Logo UAB
2022/2023

Pràctiques externes en salut mental al llarg de la vida

Codi: 101775 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500891 Infermeria OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Dolores Bernabeu Tamayo
Correu electrònic:
MariaDolors.Bernabeu@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Al ser pràctiques clíniques, les infermeres responsables dels estudiants els hi parlaran en català, quan aquesta sigui la llengua d'expressió de les infermeres

Equip docent

David Giménez Díez
Nathalia Francis Rodriguez Zunino

Prerequisits

Prerequisits

No hi ha prerequisits, però es recomana haver realitzat les següents assignatures:

Comunicació terapèutica

Bases metodològiques de la Infermeria

Ciències Psicosocials

Pràcticum I, II, III, IV, V,VI

“L'alumnat adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions".

Objectius

INTRODUCCIÓ

En aquest pràcticum l’alumnat podrà conèixer els diferents dispositius assistencials de l’àmbit de la Salut mental, les característiques de les persones amb trastorns mentals i proporcionar cures infermeres.

 

OBJECTIU GENERAL

L'alumnat ha d'integrar i aplicar els continguts treballats en les diferents assignatures, sobre tot les de l'àmbit de la Salut Mental, incorporant nous coneixements, habilitats i actituds en la seva pràctica infermera.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

- Utilitzar el procés d'atenció d'infermeria com a metodologia científica de resolució de problemes amb un model conceptual d'infermeria o amb els diagnòstic d'infermeria i intervencions d'infermeria de NANDA

- Desenvolupar les dues dimensions del rol professional, el rol de col·laboració i el rol autònom.

- Donar una atenció sanitària adient a les necessitats de salut, garantint unes cures infermeres de qualitat, dirigida a la persona i la família, amb una visió integral que contempli les vessants biològica, psicològica i social de l' individu.

- Utilitzar l’evidencia científica en el camp de la infermeria en salut mental i participar en la programació d’activitats de prevenció, que es realitzin a la població.

- Aprofundir en les habilitats comunicatives amb la persona atesa, la seva família i l'equip de treball

Competències

 • Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
 • Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
 • Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d'informació.
 • Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua
 • Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 • Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adequada per donar resposta als problemes de l'àmbit professional, de manera eficient i eficaç.
 • Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
 • Oferir una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones ateses, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen a les normes legals i deontològiques aplicables.
 • Planificar i dur a terme cures infermeres dirigides a persones, famílies o a grups, orientades als resultats en salut, i avaluar-ne l'impacte a través de guies de pràctica clínica i assistencial que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
 2. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes.
 3. Aplicar diverses estratègies educatives orientades al malalt i al cuidador.
 4. Aplicar una estratègia educativa centrada en les persones, seguint els objectius establerts en el pla de salut.
 5. Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d'informació.
 6. Citar els indicadors d'avaluació per valorar els resultats de les estratègies implementades.
 7. Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball.
 8. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 9. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 10. Determinar les recomanacions preventives per mantenir la salut i justificar-les mitjançant evidències demostrades.
 11. Elaborar un pla d'educació per a la salut d'una família o d'un grup.
 12. Explicar els coneixements científics sobre el contínuum salut-malaltia per prestar una atenció professional segons les necessitats de les persones amb problemes de salut mental.
 13. Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 14. Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adequada per donar resposta als problemes de l'àmbit professional, de manera eficient i eficaç.
 15. Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
 16. Justificar les accions dirigides a les persones amb problemes de salut mental segons l'evidència científica.
 17. Planificar les cures d'infermeria dirigides a les persones amb problemes de salut mental o a grups d'aquest tipus de persones.

Continguts

CONTINGUTS

Realitzar i l'aplicar el procés d'atenció d'infermeria com a metodologia científica de resolució de problemes, amb el marc d'un model conceptual d'infermeria,  i/o  Patrons Funcional i Diagnòstics d'Infermeria NANDA, amb la finalitat de desenvolupar el rol de col·laboració i el rol autònom infermer a les persones amb problemes de salut mental.

L'alumnat per a dur a terme el procés d'atenció d'infermeria aplicarà els coneixements i les habilitats de les assignatures del grau, però especialment aquelles relacionades directament amb l'àmbit d'actuació de la salut mental i que son: Intervencions en salut mental; Addiccions i Toxicomanies; Ciències Psicosocials; Metodologia Científica i Bioestadística; Comunicació i TIC's; Nutrició; Comunicació Terapèutica; Bases Metodològiques de la Infermeria; Farmacologia; Educació per a la Salut i les Cures en infermeria en Salut Mental.

Metodologia

Metodologia

Les pràctiques clíniques permeten a l’alumnat demostrar la competència en l’àmbit professional: coneixements, habilitats, actituds i valors.

En aquest pràcticum, la competència en l’àmbit de la salut mental.

Les pràctiques es duran a terme a serveis d’hospitalització, d’urgències, consultes de salut mental i d’atenció a les addiccions i toxicomanies.

Les discussions de casos proporcionen a l’alumnat un espai per l’anàlisi i la reflexió sobre la seva pràctica professional.

L’alumnat portarà a terme el procés d’atenció d’infermeria.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
SEMINARIS DE CASOS CLÍNICS (SCC): SESSIONS CLÍNIQUES 9 0,36 9, 13, 14, 15, 16
Tipus: Supervisades      
PRÀCTICUM AMB DIRECTRIUS (PRCUM) 276 11,04 2, 7, 12, 14, 15, 16, 17

Avaluació

Avaluació

Criteris d'avaluació

La qualificació final de l'assignatura correspon al sumatori de la nota de les pràctiques clíniques (PCL) i l 'obtinguda per la discussió de casos i el PAI (Procés d'Atenció d'Infermeria).

 Composició de la nota final:

- El 80% de la nota correspon a les pràctiques clíniques

- El 10% de la nota correspon a la discussió de casos: sessions clíniques

- El 10% de la nota al PAI: sessions clíniques

 Per aprovar l'assignatura cal tenir aprovades les pràctiques clíniques amb una nota mínima de 5.

 Pràctiques Clíniques (PRCUM):

Avaluació continuada i formativa al llarg del període. Aproximadament a la meitat del període, el/la professor/a responsable, juntament amb la infermera, farà un resum de la informació obtinguda fins el moment i la comentarà amb l'estudiant. En aquesta avaluació, de caràcter formatiu, es treballarà el nivell d'assoliment dels objectius proposats, els punts forts a destacar i els punts febles a millorar amb les recomanacions pertinents.

Avaluació finalista. En finalitzar el període de pràctiques clíniques, la infermera i el/la professor/a faran per escrit l'avaluació de l'estudiant en el document d'avaluació i farà feedback amb l'estudiant

L'assistència és obligatòria en la totalitat de les hores programades i en el torn i horari assignat. Aquelles faltes d'assistència justificades hauran de recuperar-les dins del període de pràctiques clíniques programades prèvia autorització del professor responsable.

Discussió de casos: Sessions clíniques:

Avaluació continuada i formativa al llarg de les sessions. S'avaluarà la participació, i discussió  dels aspectes relacionats amb la pràctica clínica. Es valorarà la fonamentació i les evidències que sustenten les aportacions, la bibliografia utilitzada i l'expressió fluïda, coherent i adient ja sigui de forma oral com escrita. També es tindrà en compte la capacitat de treball en grup, el respecte a la pluralitat de idees, persones i situacions.

Presentació del procés d'atenció d'infermeria a una persona atesa

Avaluació finalista. L'últim dia de pràctiques l'estudiant lliurarà en format electrònic, el PAI.

L'assistència a les sessions de discussió de casos és obligatòria. Es considerarà NO avaluat si l'estudiant no assisteix a més d'una sessió.

La realització del PAI es obligatòria. La no presentació influirà en l'avaluació.

És obligatori realitzar tot el període de pràctica clínica programat al calendari docent, independentment de l’horari en el que es facin les pràctiques.

Es considera una falta justificada les que donen en les següents situacions:

-       Defuncions de familiars de primer i segon grau de consanguinitat

-       Visita mèdica programada

-       Malalties agudes

-       Examen de carnet de conduir

-       Exàmens oficials universitaris

-       Proves oficials d’idiomes

 

En tots els casos és obligatori el justificant corresponent. S’ha de recuperar les hores.

Per cada falta no justificada es restarà de la nota final (de 0 a 10) 0,5 punts.

Els estudiants que hagin realitzat totes les pràctiques i no hagin superat l’assignatura per mitjà de l’avaluació continuada es podran presentar a una prova final de síntesi.

Es considerarà No avaluat, quan l'estudiant No hagi realitzat algun dels tres mòduls previstos en l'avaluació.

 Obtenció de la qualificació final

Suspens:<5

Aprovat: <7

Notable:<9

Excel.lent:= > 9

 

IMPLEMENTACIÓ DE LA LLEI DE DRET A LA INTIMITAT DEL PACIENT (BOE-A-2017-1200)  PER PART DELS ALUMNES D’INFERMERIA.  

Les direccions dels centres hospitalaris, d’atenció primària i sociosanitaris  en els que els estudiants fan pràctiques clíniques ens faran arribar les instruccions pe rtal que es signi el document de confidencialitat i, si escau, la targeta identificativa.

L'alumnat haura de seguir la normativa que es penjarà al campus virtual de les assignatures.

El no compliment d’aquesta normativa suposarà no poder realitzar les pràctiques i per tant el suspens de la mateixa.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació durant les pràctiques al centre assistencial 80% 9,35 0,37 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17
Discussió casos: sessions clíniques 10% 2 0,08 3, 6, 12
Procés d'Atenció d'Infermeria 10% 3,65 0,15 1, 4, 5, 8, 10, 13, 16, 17

Bibliografia

Bibliografia

En consonància amb la metodologia utilitzada a llarg dels cursos anteriors, l'Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) i, donat que una de les competències generals que es pretén que adquireixi l'alumnat és la de desenvolupar estratègies per a un aprenentatge autònom, no s'especifica bibliografia. L'alumnat ha de fer-se competent en la cerca i gestió de la informació.

Programari

No es necessari cap programa especial