Logo UAB
2022/2023

Higiene i salut

Codi: 101833 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Mercedes Hernández Galera
Correu electrònic:
mercedes.hernandez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits.

Objectius

Els objectius formatius generals de l'assignatura són:

 1. Conèixer els aspectes clau per valorar les condions de treball des de la vesant de l'entorn físic, químic i biològic de l'ambient de treball.
 2. Valorar els principals riscos sobre la persona dels contaminants físics, químics i biològics.
 3. Saber dissenyar estratègies de mostreig pels estudis higiènics.
 4. Saber interpretar els resultats de les mesures dels contaminants físics, químics i biològics.
 5. Identificar els aspectes preventius necessaris per protegir la persona dels contaminants físics, químics i biològics.
 6. Adquirir els coneixements necessaris pel disseny de llocs de treball adaptats a la persona i lliures de contaminants.
 7. Conèixer les principals funcions de la medicina del treball.
 8. Conèixer les principals tècniques de la medicina del treball.
 9. Adquirir els coneixements elementals per entendre la epidemiologia laboral.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Aplicar els sistemes de responsabilitat i els models de gestió propis dels models de gestió de prevenció de riscos laborals.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 6. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 7. Identificar els factors de riscos laborals més habituals.
 8. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 9. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 10. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 11. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 12. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 13. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 14. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 15. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 16. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 17. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 18. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

Bloc 1 - Higiene del treball

 • Higiene del treball. Conceptes i objetius.
 • Agents químics. Toxicologia laboral.
 • Agents químics. Avaluació de l'exposició.
 • Agents químics. Control de l'exposició: principis generals; accions sobre el focus contaminant; accions sobre el medi de propagació. Ventilació; accions sobre la persona: equips de protecció individual.
 • Normativa legal específica.
 • Agents físics: característiques, efectes, avaluació i control: soroll, vibracions, ambient tèrmic, radiacions no ionitzants, radiacions ionitzants.
 • Agents biològics. Efectes, avaluació i control.

Bloc 2 - Medicina del treball

 • Conceptes bàsics, objectius i funcions.
 • Patologies d'origen laboral.
 • Vigilància de la salut.
 • Promoció de la salut en la empresa.
 • Epidemiologia laboral i investigació epidemiològica.
 • Planificació i informació sanitària.
 • Socorrisme i primers auxilis.

Metodologia

Les classes teòriques a l'aula, correspondran a una metodologia magistral en la qual el professor farà una exposició teòrica de la matèria objecte d'estudi la major part del temps.

Les classes pràctiques a l'aula consistiran en desenvolupar exercicis i treballs, en els que es portaran a la pràctica alguns dels conceptes explicats a les classes teòriques. Posteriorment es realitzarà una posada en comú, de la que es despendran les conclusions acadèmiques corresponents.

Les activitats autònomes correspondran tant a l'estudi individual com a la resolució dels exercicis i treballs plantejats pel professor. També es pot proposar a l'alumne fer un treball de recerca sobre algun tema relacionat amb la matèria objecte d'estudi, que en algunes ocasions es pot demanar la seva exposició al grup.

Les activitats d'avaluació serviran per avaluar els coneixements i competències adquirits pels alumnes.

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16
Classes 40 1,6
Tipus: Supervisades      
Prova d'avaluació continuada I i II 12 0,48
Tipus: Autònomes      
Estudi individual 94 3,76

Avaluació

Proves teòric-pràctiques individuals

La prova teòrica correspondrà a dos proves, una pel Bloc 1 (serà de tipus test amb preguntes a desenvolupar), que correspondrà al 30% de la nota final i una altra del Bloc 2 (serà tipus test) que correspondrà al 20% de la nota final. 

Ambdues proves seràn definides pel professorat amb la suficient antel.lació a l'alumnat. Un no presentat a una de les proves equival a un 0. En cas d'absència justificada a la prova, es pot parlar amb el professor per tal de cercar una forma alternativa d'avaluació per aquella prova.

Durant el curs es proposaran una sèrie d'exercicis individuals a entregar i que puntuaran un 50% a la nota final.

Avaluació Continuada

L'avaluació continuada només es tindrà en compte si s'ha superat el 3,5 en la prova teòrica i s'han entregat el 80% del exercicis individuals.

Exàmen de Recuperació

Aquells alumnes que tinguin una puntuació inferior a 3,5 punts, tindran opció de presentar-se a l’examen de recuperació.

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

Les proves/exàmens podran serà tipus test amb preguntes de desenvolupament.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entrega de treballs 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Prova teòrica Bloc 1 i 2 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18

Bibliografia

 • UNE-EN 689:2019. Exposición en el lugar de trabajo. Medición de la exposición por inhalación de agentes químicos. Estrategia para verificar la conformidad con los valores límite de exposición profesional.
 • Bazan, X (2014). Higiene industrial. Barcelona: editorial UOC.
 • Fernández, J. (2013). Vigilancia de la salud de los trabajadores. Madrid: Eolas Editores.
 • Henao, F. (2010). Riesgo Químico. Madrid: Starbook Editorial.
 • López, A. (2011). Radioprotección en centros sanitarios. Madrid: CEP.
 • López, R. (2006). Riesgos químicos en el trabajo: guía jurídica. Madrid: Bomarzo.
 • Mateo, P. (2009). Gestión de la higiene industrial en la empresa. Madrid: Fundación Confemetal.
 • Menendez, F. (2012). Higiene Industrial. Manual para la formación del especialista. Valladolid: Lex Nova.
 • Rubio, J. C. (2005) Manual para la formación de nivel superior en prevención de riesgos laborales. Barcelona: Diaz Santos.
 • Ruix-Frutos c, García AM, Delcl`s J, Benavides FG. (2007) Salud laboral, conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales. Barcelona. Ed. Masson.

Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365.