apartat d'Avaluació) obligatòriament en les dates establertes. Tots els lliuraments es faran per l'espai virtual habilitat.

 

ORIENTACIONS I TIPOLOGIES DEL TEG

L'alumnat pot triar entre dues tipologies diferents a l'hora d'enfocar i estructurar el TFG: l'opció professionalitzadora i l'opció investigadora (que pot ser de recerca de nivell bàsic sobre un tema o d'aprofundiment sobre un concepte teòric). Independentment de l'opció triada, pot consensuar amb la figura tutora entre presentar-lo en forma de memòria o en format d'article científic.

Tant si es fa en format memòria com en format article, ha de serescrit en CATALÀ

Tots els treballs han de presentar un apartat de referències (referenciades al text i citades segons la normativa APA). La normativa APA es pot consultar a:https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf  

 

A) OPCIÓ PROFESSIONALITZADORA: Formulació d'un projecte d'intervenció / innovació en un context socioeducatiu particular. Aquesta modalitat de TFG permet considerar quatre tipologies de treballs:

 • TFG d’intervenció. Consisteix en desenvolupar una proposta d'actuació educativa o socioeducativa en un context específic. Aquesta modalitat pot concretar-se en: a) l'estudi diagnòstic d'aquella realitat, b)  el disseny i implementació d'un projecte en un àmbit professional, c) l’ avaluació d'un projecte ja existent (cal que el projecte estigui sent implementat).
 • TFG de creació i innovació. Consisteix en desenvolupar una proposta adreçada a la creació, elaboració, disseny de productes o serveis educatius i/o socioeducatius en un context específic.
 • TFG d’emprenedoria. Consisteix en desenvolupar una proposta d’emprenedoria (tradicional o social) en l’àmbit educatiu i/o socioeducatiu.
 • TFG d’Aprenentatge i Servei (ApS). Aquesta modalitat consisteix en la realització d’un treball d’aplicació real en una entitat i requerirà de la coordinació amb l’entitat per desenvolupar el projecte, sempre sota la supervisió del tutor/a acadèmic/a (més informació a Més que un TFG!). Aquesta opció només admet TFG anuals.

En el cas de projectes de TFG que es contextualitzin en el mateix centre o institució a on realitzin les pràctiques, podran beneficiar-se de l'anàlisi de context, i altres dades; però en CAP CAS es poden escriure ambdós informes amb el mateix contingut. És a dir, la memòria de pràctiques i el TFG no pot ser igual en cap dels seus apartats. Això es considerarà auto plagi, i per tant un suspès al TFG.

 

B) OPCIÓ D'INVESTIGACIÓ:

 • TFG Proposta de recerca empírica. Consisteix en una proposta de treball d'anàlisi que inclourà un marc teòric, una hipòtesi de treball o objectius, una part empírica amb els seus resultats, discussió i conclusions. Aquesta modalitat hauria d'incloure metodologies i tècniques bàsiques d'investigació (recerca, selecció i utilització d'eines per captar informació així com anàlisi i interpretació de la informació).
 • TFG Aprofundiment basada en revisió bibliogràfica sistemàtica. Consisteix en un estudi de fonamentació teòrica (assaig o monogràfic) que comporta una anàlisi teòrica, crítica o comparativa com a base per a una exposició o argumentació en profunditat sobre un tema. Aquesta modalitat ha d'incloure una revisió bibliogràfica àmplia sobre la temàtica a estudiar i una discussió explícita en relació als marcs teòrics i als coneixements disponibles

ESTRUCTURA DE L’INFORME FINAL O MEMÒRIA DEL TFG (3a evidencia d’avaluació)

Independentment de l’opció de TFG triada, la 3a evidència d’avaluació, i que es correspon amb l’Informe o Memòria final del TFG es pot presentar endos formats diferents:

1.- FORMAT MEMÒRIA

L'estudiant que presenti el TFG en aquest format haurà de seguir els següents aspectes formals de presentació:

 • Extensió d'uns 70.000 caràcters (espais inclosos) (20/25 pàgines aproximadament). Apartat de referències bibliogràfiques i annexos a part, on s'inclourà informació complementària (no forma part del cos del treball).
 • La portada ha d’incloure:

-        Universitat Autònoma de Barcelona

-        Nom de l'autor/a

-        Títol del TFG

-        Data i convocatòria de lliurament

-        Grau cursat

-        Nom i departament de la figura tutora

Després de la portada, caldrà incloure un índex del TFG amb número de pàgines i el treball haurà d'estar paginat correctament. També caldrà incloure un resum en català, castellà i anglès.

 

2.- FORMAT ARTICLE CIENTÍFIC

L'estudiant que triï presentar el TFG en aquest format haurà de seguir una política de presentació semblant al que una revista científica o de divulgació pot exigir als autors. Es tracta de simular que l'estudiant ha de presentar el text per a ser publicat. Per a això, es proposen les pautes genèriques següents:

 • Han de tenir una extensió d'uns 30.000 caràcters espais inclosos) (aproximadament 10-12 pàgines DINAA4).
 • Resum de 7 o 8 línies en català més la traducció del resum en anglès.
 • Llistad'entre 5 i 8 paraules clau.
 • Apartat de referències bibliogràfiques, citades al text segons la normativa APA.
 • Esquema: introducció, definició del context, plantejament teòric, exposició de metodologia o planificació proposada, resultats obtinguts, discussió, conclusions i valoracions finals.
 • S'hi poden adjuntar, al final del text, esquemes, taules gràfics fotografies i gravacions de vídeo o àudio que facin més comprensible el contingut de l'article.
 • La portada ha d’incloure:

-        Universitat Autònoma de Barcelona

-        Nom de l’autor/a

-        Títol del TFG

-        Data i convocatòria de lliurament

-        Grau cursat

-        Nom i departament de la figura tutora

En el cas que la figura tutora ho veiés factible, pot animar a l'alumnat a publicar l'article en una revista. La figura tutora hauria, doncs, d'ajudar a l'estudiant en l'adaptació de l'article als criteris de rigor i presentació de la revista escollida. La propietat intel·lectual del TFG serà de la persona autora del treball. En el cas que es procedeixi a la seva divulgació es requerirà el consentiment tant de l'autor/a com de la figura tutora, que haurà de constar com a coautor/a en segon terme.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessió plenària 2 0,08 5, 7
Tipus: Supervisades      
Tutories 6 0,24 1, 2, 3
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 142 5,68 1, 2, 3, 10

Avaluació

L'avaluació del TFG es farà en base a 3 evidències:

 • Evidència 1: Plantejament del projecte. Aquest document es lliurarà l'11 de novembre (convocatòria febrer) o 16 de desembre (convocatòria juny i setembre), i representa el 15% de la nota final. 
 • Evidència 2: Desenvolupament. Aquest document es lliurarà el 9 de desembre (convocatòria febrer) o el 3 de març (convocatòria juny i setembre) i representa el 35% de la nota final. 
 • Evidència 3. Informe final. Aquest document, que ha de seguir l'esquema explicat anteriorment es lliurarà el 20 de gener (convocatòria febrer), el 2 de juny (convocatòria juny) o l'1 de setembre (convocatòria setembre) i representa el 50% de la nota final.

Els lliuraments són obligatoris i no re-avaluables.

Si un alumne/a no entrega alguna de les evidències, la nota d'aquella evidència serà un 0.

Aquests documents s'han de lliurar obligatòriament a través de l'espai habilitat per la coordinació de la titulació en els terminis establers.

Les retroaccions de la figura tutora també s'han d'enviar a través d'aquest espai com a molt tard 15 dies després de la data de tancament del lliurament en la convocatòria ordinària.

Tant les característiques dels documents com les rúbriques d'avaluació dels mateixos es publicaran a l'espai virtual.

En cas que es detecti un % de plagi superior al 20% la nota del TFG serà 0. Encara que l'alumnat pugui treballar una mateixa temàtica el document d'informe final ha de ser inèdit i completament individual. D'acord amb la normativa de la UAB es valorarà l'execució d'altres mesures com l'obertura d'un expedient acadèmic.

Per poder presentar el treball en la convocatòria de setembre cal que l'alumnat sol·liciti el canvi de convocatòria a Gestió Acadèmica en el període establert. En cas contrari, la nota que apareixerà a la convocatòria de juny serà un NO Avaluable i no hi haurà convocatòria de setembre.

 

TRIBUNALS D’EXCEL.LENT- MH

Només poden accedir a MH aquelles persones que obtenen una qualificació de 9 o superior per part de la figura tutora, tenen el vist-i-plau de la corresponent unitat departamental i es comprometen a presentar el seu treball davant del tribunal.

Els tribunals es realitzaran en les següents dates:

Convocatòria de febrer: al llarg de la setmana del 13 al 16 de febrer.

Convocatòria de juny: al llarg de la setmana del 26 al 30 de juny.

Convocatòria de setembre: 6 de setembre

El número de Matrícules d'Honor a atorgar a la convocatòria de febrer, juny i setembre anirà en funció al número d'alumnes que es presentin a cada convocatòria, sempre hi quan representin el 5% de l'alumnat matriculat.

L'exposició de la defensa del TFG ha de ser de màxim 10 minuts de durada, temps en el que s'espera que l'estudiant expliqui el seu treball a partir d'un pòster en format digital. A continuació, el tribunal disposarà de 10 minuts per fer les preguntes que consideri pertinents. Aquest tribunal només avaluarà l'exposició oral del treball i no el document escrit.

Atès que les defenses són públiques, a més a més del tribunal i de l'alumnat convocat, hi podran assistir com a públic altres persones que ho desitgin, sempre i quan respectin els horaris i procediments de la defensa del TFG. L'alumnat està obligat a assistir a tot l'acte de presentació de TFG del tribunal que tinguin assignat. 

L'organització - temporització dels TFG és la següent:

Moments

Responsable

Temporal

Hores

% Avaluació

Data d’entrega Màxima

Data de retorn de l’avaluació

Presentació

TFG

Coordinador/a

Setmana 2. (1r Sem)

 

 

1,5

 

Temes i objectius

 

Tutor/a

 

Setmana 6-8 (1r Sem)

 

1.5

Plantejament del projecte.

 

Setmana 13-14 (1r Sem)

 

1.5

15%

16 de desembre

13 de gener

Desenvolupament

Setmana 3-4 (2n Sem)

 

1.5

35%

3 de març

17 de març

Metodologia, resultats

Set 11-12 (2n Sem)

 

1.5

 

 

 

Lliurament de l’informe final de TFG

 

50%

2 de juny

1 de setembre

17 de juny

4 de setembre

 L'alumnat del GEI té les dates de les dues primeres tutories fixades el 3 de novembre i 1 de desembre de 2022 degut a solapaments amb els seminaris de PIV.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Desenvolupament 35% 0 0 1, 3, 10
Informe final 50% 0 0 2, 4, 10
Presentació del pla de treball i/o projecte. 15% 0 0 2, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

En funció del tema que es vulgui desenvolupar, la figura tutora orientarà amb  bibliografía més específica. A nivell general es recomana:

Blanch, S., Pérez, E., & Silvente, J. (2016). Com citar i referenciar en els textos acadèmics. Compilació basada en la normativa APA. Recuperat de https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf

Caro, M.T. (2015). Guía de trabajos fin de grado en educación. Madrid: Pirámide.

Ferrer, V., Carmona, M., & Soria, V.  (Eds.) (2012). El trabajo de fin de grado. Guía para estudiantes, docentes y agentes colaboradores. Madrid: McGraw-Hill. 

Quivy, R. & Van Carnpenhoudt, L. (2005). Manual de investigación en ciencias sociales. Mexico DF: Limusa.

Sánchez, A., Olmos, P., Torrado, M. & García-López, J. (2006). Trabajos de fin de Grado y Postgrado. Madrid: ALJIBE

Sancho, J. (2014). Com escriure i presentar el millor treball acadèmic: guia pràctica per a estudiants i professors. Vic: Eumo.

Villar, J.J. (2010). Cómo hacer un trabajo final de carrera para los estudios de grado: notas para estructurarde manera práctica el trabajo final de carrera y plan de marketing para los estudios de grado. Barcelona: Astro Uno. 

Es pot consultat també el DDD on es publiquen els TFG de MH del grau.

Programari

-