Logo UAB
2022/2023

Dret de la Seguretat

Codi: 101835 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Roser Martinez Quirante
Correu electrònic:
roser.martinez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Objectius

Conèixer els recursos jurídics i l’entramat administratiu per poder desenvolupar-se amb facilitat en les relacions amb les administracions públiques.

Aplicar correctament el marc legal vigent per fomentar les accions que condueixin a la prevenció i a la seguretat integral a les diferents activitats privades o públiques.

Planificar la gestió de la prevenció i la seguretat d’acord amb la legislació i les competències de les diferents administracions i dels diferents òrgans administratius.

Demostrar habilitat per a relacionar-se amb qualsevol òrgan administratiu i conèixer els seus drets i deures, així com per aplicar correctament el marc legal vigent en matèria de prevenció i seguretat.

En definitiva, demostrar l'habilitat per planificar la gestió de la prevenció i seguretat tot iniciant els procediments administratius corresponents a l’activitat concreta, o creant-ne de nous si les tasques de prevenció es realitzen des de dins l'administració.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar la normativa legal inherent al sector de la prevenció i la seguretat integral.
 • Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Aplicar la normativa a l'exercici professional de la seguretat privada i la recerca privada.
 4. Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 6. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 7. Planificar la gestió de la prevenció i la seguretat d'acord amb la normativa legal aplicable al sector.
 8. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 9. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 10. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 11. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 12. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 13. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 14. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 15. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

Dret a la Seguretat és una assignatura que ofereix una visió general de les principals bases jurídiques de l’Estat administratiu que garanteixen, de forma transversal, la Prevenció i la Seguretat Integral de la societat. Partint del dret administratiu i del dret constitucional es tracta d’exposar el paper de les diferents Administracions Públiques com a principals garants dels drets dels ciutadans i de la lluita per la prevenció dels perills que ens envolten. Cal conèixer els recursos jurídics que ens ofereix el nostre ordenament i l’entramat administratiu que ens governa per poder desenvolupar-nos amb facilitat amb els nous drets i obligacions que neixen cada dia i que pretenen fer front als nous riscos que ens amenacen. Per això hem d’ensenyar a planificar la gestió de la prevenció d’acord amb la legislació i les potestats exorbitants de les diferents administracions públiques.

Es tracta d’impartir l’assignatura a través de l’explicació del professor però sempre ajudat de la participació de alumne qui acabarà de tancar la descripció del concepte exposat a través de la seva pròpia visió o experiència en el sector determinat.

Els debats a classe seran freqüents i es continuaran a través de fòrums de debat a través del campus virtual.

En tot cas, l’alumne haurà de resoldre dins i fora de l’aula diferents qüestions plantejades durant la sessió o a través de la plataforma virtual per a la qual cosa s’ajudarà de materials legislatius i jurisprudencials.

 

TEMA 1. L’Administració Pública com a garant de la seguretat i la prevenció.

Ordre públic i seguretat a la Constitució.

Organització territorial de l’estat Espanyol: tipus d'Administracions.

Òrgans de les Administracions Públiques. Principis generals i competència.

Característiques del Dret Administratiu com a garant de la seguretat integral.

La figura del defensor del poble a la Constitució, del Síndic de Greuges a Catalunya i del Defensor del ciutadà a nivell local.

TEMA 2. El principi de legalitat i la jerarquia normativa.

Constitució i regulació supranacional sobre les drets humans.

La Constitució: principis bàsics que la inspiren. La divisió de poders.

TEMA 3. La potestat normativa. Disposicions generals de caràcter administratiu. Les reglamentacions tècniques.

TEMA 4. L’acte Administratiu per a la prevenció de perills i riscos. L’activitat administrativa de prevenció de perills per activitats privades o públiques.

TEMA 5. El procediment administratiu com a garantia pel ciutadà i com a procés per a conèixer els riscos abans d’autoritzar-los. La potestat sancionadora.

TEMA 6. Tutela jurídica i garanties constitucionals amb relació als drets fonamentals.

Revisió i defensa de la Constitució d’acord als seus propis mecanismes.

Els recursos contra les decisions de les Administracions en la seva tasca de prevenció de perills i riscos.

TEMA 7. Els drets dels ciutadans d’acord amb el model d’estat social i democràtic de dret configurat per la Constitució. Especial consideració als drets a la intimitat, al secret de les comunicacions i a la pròpia imatge com a límits a la investigació privada. Anàlisi de la jurisprudència constitucional i ordinària.

Metodologia

Les classes presencials correspondran a una metodologia interactiva en la que el professor exposarà durant uns minuts la teoria de la matèria objecte d’estudi i els alumnes, a partir d’aquestes explicacions i de la preparació prèvia que han realitzat, discutiran situacions concretes reals o de laboratori. Les discussions seran orals i posteriorment s’exigiran conclusions per escrit d’allò analitzat de forma individualitzada. Amb posterioritat, es farà una posada en comú de les idees clau sorgides.

L’ús del portàtil en les aules es permetrà en la majoria de sessions. El professor informarà quan el seu ús no sigui possible.

Les classes pràctiques correspondran a la resolució de supòsits que plantegin problemes de seguretat ciutadana, ambiental, urbanística, etc. L’alumne haurà de cercar la documentació corresponent per a resoldre el tema objecte d’estudi. Caldrà que lliuri per escrit les solucions que cregui oportunes al cas pràctic i que motivi les seves respostes, a través d’una reflexió crítica sobre la regulació actual i sobre propostes de millora.

D’altra banda, també es duran a terme discussions a través de fòrums de debat gràcies a la plataforma virtual.

Durant el curs, es convidarà a un expert en alguna de les matèries exposades, el qual, a través de la seva exposició, generarà el debat entre l’alumnat.

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16
Classes teòriques amb la participació activa de l'alumnat 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Tutories de suport a la realització dels treballs pràctics i teòrics 12 0,48
Tipus: Autònomes      
Estudi personal, lectura d'articles i elaboració de treballs de classe 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

Les dues proves teòric-pràctiques es constitueixen com a proves parcials del temari. Es basaran en la resolució de situacions plantejades pel professor a través de preguntes test que caldrà justificar i permetran valorar els coneixements adquirits per l’alumne durant les sessions presencials a l’aula o a través del seu treball individual. Tindran cadascuna un valor del 50% de la nota final i caldrà aprovar-ne les dues per poder triar entre presentar-se a l’examen final de l’assignatura per pujar la nota, o no fer-ho.

També hi haurà altres tipus de proves: les pràctiques en grup. Aquestes es centraran en el lliurament obligatori d’exercicis i supòsits de fet proposats pel professor els quals hauran de ser resolts pels alumnes durant la sessió  en grups de màxim 4 integrants. N’hi haurà una per tema. Cadrà que siguin aptes per tal de superar l'assignatura, en cas contrari, caldrà recuperar-les durant la prova final.

En l’avaluació contínua també es tindrà en compte, a més de les proves pràctiques anteriors, tant la participació a classe com en les activitats programades en la plataforma virtual.

Examen Final d'avaluació continuada. En cas que l’alumne obtingués menys de 5 sobre 10 en una de les dues proves parcials, caldrà que es presenti a un examen final de l’assignatura que comprendrà tot el temari del curs. Aquesta prova individual estarà basada en preguntes test a justificar i un cas pràctic sobre les matèries objecte d’estudi. Així mateix se li exigirà una reflexió integral d’algun aspecte de l’assignatura.

1. 20 Preguntes test amb justificació (50%)

2. Resolució d’un cas pràctic (40%)

(En cas que els alumnes haguessin assistit a les pràctiques en l’avaluació contínua i les haguessin superat, se’ls guardaria la nota obtinguda durant el curs i no caldria que realitzessin la resolució d’aquest cas pràctic).

3.  Reflexió integral (10%)

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada, mínim 3,5), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació dels treballs en grup. Exposició oral dels treballs. 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Proves escrites i/o orals que permetin valorar els coneixements adquirits per l'estudiant 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Ballbé, M., Orden Público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Aranzadi, 2020.

Parejo Alfonso, L., Lecciones de Derecho Administrativo, Tirant lo Blanch, 2021.

Sánchez Morón, M., Derecho Administrativo. Parte General, Tecnos, 2021.

Trayter Jiménez, J.M., Derecho administrativo. Parte general, Atelier, 2022.

http://noticias.juridicas.com/

http://www.gencat.cat/

http://www.map.es/index/administraciones.html

Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet Office 365