Logo UAB
2022/2023

Intervenció i Autoregulació

Codi: 101837 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Roser Martinez Quirante
Correu electrònic:
roser.martinez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits

Objectius

Es tracta de mostrar diferents aspectes de la seguretat des del punt de vista de la intervenció administrativa, ja sigui regulada o autoregulada, amb la finalitat de prevenir riscos o perills per assolir una prevenció integral. S’escullen sectors com el domicili, el domini públic, el lloc de treball, els transports públics i privats, l’hoteleria, etc. i s’analitza la normativa, els instruments jurídics i les obligacions dels ciutadans per tal que els nostres especialistes en prevenció estiguin preparats per fer front als requeriments de les Administracions Públiques.

S’estudien els conceptes de treballador, de contracte laboral, de comerciant, d’empresari, de societats mercantils, etc. per tal de trobar solucions adients als procediments administratius oberts.

Paral·lelament s’aniran explicant els nous drets que emparen cada situació: de la dona, ambientals, de les minories, a la seguretat vial, a la prevenció de riscos laborals, a la seguretat alimentària, a la salut, antitabac, etc. adients al nou model de societat del risc.

Veurem a cada sessió com es garanteix un dret (a la vida, a la salut, a la seguretat, etc.) a través de l’anàlisi d’un sector concret o en un àmbit concret on es desenvolupen els éssers humans: el domicili, la universitat, el lloc de treball, els mitjans de transport, els hotels, els espectacles, etc.

Estudiarem la intervenció administrativa en matèria d'auditories, foment de l'autorregulació regulada, controls de qualitat, etc.

Exposarem les eines dels ciutadans per accedir al torn d’ofici, coneixerem la cooperació entre els jutjats de guàrdia i la policia, etc.

Es farà un estudi exahaustiu de prevenció de la violencia a través de la regulació de les armes de foc. Expondrem com hi ha diferents models de seguretaten funció de la restricció o la llibertat que s’atorgui al ciutadà pel que fa a la tinença d’armes. Analitzarem el model americà de llibertat i foment de l’individu armat per a aconseguir un Estat on el ciutadà aconsegueix o no la seva autoprotecció. A la vegada, es farà una comparació amb el model europeu de seguretat en el que la possessió de les armes per a la defensa del ciutadà és monopoli de les forces i cossos de seguretat. Un cop exposats els dos models més representatius es valorarà quin sistema ofereix més seguretat integral.

Objectius Formatius

 • Conèixer els diferents aspectes de la seguretat des del punt de vista de la intervenció administrativa regulada o autoregulada.
 • Aplicar correctament el marc legal vigent per aplicar la prevenció i la seguretat integral a cada àmbit de la vida en societat.
 • Saber planificar la gestió de la prevenció

 

 

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Contribuir a la presa de decisions d'inversió en prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Aplicar els fonaments d'estadística, d'economia i finances, de marc legal aplicable i d'informàtica necessaris per aplicar la prevenció i la seguretat integral.
 5. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 7. Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 8. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 9. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 10. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 11. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 12. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 13. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 14. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 15. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

Tema 1. Introducció a la Intervenció i a la autorregulació Administrativa. Activitats administratives.
Tema 2. La intervenció administrativa per a prevenir i gestionar els riscos.
Tema 3. L'estatut dels treballadors. El contracte de treball i les seves classes. Les facultats de control empresarial. L'extinció del contracte de treball. L'acomiadament, classes i efectes. Els pactes de no concurrència post-contractual. Especial anàlisi a l'extinció del contracte a instància del treballador. L'assetjament laboral. Esquema processal bàsic. Especificitats en matèria de mitjans de prova. Recursos i prova en via de recurs.
Tema 4. El comerciant individual: Concepte jurídic. Capacitat jurídica per exercir el comerç.
Les societats mercantils. Constitució, requisits, obligacions. Societat Anònima. Societat Limitada. Altres formes societàries.
L'administració de les societats mercantils. Obligacions i responsabilitat civil i penal. La figura de l'administrador de fet. La successió de societats. Successió encoberta i extensió de responsabilitat. La doctrina de l'aixecament del vel. La responsabilitat penal de les persones jurídiques: supòsits. El Registre Mercantil. Funcions. Publicitat formal. Llibres de comerç i les seves classes.
Tema 5. Els diners i altres mitjans de pagament. Les mesures de protecció de l'crèdit Els títols-valors. Contractes mercantils fonamentals: Contracte de compravenda, contracte de préstec mercantil, contracte d'assegurança. La simulació de contractes. La crisi de l'empresari. El concurs. La propietat intel·lectual. Concepte i figures jurídiques. Drets de propietat intel·lectual. Accions en matèria de propietat intel·lectual. La propietat industrial. Patents, marques i altres figures jurídiques. La protecció de la propietat industrial. Accions. Especificitats processals. La protecció de la competència. La Llei de competència deslleial. Supòsits de competència deslleial. Accions. Especificitats processals.
Tema 6. Gestió de la seguretat en empreses de transport massiu de persones: El cas de TMB. El model de gestió de la seguretat: gestió privada, gestió pública, gestió mixta. La visió global i integral de la gestió de l'transport.
Tema 7. Seguretat en establiments hotelers. Tipus d'allotjaments turístics: hotels, càmpings, apartaments turístics, habitatges d'ús turístic, turisme rural, etc .... Gestió de la seguretat. La seguretat turística. Eines de gestió. Els riscos a l'activitat turística. Visió global de la prevenció i la seguretat en el sector.
Tema 8. Intervenció administrativa i protecció civil. Definició. El paper del voluntariat. Els plans de protecció civil de Catalunya. La defensa civil. La prevenció d'incendis.
Tema 9. La prevenció de la violència a través de la regulació de les armes de foc. Els models de seguretat en funció de la restricció o la llibertat que s'atorgui a l'ciutadà pel que fa a la tinença d'armes. El model americà de llibertat i foment de l'individu armat. El model europeu de seguretat en el qual la possessió de les armes per a la defensa el ciutadà és monopoli de les forces i cossos de seguretat.
 

Metodologia

Les classes teòriques a l’aula combinaran les classes magistrals i el desenvolupament i resolució d’exercicis de treball, normalment individuals o en parelles. 

Les classes pràctiques a l’aula, consistiran en el desenvolupament d’exercicis i treballs en grup, en que s’aplicaran a la pràctica alguns dels conceptes presentats a les classes teòriques. Posteriorment s’efectuarà una posada en comú de la que es despendran les conclusions acadèmiques corresponents.

Les activitats autònomes correspondran tant a l’estudi personal com a la resolució dels exercicis i treballs plantejats pel professor. Cada alumne haurà de recercar documentació de temes relacionats amb la matèria objecte d’estudi i treballs personals de consolidació sobre el que s’ha exposat a classe (lectures programades, exercicis individuals). A més haurà de fer un seguiment i estudi de diferents exercicis i casos pràctics.

Les activitats d’avaluació mesuraran els coneixements i competències adquirits pels alumnes, d’acord amb els criteris que es presenten en el següent apartat.

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Classes 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Discussions temàtiques 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Estudi Autònom 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15

Avaluació

Els exàmens es faran de forma oral o escrita a criteri de la professora.

El professor exposarà el sistema d’avaluació de cada sessió i les proves teoricopràctiques que exigirà assolir.

Al llarg del curs es proposaran una sèrie d’exercicis individuals a entregar i que puntuaran a la nota final. Aquests exercicis seran plantejats durant les classes teòriques a l’aula i podran anar  associats a diferents lectures programades i/o recerca d’informació. En algunes ocasions, aquests exercicis podran ser realitzats en grups a indicació del professor.

Així mateix es treballarà en grups d’entre 3 i 4 alumnes i s’exposaran els casos pràctics o els temes preparats individualment de forma oral. Es valorarà l’aprofundiment dels debats sobre qüestions plantejades al temari.

L’ús de portàtil a les aules és permetrà en determinades sessions (el professor informarà quan el seu ús sigui possible i/o recomanable).

Hi haurà una prova final de recapitulació que comptarà el 40% de la nota final. La prova consistirà en una sèrie de qüestions sobre els diferents temes exposats i treballats durant el curs. Concretament hi haurà 5 preguntes a desenvolupar i una reflexió final.

Sens perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaranamb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar..., una activitat d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables. Si és necessari superar qualsevol d'aquestes activitats d'avaluació per aprovar l'assignatura, aquesta assignatura quedarà suspesa directament, sense oportunitat de recuperar-la en el mateix curs.

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats, es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examens orals o escrits 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Proves d'avaluació continuada 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Ballbé, M., Martínez, R., “Law and Globalization: Between the United States and Europe”, en  Global Administrative law, Robalino-Orellana i Rodríguez Arana (ed.), Cameron May, 2010.

Broseta Pont, M., Martínez Sanz, F., Manual de Derecho Mercantil, Vol I y II, Tecnos, 2014.

Cruz Villalon, J., Compendio de Derecho del Trabajo, Tecnos, 2019.

Esteve Pardo, J., Lecciones de Derecho Administrativo, Marcial Pons, 2019.

Martínez Quirante, R. , Armas: ¿Libertad Americana o Prevención Europea?, Editorial Académica Española, 2019.

Trayter Jiménez, J.M., Derecho administrativo. Parte general, Atelier, 2019.

Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet Office