Logo UAB
2022/2023

Pràctiques externes en vellesa i salut

Codi: 101819 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500891 Infermeria OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jorge Casino Anton
Correu electrònic:
jorgejose.casino@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Podran realitzar els pràcticums

Els estudiants que han assistit a les classes de prevenció de riscos i han superat la prova d’avaluació sobre la prevenció de riscos abans de l’inici del primer pràcticum.
Els estudiants que han assistit a les classes de pràctiques de laboratori de segon. (Consultar calendari)
Els estudiants que hagin assistit a les visites planificades per la valoració i actualització del carnet vacunal i el cribratge tuberculínic, realitzades pel servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de Vall d’Hebron Hospital, abans de cursar la primera assignatura pràcticum.(Consultar calendari)
Els estudiants que tinguin la targeta d’identificació personal que lliura el servei de Gestió Acadèmica de la Unitat Docent Vall d’Hebron, Mòdul Nord.
Els coneixements necessaris per a seguir correctament l’assignatura són els de les assignatures que s’han cursat a primer i segon curs.

També es recomana haver superat les "Cures en infermeria al procés d'envellir"

En aquest sentit, l'estudiant que es matricula d'aquesta assignatura haurà d'aplicar els continguts del document de "Recomanacions de conducta dels estudiants de la Facultat de Medicina" i haurà de mantenir  "El  Compromís de confidencialitat". Ambdós documents estan disponibles a través del següent enllaç: www.uab.cat/medicina dins de l'apartat Graus: Infermeria; Pràcticum

Objectius

En aquestes  pràctiques el fonament de les activitats a desenvolupar per a proporcionar una cura integral de infermeria a la persona gran, ha de incloure la participació de l’entorn cuidador

Així com la funció i activitats que el professional desenvolupa tant en l'equip d'atenció primària de salut com als centres soci-sanitaris i residencials.
Ha considerar la participació de la persona gran i la seva família en el seu procés de salut-malaltia.
Cal identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l’entorn per atendre a les persones grans en situacions de salut-malaltia com col-lectiu que forma part d’una comunitat.
S'han de tindre presents tan els factors interns com els externs que intervenen en el nivell de salut de les persones grans.

L'activitat de la pràctica es fonamente per que l'estudiant de grau d'infermeria assoleixi les habilitats especifiques com a professional de la salut. Per tant en les pràctiques clíniques els estudiants d'infermeria tenen l'oportunitat de desenvolupar coneixements, habilitats, actituds i valors en un àmbit professional real.

Al llarg del recorregut pràctic l'estudiant amb l’acompanyament d'un professional (tutor), assolirà la capacitat d’integrar els seus coneixements, les actituds, les habilitats i els valors de la infermeria en un entorn assitencial. D’altre banda les pràctiques han de permetre l’aplicació del coneixements teòrics adquirits des de la reflexió i  l’aplicación de les habilitats en un entorn real d’iniciación  i tenint present el desenvolupament de la professional a partir de l’aplicació de les evidències i la investigació.

Per això l'aprenentatge en les pràctiques clíniques ha de tenir presents els següents principis:

-Una mayor relación y comunicación entre el estudiante y el tutor / a de prácticas.

-Una negociación y / o argumentación de los objetivos específicos del puesto de prácticas.

-Que la evaluación sea significativa y continúa por el estudiante y le permita reflexionar sobre la propia práctica y gestionar su progreso.

-Que las intervenciones a lo largo del recorrido práctico que se lleven a cabo deben ser supervisadas y teniendo presente el aspectos éticos y legal en verso el cuidado de las personas, garantizando en todo momento la seguridad de las personas, respecto a la intimidad y la privacidad

1-Utilitzar mètodes i procediments necessaris para identificar els problemes de salut mes rellevants entre les persones grans.
2-Identificar les dades estadístiques que fan referència a estudis poblacionals, identificant les possibles causes dels problemes de salut de les persones grans.
3-Promocionar i prevenir la salut en el grup dels ancians.
4-Identificar el canvis associats al procés d'envelliment i la seva repercussió en la salut.
5-Identificar els síndromes geriàtrics mes prevalents en las persones grans.
6-Realitzar intervencions cuidadores dirigides a tractar i prevenir els problemes de salut i la seva adaptació a la vida diària mitjançant recursos de proximitat i suport a la persona anciana.
7-Cures especifiques en la cura de les ferides cròniques, que per la seva prevalença son les Lesions Relacionades amb la Dependencia (LRCD) i les ùlceres vasculars venoses i/o arterials amb aquest grup de població.
8-Cures pal·liatives i control del dolor que milloren la situació en els malalts amb malalties avançades i terminals.

Competències

 • Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
 • Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
 • Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d'informació.
 • Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua
 • Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 • Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adequada per donar resposta als problemes de l'àmbit professional, de manera eficient i eficaç.
 • Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
 • Oferir una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones ateses, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen a les normes legals i deontològiques aplicables.
 • Planificar i dur a terme cures infermeres dirigides a persones, famílies o a grups, orientades als resultats en salut, i avaluar-ne l'impacte a través de guies de pràctica clínica i assistencial que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
 2. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes.
 3. Aplicar diverses estratègies educatives orientades al malalt i al cuidador.
 4. Aplicar les cures infermeres dirigides a la gent gran i al seu entorn.
 5. Aplicar una estratègia educativa centrada en les persones, seguint els objectius establerts en el pla de salut.
 6. Argumentar la planificació de les cures dirigides a la gent gran i al seu entorn segons l'evidència científica contrastada trobada.
 7. Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d'informació.
 8. Citar els indicadors d'avaluació per valorar els resultats de les estratègies implementades.
 9. Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball.
 10. Descriure el procés d'envelliment saludable i patològic per prestar una atenció professional segons les necessitats de salut de la gent gran.
 11. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 12. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 13. Determinar les recomanacions preventives per mantenir la salut i justificar-les mitjançant evidències demostrades.
 14. Elaborar un pla d'educació per a la salut d'una família o d'un grup.
 15. Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 16. Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adequada per donar resposta als problemes de l'àmbit professional, de manera eficient i eficaç.
 17. Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
 18. Presentar una anàlisi i una reflexió sobre els protocols o guies de pràctica clínica per a la detecció i la intervenció de problemes amb un alt impacte sanitari i social.

Continguts

 1. Els models d'infermeria aplicats a l'atenció de població anciana.
 2. Bases ètiques i metodològiques infermeres.
 3. El codi deontològic, els drets i deures de l'usuari en el marc del sistema assistencial.
 4. L'aplicació del procés d'ensenyament - aprenentatge quan s'ofereixen les cures infermeres a persones ancianes.
 5. Pla d'atenció d'infermeria.
 6. La millora contínua de la qualitat de les cures infermeres.
 7. Guies de pràctica clínica, protocols i pràctica informada per l'evidència. 
 8. Alimentació saludable i dietes terapèutiques de les persones ateses.
 9. Prevenció del risc cardiovascular.
 10. Factors que influeixen en els processos d'aprenentatge de les persones ateses, necessitats educatives, objectius d'aprenentatge, estratègies educatives i resultats esperats.
 11. Farmacocinètica i farmacodinàmica dels fàrmacs més comuns a Atenció Primària.
 12. Acompayament i gestió de les cures en situacions de final de vida
 13. Valoració geriàtrica integral
 14. Comunicació terapèutica.
 15. Gestió de conflictes.
 16. Gestió de riscos per a la seguretat de la persona atesa.
 17. Cures de ferides cròniques i agudes

Metodologia

 • Pràctiques clíniques

Constant en una estada en serveis d'hospitalització, d'atenció primària i/o socio-sanitaries adients a les necessitats de formació i durant les quals cada estudiant tindrà assignat una  infermera de la unitat on realitza les pràctiques que vetlla i guia el seu procés d'aprenentatge de forma individualitzada i continuada.

Els torns i horaris seran en funció de les necessitats dels serveis, en principi vuit hores per el matí o la tarda de dilluns a divendres.

 

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
PRÀCTICUM AMB DIRECTRIUS (PRCUM) 300 12 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Avaluació

L'avaluació del pràcticum es realitzarà amb les seguents activitats:

1. Avaluació de la pràctica clínica. 60% de la nota final. Aquesta activitat l'avalua la infermera tutora que està a càrrec de l'estudiant durant tot el procés d'aprenentatge.

2. Quaderns reflexius. 40% de la nota final. Aquesta activitat l'avalua el coordinador del pràcticum. Es tracta d'un recull d'experiències viscudes durant les pràctiques i la seva reflexió crítica al respecte. S'oferiran instruccions detallades a l'inici del practicum.

 

És obligatori realitzar tot el període de pràctica clínica programat al calendari docent, independentment de l’horari en el que es facin les pràctiques.

Es considera una falta justificada les que donen en les següents situacions:

-       Defuncions de familiars de primer i segon grau de consanguinitat

-       Visita mèdica programada

-       Malalties agudes

-       Examen de carnet de conduir

-       Exàmens oficials universitaris

-       Proves oficials d’idiomes

En tots els casos és obligatori el justificant corresponent. S’ha de recuperar les hores.

Per cada falta no justificada es restarà de la nota final (de 0 a 10) 0,5 punts. 

Obtenció de la qualificació final:

 El requisit per a l'obtenció de la nota final és haver realitzat la totalitat de les pràctiques .

 1. Es considera no avaluablequan l'estudiant hagi faltat a les sessions pràctiques programades.
 2. La qualificació final serà el sumatori de las diferents parts que configuren la pràctica. La qualificació final segons l'acord 4.4 del Consell de Govern 17/11/2010 de la normativa d'avaluació, les qualificacions seran:
  • 0- 4,9 = Suspens
  • 5- 6,9 = Aprovat
  • 7- 8,9 = Notable
  • 9- 9,5 = Excel·lent
  • 9,6-10 = Matrícula d'honor.

     4. L'estudiant te dret a la revisió de les avaluacions. Per a tal fi es concretarà la data en el campus virtual.
     5. La valoració de situacions especials i particular, serà avaluada per una comissió configurada a tal efecte.

6. Schedules and destinations may be subject to last minute changes with no option to relocate.

7. Travel expenses are responsibility of each student.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entrega d'informes- Treballs escrits 40 0 0 1, 2, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18
Avaluació durant les pràctiques al centre assistencial 60 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

 • Alfaro-Lefevre, R. (2003). El proceso enfermero. 5ª ed. Barcelona: Masson.
 • Berman, A., Erb, G., Kozier, B., & Snyder, S. (2008). Fundamentos de enfermería: conceptos, proceso y práctica. Madrid: Pearson educación.
 • Betolaza, E., Alonso, I. (2002). El diario reflexivo y el aprendizaje tutorizado. Metas de Enfermería 45, 14-18.
 • Colina, J., Medina J.L. (1997). Construir el conocimiento de Enfermería mediante la práctica reflexiva. Rol de Enfermería, 232, 23-30.
 • Gagnier J, Kienle G, Altman DG, Moher D, Sox H, Riley D and the CARE Group. (2013). The CARE guidelines: consensus-based clinical case reporting guideline development. J Clin Epidemiol;67(1):46-51.
 • Luis, M.T. (2013). Los diagnósticos enfermeros. Revisión crítica y guía práctica .9ª ed. Barcelona: Elsevier Masson
 • Luis, M.T., Fernández. C., Navarro. M.V. (2005). De la teoría a la práctica. El pensamiento de Virginia Henderson en el siglo XXI. 3ª ed. Barcelona: Masson
 • Medina, J.L. (2001). Guía para la elaboración del diario reflexivo. Barcelona: Universidad de Barcelona.
 • Nanda Internacional. (2015). Diagnósticos enfermeros. Definiciones y clasifiación 2015-2017. Madrid: Elsevier
 • Pérez, P. E., Sánchez, J. M. R., Formatger, D. G., & Fernández, M. G. (2016). Investigación en metodología y lenguajes enfermeros. Elsevier España.
 • Schön, A.D. (1989) La formación de profesionales reflexivos. Barcelona. Paidos.
 • Schon, D. (1992). La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la formación y el aprendizaje en las profesiones. Madrid: Piados MEC.
 • Tellez, S., García, M. (2012). Modelos de cuidados en enfermería NANDA, NIC y NOC. México DF: McGraw-Hill Interamericana

 

Programari

No es requereix.