Logo UAB
2022/2023

Religió, cultura i valors

Codi: 102017 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500797 Educació Infantil OT 4 2
2500798 Educació Primària OT 4 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Juan Montserrat Pulido
Correu electrònic:
joancarles.montserrat@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No es requereixen prerequisits per aquesta assignatura. Pot ser alumne qualsevol que estigui en les condicions de ser matriculat en una assignatura de tercer o quart curs del grau de Ciències de l'Educació. Més aviat forma part d'un bloc o mòdul de 4 assignatures: la "Teologia i la seva pedagogia", que un cop cursades habiliten per impartir l'assignatura de Religió catòlica en educació infanti i primària.

Ho podem trobar tot en el web de la Conferència Episcopal Espanyola, 

https://www.conferenciaepiscopal.es/deca/

 

Objectius

OBJECTIUS

 

1º Presentar el fet religiós des de la visio més àmplia en relació a la cultura i els valors . Capacitar i preparar futurs professors d’ensenyament religiós escolar, en l’àmbit de la EI I EP, que garanteixin una formació religiosa i moral catòlica de qualitat, ofertada als alumnes des del respecte a la pròpia llibertat i en el àmbit acadèmic. Articular aquest saber en el món educatiu actual i la pluralitat en la provinència de l'alumnat.

2º Facilitar l'accés a la lectura dels grans textos religiosos i de la Bíblia i la comprensió del seu món simbòlic: símbols, gèneres literaris, contexts, intencionalitat religiosa dels textos

3º Presentar una teologia bíblica bàsica a partir dels grans temes de la història de la Salvació i ajudar a la comprensió de la revelació progressiva de Déu que culmina en Jesucrist, Paraula Encarnada

4º Oferir una síntesi actualitzada dels continguts essencials de la fe cristiana i la necessària síntesi entre la fe i la cultura, la fe i la ciència, especialment en els temes on més pot haver risc d'incomprensió

5º Proporcionar l'adequada articulació de la fe amb el conjunt dels sabers

6º Aprofundir en la dimensió moral de l’home a la llum del missatge cristià

 

Competències

  Educació Infantil
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
 • Observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre ells.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
  Educació Primària
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Conèixer el fet religiós al llarg de la història i la seva relació amb la cultura.
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte els sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.

Resultats d'aprenentatge

 1. Conèixer el fet religiós al llarg de la història i la seva relació amb la cultura.
 2. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 3. Interpretar de forma sistemàtica el fet religiós en diverses cultures i la seva influència social, ètica i cultural, per a adquirir conductes de respecte en relació a la fe i a les cultures.
 4. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 5. Valorar situacions socials reals que succeeixen al entorn social proper i fomentar respostes cap a aquestes situacions que promogui el respecte pels Drets Humans.

Continguts

RELIGIÓ, CULTURA I VALORS

Caràcter: optativa Crèdits: 6

 En aquesta asignatura ens aproximem a un fet essencial  per a moltes persones: la fe. I la fe en quant a vehicle de cultura, que ha generat una manera de viure, entendre el món, els valors que se'n deriven, les festes i esdeveniments de la vida desl homes, topònims... Com portar a l'aula aquests conceptes? Com reflexionar des de la gran quantitat d'opcions? Com asumir, aprofundir en la pròpia fe valorant alhora la convivència respectuosa i amable amb altres que no comparteixen la nostra visió del món? Des d'un coneixement de les pròpies arrels es pot fer un camí d'acostament a cada persona que trobem en l'escola i la vida.

Religió cristiana en el context de les grans Religions de la humanitat. El món de la fe, sentit religiós de la vida, els ateismes contemporanis. Propostes de transcendència. Introducció a la cultura bíblica, al maneig i lectura de la Bíblia i al descobriment del seu ric missatge religiós, humà i social. Presència de la fe en els diferents àmbits de la nostra cultura i vida actual. Moments d'oberturaala transcendència: sentit de la vida, el sofriment, la mort, la vida més enllà de la vida. Finalitat i sentit de l'ensenyament religiós.

 1. Identitat de l'àrea de religió i moral en el món escolar - Naturalesa i finalitat de l'ensenyament religiós escolar. - Legitimitat de la formació religiosa en l'escola- Legislació actual a Catalunya, Espanya, Europa. Caràcter específic de l'ensenyament religiós a l'escola. Diversos modes de presència del fet religiós a l'escola, pública i concertada.

 2. El fet religiós en la història i en l'estructura de l'ésser humà - L'experiència religiosa: realitat antropològica. - El Fet Religiós i les seves diferents manifestacions socials, morals, culturals, artístiques. - El Fet Religiós avui. Principals tradicions i creences religioses presents en la nostra societat: el Cristianisme, el Judaisme, L'Islam, Budisme, altres creences. El món de la increença

3. Fet religiós cristià i la cultura - Evangelització i inculturació de la fe - L'Església i la cultura. La relació entre la fe i la raó - L'home a la recerca de Déu. Religió i cultura - Arrels cristianes de la cultura de la nostra terra - Els desafiaments de la cultura actual - La tasca de l'ERE: inserir l'evangeli al cor de la cultura. - Influència del Cristianisme en el nostre patrimoni cultural - El diàleg intercultural i interreligiós a la construcció de la convivència ciutadana.

 4. L'Evangeli i la nova evangelització - La recerca de sentit ilallibertat de la fe. - La bona notícia en la transmissió de la cultura - Continguts essencials de la nova evangelització aplicats a la realitat escolar - El valor humanitzador del religiós. Evangelització i desenvolupament personal - Principals dificultats per a l'evangelització a l'escola

 5. La persona humana - Creació, vocació, condició humana, sentit últim de la vida

 6. Quin missatge ens vol transmetre la Bíblia? <spanstyle="font-family: Arial;">Iniciació al coneixement de la Bíblia - Estructura i Llibres que componen la Bíblia. - Origen i formació de l'Antic Testament i del Nou Testament. - Gèneres literaris més usuals. - El concepte d'història en el Judaisme, Cristianisme i Islam - La Bíblia paraula de Déu. - La revelació de Déu en la Bíblia. - La Bíblia, paraula humana.

 7. És possible conciliar el relat de la creació de la Bíblia amb la Ciència?

Déu Creador i provident: Narracions del llibre del Gènesi sobre la Creació i l'origen del món. La dignitat de l'ésser humà. Estima i valoració d'un mateix. Educació de l'autoestima i de la llibertat. Estima i respecte de tots els éssers humans: l'altre com a germà. Relació de l'home amb la natura.El cultiu de la sensibilitat i la cura de la natura. - Revelació de la veritat salvífica: El designi de Déu sobre l'home. Ruptura de l'home: el pecat. La Fidelitat de Déu: promesa i esperança de salvació.

 

8. L'Aliança de Déu amb el seu poble - La revelació de Déu en la història: significat religiós de la història d'Israel. - Relat de la història de la salvació en l'Antic Testament. - Grans temes bíblics i la seva significació religiosa i social: Èxode, Aliança, Els Profetes. - Personatges bíblics i el seu significat en l'experiència creient d'Israel i en l'experiència cristiana. - Valors que es destaquen en l'Aliança El valor de l'escolta atenta. Les promeses i els compromisos, la seva importància en la vida social. El valor de la lleialtat, de la responsabilitat, de la fidelitat.

 

 

Metodologia

Exposició a l'aula, ús de materials audiovisuals i recursos d'internet, i treballs personals i en equip.

El treball a l'aula es fa amb la presència del professorat, el treball en equip o grup, autònomament però és avaluat individualment o en una exposició a l'aula.

Al llarg del curs tenim programada una visita preparada i guiada a la Sagrada Família, com a síntesi de la fe i la cultura en el modernisme i l'art contemporani a Catalunya. També hi ha la visita a Caritas diocesana de Terrassa i / o la visita a una parròquia del Bisbat. També una sessió amb professors o mestres de Religió catòlica a l'escola pública, preferentment.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Treball a l'aula per explicar els temari proposat amb intervenció activa de l'alumnat. Participació d'experts. Coneixement de Caritas-Mans Unides, Sagrada Família, llocs d'interés cultural-religiós, visita a una comunitat parroquial 45 1,8 1, 3, 5
Tipus: Supervisades      
Treball didàctic sobre un tema de cultura o valors en relació amb la fe, en equip 10 0,4 1, 3, 5
Tipus: Autònomes      
Altres lectures proposades 10 0,4 1, 3, 5
Lectura de textos i visionat de vídeos. Tema fe i ciència 15 0,6 1, 3, 5
Trabajo personal sobre fe-ciencia-valores-cultura 28 1,12 1, 3, 5

Avaluació

L'avaluació tindrà en compte els ítems següents, a més del treball i participació activa a l'aula:
 
-treball (individual) (30%)
 
-Tema bíblic (equip) (45%)
 
-Tema teològic (equip) (25%)
 
Als treballs en equip es tindrà en compte la contribició individual.
 
La part més important, el treball personal individual (lliurat no més tard del 20 de juny del 2022), es pot recuperar durant l'última setmana de juny (fins al 27 de juny del 2022).
 
El lliurament de treballs escrits es pot fer fins al 20 de juny del 2022.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tema fe i ciència-cultura-valors: lectura de textos i anàlisi/comentari. Individual 30% 10 0,4 1, 3, 4, 5
Treball bíblic en relació al món de cultura i valors. Aplicació didàctico-docent en un tema concret. Casos pràctics de convivència a l'aula d'alumnat de diferents creences i tradicions religioses.Individual 45% 22 0,88 1, 2, 3, 4, 5
Treball didàctic aplicat als tres eixos: religió, cultura i valors en equip que consten en el currículum. Temes relacionats amb el voluntariat, cooperació amb el tercer món, la realitat del quart món, 25% 10 0,4 2, 3, 4, 5

Bibliografia

 Llibres de text 

 • Religión, cultura y valores. María Rosa García Vilardell y AA.VV. Madrid, 2018
 • ¿Es el hombre un ser religioso? Religión, cultura y valores, Dr. JOSÉ LUIS  BARRIOCANAL GÓMEZ ; Burgos 2018, 284 pp.
 • Historia de las Religiones. Manuel Guerra Gómez. Madrid, 2002
 • Diccionari de les RELIGIONS per a noies i nois de 10 a 14 anys. Lourdes Monfort i Ricard Toledo. Barcelona, 2017

 Altres recursos bibliogràfics

Com veiem, part de la bibliografia no esmenta autors concrets perquè són textos pertanyents a la bimilenària tradició eclesial, obra de dones i homes que van compilar els textos bàsics que enriqueixen la fe dels creients, i permeten l'acostament a la mateixa fe, com a estudiosos, a aquells que no la comparteixen en part o del tot.

 

 

Programari

no es requereix