Logo UAB
2022/2023

Historia Moderna i Contemporània de l'Àsia Oriental

Codi: 101542 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500244 Estudis d'Àsia Oriental OB 3 2
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Miguel Angel Rio Morillas
Correu electrònic:
miguelangel.delrio@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Miguel Angel Rio Morillas

Prerequisits

Es recomana haver cursat prèviament "Història d'Àsia" i "Història premoderna de l'Àsia Oriental".

Objectius

Els objectius formatius d'aquesta assignatura són conèixer i analitzar la història d'Àsia Oriental (Xina, Japó, Corea i Taiwan, principalment) des de l'inici de la història moderna al món asiàtic (mitjans del segle XVI), fins a la història contemporània (actualitat). L'assignatura estudia les bases de la disciplina històrica, així com les relacions i interaccions històrico-culturals entre aquests països, basant-se en el marc geogràfic i cronològic d'aquesta regió de l'Àsia Oriental.

Competències

  Estudis d'Àsia Oriental
 • Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
 • Conèixer i comprendre la història premoderna, moderna i contemporània de l'Àsia oriental.
 • Conèixer, comprendre, descriure, analitzar i valorar la història, el pensament i la literatura de l'Àsia oriental.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Respectar la igualtat de gènere.
 • Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
 • Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
 • Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
 • Vetllar per la qualitat del propi treball.
  Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Demostrar habilitats que facilitin el treball en equip.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer les bases de la història de l'Àsia Oriental, en general, i de la Xina, en particular, i interpretar les relacions i interaccions historicoculturals entre Europa i l'Àsia.
 • Utilitzar amb precisió les tècniques de recopilació, organització i ús de la informació i documentació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
 2. Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per documentar-se i actualitzar els coneixements de la història, la literatura, la lingüística, el pensament i l'art.
 3. Conèixer i comprendre la història premoderna, moderna i contemporània de l'Àsia oriental.
 4. Conèixer, comprendre, descriure, analitzar i valorar la història, el pensament i la literatura de l'Àsia oriental.
 5. Descriure, analitzar i valorar la història, el pensament i la literatura de l'Àsia Oriental.
 6. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 7. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 8. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 9. Fer la recerca de documents en llengües pròpies de l'Àsia Oriental.
 10. Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 11. Identificar i descriure els processos i esdeveniments històrics premoderns, moderns i contemporanis.
 12. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder traduir.
 13. Reconèixer la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder interpretar.
 14. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 15. Respectar la igualtat de gènere.
 16. Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
 17. Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
 18. Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
 19. Utilitzar eines diferents per a finals específics en el camp de la història.
 20. Vetllar per la qualitat del propi treball.
 21. Vetllar per la qualitat del treball propi.

Continguts

I: Imperialisme a l’Àsia

Tema 1. De la Primera guerra sino-japonesa a la guerra russo-japonesa (1894-1905)

 II: Nacionalisme a Àsia Oriental

Tema 2. La Xina: (1900-1937)

• Dues Xines: la Xina del Guomindang (GMD) i la Xina del Partit Comunista Xinès (PCX) fins a l'esclat de la Guerra Sino-Japonesa el 1937.

Tema 3: el Japó (1900-1937)

• El Japó entre 1920 i 1941: l'avenç sobre Manxúria, el desenvolupament del feixisme japonès i el pla imperial japonès.

Tema 4: Corea (1910-1945)

• Colonització japonesa

III: La Segona Guerra Mundial a Àsia (1937-1945)

Tema 5. La Segona Guerra Mundial a la Xina

Tema 6. La Segona Guerra Mundial al Japó, Corea i Taiwan

IV: La Guerra Freda (1947-1991)

Tema 7. La Segona Guerra Civil xinesa (1946-1949)

Tema 8. La Guerra de Corea (1950-1953)

Tema 9. La Xina de Mao (1949-1976):

• L'establiment de la República Popular de Xina (1949-1952)

• El primer Pla Quinquennal (1953-1957)

• La Campanya de les Cent Flors (1956-1957)

• El Gran Salt Endavant (1958-1965)

• La Revolució Cultural (1966-1976)

Tema 10. Corea (1952-1989):

• Corea del Sud: les dictadures militars (1953-1988)

• Corea del Nord: Kim Il-sung (1948-1994)

Tema 11. El Japó (1945-1990)

• Ocupació nord-americana (1945-1952)

• El sistema de 1955 i el desenvolupament economicosocial (1955-1990)

Tema 12. Vietnam i Taiwan (1955-1988):

• Guerra del Vietnam (1955-1975)

• Taiwan: la dictadura de Chiang Kai-shek (1949-1975) i de Chiang Jing-guo (1975-1988).

V: Des de la fi de la Guerra Freda a Àsia fins a l'actualitat(1991-avui)

Tema 13. La Xina post-Mao:

• Els límits del reformisme de Deng Xiaoping (1979-1997) i els successos de Tiananmen (1989)

• La Xina de Jiang Zeming, Hu Jintao i l'enlairament de l'economia socialista de mercat (1993-2013)

Tema 14. Corea del Sud i Taiwan a partir de la dècada dels 90:

• Les lluites al carrer: el procés de democratització a Corea del Sud i Taiwan.

Metodologia

- Classes teòriques.

- Debats i discussions. 

- Lectura comprensiva de textos acadèmics.

- Aprenentatge d’estratègies de recerca d’informació. 

- Realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics.  

- Estudi personal.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes 50 2 1, 3, 4, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20
Tipus: Supervisades      
Exercicis, treballs, tutories 25 1 3, 4, 6, 7, 10, 14, 20
Tipus: Autònomes      
Estudi, lectura de textos 63 2,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20

Avaluació

L'avaluació és avaluació continuada. Els estudiants han de demostrar el seu progrés realitzant activitats i exàmens. Els terminis d’aquestes activitats d’avaluació s'indiquen en el calendari el primer dia de classe. Totes les activitats tenen un termini que cal complir estrictament, segons el calendari de l’assignatura.

- Exàmens: 30% 

- Treball grupal: 40% 

- Treball individual: 30%

Avaluació

L’avaluació és continuada. L’alumnat ha de demostrar el seu progrés realitzant diverses activitats d’avaluació.  La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitats i el seu pes sobre l’avaluació de l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Revisió 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el docent i l’estudiant. 

Recuperació 

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. 

L'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota. 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. 

En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable” 

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura. 

Irregularitats en les activitats d’avaluació 

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0.En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. 

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dos estudiants, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a ambdós.

Més informació: https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/avaluacio/en-que-consisteix-l-avaluacio-1345662177201.html 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exàmens 30% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20
Treball grupal 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Treball individual 30% 6 0,24 1, 3, 4, 6, 10, 14, 19, 20, 21

Bibliografia

GENERAL

-          CHESNEAUX, J.: Asia Oriental en los siglos XIX-XX, Editorial Labor, Nueva Clío, 1977.

XINA

-          BOLINAGA, I.: La China de Mao. Del mito a Tiananmen, Anaya, Madrid, 2013.

-          BREGOLAT, E.: La segunda revoluión china, Destino, Barcelona, 2007.

-          CHESNAUX, J. y BASTID, M.: China. De las Guerras del Opio a la Guerra franco-china, 1840-1885, Vicens Vives, Barcelona, 1972. 

-          ESTEBAN RODRÍGUEZ, M.: China después de Tian’anmen. Nacionalismo y cambio político, Edicions Bellaterra, Barcelona, 2007.

-          FISAC, T. y TSANG, S. (eds): China en trasición. Sociedad, cultura, política y economía, Edicions Bellaterra, Barcelona, 2000.

-          GELBER, H.: El dragón y los demonios extranjeros. China y el mundo a lo largo de la historia, RBA, Barcelona, 2008.

-          GERNET, J.: El mundo chino, Crítica, Barcelona, 2005.

-          GUILLERMAZ, J.: Historia dePartido Comunista Chino, Ediciones Península, Barcelona, 1970.

-          KAROL, K. S.: La Xina de Mao, Materials, Barcelona, 1967.

-          MACFARQUHAR, R. y SCHOENHALS, M.: La revolución cultural china, Crítica, Barcelona, 2009.

-          OLLÉ, M.: Made in China. El despertar social, político y cultural de la China contemporánea, Destino, Barcelona, 2005.

-          SNOW, E.: China: la larga revolución, Alianza, Madrid, 1974.

-          SPENCE, J. D.: En busca de la China moderna, Tusquets Editores, Barcelona, 2011.

-          RÍOS, X.: China pide paso. De Hu Jintao a Xi Jinping, Icaria, Barcelona, 2012.

JAPÓ

-          BEASLEY, W. G.: La restauración Meiji, Editorial Satori, Gijón, 2007.

-          CHARTRAND, R.: Japanese War Art and Uniforms, 1853-1930, Schiffer, 2011.

-          GORDON, A.: A Modern History of Japan. From Tokugawa Time to the Present, Oxford University Press, 2009.

-          GOTO-JONES, C.: Modern Japan. A very Short Introduction, Oxford University Press, 2009.

-          HENSHALL, K.: A History of Japan. From Stone Age to Superpower, Palgrave Macmillan, 2004.

-          KINGSTON, J.: Contemporary Japan. History, Politics and the Social change since the 1980s, Blackwell Publish, 2011.

-          MIMURA, J.: Planning for Empire. Reform Bureaucrats and the Japanese Wartime State, Cornell University Press, Ithaca and London, 2011.

-          MUTEL, J.: Japón, El fin del shogunato y el Japón Meiji, 1853-1912, Vicens Vives, Barcelona, 1972.

COREA

-          CUMINGS, B.: Korea´s place in the sun. A modern history, Norton, New York y London, 1997.

-          FEFFER, J: Corea de Norte, Corea de Sur, RBA, Barcelona, 2004.

-          HALBERTAM, D.: La Guerra Olvidada. Una historia de la Guerra de Corea, Crítica, Barcelona, 2008.

TAIWAN

-          LU, Y.: Taiwan, Historia, política e identidad, Edicions Bellaterra, Barcelona, 2010.

-          RÍOS, X.: Taiwán, el problema de China, Catarata, Madrid, 2005.

Programari

No s'utilitzarà cap programari.