Logo UAB
2022/2023

Operacions de càrrega aèria

Codi: 101737 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501233 Gestió aeronàutica OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Juan Aijon Lopez
Correu electrònic:
juan.aijon@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Majoritàriament en català però, en ocasions, es pot fer servir espanyol i el anglès pot ser habitual

Equip docent

Juan Aijon Lopez

Prerequisits

Recomendable per l'alumne tenir coneixements de Màrqueting, Análisi de Gestió, Macroeconomia, i sobre la interpretació de la rendibilitat econòmica de un projecte empresarial

Objectius

Donar a conèixer els futurs gestors aeronàutics els conceptes bàsics de la Càrrega Aèria, una activitat no massa considerada pel seu petit volum però rellevant pel valor de les mercaderies transportades i essencial per la logística desenvolupada en un món globalitzat. Tanmateix s’aborda la gestió del transport aeri de càrrega des de la visió de la companya aèria i del gestor d’infraestructures, incentivant els alumnes a investigar i debatre tant sobre la actualitat com sobre novetats y projectes d’aquest mitjà del transport en evolució ràpida i continua.

Dintre del apartat de les infraestructures, el alumne coneix que es un centre de càrrega, com es gestiona, amb les seves diverses opcions arreu,benchmarking dels diferents models .Se li dona  el coneixement per fer una implantació de qualsevol de les infraestructures de un centre de càrrega i arribar a estudiar la seva rentabilitat. Finalment durant el curs realitza en equip, un estudi concret real sobre  un projecte que ell ha escollit, partint des de el inici de la seva concepció, tant opercional com logística com urbanística., dintre del context de un aeroport concret, identificant els paràmetres clau de la gestió i acabant demostrant empresarialment que el projecte es una realitat de possible negoci.

Competències

 • Actitud personal.
 • Comunicació.
 • Dimensionar i gestionar de manera eficient els recursos en les escales de les aeronaus.
 • Hàbits de pensament.
 • Hàbits de treball personal.
 • Supervisar la gestió de mitjans en un aeroport.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comunicar eficientment de forma oral i/o escrita coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns professionals com davant de públics no experts.
 2. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i prospectiva.
 3. Desenvolupar la curiositat i la creativitat.
 4. Desenvolupar un pensament i un raonament crític.
 5. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i la transmissió d'idees i resultats.
 6. Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
 7. Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de manera organitzada.
 8. Gestionar la informació incorporant de manera crítica les innovacions del propi camp professional, i analitzar les tendències de futur.
 9. Millorar els índexs de rendiment en les operacions d'escala de les aeronaus.
 10. Prioritzar operacions en funció dels retards acumulats i dels recursos disponibles.
 11. Treballar de manera autònoma.

Continguts

L'assignatura s'estructura en dues parts: la visió des del punt de vista de l'aerolínia i des del punt de vista de les infraestructures. Ambdues parts es desenvolupen en paral·lel.

Òptica de l’aerolínia

INTRODUCCIÓ AL TRANSPORT DE CÀRREGA AÉRIA

 • Carrega Aèria: concepte i evolució.
 • Motor de la Logística en un mon global
 • Mercaderies que es transporten per aeri
 • Marc regulador.

ESTRUCTURA DE LA CÀRREGA AÉRIA

 • Actors principals: aerolínies, expedidors i receptors 
 • Actors complementaris
 • Autoritats i organismes reguladors 
 • Infraestructures necessàries per la Càrrega Aérea 

GESTIÓ I LOGÍSTICA DE LA CÀRREGA AÉRIA DESDE LA ÒPTICA DE LA AEROLÍNIA

 • Mitjans essencials: Aeronaus, unitats de càrrega i camions aeris
 • Comercialització del transport aeri de càrrega
 • Handling documental: Documentació de la Càrrega Aérea 
 • Handling físic: operativa de càrrega i descàrrega

CANVIS A L’ENTORN DE LA CÀRREGA AÉRIA

 • El repte de la Seguretat
 • Certificació de la qualitat
 • Sostenibilitat de la Càrrega Aérea
 • Co-modalitat del transport aeri

ALTRES TEMES DE DEBAT

Tarifes, sistemes de fidelització, documentació electrònica, sistemes de gestió d’ingressos, aeroports especialitzats, productes diferenciats, control de temperatura

VISITA AL CARGOPARC BCN

 

 

Metodologia

Les classes presencials combinaran sessions magistrals amb gran grup dirigides pel professor i promovent la intervenció dels alumnes amb d'altres activitats interactives i extra-aula que permetin el treball en petit i gran grup mitjançant l’ aprenentatge cooperatiu, la investigació i les tècniques de comunicació. 

Concretament, les activitats a la part d'aerolínies consisteixen en: 

 • Classes magistrals: introducció a la terminologia i principals aspectes de la Càrrega Aèria. Es valora diàriament la participació activa a classe.
 • Seminaris de problemes: plantejament de problemes a resoldre en grup o individualment.
 • Simulacions pràctiques: simulació d'operatives comercials i operatives, incloent una visita de camp.
 • Projectes pràctics: plantejament de temes controvertits en el món de càrrega perquè l'alumne investigui, exposi i opini en col·laboració amb altres alumnes. Els temes es plantegen a mitjans de novembre (aproximadament) i s'han d'exposar en el curs de 4 classes (aproximadament).

A la part d'infraestructures:

 • Classes magistrals: introducció a la terminologia i principals aspectes de la Càrrega Aèria. Es valora diàriament la participació activa a classe.
 • Sessions d'orientació a la realització del projecte final
 • Els equips s'han de constituir abans del 25 d'Octubre de 2019

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Magistrals 35 1,4 2, 4, 9, 10
Emplenament d'enquestes 15 0,6 8
Seminaris de Problemes 14 0,56 2, 3, 4, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Simulacions i casos pràctics 12 0,48 2, 6, 7, 8, 9, 10
Tutorització 2 0,08 8
Tipus: Autònomes      
Estudi personal i Preparació de casos pràctics 68 2,72 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

Es farà una avaluació continua amb una finalitat formativa que ens ha de permetre la realització d’un seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumne per tal de poder guiar-lo i orientar-lo. D’altra banda ens ha de permetre prendre decisions sobre el ritme de desenvolupament de l’assignatura. També es farà una avaluació sumativa per tal de verificar el nivell d’aprenentatge assolit tenint com a referència les competències i els objectius plantejats.

En la part de l’aerolínia tindrem com a evidències:

 • Realització de una prova pràctica en petits grups consistent en un treball d’investigació, la seva exposició i debat subseqüent a on es valoraran la tasca d’obtenció d’informació, la qualitat dels continguts i de la exposició i el domini del tema en qüestió. (40% part aerolínies).
 • Realització d’un examen que permeti avaluar el treball individual així com l’interès i coneixements en aquesta part de l’assignatura.  (50% part aerolínies)
 • Participació a les classes, seminaris i simulacions (10% part aerolínies).
 • La realització de les dues proves serà indispensable per superar la matèria.

Activitats Recuperables: En el cas que alguna de les dues proves estigui suspesa es podrà recuperar en les dates fixades per la Coordinació:

  • Si la prova pràctica no ha estat satisfactòria, es pot repetir en els aspectes que s'hagin de corregir, millorar o afegir.
  • Si la nota de l'examen és inferior a 5, l'examen es pot repetir.

L’estudiant es pot presentar a la recuperació de les activitats recuperables sempre que s’hagi presentat a un conjunt d’activitats que representin un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l’assignatura

Un estudiant es considerarà no avaluable (NA) si no es presenta a l'examen de cap de les dues parts de l'assignatura.

Si un estudiant és repetidor ha de presentar-se a la totalitat de les activitats d'avaluació assignatura.

Matricules d’honor. Atorgar una qualificació de matrícula d’honor és decisió del professorat responsable de l’assignatura. La normativa de la UAB indica que les MH només es podran concedir a estudiants que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a 9.00. Es pot atorgar fins a un 5% de MH del total d'estudiants matriculats.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, es qualificaran amb un zero les irregularitats comeses per l'estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació d'un acte d’avaluació. Per tant, lacòpia, el plagi, l’engany, deixar copiar, etc. en qualsevol de les activitats d’avaluació implicarà suspendre-la amb un zero.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Aerolínies - Examen 50% (Aerolínies) 3 0,12 2, 4, 8, 9, 10, 11
Aerolínies - Participació a les classes, seminaris i simulacions 10% (Aerolínies) 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
Aerolínies - Presentació Projecte pràctic 40% (Aerolínies) 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Álvarez Robles, Óscar . EL TRANSPORTE DE CARGA AEREA EN ESPAÑA: CONDICIONANTES Y PERSPECTIVAS. Ministerio de Fomento. Centro de Publicaciones, 2008 

Arán Iglesia, Javier. DESCUBRIR LA CARGA AÉREA. Centro de Documentación y Publicaciones de Aena, 2003 

Pareja Albornoz, Joaquín. EL CONOCIMIENTO AÉREO Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR VÍA AÉREA. IBERIA, 1986 

Vila, Carlos. LOGÍSTICA DE LA CARGA AÉREA : MANUAL DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DEL TRANSPORTE AÉREO DE MERCANCÍAS. Logisbook, 2004

Soriano, Bárbara y Pinto, César. FINANZAS PARA NO FINANCIEROS.IEB. Instituto de Estudios Bursátiles.FC Editoria.2008
 

Webs de Boieng,Airbus,organitzacions de càrrega aèria, principals aeroports, revistes tècniques i especialitzades del sector

Programari

Microsoft Office applications