Logo UAB
2022/2023

Gestió de recursos humans a les administracions públiques

Codi: 101878 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Mèrida Iglesias Lucia
Correu electrònic:
merida.iglesias@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Cristina Manresa Llop

Equip docent extern a la UAB

Sra. Cristina Manresa

Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits

Objectius

Els principals objectis de l’assignatura són:

 • Conèixer els diferents àmbits i possibilitats de treball que ofereixen les Administracions Públiques (AAPP)
 •  La tipologia de personal al servei de les Administracions Públiques.
 • Saber com es poden dimensionar i organitzar les plantilles de personal.
 • Sistemes de selecció a les AAPP, els procediments i requisits.
 • Aproximació a  les possibilitats de carrera professional en les AAPP
 • Sistemes d’avaluació de l’acompliment dels empleats públics
 • Identificar les competències professionals aplicades a les AAPP.
 •  Règim jurídic de les condicions de treball  dels empleats públics
 • La direcció pública professional .

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aplicar els diferents conceptes implicats en la comunicació interna i externa de l'organització.
 6. Aplicar els diferents sistemes de gestió de la seguretat pública.
 7. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 8. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 9. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 10. Prendre decisions relatives a les contingències pròpies de la gestió de riscos en sistemes públics.
 11. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 12. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 13. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 14. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 15. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 16. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 17. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 18. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 19. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

BLOC 1

1.-  El marc normatiu de l'ocupació pública.

2.- Tipologia de personal al servei de l'ocupació pública.

3.- La direcció pública professional.

4.- Sistemes de selecció de personal i sistemes de provisió de lloc de treball.

BLOC 2

5.- Instruments de gestió de l’ocupació pública

6.- Drets i deures dels empleats públics.

7.- Sistema disciplinari i incompatibilitats

8.- Promoció i carrera del personal

BLOC 3

9.-  L’avaluació de l’acompliment

10.- Sistema retributiu: incentivació i productivitat.

11.- Els drets col.lectius a l'ocupació pública.

BLOC 4.

12.- Gestió de recursos en seguretat

13.- Gestió de dispositius de seguretat i grans esdeveniments

14.- Plans de treball en seguretat

15.- Transversalitat

16. -Gestió de conflictes

Metodologia

La metodologia a seguir al llarg de la implementació de la docència serà mixta: explicació per part la persona docent i alhora interacció amb l’alumnat mitjançant el sistema de pregunta/resposta en les sessions de teoria. Als continguts pràctics, en canvi, hi haurà un clar protagonisme de l’alumnat, ja que la persona docent només oferirà les qüestions inicials i farà de suport al llarg del treball individual o en grup de l’alumnat.  Es tracta de fer un sistema simultani d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat, que esdevé un tipus d’entrenament per a afrontar en les millors condiciones les proves de teoria i pràctica  de final de bloc.

En funció de la mida del grup,  també es pot fer la tècnica de dinàmica de grups amb portaveu per a valorar el treball en equip.

En cadascun dels blocs temàtics, es farà el mateix esquema:

 • Presentació amb esquema-guió
 • Destacar les qüestions bàsiques a aprendre.
 • Exposició de continguts.
 • Realització de supòsit pràctic.
 • Elements per al debat.

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16
Classes teòriques amb la participació de l'alumnat 40 1,6
Tipus: Supervisades      
Resolució de supòsits pràctics. Tutories amb l'alumnat 12 0,48
Tipus: Autònomes      
Estudi individual 94 3,76

Avaluació

L'alumnat realitzarà proves d'avaluació continuada (PAC) que lliurarà a través de l'aula moodle relacionades amb els diferents blocs de temari. 

L'alumnat realitzarà dues avaluacions mitjançant prova escrita, una corresponent als blocs 1, 2 i 3. I una altre prova corresponent al bloc 4. Aquestes proves podran ser orals a criteri del professor.

Reavaluació

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Plagi

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificaciófinal d'aquesta assignatura serà 0 ". Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteriodel professorat.

Alumnes que tornen a cursar l’assignatura

En lo relatiu a aquells alumnes que han de tornar a cursar l’assignatura, cal subratllar que la metodología avaluativa es la mateixa que per la resta d’alumnes

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova escrita u oral que permeti valorar els coneixements adquirits per l'estudiant. Bloc 4 25 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Proves escrites i/o orals que permetin valorar els coneixements adquirits per l'estudiant dels tres primers blocs. 25 0 0 1, 4, 5, 7, 10, 13, 16, 17, 19
Resolució de casos pràctics i realització de treballs 50 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Bibliografia

JAUREGUIZAR Y MORENO, ERNESTO de. Manual práctico de Recursos Humanos en la Administración Pública, Dykinson, Madrid, 2020.

JIMÉNEZ ASENSIO, Rafael: Directivos Públicos, Instituto Vasco de Administración Pública, 2006.

RODRÍGUEZ VILLANUEVA, J., La estructuración de la función pública española: diseño, gestión y posibilidades de optimización".  2021

SÁNCHEZ MORÓN, Miguel Y OTROS: La función pública directiva en Francia, Italia y España, INAP, Madrid, 2007.

URCELAY LECUE, M.C., Utilización abusiva de los contratos temporales en la función pública española. Revista Aranzadi Doctrinal, 2020

PEP MARÍ, Equipos ganadores. Plataforma editorial, 2019

DEPARTAMENT DE JUSTICIA. La transversalitat a l'àmbit comunitari.

 

Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365