Logo UAB
2022/2023

Dret de la seguretat privada

Codi: 101874 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Eligio Landin Lopez
Correu electrònic:
eligio.landin@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits

Objectius

Els objectius de l'assignatura pretendre ser un reflex d'alguns dels objectius primordials del grau. Els alumnes han d'aplicar els seus coneixements, conceptuals i normatius, a la gestió del denominat Sector de Seguretat Privada, integrat per empreses de seguretat i pel personal de seguretat privada, coneixent i distingint els diferents tipus de serveis que aquelles poden presentar als usuaris, públics o privats, i les funcions i límits de les atribucions professionals atribuïdes a les diferents categories professionals. Això constituirà la base a partir de la que, l'alumne podrà disposar del bagatge adequat per formular propostes de qualitat del servei dins de la seguretat privada, sempre tenint en compte el marc normatiu, i les necessitats dels consumidors de seguretat privada.Conèixer els conceptes i el marc normatiu de la seguretat pública i de la seguretat privada.

 • Comprendre les bases per a la prestació de serveis de seguretat privada.
 • Familiaritzar-se amb la legislació de seguretat privada.
 • Distingir les funcions atribuïdes a les Forces i Cossos de Seguretat, i els serveis i activitats que, de manera complementària i subordinada, poden prestar els operadors privats de la seguretat.
 • Aconseguir un nivell competencial apte als continguts teòrics i normatius que permeti als professionals del Grau, poder relacionar-se i coordinar-se amb tècnics d'aquest àmbit.
 • Assumir les vinculacions d'aquesta assignatura amb altres del Grau.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Aplicar la normativa legal inherent al sector de la prevenció i la seguretat integral.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Aplicar la normativa a l'exercici professional de la seguretat privada i la recerca privada.
 5. Diagnosticar la situació de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 7. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 8. Gestionar col·laborativament els plans de seguretat privada.
 9. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 10. Planificar la gestió de la prevenció i la seguretat d'acord amb la normativa legal aplicable al sector.
 11. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 12. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 13. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 14. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 15. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 16. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 17. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 18. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

1.La seguretat: com a dret de les persones i com a servei públic essencial.

2. Marc jurídic de la Seguretat Pública :: Llei Orgànica 2/86 de FCS i la Llei mOrgánica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana.

3. El model policial espanyol: Les FCS i les seves competències :. FCSE. Policies autonòmiques i locals.

4. Concepte de seguretat privada. Les activitats i serveis de seguretat privada. Coordinació i col·laboració amb les FCS.

5. Marc legal de la Segureridad Privada: La Llei 5/2014 i el seu desplegament reglamentari.

6. Activitats de seguretat privada: àmbit material dels prestadors de serveis de seguretat privada (empreses i professionals de seguretat). Les denominades activitats compatibles.

7. Autorització prèvia i intervenció de l'Estat. Procediment administratiu d'autorització. L'anomenada Declaració responsable. Competències de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

8. Requisits formals i materials i personals per a Autoritzar una empresa de Seguretat.

9. El Registre Nacional de Seguretat Privada. Inscripció i cancel·lació d'empreses. Els registres autonòmics.

10. Obligacions generals i específiques de les empreses de seguretat. Prohibicions.

11. El personal de seguretat: habilitació i categories.El Detectiu privat i l'Administració: obtenció de l'habilitació, targeta d'identitat i Llibre-registre. Inscripció en el Registre de la Direcció General de la Policia o en el Registre Autonòmic. Funcions del Detectiu Privat. Estatut (drets i deures) del Detectiu Privat. El cessament del Detectiu.

12. Obligacions generals del personal de seguretat: Deure d'auxili i col·laboració amb les FCS. Els principis d'actuació (Codi deontològic). Règim sancionador. Infraccions a la normativa en matèria de seguretat privada.

13. La investigació privada. El Detectiu en la societat moderna. L'actuació professional del Detectiu Privat en relació a les necessitats de les societats modernes. El detectiu privat autònom, les agències, delegacions i Sucursals. Requisits.

Honoraris professionals: criteris deontològics aplicables. L'exigència ètica del pressupost previ. Regulació legal aplicable i la seva relació amb les normes deontològiques.

14.La investigació de delictes per part dels detectius privats. Recerca delictiva facultada als detectius privats. La condició de "Legitimat" per a l'exercici de l'acció penal (art. 48.1 de la LSP).

15. Especial consideració de la intervenció del DP en el procés cicil. Articles 265 1.5. i 380 LEC. El DP com a col·laborador de l'Administració de Justícia. Estatut jurídic processal del DP. Especial anàlisi de les diferències entre testimoni i pèrit. La figura del testimoni-perit.

16. Responsabilitat del DP: penal yi / o civil. Anàlisi del règim disciplinari: causes i doctrina jurisprudencial. Supòsits habituals investigats pel DP: fraus en IT, competència deslleial, inassistència, abandonament de jornada i baix rendiment, danys a l'empresa i els seus treballadors ..

17. Funcions específiques de les diferents categories del personal de seguretat :: Especial referència als caps i directors de Seguretat.

18. Els Departaments de Seguretat: Creació i funcions. Mesures de seguretat i establiments obligats. Les denominades infraestructures crítiques.

Certificats de Qualitat i Normes UNE-EN en l'àmbit de la seguretat privada.

Metodologia

“Dret de la Seguretat Privada” té un vessant teòric i un vessant pràctic. El vessant teòric i practic s’ensenya a través de classes magistrals i a través de classes on es posen exemples i exercicis que es resolen conjuntament a l’aula. El vessant pràctic de l’assignatura es desenvolupa a través d’exercicis i de treballs. Els exercicis comporten la resolució de situacions concretes que es poden realitzar a l’aula. 

L’assignatura té oberta una pàgina MOODLE al Campus Virtual on trobarà els materials de l’assignatura, notícies i indicacions de l’assignatura i el sistema per a fer el lliurament de treballs, entre d’altres aplicacions. 

Per a accedir-hi, cal entrar al Campus Virtual de la UAB, l’adreça del qual és: https://cv.uab.cat/ . Cal entrar amb el Número d’Identificació Universitària (NIU) i la paraula de pas que es facilita en el procés de matriculació. 

El Campus Virtual és també l’eina principal de comunicació dels alumnes amb el professor, tant a nivell de dubtes, com de comunicació de possibles problemes en el desenvolupament de l’assignatura. Quan un alumne es vulgui posar en contacte amb un professor utilitzarà la missatgeria de l’Aula Moodle amb preferència a l’ús del correu electrònic.

Les tutories amb el professor es concertaran per correu electrònic.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 40 1,6
Evalució 4 0,16
Tipus: Supervisades      
Resolució de casos pràctics 12 0,48
Tipus: Autònomes      
Estudi personal: treball personal de consolidació de coneixements 94 3,76

Avaluació

Les proves teòriques, que suposen el  50% de la nota final obtinguda, adopten la forma d'un examen parcial ( 20% de la nota) y un altre final escrit ( 30 % de la nota),  tipus  test,  en  el  qual  s'haurà  de  triar  una  resposta  correcta  entre  vàries.  Les respostes  que  no  es  corresponen  amb  la  correcta  puntuen  negativament  per  eliminar  els efectes  de  l'atzar  en  les  respostes  en  una  proporció  similar  al  pes  de  la  resposta  correcta respecte al nombre d'opcions.

Els treballs pràctics sobre els temes treballats a l'aula representen el 50% de la nota final i es presentaran per escrit. Es corresponen amb els exercicis que es proposen per a les hores de pràctica.  Se  valora la participació activa de l'alumne en les dinàmiques de classe, així com les aportacions  que,  fruit  del  treball  autònom,  fa  cada  alumne  durant  el  curs.  Es  valorarà  la creativitat, i la capacitat investigadora però també la capacitat per expressar els conceptes o idees i per aportar punts de vista originals als temes que es tractin.

Examen Final de Reavaluació:

L’alumne que no superi l’assignatura, que no arribi a un 5 (total) sobre 10, o bé no haig pogut seguir l’avaluació continuada, podrà presentar-se a l’examen final del total de l’assignatura. Aquest examen consistirà en una prova d’avaluació a la que es revaluaran el conjunt dels continguts de l’assignatura. La nota obtinguda en aquest examen serà com a màxim un 5 i serà la nota finalde l’assignatura. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

Plagi

Sense  perjudici  d'altres  mesures  disciplinàries  que  s'estimin  oportunes,  i  d'acord  amb  la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar..., una activitat d'avaluació, implicarà  suspendre aquesta  activitat  d'avaluació  amb  un  zero  (0).  Les  activitats  d'avaluació  qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables.

Tant la metodologia docent com l'avalució prevista en aquesta guia podrà ser modificada en funció de l'evolució de possibles pandèmies o circumstáncies que impedeixin el desenvolupament presencial de la asignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Final 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Proves escrites i/o orals que permetin valorar els coneixements adquirits per l'estudiant 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

Bibliografía básica:

Apuntes y presentaciones Power Point facilitados por el profesor.

Código de Legislación de Seguridad Privada (BOE, Ed. 2021) ( www.boe.es ) ( Códigos electrónicos).

Bibliografía complementaria:

Seguridad Pública-Seguridad Privada ( Dilema o Concurrencia?). Fundación Policía Española (2009). Colección Estudios de Seguridad Dykinson.

Izquierdo Carrasco, Manuel (2004). La seguridad privada: régimen jurídico administrativo. Valladolid. Lex Nova.

Gómez-Bravo Palacios (2006). Seguridad Privada: Consultas e informes sobre normativa vigente. Madrid. Ministerio Interior-Dykinson.

Vicenç Aguad Cudolá (2007). Derecho de la Seguridad Pública y Privada. Thomson Aranzadi.

Marchal Escalona, Nicolás A. (2008). Seguridad Privada. Aranzadi.

Enlaces web:

www.mir.es

www.policia.es

www.guardiacivil.es

www.20.gencat.cat

https://sede.mir.gob.es

https://sede.policia.gob.es

https://sede.guardiacivil.gob.es

www.060.es

Programari

No cal programari per al desenvolupament de l'asignatura