Logo UAB
2022/2023

Economia de les organitzacions

Codi: 101880 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jose Luis Masson Guerra
Correu electr˛nic:
joseluis.masson@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
espanyol (spa)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
No
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Sense prerequisits. Economia dels organitzacions, com a assignatura transversal, pretén ser un complement general per a la formació de l'alumne en prevenció i seguretat. El contingut, enfocat des d'una perspectiva d'empresa, aporta eines genèriques que són una competència necessària en l'acompliment laboral actual. Els coneixements adquirits en aquesta assignatura, la majoria enfocats a la presa de decisions de forma analítica, són fàcilment aplicables a diferents àmbits dins de la gestió empresarial o com a professional.

Objectius

L’assignatura conté 4 blocs temàtics, o parts, amb objectius ben diferenciats:

 L’objectiu principal de la primera part, de Dissenys Organitzatius, consistirà en determinar l’estructura i el disseny que ha d’adoptar una empresa i fer-ho en consonància amb l’elecció de l’estratègia competitiva de l’empresa. L’organització deixa d’ésser l’entitat atòmica maximitzadora de beneficis que contemplava la teoria econòmica per convertir-se en una institució complexa, amb diversos integrants i interessos sovint contraposats i amb unes interrelacions que poden estar regulades per un ampli ventall de relacions contractuals. Aquesta part del curs està plantejada per intentar donar resposta a les següents preguntes: Com flueix la informació dintre les organitzacions? Com es resolen els problemes d’autoritat, responsabilitat i incentius existents entre els diferents agents?

La segona part, que tracta sobre Anàlisi de la Presa de Decisions, contempla el procés mitjançant el qual es selecciona una opció entre un conjunt d’alternatives. Donat que, en general, hi ha incertesa sobre el futur, les conseqüències derivades de les diferents alternatives només són parcialment avaluables. En aquesta part s’oferiran mètodes generals per a qui s’hagi d’enfrontar a problemes de decisió.

Una persona que gestioni la seguretat integral ha d’estar familiaritzat amb les decisions que es prenen en diferents àmbits. Un d’aquests àmbits de decisió és el financer. En aquesta tercera part del curs, corresponent a la Valoració de Projectes d’Inversió i Finançament, plantegem les decisions financeres més usuals a les que es poden enfrontar. Al finald’aquest bloc, el gestor disposarà d’una visió integrada, encara que introductòria, de la presa de decisions circumscrites a l’àmbit financer. Aquesta visió completa permetrà (1) entendre el raonament que hi ha darrera l’elecció d’un projecte d’inversió en seguretat per sobre d’altres propostes i (2) proporcionar un instrumental econòmic, complementari a altres criteris de tipus tècnic i jurídics, i que permeti seleccionar la millor forma de finançar el projecte que finalment s’ha elegit.

Finalment, la quarta part, corresponent a l’Anàlisi Econòmica i Financera de l’Empresa, contempla l’objectiu general de presentar tècniques d’anàlisi per al diagnòstic econòmic i financer de la situació de l’empresa, explorar les condicions que permeten garantir el seu futur i aplicar-les a l’estudi del sector de la seguretat. En aquest sentit, procedirem a la comprensió de la informació comptable (Balanç i Compte de Resultats), estudiarem els seus continguts des d’una òptica econòmica i financera, per acabar amb un anàlisi cost – volum – benefici enfocat a les empreses del sector de la seguretat.

CompetŔncies

 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Contribuir a la presa de decisions d'inversiˇ en prevenciˇ i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Formular estratŔgies comercials en el sector de la seguretat.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma aut˛noma.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'Ómbit integrant-hi les dimensions social, econ˛mica i mediambiental.
 3. Aplicar els fonaments d'estadÝstica, d'economia i finances, de marc legal aplicable i d'informÓtica necessaris per aplicar la prevenciˇ i la seguretat integral.
 4. Diagnosticar la situaciˇ de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 6. Formular estratŔgies competitives tant comercialment com financerament en empreses i organitzacions.
 7. Identificar les implicacions socials, econ˛miques i mediambientals de les activitats acadŔmic-professionals de l'Ómbit de coneixement propi.
 8. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora, tant les pr˛pies com les alienes.
 9. Proposar noves maneres de mesurar l'Ŕxit o el fracÓs de la implementaciˇ de propostes o idees innovadores.
 10. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 11. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 12. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 13. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 14. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 15. Treballar i aprendre de manera aut˛noma.
 16. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

Part 1: Dissenys organitzatius. S'analitzen breument temes generals amb l'organització de l'empresa, partint de l'estructura interna i veient com es prenen les decisions o com flueix la informació dins de l'organització. S'introdueixen conceptes de demanda i producció.

Part 2: Anàlisi de la presa de decisions. Es presenten eines analítiques per a la presa de decisions en diferents tipus de situacions. S'introdueixen conceptes com a risc o incertesa i s'usen eines d'estadística i probabilitat.

Part 3: Valoració de projectes d’inversió i finançament. Amb eines de matemàtiques financeres s'introdueixen conceptes com el tipus d'interès (valor dels diners en el temps), rendibilitat i cost de projectes o amortització de préstecs.

Part 4: Anàlisi econòmica i financera de l’empresa. A partir de l'estructura i dades del balanç de l'empresa, s'analitza la seva estructura i el seu acompliment. S'aprèn a interpretar endeutament, estabilitat o rendibilitat d'una empresa a partir dels seus resultats.

Metodologia

El contingut del programa de teoria serà impartit principalment pel professor en forma de classes magistrals amb suport audiovisual. Les presentacions utilitzades a classe pel professor estaran prèviament disponibles al Campus Virtual de l’assignatura. Es recomanable que s’imprimeixi aquest material i es porti a classe, per utilitzar-lo com a suport a l’hora de prendre apunts. Tot i que no és imprescindible ampliar els continguts de les classes impartides pel professor, a no ser que aquest ho demani de forma expressa, s’aconsella que es consultin de forma regular els llibres recomanats a l’apartat de Bibliografia d’aquesta guia docent per tal de consolidar i clarificar, si és necessari, els continguts explicats a classe. En aquest sentit també és aconsellable que s’utilitzin els enllaços indicats al Campus Virtual, que contenen vídeos i animacions relacionats amb els processos explicats a classe.

 A més de l’assistència a les classes, el seguiment de l’assignatura també implicarà un paper actiu en les discussions de classe. Al llarg de cada tema es proposaran una sèrie d'exercicis o activitats per reforçar els continguts. Hi hauran unes hores (tutories) per proporcionar atenció individualitzada als i solucionar els dubtes que puguin sorgir.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teoria 38 1,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Discussiˇ de casos i resoluciˇ d'exercicis 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Tutories al despatx del professor 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi de l'assignatura, elaboraciˇ dels casos, exercicis i preguntes proposades 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Avaluaciˇ

1- Es realitzarà una prova parcial al final dels dos primers temes. I un examen final de la resta de temes. Cada examen comptarà un 25%.

2- La nota dels 2 exàmens ha de ser 3,5 o superior perquè es pugui fer la mitjana amb altres avaluacions del curs.

3- Al 50% anterior, se sumarà el 25% de l'avaluació d'exercicis i casos lliurats durant el curs, i el 25% de l'avaluació continuada mitjançant petites activitats i discussions a classe.

4- Per aprovar l'assignatura cal haver obtingut de nota mitjana final un 5 o més.

5- Si la nota mitjana del curs és inferior a 3,5 es considerarà com a no superada l'assignatura. Si la nota mitjana és inferior a 5 però superior a 3,5, es podrà participar en un examen de reavaluació.

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entrega de problemes, discusiˇ d'exercicis 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Examen Parcial (2 exÓmenes) 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Presentaciˇ casos d'empresa, debats 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

Bibliografia PART 1

BESANKO, David; DRANOVE, David; SHANLEY, Mark i Scott SCHAEFER (2013): Economics of Strategy,

6th edition. Wiley.

ROBERTS, John (2006): La Empresa Moderna. Antoni Bosch editor.

SALAS, Vicente (1996): Economía de la empresa. Decisiones y organización. 2ª ed. Ariel.

Bibliografia PART 2

ALEGRE, Luis; BERNÉ, Carmen i Carmen GALVE (2000): Fundamentos de economía de la empresa:

perspectiva funcional. 2ª ed. Ariel.

SALAS, Vicente (1996): Economía de la empresa. Decisiones y organización. 2ª ed. Ariel.

Bibliografia PART 3

ALEGRE, Luis; BERNÉ, Carmen i Carmen GALVE (2000): Fundamentos de economía de la empresa:

perspectiva funcional. 2ª ed. Ariel.

SUÁREZ SUÁREZ, Andrés (2014): Decisiones óptimas de inversión y financiación.

22a ed. Pirámide.

BREALEY, Robert; Y MYERS, Stewart (2015) Principios de finanzas corporativas. 9ª edición. Ed. McGraw-Hill

Bibliografia PART 4

ALEGRE, Luis; BERNÉ, Carmen i Carmen GALVE (2000): Fundamentos de economía de la empresa:

perspectiva funcional. 2ª ed. Ariel.

BERNSTEIN, Leopold (1999): Análisis de estados financieros. Teoría, aplicación e

interpretación. 3ª ed. Irwin.

MALLO, Carlos; y JIMÉNEZ, María Angela (1997): Contabilidad de Costes. Pirámide. 3ª edición.

Programari

No es preveu la utilització de programari específic en aquesta matèria.