Logo UAB
2022/2023

Treball de fi de grau

Codi: 101976 Crčdits: 6
Titulaciķ Tipus Curs Semestre
2500890 Genčtica OB 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Surralles Calonge
Correu electrōnic:
jordi.surralles@uab.cat

Utilitzaciķ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritāria:
catalā (cat)
Grup íntegre en anglčs:
No
Grup íntegre en catalā:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

 

Per poder cursar aquesta assignatura, els estudiants hauran d'acomplir els requisits establerts en la Normativa de la Facultat de Biociències sobre TFG que poden consultar al web de la Facultat.

 

Objectius

El Treball Fi de Grau (TFG) recull els objectius de formació dels estudiants que s’esmenten a la memòria oficial de la titulació i constitueix la culminació del procés d’aprenentatge on es demostra el grau de maduresa adquirit al llarg dels estudis.

Competčncies

 • Adaptar-se a noves situacions.
 • Aplicar el mčtode científic a la resoluciķ de problemes.
 • Desenvolupar l'aprenentatge autōnom.
 • Desenvolupar la creativitat.
 • Dissenyar experiments i interpretar-ne els resultats.
 • Integrar coneixements i habilitats per a elaborar un treball acadčmic o professional relacionat amb la genčtica.
 • Prendre decisions.
 • Prendre la iniciativa i mostrar esperit emprenedor.
 • Raonar críticament.
 • Saber comunicar amb eficācia, oralment i per escrit.
 • Tenir capacitat d'anālisi i de síntesi.
 • Tenir capacitat d'organitzaciķ i planificaciķ.
 • Treballar en un context internacional.
 • Utilitzar i gestionar informaciķ bibliogrāfica o recursos informātics o d'Internet en l'āmbit d'estudi, en les llengües prōpies i en anglčs.
 • Valorar la importāncia de la qualitat i de la feina ben feta.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a noves situacions.
 2. Aplicar el mčtode científic a la resoluciķ de problemes.
 3. Desenvolupar l'aprenentatge autōnom.
 4. Desenvolupar la creativitat.
 5. Dissenyar experiments i interpretar-ne els resultats.
 6. Exposar els coneixements i habilitats adquirits en algun dels āmbits principals de la genčtica.
 7. Interpretar dades relatives a un o diversos āmbits principals de la genčtica.
 8. Prendre decisions.
 9. Prendre la iniciativa i mostrar esperit emprenedor.
 10. Raonar críticament.
 11. Resoldre problemes en algun dels āmbits principals de la genčtica.
 12. Saber comunicar amb eficācia, oralment i per escrit.
 13. Tenir capacitat d'anālisi i de síntesi.
 14. Tenir capacitat d'organitzaciķ i planificaciķ.
 15. Treballar en un context internacional.
 16. Utilitzar i gestionar informaciķ bibliogrāfica o recursos informātics o d'Internet en l'āmbit d'estudi, en les llengües prōpies i en anglčs.
 17. Valorar la importāncia de la qualitat i de la feina ben feta.

Continguts

Treball autònom i individual basat en temes relacionats amb qualsevol de les matèries o temàtiques de l'àmbit de la Genètica

El contingut del TFG ve marcat per la oferta renovada anualment  durant el mes de juliol en la que cada Grau dóna a conèixer els temes oferts. Sota cada epígraf hi consta una descripció resumida del tema, el contingut del qual serà construït i definit per l’estudiant sota la supervisió d’un tutor al llarg del període de realització del TFG.

 

 

Metodologia

La gestió del TFG corre a càrrec de les següents figures:

 • El/la responsable de l’assignatura
 • La comissió de Facultat del TFG, formada pels responsables del TFG de les titulacions de la Facultat
 • Els professors tutors
 • La comissió d’avaluació del TFG

 

A la web de la Facultat de Biociències s’hi esquematitza la temporalització dels passos administratius i acadèmics a seguir. Pel que fa aquests últims:

 • Cada estudiant tindrà assignat un/a tutor/a, qui durà a terme un seguiment del treball de l'estudiant a través de quatre tutories: una primera serà de contacte per donar les instruccions oportunes per a la realització del treball i per definir la pauta temporal de seguiment al llarg del curs. Les altres tres sessions es programaran al inici, al mig i al final del treball.
 • Quan els estudiants matriculats del TFG formin part d’algun programa de mobilitat, es buscarà la manera per poder fer les tutories de forma no presencial.
 • Durant l’elaboració del treball, l’estudiant tindrà cura d’actualitzar un portafoli que contindrà de manera ordenada tots els materials recollits i elaborats.
 • Depenent de la tipologia triada, l’estudiant elaborarà els materials adients en suport escrit, gràfic o digital
 • El format comú de presentació pública del TFG a la Facultat de Biociències serà el d’un pòster.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciķ, per a la complementaciķ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciķ de l'actuaciķ del professorat i d'avaluaciķ de l'assignatura/mōdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Preparaciķ del treball 37,5 1,5 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 17
Tipus: Supervisades      
Lectura de textos i recerca d'informaciķ 50 2 1, 3, 7, 10, 13, 14, 16
Tutories 7,5 0,3 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17
Tipus: Autōnomes      
Estudi i elaboraciķ de la informaciķ 50 2 3, 7, 8, 10, 13, 14, 16

Avaluaciķ

L’avaluació del TFG consta de dues parts:

1. Avaluació per la Comissió d’avaluació del TFG (pes: 60% de la nota). El format comú de presentació pública del TFG a la Facultat de Biociències és el d’un pòster i serà avaluat per la Comissió d’avaluació del TFG del grau, tres membres de la qual seran presents a les sessions de defensa. El lliurament es realitzarà seguint les indicacions de la normativa del TFG. En situacions excepcionals i justificades, no contemplades en el reglament d'avaluació de la Facultat, el retard en el lliurament de fins una setmana comportarà la disminució de la nota en 2 punts. No s'acceptaran lliuraments amb posterioritat. La presentació es farà en una data específica per a cada titulació, fixada pel responsable de l’assignatura, qui també haurà d’especificar l’horari en que els estudiants han d’estar presents per a la seva defensa.

La Comissió d’Avaluació s’entrevistarà amb l’estudiant al davant del seu pòster amb l’objectiu de debatre el seu treball. Durant el temps fixat per al debat, l’estudiant haurà de disposar de tota la documentació que hagi elaborat en el cas que li fos requerida per part de la comissió, com el portafoli, la memòria escrita, vídeos, opuscles o programes d’ordinador que poden ser considerats necessaris d’acord amb el tutor en algunes de les tipologies.

2. Avaluació pel tutor (pes: 40% de la nota). El tutor avaluarà la memòria escrita i els materials que s’hagin generat al llarg del treball, fent especial èmfasi en l’evolució del treball de l’estudiant ien l’acompliment dels objectius previstos.

Tant la Comissió d'Avaluació com el tutor acadèmiclliuraran al responsable de l’assignatura les seves avaluacions i el responsable de l’assignatura calcularà la nota final en base al pes de cada part.

L'avaluació requereix la qualificació del tutor i de la Comissió d'avaluació; en cas contrari la qualificació final serà de "no avaluable".

El responsable de l’assignatura podrà seleccionar com a màxim un nombre de treballs igual al doble del nombre màxim de matrícules d’honor atorgables entre els que hagin assolit les millors qualificacions. Els estudiants seleccionats que vulguin optar a la màxima nota hauran de fer una presentació i defensa oral i pública del treball en una data determinada davant la Comissió d’Avaluació que tindrà la missió d’adjudicar les Matrículesd’Honor.

Pels estudiants matriculats del TFG que formin part d’algun programa de mobilitat i que no puguin estar presents en el moment de la presentació pública dels pòsters la comissió d’avaluació articularà mecanismes per poder fer la defensa del seu treball. Tanmateix només serà en casos en que pugui justificar la seva absència  per motius acadèmics relacionats amb la docència que cursa durant el programa de mobilitat. Aquests estudiants, abans del dipòsit del treball, hauran d’haver justificat documentalment els motius pels quals no poden estar presents en la data fixada per la presentació pública.  A més a més, l’estudiant haurà de fer arribar al responsable de l’assignatura tota la documentació necessària per l’avaluació abans de la data de presentació pública dels treballs fixada per la resta d’estudiants.

 

 

Activitats d'avaluaciķ

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluaciķ del tutor acadčmic 40 4 0,16 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17
Avaluaciķ per una Comissiķ de la defensa pública 60 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Bibliografia

No hi ha bibliografia específica per al Treball fi de Grau.

Programari

No aplica