Logo UAB
2022/2023

Models integrats de gestiˇ: seguretat

Codi: 101842 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Guillermo Bello Visa
Correu electr˛nic:
guillermo.bello@autonoma.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
catalÓ (cat)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Objectius

El Grau en Prevenció i Seguretat Integral és un títol oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ofereix als estudiants una formació multidisciplinària en la gestió coordinada de riscos, en els àmbits de la seguretat pública i privada, el medi ambient, la qualitat i la responsabilitat social corporativa.

Els graduats seran professionals capaços de donar una resposta eficient a diferents processos de presa de decisions propis del sector de la prevenció i la seguretat, com, per exemple, els relacionats amb aspectes econòmics, administratius i de gestió de recursos humans o els relacionats amb àmbits tecnològics propis del sector.

L'assignatura "Models integrals de gestió: seguretat", està immersa en una àrea principal del currículum acadèmic, denominada com "Tècniques i gestió del risc" i forma part d'un conjunt de cinc assignatures que pretenen que l'alumne conegui les tècniques i els models del sistema de seguretat. Les altres quatre assignatures són: Criminologia i criminalística. Tècniques d'investigació social. Models integrals de gestió: medi ambient. Models integrals de gestió: qualitat i seguretat corporativa.

L'aprenentatge i abast de les competències d'aquesta assignatura permet a l'alumne aprendre, tant les tècniques de gestió de models organitzacionals de la seguretat, com un anàlisi dels diferents marcs de cadascú. D'aquesta manera, tindrà una visió global del funcionament de sistema de seguretat i emergències i concretament: la seva missió, els seus objectius, funcions, actors que hi intervenen, recursos que disposen i problemàtica a la qual s'enfronten.

Els objectius formatius d'aquesta assignatura són els següents:
1. Conèixer el marc teòric i organitzacional en què executarà la seva activitat professional.
2. Identificar l'àmbit organitzacional i competencial dels diferents serveis intervinents a l'àmbit policial.
3. Identificar l'àmbit organitzacional i competencial dels diferents serveis intervinents en l'àmbit de l'atenció sanitària urgent.
4. Identificar l'àmbit organitzacional i competencial dels diferents serveis intervinents a l'àmbit de bombers i protecció civil.
5. Estar orientat adequadament al voltant de la coordinació operativa dels intervinents.
6. Conèixer els principals elements de suport intern i annexos a la gestió del sistema de seguretat i emergències.

CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb carÓcter general, posseir i comprendre coneixements bÓsics en matŔria de prevenciˇ i seguretat integral.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestiˇ de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 3. Analitzar les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere i els biaixos de gŔnere en l'Ómbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 5. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 7. Elaborar propostes de gestiˇ en seguretat i prevenciˇ en una organitzaciˇ.
 8. Fer anÓlisi d'intervencions preventives en matŔria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure'n indicadors de risc.
 9. Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 10. Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 11. Identificar els recursos necessaris per a gestionar la seguretat, el medi ambient, la qualitat o la responsabilitat social corporativa.
 12. Identificar la infraestructura, la tecnologia i els recursos necessaris en les operacions de la prevenciˇ i la seguretat.
 13. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 14. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora, tant les pr˛pies com les alienes.
 15. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 16. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 17. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 18. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 19. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 20. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 21. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 22. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 23. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.
 24. Valorar com els estereotips i els rols de gŔnere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

1. Marc teòric i organitzacional del sistema de seguretat i emergències.
2. Models de gestió del servei de policia.
3. Models de gestió del servei d'emergències sanitàries.
4. Models de gestió dels serveis de bombers, emergències aquàtiques i protecció civil.
5. Coordinació operativa dels intervinents al sistema de seguretat i emergències.
6. Elements de suport a la gestió del sistema de seguretat i emergències

Metodologia

La metodologia d'aquesta assignatura es basarà en un model dinàmic i participatiu.
Durant les sessions teòriques (divendres) s'explicarà el temari de l'assignatura. Es proposaran casos pràctics per donar suport a l'explicació teòrica.
Durant les sessions pràctiques (dimecres i dissabte) es presentaran les 4 PEC que s'hauran de presentar posteriorment al campus virtual.
Els estudiants han de seguir correctament les explicacions dels professors a l'aula, llegir o estudiar els temes suggerits pels professors, així com participar en la classe.
Per tal d'aprofundir en la matèria, algunes de les sessions les realitzaran persones expertes en el món professional de la seguretat.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Classes te˛riques i prÓctiques amb la participaciˇ de l'alumnat 40 1,6 1, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 21, 22, 23, 24
Tipus: Supervisades      
Tutories amb l'alumnat 12 0,48 1, 5, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi individual i realitzaciˇ de practiques 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Avaluaciˇ

1. Avaluació de coneixements teòrics (50% de la nota final)

S'efectuarà una sola prova final d'avaluació continuada amb un examen de 60 preguntes tipus test (4 opcions i només una d'elles és la correcta).

És necessari treure com a mínim un 3,5 sobre 10 en aquesta prova. En cas contrari, no s'obtindrà cap nota final d'aquesta part.

La presencialitat a l'examen és obligatòria. En cas contrari, no s'aconseguirà cap nota final d'aquesta part.

No es permet l'ús de cap mena de documentació per a la resolució d'aquest examen.

2. Avaluació de coneixements pràctics (50% de la nota final)

Es realitzaran un total de 4 proves d'avaluació continuada (PECs). Es tracten de supòsits pràctics de caràcter operatiu en què s'exposa una situació a manera de cas, sobre la qual s'han de fer determinades cerques d'informació i resolució de casos. Cadascuna de les proves d'avaluació continuada representa un 12,5% de la nota final.

És obligatori entregar, com a mínim, 3 de les 4 proves d'avaluació continuada proposades. En cas contrari, no es valorarà cap de les avaluacions de coneixements pràctics presentades i no s'aconseguirà cap nota final d'aquesta part.

És necessari treure com a mínim un 3,5 sobre 10 en cadascuna de les proves d'avaluació continuada suggerides. En cas contrari, es considerarà com a no apte, i tindrà els mateixos efectes que no haver-la presentat.

Cadascuna d'elles tindrà una data màxima d'entrega a través del campus virtual de la universitat. Si no s'entrega dins del termini establert, s'entendrà com a no presentada.

La prova d'avaluació presentada haurà de seguir l'estructura del document proposada a l'aula.

3. Qualificació final de l'avaluació continuada

La qualificació final de l'avaluació continuada s'aconseguirà de la suma aritmètica de cadascun dels exercicis efectuats i vàlids, d'acord amb els criteris exposats en els punts 1 i 2.

Per considerar-la superada se n'haurà d'aconseguir almenys una puntuació de 5 sobre 10.

4. Examen de Recuperació
Accés a l'examen
En cas de no haver superat l'avaluació continuada, es podrà accedir a l'examen de recuperació sempre que s'hagi participat (presentat), almenys en dos terços de l'avaluació continuada.

Objectiu
Aquest exercici pretén avaluar el conjunt dels continguts de l'assignatura, per la qual cosa s'ha d'efectuar totalment, sense que es conservi part dels exercicis de l'avaluació contínua.

Composició
L'exercici consistirà en un qüestionari de 30 preguntes teòriques de resposta múltiple i la resolució de dos casos pràctics.

Qualificació
El qüestionari té un valor del 50% i la resolució dels casos pràctics del 50% més del total.
Per superar la prova de recuperació s'haurà d'assolir una puntuació de 5 sobre 10, el qual obtindrà de la suma aritmètica de cadascuna de les dues parts que componen l'exercici.

En cas de superar-se l'examen de recuperació la qualificació obtinguda serà d'un 5 com a màxim, independentment de la nota aconseguida a l'exercici.


5. Consideracions generals

Qüestionari de resposta múltiple
Característiques de tots els exercicis en format de qüestionari amb resposta múltiple, tant de l'avaluació continuada com d'altres proves, per cada pregunta es proposaran quatre respostes, de les quals sempre n'hi ha una de correcta i només una. Les respostes errònies descomptaran un 33%.

Resolució oral

En cas que es considerés oportú, alguna de les proves es podran efectuar oralment.

Irregularitats
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que es considerin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que es detecti qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 (zero) aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació duna mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 (zero)".

Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l'assignatura, el professorat podrà modificar, tant la metodologia, com l'avaluació de l'assignatura.

Canvi de data
La persona que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba a l'espai Moodle de tutorització EPSI.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l'alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió deles qualificacions.

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluaciˇ d'activitats programades 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Prova Final d'Avaluaciˇ Continuada 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Bibliografia

BRYNJOLFSSON, E. McAFEE, A. La carrera contra la máquina, cómo la revolución digital está acelerando la innovación, aumentando la productividad y transformando irreversiblemente el empleo y la economía. Antoni Bosch, 2013.

DE UGARTE, D. El poder de las redes, manual ilustrado para ciberactivistas. Edición 2011.  Disponible en: https://lasindias.com/libros

FERNANDEZ PEREIRA, J. P., La Seguridad Humana, Ariel, Barcelona, 2006.

ISTURITZ, J.J., "Regulación y organización de servicios de atención de emergencias y  protección civil". Tesis doctoral depositada en la Universidad Autónoma de Barcelona.  Barcelona. 2013. Disponible en: https://ddd.uab.cat/record/116340?ln=es

MARSH. Preparar el sector público para la gobernanza del riesgo: primeros pasos hacia un diferencial

ISO 31000. 2012. Disponible en: http://www.cosital.es/attachments/423_Guia%20Gestion%20del%20Riesgo%20red.pdf

Es publicarà bibliografia complementària a l'aula moodle de l'assignatura.

Programari

Aquesta asignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365