Logo UAB
2022/2023

Història d'Àsia

Codi: 101520 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500244 Estudis d'Àsia Oriental FB 1 1
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Chiao-In Chen
Correu electrònic:
chiaoin.chen@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Miguel Angel Rio Morillas

Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

"Història d'Àsia" és una assignatura de 6 crèdits que forma part de la matèria d'Història de l'Grau d'Estudis d'Àsia Oriental i del Grau d'Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura. S'integra en els continguts de la formació bàsica programada per a l'alumnat de primer curs, com una assignatura generalista i introductòria per a les assignatures que se seguiran en cursos posteriors ("Història premoderna d'Àsia Oriental", "Història Moderna i Contemporània d'Àsia Oriental" ). L'assignatura estudia les bases de la disciplina històrica, les relacions i interaccions historicoculturals Europa-Àsia i els principals processos socials i fets culturals que se'n deriven.
 
L'assignatura serà impartida per l'equip docent format per Chiao-In Chen i Miguel Ángel del Río Morillas en dos blocs històrics diferenciats.  

Competències

  Estudis d'Àsia Oriental
 • Conèixer i comprendre la història mundial premoderna, moderna i contemporània, especialment de l'Àsia.
 • Conèixer i utilitzar els recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per recopilar, elaborar, analitzar i presentar informació en relació amb els estudis de l'Àsia oriental.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
 • Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
 • Vetllar per la qualitat del propi treball.
  Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Demostrar capacitat per al treball autònom, per a l'autoanàlisi i per a l'autocrítica.
 • Demostrar habilitats que facilitin el treball en equip.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconèixer les bases de la història de l'Àsia Oriental, en general, i de la Xina, en particular, i interpretar les relacions i interaccions historicoculturals entre Europa i l'Àsia.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per a documentar-se i actualitzar els coneixements d'història.
 3. Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per documentar-se i actualitzar els coneixements d'història.
 4. Demostrar un coneixement dels conceptes clau i dels marcs teòrics d'història.
 5. Demostrar un coneixement dels conceptes clau i els marcs teòrics d'història.
 6. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 7. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 8. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 9. Identificar i descriure els processos i els esdeveniments històrics moderns i contemporanis.
 10. Identificar i descriure els processos i els esdeveniments històrics premoderns.
 11. Identificar i descriure els processos i esdeveniments històrics moderns i contemporanis.
 12. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 13. Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
 14. Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
 15. Utilitzar eines diferents per a fins específics en el camp de la història.
 16. Utilitzar la terminologia bàsica d'història.
 17. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.
 18. Vetllar per la qualitat del propi treball.
 19. Vetllar per la qualitat del treball propi.

Continguts

Introducció. Què és la Història? La ciència històrica. La construcció de la necessitat social d’una consciència del passat. L’evolució de la historiografia. La història en el món contemporani: entre el discurs legitimador i la disciplina acadèmica.  

1. Àsia? Europa? La relativitat i la historicitat dels conceptes geogràfics i polítics. Una breu introducció a la història dels mots i a l'equívoc de les formes corrents de designar als altres i específicament als subjectes de l'assignatura. El punt de partida eurocèntric. La història d'Àsia que els europeus hem après. La progressiva assumpció de les limitacions del "nostre" punt de vista: i si Europa no fos el centre del món? i si tampoc no ho fos "Occident"? i si resulta que el món no té "centre"?  

2. Les grans cultures i civilitzacions asiàtiques abans del despertar d'EuropaIntroducció als diversos escenaris asiàtics: espai xinès, espai indi. 

3. La fascinació per Orient. Comerciants, viatgers, aventurers i pirates: entre la literatura i la fam d'expansió econòmica. Mites europeus sobre la realitat oriental. La presència real d'Orient a Occident 

4. L’atac europeu a Àsia (ss.XVI-XVIII). Europeus i la Ruta de la Seda. Colonialisme i imperialisme. De les empreses privades a les conquestes públiques. Els primers missioners: el Japó i la Xina. 

5. Xina, Japó i Índia (ss. XVI-XIX). Espai xinès: Ming (1368-1644), Qing (1644-1911) i les Guerres de l'Opi. Espai japonés: Tokugawa (1600-1868), el règim Meiji (1868-1912). Espai hindutan: la dinastia Mogol i Raj Britànic (1526-1858)

6. Àsia Oriental (s.XX).  La fundació de la República de la Xina (1912); la Segona Guerra sinojaponesa (1937-1945); Japó: de l’era Taishō al Japó feixista (1912-1945). 

 

Metodologia

Classes teòriques dirigides pel professorat, sessions de seminaris i pràctiques dirigides pel professorat, lectura comprensiva de textos acadèmics, aprenentatge d’estratègies de recerca d’informació, realització de ressenyes, treballs i comentaris analític, preparació de presentacions orals, estudi personal. Totes les activitats tenen un termini que cal complir estrictament, segons el calendari de l’assignatura. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes dirigides pel professor 45 1,8 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Exercicis pautats d'aprenentatge 5 0,2 7, 13, 15, 16, 18, 19
Realització d'informes, pràctiques i treballs 15 0,6 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18
Tipus: Autònomes      
Estudi personal Lectura de textos. Redacció de treballs. Preparació de comentaris orals i seminaris. Recerca de informació bibliogràfica 75 3 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Avaluació

- Projecte integral: 30% 

- Proves escrites: 30%

- Treball pràctic històric: 40% 

Avaluació

L’avaluació és continuada. L’alumnat ha de demostrar el seu progrés realitzant diverses activitats d’avaluació.  La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitats i el seu pes sobre l’avaluació de l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Revisió 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre docent i estudiant. 

Recuperació 

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. 

L'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota. 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. 

En cas de recuperació, lanota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable” 

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagiaportat l’estudiant equivalguina un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura. 

Irregularitats en les activitats d’avaluació 

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. 

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dos estudiants, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a ambdós.

Més informació: https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/avaluacio/en-que-consisteix-l-avaluacio-1345662177201.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Projecte integral 30% 2 0,08 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17
Proves escrites 30% 2 0,08 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19
Treball pràctic històric 40% 6 0,24 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Bibliografia

GENERAL I INTRODUCTÒRIA

KRUGMAN, Paul, El internacionalismo "moderno". La economía internacional y las mentiras de la competitividad, Barcelona, Crítica, 1997.

LIVI-BACCI, Massimo, Historia mínima de la población mundial, Barcelona, Ariel, 1990.

RODINSON, Maxime, Islam y capitalismo, Madrid, Siglo XXI, 1973.

SCHIROKAUER, Conrad & BROWN, Miranda, Breve historia de la civilización china, Barcelona, Edicions Bellaterra, 2006.

SCHIROKAUER, Conrad, LURIE, David & GAY, Suzanne; Breve historia de la civilización japonesa, Barcelona, Edicions Bellaterra, 2014.

SELLIER, Jean, Atlas de los pueblos del Asia meridional y oriental, Barcelona, Paidós, 2002.

TAKAHASHI, Hachiroemon Koachiro, Del feudalismo al capitalismo. Problemas de la Transición, Barcelona, Crítica, 1986.

PERSPECTIVES I VISIONS DEL MÓN ENTRE ORIENT I OCCIDENT

GOLDEN, Seán, Multilateralismo versus unilateralismo en Asia: el peso internacional de los 'valores asiáticos', Barcelona, Ediciones CIDOB, 2004.

LACH, Donald F., Asia in the making of Europe, Chicago, University of Chicago Press (3 vols.), 1970-1994.

LOUI, Kam, "Los valores asiáticos y la internacionalización del confucianismo", en Seán Golden, ed., Multilateralismo versus unilateralismo en Asia: el peso internacional de los 'valores asiáticos', Barcelona, Ediciones CIDOB, pp. 173-195, 2004.

SAID, Edward W., Orientalismo, Barcelona, Debate, 2002 [ed.revisada 1997].

ÀSIA FINS EL SEGLE XVIII

GRUNEBAUM, G.E., Von, El Islam. Desde los orígenes hasta el comienzo del Imperio otomano, Madrid, SigloXXI, 1989.

GRUNEBAUM, G.E., Von, El Islam. Desde la caída de Constantinopla hasta nuestros días, Madrid, Siglo XXI,1990.

HAMBLY, Gavin, Asia central, Madrid, Siglo XXI, 1977.

HANE, Mikiso, Breve historia del Japón, Madrid, Alianza, 2000.

KAMENAROVIC, Ivan P., La Chine Classique, París, Les Belles Lettres, 2002.

KENNEDY, Hugh, Las grandes conquistas árabes, Barcelona, Crítica. 2007.

LEE, Thomas H.C., ed., China and Europe. Images and influences in sixteenth to eighteenth centuries, Hong Kong, The Chinese University Press, 1991.

MAALOUF, Amin; Les Croades vistes pels àrabs, Barcelona, Edicions de 1984, 2000.

METCALF, Barbara & Thomas, Historia de la India, Cambrigde University Press, 2003.

VILLIERS, John, Asia sudoriental. Antes de la época colonial, Madrid, Siglo XXI, 1980.

L'IMPERIALISME OCCIDENTAL I EL CONTEXT INTERNACIONAL A L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA

BRENDON, Piers; The Decline and Fall of the British Empire, 1781-1997, London, Vintage Books, 2007.

FIELDHOUSE, David K., Los imperios coloniales desde el siglo XVIII, Madrid, Siglo XXI, 1984.

HEADRICK, Daniel R., Los instrumentos del imperio. Tecnología e imperialismo europeo en el siglo XIX, Madrid, Alianza,1989.

HOBSBAWM, Eric., Historia del Siglo XX, Barcelona, Crítica, 1995.

JUDD, Denis; Empire. The British Imperial Experience from 1765 to the Present, London, Phoenix, 1996.

LEFFLER, M.P., PAINTER, D.S. (ed.); Origins of the Cold War. An International History, Routlegde, 2005 (2a.ed).

MARTÍNEZ CARRERAS, J.U.; Historia de la descolonización, 1919-1986: las independencias de Asia y África, Madrid, Istmo, 1987.

MOMMSEN, Wolfgang J., La Época del Imperialismo. Europa, 1885-1918, Madrid, Siglo XXI, 1971.

VEIGA, Francisco, U. DACAL, Enrique & DUARTE, Ángel, La paz simulada. Una historia de la Guerra Fría, 1941-1991, Madrid, Alianza, 1997.

Programari

No es farà servir cap programari.