Logo UAB
2022/2023

Metodologia per a la redacció de projectes I

Codi: 101827 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Alessandro Demurtas
Correu electrònic:
alessandro.demurtas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

Hi ha documentació en anglès

Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits

Objectius

“Metodologia per a la redacció de projectes (I)” és la primera assignatura de la matèria denominada “Projecte” que es desenvolupa al llarg dels tres primers cursos de Grau de prevenció i de seguretat integral. Per tant, té una funció d’introducció i d’explicació inicial i és una assignatura sobre la que s’han de cimentar els coneixements posteriors. L’assignatura “Metodologia per a la redacció de projectes (I)” té una part conceptual, on s’explica què és un projecte, i com s’estructura, i es donen les eines per a millorar en la redacció de textos i introduir-se al món de la recerca, però també té una important vessant pràctica, que es tradueix en la redacció de textos i en l’elaboració d’un guió-memòria d’un projecte de dificultat mitjana. Per estudiar profitosament “Metodologia per a la redacció de projectes (I)” no cal haver superat prèviament cap altra assignatura, però sens dubte és molt recomanable repassar els coneixements previs de redacció i comentari de textos, però també els coneixements a nivell d'ofimàtica. El fil conductor d'aquesta assignatura, mitjançant la seva vinculació a un projecte elaborat des del prisma de Bombers de la Generalitat

Objectius Formatius

 • Familiaritzar-se en la forma de treballar a través de projectes.
 • Assumir les pautes d’estructura més freqüents del guió-memòria d’un projecte.
 • Donar les eines necessàries per a millorar la redacció de textos, per tal que es pugui aplicar a la redacció de projectes.
 • Iniciar-se en el mètode científic i conèixer les implicacions de la recerca.
 • Possibilitar que es comenci a elaborar un guió-memòria d’un projecte amb un nivell de dificultat no elevat
 • Conèixer el funcionament del cos de bombers i la seva metodologia de proyectes

 

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 • Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenció i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 5. Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 6. Dissenyar i implementar plans de recuperació de desastres i mecanismes d'assegurament de les contingències.
 7. Dissenyar un projecte aplicat a la seguretat i a la prevenció integral en una organització.
 8. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 9. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 10. Identificar la infraestructura, la tecnologia i els recursos necessaris en les operacions de la prevenció i la seguretat.
 11. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats acadèmic-professionals de l'àmbit de coneixement propi.
 12. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 13. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 14. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 15. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 16. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 17. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 18. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 19. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 20. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 21. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 22. Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Continguts

Part Teòrica

Tema 1.- El mètode científic i les fonts d'informació en l'àmbit acadèmic

 1. El mètode científic aplicat a les ciències socials: la falsabilitat i la reproductibilitat
 2. Les fonts d'informació en l'àmbit acadèmic.
 3. Normes de citació. El plagi.

Tema 2.- Planificació: precisions conceptuals

 1. Diferències entre pla, programa, projecte, activitat i tasca
 2. Els tipus de projectes

Tema 3.- Cicle de vida d’un projecte

 1. Fases d’un projecte: visió de diferents propostes de temporització
 2. Els diferents documents d’un projecte al llarg del seu cicle de vida

Tema 4.- Estructuració del guió-memòria d’un projecte

 1. La metodologia aplicable a l’elaboració del guió-memòria d’un projecte: l’Enfocament del Marc Lògic (EML)
 2. Estructura i apartats més habituals del guió-memòria d’un projecte de dificultat mitjana

Part Pràctica 

Tema 5.- Informàtica aplicada als projectes

 1. Eines informàtiques de citació
 2. Microsoft Excel: generació de pressupostos i de gràfics simples
 3. Microsoft Word: nocions avançades dels documents

Tema 6.- Redacció aplicada als projectes

 • L’organització de les dades d’un text: estructuració de l’escriptura i tècniques d’argumentació.
 • Llenguatge planer
 • Consells de redacció del guió-memòria d’un projecte

Aplicacions pràctiques sobre el cos de bombers:

BLOC 1. Presentació

BLOC 2. La gestió de la incertesa i la complexitat

BLOC 3. Context psicosocial emergències

BLOC 4. Introducció als sistemes de comandament

BLOC 5. Introducció al Incident Command System

BLOC 6. Introducció al Mission Command

BLOC 7. Presa de decisions en emergències

BLOC 8. La gestió de l’error i de l’expertesa en les organitzacions d’alta complexitat i risc

BLOC 9 La gestió de l’error i de l’expertesa en els equips de treball en emergències

 

Metodologia

Com s’ha indicat en la contextualització de l’assignatura, “Metodologia per a la redacció de projectes (I)” té un vessant teòric i un vessant pràctic. El vessant teòric s’ensenya a través de classes magistrals i a través de classes on es posen exemples i problemes i es resolen conjuntament a l’aula. El vessant pràctic de l’assignatura es desenvolupa a través d’exercicis i del treball de l’assignatura. Els exercicis comporten la redacció, revisió o resolució d’un problema i es poden realitzar a l’aula o fora de l’aula. Si es realitzen fora de l’aula, a classe es donaran les pautes per a la seva composició. El treball es realitza fora de l’aula, tot i que en classe es prepara i es guia la seva redacció. L’assignatura té oberta una pàgina MOODLE al Campus Virtual on trobarà els materials de l’assignatura, notícies i indicacions de l’assignatura i el sistema per a fer el lliurament de treballs, entre d’altres aplicacions.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16
Classes 40 1,6
Tipus: Supervisades      
Projecte 12 0,48
Tipus: Autònomes      
Estudi Individual 94 3,76

Avaluació

L’avaluació és contínua i suposa la realització de diferents exàmens, exercicis i treballs que permeten obtenir fins a 10 punts. L’avaluació continuada està pensada per a potenciar la metodologia de treball de l'estudiant i l'assoliment dels coneixements i competències de l'assignatura. El seguiment de l'avaluació continuada no només es pot traduir en una component important de la valoració del rendiment acadèmic, sinó que és una eina fonamental que es posa a l'abast de l'estudiant per tal de facilitar un ritme de treball i d'estudi rigorós i organitzat del seu procés d'aprenentatge.

Per a poder sumar les diferents puntuacions és indispensable complir les condicions següents: - Treure una nota equivalent a 5 sobre 10 en l’Examen. Altrament caldrà fer l’Examen Final de Semestre. - Treure una nota equivalent a 5 sobre 10 en el Treball de confecció d’un guiómemòria d’un projecte. Altrament caldrà presentar-lo de nou el dia de l’Examen Final de Semestre. Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent a la UAB, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, copiar, deixar copiar, etc., una activitat d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables.
 
RECUPERACIÓ En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat. L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI. Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0". Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.
 
Tant la metodologia docent com l’avaluació prevista en aquesta guia podrà ser modificada en funció de l’evolució de possibles pandèmies o circumstàncies que impedeixin el desenvolupament presencial de l’assignatura

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Elaboració d'un projecte 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Examen 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Fitxes de seguiment 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Bibliografia

El professor responsable de l’assignatura posarà a disposició dels alumnes, a través de l’Aula Moodle, uns materials docents per a preparar els diversos temes de l’assignatura. És convenient, a més, consultar la següent bibliografia de l’assignatura (citada a continuació seguint l’estil APA 6th Edition):

 • Cassany, D. (2007). Esmolar l'eina: Guia de redacció per a professionals. Barcelona: Editorial Empúries.
 • Cassany, D. (2008). La cuina de l'escriptura. Barcelona: Editorial Empúries.
 • Mille Galán, J. M. (2008). Manual bàsic d'elaboració i avaluació de projectes. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
 • UVic (2016), Guía para elaborar citas bibliográficas en formato APA, UVic Biblioteca, disponible en https://www.uvic.cat/sites/default/files/altres_a2016_guia_elaborar_citas.pdf 

Enllaç a les normes APA 2021: https://normas-apa.org/etiqueta/normas-apa-2021/ 

Enllaç a les diferències entre la sisena i la setena edició de les normes APA: https://normasapa.in/

Programari

S'espera que les i els estudiants tinguin els coneixements bàsics sobre l'ús dels programes informàtics més comuns per a la recerca d'informació en internet, i per a l’elaboració i edició de textos, quadres i gràfics.