Logo UAB
2022/2023

Direcció financera

Codi: 101752 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501233 Gestió aeronàutica OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Oriol Soley Manuel
Correu electrònic:
oriol.soley@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Oriol Soley Manuel

Prerequisits

L’assignatura Direcció Financera, com a matèria del segon semestre de segon curs, té com a prerequisits els coneixements i les capacitats de la matèria Empresa (grup d’Ensenyaments Bàsics), en concret les assignatures Comptabilitat, Introducció a l’Economia i Dret Empresarial. L’alumne, per tal de seguir adequadament Direcció Financera, ha d’haver superat aquestes assignatures o trobar-se en via de superar-les. Tenir coneixements bàsics de l'excel.

Objectius

L’assignatura Direcció Financera a la titulació de Gestió Aeronàutica està orientada a conèixer els processos de funcionament del mercat financer i la presa de decisions d’inversió i finançament a les empreses. El seu desenvolupament posarà un èmfasi especial en el sector aeronàutic, concretant-lo en: 1) Trets propis de les inversions del sector, 2) Característiques del finançament del sector i 3) Principals instruments de gestió del risc financer emprats en el sector.

 Objectius:

 1. Conèixer les característiques del mercat financer i les seves diferències amb el mercat real.
 2. Saber analitzar els projectes d’inversió de les empreses
 3. Identificar les fonts de finançament de les empreses i analitzar la seva adaptació a les decisions d’inversió
 4. Dominar els principis bàsics de gestió del risc

Competències

 • Comunicació.
 • Disposar dels fonaments de matemàtiques, economia, tecnologies de la informació i psicologia de les organitzacions i del treball, necessaris per comprendre, desenvolupar i avaluar els processos de gestió dels diferents sistemes presents al sector aeronàutic.
 • Fer anàlisis d'inversions estratègiques.
 • Hàbits de pensament.
 • Hàbits de treball personal.
 • Prendre decisions en la selecció de projectes d'inversió.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar de forma crítica el treball realitzat.
 2. Descriure les relacions empresa - mercat financer.
 3. Desenvolupar el pensament científic.
 4. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 5. Desenvolupar un pensament i un raonament crític.
 6. Distingir riscos, valoracions i derivats (futurs i opcions).
 7. Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de manera organitzada.
 8. Identificar els fonaments dels processos de decisions del finançament en estructura financera i política de dividends.
 9. Identificar operacions de capitalització i actualització.
 10. Treballar de manera autònoma.
 11. Utilitzar l'anglès com l'idioma de comunicació i de relació professional de referència.
 12. Valorar accions.

Continguts

1.    L’empresa i el mercat financer

1.1   Propietats dels actius econòmics i dels actius financers

1.2   Actius financers primitius: Lletres del Tresor, bons, obligacions i accions.

1.3   Actius financers derivats: Futurs, opcions i permutes financeres.

1.4   Concepte i funcions del mercat financer. Mercat primari i mercat secundari

 

2.    El valor del diner en el temps

2.1   Principis d’actualització i capitalització

2.2   Valor actual d’una sèrie de rendes: Cas general.

2.3   Renda constant equivalent a un capital.

2.4   Renda perpètua constant i renda perpètua creixent.

 

3.    Anàlisi de viabilitat de projectes d’inversió

3.1   Valor actual net

3.2   La rendibilitat exigida.

3.3   Valor final net i planificació financera de projectes.

3.4   La taxa de rendibilitat interna i altres mesures de rendibilitat relativa.

3.5   Introducció a les opcions reals.

 

 4.    Fonts de finançament

4.1   Les ampliacions de capital.

4.2   Finançament intern.

4.3   Finançament aliè: Crèdits i emissions d’obligacions.

4.4   Leasing, renting i altres contractes de finançament alternatiu.

  

5.      Anàlisi de les decisions de finançament

5.1   Finançament del circulant i fons de maniobra.

5.2   Anàlisi dels efectes de l’endeutament.

5.3   Introducció a la política de dividends.

5.4   Valoració d’accions.

 

6.     El control del risc per mitjà d’actius derivats

6.1   Estratègies de cobertura amb forwards i futurs

6.2   Estratègies de cobertura amb opcions.

6.3   Estratègies de cobertura amb contractes de permuta financera.

6.4   La cobertura del risc en el sector aeronàutic.

 

 

Metodologia

La meitat dels crèdits serà de teoria i l'altra meitat pràctica. La part teòrica s'exposarà mitjançant classes magistrals. El professorat presentarà els temes fomentant la participació dels alumnes valent-se de preguntes i comentaris. I de forma habitual i quan el professor així ho cregui convenient, es demanarà que els alumnes de forma autonoma desenvolupin un tema i facin una exposició a classe. L'exposició dels temes no es limitarà al seu contingut directe sinó que abastarà també l'anàlisi dels mètodes de raonament aplicats. Alguns temes, per la seva rellevància, es desenvoluparan en dues parts: la primera versarà sobre el contingut i la segona sobre la metodologia. 

La part pràctica constarà de resolució de problemes i anàlisi d'informació dels mercats financers i les empreses, .Els alumnes participaran activament resolent exercicis. En la resolució d'exercici a classe s'utilitzarà software i es fomentarà que els alumnes l'utilitzin.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 30 1,2 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12
Resolució d'exercicis a l'aula i anàlisi de casos 15 0,6 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories 23 0,92 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12
Tipus: Autònomes      
Cerca de documentació 11 0,44 3, 4, 5, 10
Estudi 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
Resolució de supostos (exercicis i casos) 20 0,8 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12

Avaluació

 

El sistema d’avaluació de l’assignatura assumeix com a objectiu principal estimular els estudiants a dur a terme un treball continuat, constant i amb afany de superació durant tot el curs. L’examen final permetrà millorar els resultats de la qualificació d’exercicis i problemes lliurats durant el curs, aixó com de la prova d'avaluació continuada anterior. S’entén com a no avaluable l’absència en l’examen final. Els estudiants que repeteixin l'assignatura s'avaluaran en les mateixes condicions que els estudiants de primera matrícula. La cópia i el plagi donaran lloc a una qualificació de zero en la prova corresponent la qual no es podrà compensar en l'examen final ni en l'examen de recuperació.

L'aprovació de l'assignatura es considera a partir d'una nota global de 5. Els examens parcials tenen una qualificació mínima de 4 per poder fer promig amb la resta de notes. En cas contrari, caldrà que vagin a Recuperació (qualsevol modificació d'aquest requisit serà degudament informat via sistema habitual de comunicació a través del campus virtual de la propia assignatura).

La recuperació avalua la totalitat dels continguts de l'assignatura en un nou examen que es redactarà seguint les normes de la Facultat d'Economia i Empresa. Per poder participar a la recuperació l'estudiant ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació́ total de l'assignatura i haver assistit un mínim d'un 70% de les classes. La nota màxima en l'examen de recuperació és d'un 5.

 La qualificació Matrícula d'Honor té, com a condicions necessàries, una  una nota mitjana igual o superior a 9 i un rendiment excel·lent durant tot el curs (incloent participació activa i constructiva en les classes). En cas de més candidats que matrícules possibles segons la normativa UAB, les matrícules s'assignaran per ordre de puntuació. 

 Les dates d'avaluació continuada i lliurament de treballs es publicaran al campus virtual (o similar, especificar) i poden estar subjectes a possibles canvis de programació per motius d'adaptació a possibles incidències. Sempre s'informarà al campus virtual (o similar, especificar) sobre aquests canvis ja que s'entén que aquesta és la plataforma habitual d'intercanvi d'informació entre professors i estudiants. No seran recuperables les activitats qualificades amb un zero per haver copiat o plagiat.

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova d'avaluació continuada: examen parcial 25% 2 0,08 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11
Examen final 50% 2 0,08 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12
PAC: Resolució qüestionari, presentació de treballs i lliurament d'exercicis, etc. 25% 2 0,08 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12

Bibliografia

Brealey Richard A, Stewart C Myers and Franklin Allen. Principles of Corporate Finance (12th edition) McGraw-Hill, 2016.

Ross, Stephen A., Randolph W. Westerfield, and Jeffrey Jaffe. Corporate Finance: Core Principles and Applications (10th edition). McGraw-Hill, 2012.

Hull, John. Fundamentals of Futures and Options Markets (8th edition). Pearson Education, 2013.

Burton Gordon, Malkiel. A Random Walk Down Wall Street: Including a Life-Cycle Guide to Personal Investing. W W Norton & Co Inc 1995 (inici publicació 1973)

Allué Bellosta, Luis-Martinez Bernal, Pablo. Alicia Regresa a Wall Street: Las claves para invertir con èxito y ser felizValue School, 2021

Existeixen traduccions al castellà d’aquestes obres.

 

 

Programari

Programari d'aplicació habitual: word, excel basicament.