Logo UAB
2022/2023

Direcció d'operacions logístiques

Codi: 101744 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501233 Gestió aeronàutica OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Xavier Verge Mestre
Correu electrònic:
xavier.verge@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Domingo Jaumandreu Ros

Equip docent extern a la UAB

Domingo Jaumandreu

Prerequisits

- Coneixements bàsics de l'economia
- Coneixements bàsics d'informàtica
- Domini de l'Anglès (comprensió de lectura, escriptura i escoltar)
- Coneixements bàsics de càlcul
- Habilitats de simulació digital
- Coneixements bàsics de l'estadística

Objectius

Els objectius són que l'alumne (A ) Aprengui els diferents elements que comprenen un sistema logístic i les diferents estratègies i eines per enfrontar els problemes que apareixen en les diferents àrees logístiques. (B) Aprengui i comprengui la importància de la logística a l'empresa a nivell general i en particular l'impacte que té l'adequada administració del sistema logístic i de la seva components en la competitivitat d'empresa.

(C) Conegui els elements de diversitat i risc que es presenten en els sistemes logístics transnacionals i el paper del sector aeronàutic en el sistema logístic global. (D) Conegui les regulacions i tendències polítiques nacionals i regionals que impacten directament en la configuració operativa dels sistemes logístics.

Competències

 • Actitud personal.
 • Aplicar eines de programari específiques per a la resolució de problemes propis del sector aeronàutic.
 • Comunicació.
 • Dimensionar i gestionar de manera eficient els recursos en les escales de les aeronaus.
 • Disposar dels fonaments de matemàtiques, economia, tecnologies de la informació i psicologia de les organitzacions i del treball, necessaris per comprendre, desenvolupar i avaluar els processos de gestió dels diferents sistemes presents al sector aeronàutic.
 • Hàbits de pensament.
 • Hàbits de treball personal.
 • Identificar, desenvolupar o adquirir, i mantenir els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats tàctiques i operatives inherents a les activitats del transport aeri.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Assumir i respectar el rol dels diversos membres de l'equip, així com els diferents nivells de dependència de l'equip.
 3. Avaluar de forma crítica el treball realitzat.
 4. Avaluar i proposar diferents polítiques de manteniment que minimitzin l'impacte sobre el rendiment del sistema.
 5. Avaluar requeriments per garantir factors de qualitat en les operacions de transport aeri.
 6. Comunicar eficientment de forma oral i/o escrita coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns professionals com davant de públics no experts.
 7. Definir conceptes avançats de logística del transport aeri.
 8. Desenvolupar el pensament sistèmic.
 9. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 10. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i prospectiva.
 11. Desenvolupar la curiositat i la creativitat.
 12. Desenvolupar models per a l'anàlisi comparativa de les decisions estratègiques.
 13. Desenvolupar un pensament i un raonament crític.
 14. Formular problemes estratègics de transport i de transport multimodal.
 15. Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
 16. Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de manera organitzada.
 17. Identificar els principals colls d'ampolla que limiten factors de qualitat.
 18. Identificar la infraestructura necessària que s'ha d'adquirir per a millorar els paràmetres de rendiment propis de cada subsistema.
 19. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 20. Mantenir una actitud proactiva i dinàmica respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional, el creixement personal i la formació continuada. Tenir esperit de superació.
 21. Prendre decisions pròpies.
 22. Prevenir i solucionar problemes.
 23. Seleccionar eines d'ajuda per a la presa de decisions adequades a la tipologia de problemes que cal resoldre.
 24. Treballar cooperativament.
 25. Treballar de manera autònoma.
 26. Treballar en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats.
 27. Utilitzar eines d'anàlisi estadística per al modelatge d'activitats temporals i l'anàlisi de resultats.
 28. Utilitzar entorns comercials de simulació en esdeveniments discrets per a fer experiments.
 29. Utilitzar entorns de representació virtual per verificar aspectes crítics.

Continguts

A – Logística: Sistemes i Operacions

A10 Introducció a la Direcció d'Operacions Logístiques i de Cadena de Subministrament

A20 Empaquetatge i Manipulació de materials

A30 Sistemes d'Emmagatzematge

A40 Sistemes i infraestructures de transport. Multimodalitat i Intermodalitat.

A50 Selecció del mode de transport òptim

 

B – Gestió Logística: Competitivitat i Competència

B10 Estratègia del Negoci Logístic. Proposició de valor de producte-servei, innovació.

B20 Sistemes i operacions empresarials logístiques. Cadenes de valor transaccionals. Clients interns i externs.

B30 Competitivitat empresarial, factors i capacitats crítiques. Gestió estratègica i operativa del negoci i dels riscs en les operacions logístiques.

B40 Competència empresarial, Sectors i Segments de mercat, Qüota de mercat. Gestió estratègica i operativa de la competència i dels riscs competitius.

B50 Superioritat en Competència: Distància Competitiva i Àmbit Competitiu. L'esforç empresarial i els projectes de millora de quota de mercat.

B60 Principis de Gestió de la Competència. Nivells Objectiu de Qüota de Mercat, Robustesa de la Qüota de Mercat. Avaluació de l'escenari competitiu.

B70 Gestió de la Quota de Mercat i de la Competència: Líders i Reptadors.

B80 El Coneixement del Mercat Logístic: Competidors, Proveïdors, Intermediaris, i Clients Finals

 

C – La globalització i el factor humà en la Logística

C10 El context socioeconòmic global de la ruta al mercat

C20 Context de Logística Global: Cultures i Organitzacions

C40 Gestió de la Logística Global: Riscos i Oportunitats, Compliment

C50 Gestió de la Logística Global: Cultura Corporativa, Contractistes i Subcontractació

 

D – Polítiques Regionals del Transport i de les Infraestructures del Transport

D10 Les Polítiques de la Unió Europea sobre el Transport i la Logística

D20 Les Polítiques sobre el Transport i la Logística a d'Altres Regions del Món.

 

 

E – Practiques

Pràctica 1: Introducció al Six Sigma transaccional

Pràctica 2: L'anàlisi de la Veu del Client (VOC)

Pràctica 3: L'anàlisi Causa-Efecte

Pràctica 4: L'anàlisi de Pareto

Pràctica 5: Els Projectes Six Sigma

 

 

Metodologia

- Clases: D’acord amb la programació del curs, informada al campus virtual, cada classe consistirà en:

- l’explicació dels aspectes més importants del tema d'acord amb el material facilitat per al Campus

Virtual. Material que ha d'haver estat estudiat per l'alumne abans de la classe

- la solució de dubtes que hagin aparegut durant l'estudi previ del tema

- la realització d'un exercici o la solució d'un problema sobre el tema de la classe o temes anteriors

relacionats amb el tema de la classe, en les dates indicades en la programació del curs.

- Estudis de cas
- Pràctiques i exercicis i problemes

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clases 36 1,44 3, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 18, 19
Estudis de Cas Individual 25 1 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 28
Tipus: Supervisades      
Exercisis i problemes Individuals 35 1,4 1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Pràctiques 34 1,36 1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Tipus: Autònomes      
Estudis de Cas en Grup 20 0,8 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28

Avaluació

30% - Casos, Exercisis i Problemes: Treballs Individuals

   La puntuació serà la mitjana simple de les qualificacions obtingudes en el 60% superior dels exercicis proposats i realitzats a classe i en el 80% superior dels exercicis i treballs proposats per lliurament en data posterior.

          Els treballs proposats que no es presentin en el termini indicat es puntuaran zero

 

13% - Casos i Exercisis: Treballs en Grup

          La puntuació serà la mitjana simple de tots els treballs proposats

          Els treballs proposats que no es presentin en el termini indicat es puntuaran zero

 

22% - Pràctiques

          La puntuació serà la mitjana aritmètica de totes les pràctiques.

          Les pràctiques que no es presentin seran qualificades amb zero.

 

35% - Exàmen  

          Es programaran dues oportunitats per realitzar l'exàmen i l'estudiant es podrà presentar a una o a les dues sense cap altre requisit.
          La puntuació obtinguda en aquest apartat d'avaluació serà la del millor exàmen
          L'estudiant serà suspés de forma automàtica si la puntuació obtinguda en el millor dels dos examens no es mes gran de 3,50/10.


100% - L'estudiant serà suspés si la mitjana ponderada de les quatre avaluacions nosupera el 4,95/10 o si es dona el cas de que la millor puntuació obtinguda ales duesoportunitats d'exàmen no excedeix de 3,50/10. En aquesta circumstància la qüalificació final máxima serà la mitjana ponderada de les quatre avaluacions o 4,50/10 (Insuficient)

 

100% - Per obtindre la qüalificació Matrícula d'Honor caldrà que la puntuació de l'Exàmen superi el 9,24/10

 

L' estudiant rebrà una nota de “No Avaluable”

 • en cas de força major, certificada de forma fefaent
 • en cas de sol·licitar-ho per escrit al professor abans del 1 de Novembre


Molt important!
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que consideri oportú, d'acord amb la normativa acadèmica, les irregularitats comeses per l'estudiant serà qualificat amb un zero que pot conduir a un canvi en la qualificació d'un acte d'avaluació. Per tant copiar o permetre la còpia d'una pràctica o qualsevol altra activitat d'avaluació implicarà la suspensió amb un zero, i si cal l'aprovació d'aquesta activitat, tot el tema està suspès. No seran les activitats que s’hagin suspés recuperables classifiquen d'aquesta manera i per aquest motiu, i per tant l'estudiant serà suspès directament sense oportunitat de recuperar en el mateix any acadèmic.

Les dates d'avaluació contínua los dels lliuraments es publicaran al campus virtual i poden estar subjectes a canvis de programació en resposta a qualsevol incident. Sempre estar informat a través del campus virtual sobre aquests canvis ja que considera que aquesta és la plataforma estàndard per a l'intercanvi d'informació entre professors ialumnes.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis, Casos i Problemes 43% 0 0 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Exàmen 35% 0 0 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29
Practiques 22% 0 0 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Bibliografia

Gourdin Kent, "Global Logistics Management", Blackwell Publishing

Operations Management, design, planning and control for Manufacturing services. James B.Dilworth. McGraw-Hill

Logística de almacenaje: Diseño y gestión de almacenes y plataformas logísticas world class warehousing. Ander Errasti. Ediciones Pirámide.

Países Emergentes, En busca del Milagro Económico. Ruchir Sharma. AGUILAR / Breakout Nations: In Pursuit of the Next Economic Miracles. Ruchir Sharma Norton, W. W. & Company, Inc.

Lanchester Strategy. Shinichi Yano. Lanchester Press Inc.

Handbook of Industrial Engineering. Salvendy. WILEY-INTERSCIENCE

A sustainable future for transport. TOWARDS AN INTEGRATED, TECHNOLOGY-LED AND USER-FRIENDLY SYSTEM. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2009 - ISBN 978-92-79-13114-1 - doi: 10.2768/13118

White Paper on transport. ROADMAP TO A SINGLE EUROPEAN TRANSPORT AREA —  TOWARDS A COMPETITIVE AND RESOURCE-EFFICIENT TRANSPORT SYSTEM. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011 - ISBN 978-92-79-18270-9 -doi:10.2832/30955

The Six Sigma Handbook,Thomas Pyzdek, McGrawHill 2003.

 Com a referència complementària al material de presentació de cada tema es facilitaran enllaços a textos i articles accessibles a Internet.

Programari

MS EXCEL (Practiques)