Logo UAB
2022/2023

Operacions aeroportuàries II

Codi: 101756 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501233 Gestió aeronàutica OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jose Luis Muñoz Gamarra
Correu electrònic:
JoseLuis.Munoz.Gamarra@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Mercedes Elizabeth Narciso Farias

Prerequisits

 Pre-requisits:

 • Finalització del curs "Operacions Aeropuertuàries I" (101757).
 • Nivell B1 en anglès per poder comprendre el material teòric, les tasques i els exàmens del curs (tant els exàmens com les tasques escrites es poden presentar en qualsevol dels tres idiomes: anglès,català o castellà).

Objectius

Es planteja com a objectius que els estudiants adquireixin:la gestió, administració, finançament i operació dels aeroports.
En finalitzar el curs, els estudiants podran:
 1. Identificar, comparar i evaluar les diferents tipus de operacions aeroportuàries.
 2. Analitzar l'evolució de diversos conceptes organitzatius i funcions en la gestió aeroportuària.
 3. Identificar les principals fonts d'ingressos i despeses de l'aeroport, tipus de pressupost, arrendaments, taxes i estratègies financeres.
 4. Entendre les activitats de planificació estratègica, operativa i tàctica de l'aeroport.
 5. Reconèixer i explicar la importància econòmica dels aeroports.
 6. Entendre el concepte d'A-CDM.
 7. Entendre els processos de ground handling.

Competències

 • Actitud personal.
 • Comunicació.
 • Disposar dels fonaments de matemàtiques, economia, tecnologies de la informació i psicologia de les organitzacions i del treball, necessaris per comprendre, desenvolupar i avaluar els processos de gestió dels diferents sistemes presents al sector aeronàutic.
 • Hàbits de pensament.
 • Hàbits de treball personal.
 • Identificar, desenvolupar o adquirir, i mantenir els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats tàctiques i operatives inherents a les activitats del transport aeri.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar de forma crítica el treball realitzat.
 2. Comunicar eficientment de forma oral i/o escrita coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns professionals com davant de públics no experts.
 3. Descriure l'entorn aeronàutic en l'àmbit de les operacions aeroportuàries.
 4. Descriure les operacions en l'àrea de control de terminal (TMA).
 5. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 6. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i prospectiva.
 7. Desenvolupar la curiositat i la creativitat.
 8. Desenvolupar un pensament i un raonament crític.
 9. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i la transmissió d'idees i resultats.
 10. Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de manera organitzada.
 11. Identificar els recursos logístics necessaris en un aeroport per a la gestió de les operacions costat terra per atendre l'escala de les aeronaus.
 12. Identificar els recursos tecnològics necessaris per a la gestió costat aire de les operacions en àrea de control de terminal.
 13. Identificar les operacions de manteniment de la infraestructura, així com la repercussió que tenen en la qualitat del servei.
 14. Mantenir una actitud proactiva i dinàmica respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional, el creixement personal i la formació continuada. Tenir esperit de superació.
 15. Treballar de manera autònoma.
 16. Utilitzar l'anglès com l'idioma de comunicació i de relació professional de referència.

Continguts

Recursos virtuals del curs:
 • Campus Virtual: http://cv.uab.cat

 

El curs inclou:
 • Classes de teoria
 • Classes de pràctiques - cada classe dura 2 hores i 30 minuts per grup
 • Seminaris - cada grup tindrà un slot de 20 minuts per fer la presentació i respondre les preguntes
 • 1 exámen parcial - la durada és de 2 hores i 30 minuts
 • 1 exámen final - la durada és de 2 hores i 30 minuts

 

Contingut del curs:
 • Introducció als processos aeroportuaris
 • Planificació i gestió dels processos de groundhandling
 • Gestió de la capacitat del aeroport
 • El concepte d'A-CDM (Airport Collaborative Decision Making)
 • Els aeroports del futur

Metodologia

El contingutdel curss'impartirà a les classes de teoria. El curs també inclou (1) les classes de pràctiques que s'enfoquen en la resolució dels diferents problemes reals aeroportuaris, (2) seminaris on els estudiants analitzaran en profunditat els temes del curs.

La docència serà presencial o semipresencial depenent del nombre d’ estudiants matriculats per grup i de la capacitat de les aules al 50% d’aforament.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Problem sessions 15 0,6 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
Regular lectures 25 1 3, 4, 8, 11, 12, 13, 16
Seminars 10 0,4 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16
Tipus: Autònomes      
Assignments 100 4 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16

Avaluació

La qualificació final es calcula mitjançant la següent fórmula:
  
Qualificació final = 0.20 * La nota mitjana de les classes de pràctiques + 0.10 * La nota mitjana dels seminaris + 0.25 * La nota de l'examen parcial + 0.45 * La nota de l'examen final


 
L'estudiant no aprova l'assignatura si no es compleix almenys un dels següents requisits:

 • Atendre almenys el 40% de les classes teòriques
 • Participar en totes les classes de pràctiques o recuperar les pràctiques en les que l'alumne no ha pogut participar.
 • Realitzar l'examen parcial i l'examen final, o fer la recuperació d'ells.


 
Matrícules d'Honor:
Per ser proposat per a la matrícula d'honor, l'estudiant ha de treure la nota mínima de 9 en totes les activitats del curs (seminaris, classes de pràctiques i exàmens).

Repetidors:
Els repetidors han de realitzar les classes de pràctiques, l'examen parcial i l'examen final. La qualificació final es calcula mitjançant la següent fórmula:
 
Qualificació final = 0.20 * La nota mitjana de les classes de pràctiques + 0.35 * * La nota de l'examen parcial + 0.45 * La nota de l'examen final

 

L'avaluació proposada pot experimentaralguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Class and Seminars Participation (discussions, assignments, attendance, attention in class, questions raised, etc.) 10% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16
Final examination 45% 0 0 3, 4, 11, 12, 13, 15
Mid-term examination 25% 0 0 3, 4, 11, 12, 13, 15
Problem sessions (3 sessions) 20% 0 0 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16

Bibliografia

Els materials del curs es publicaran periòdicament en el Campus Virtual. Es recomanen els següents llibres com el material addicional del curs:

 • Ashford, N., Coutu, P., Beasley, J. Airport Operations, 3rd Edition. 2012
 • Neufville, R. and Odoni, A. Airport Systems. Planning, Design, and Management. 2nd Edition. 2013.
 • Vasigh, B., Fleming, K. Introduction to Air Transport Economics: From Theory to Applications. 2nd Edition. 2013.
 • Francisco Salazar De La Cruz. INDUSTRIA AEROPORTUARIA. Editorial Círculo Rojo, 2013.

Programari

Cap especific