Logo UAB
2022/2023

Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (xinès)

Codi: 101475 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació FB 1 1
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Sara Rovira Esteva
Correu electrònic:
sara.rovira@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Les llengües vehiculars seran el català i el castellà, però també es farà servir el xinès de manera prioritària a l'aula

Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

La funció d’aquesta assignatura és iniciar l’aprenentatge dels coneixements lingüístics bàsics de l’estudiant en xinès C per preparar-lo per a la traducció directa.

 En acabar l’assignatura l’estudiant haurà de ser capaç de:

 • Reconèixer el sistema gràfic i lèxic bàsic i comprendre expressions escrites bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat.
 • Utilitzar el sistema gràfic i lèxic bàsic i produir expressions escrites bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat.
 • Estar familiaritzat amb coneixements bàsics de les cultures sinòfones.

Competències

  Traducció i Interpretació
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics i morfosintàctics.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics i textuals.
 3. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
 4. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 5. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics.
 6. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics i textuals.
 7. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
 8. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat.
 9. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 10. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 11. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de tipologia diversa amb certa complexitat sobre temes generals d?una àmplia gamma d?àmbits i registres.
 12. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de tipologia diversa sobre temes generales de àmbits coneguts.
 13. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits sobre temes quotidians.
 14. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 15. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?àmbits coneguts.
 16. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 17. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits sobre temes quotidians.
 18. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 19. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per utilitzar el sistema gràfic i lèxic bàsic i produir expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat.
 20. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 21. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la informació essencial de textos escrits sobre temes quotidians.
 22. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 23. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de tipologia diversa sobre temes generales de àmbits coneguts.
 24. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?una àmplia gamma d?àmbits i registres.
 25. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat amb correcció lingüística.
 26. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts, i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 27. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?àmbits coneguts, i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 28. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat amb correcció lingüística.
 29. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits sobre temes quotidians adequats al context.
 30. Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos senzills de l'àmbit acadèmic, seguint models textuals estàndards.
 31. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències de la combinació lingüística amb un grau suficient de control.

Continguts

El curs s’estructura en una unitat d’introducció general a la llengua i 5 lliçons temàtiques. Els continguts es poden agrupar en:

Fonològics i gràfics:

 • pronunciació i distinció dels fonemes, síl·labes i tons del xinès estàndard
 • sistema de transcripció pinyin
 • principis bàsics de l’escriptura: identificació de l’estructura dels caràcters, descomposició en els seus diferents components (parts semàntiques, fonètiques i simbòliques), claus, ordre, número i tipus de traços, estructura i disposició dels diferents elements.
 • ortografia simplificada i tradicional (coneixements passius)

Lèxicomorfològics:

 • familiarització amb unes 70 claus (radicals) d’ús freqüent
 • formació de paraules
 • Escriptura i reconeixement d’uns 200 caràcters xinesos bàsics i d'ús freqüent
 • Ús i comprensió d’un vocabulari aproximat d’unes 400 paraules

Gramaticals:

 • pronoms interrogatius
 • numerals
 • adverbis
 • coverbs
 • mesuradors
 • preposicions (和; 对) i construccions de règim preposicional
 • verbs modals (要,想,可以,会)
 • diferents tipus de negació
 • ordre de l'oració
 • diferents tipus de predicat
 • diferents tipus d’oracions interrogatives
 • complements verbals: de grau, direccional simple i resultatiu
 • partícules aspectuals (了), modals (吧) i estructurals (的)
 • oracions comparatives
 • oracions de pivot
 • construccions en sèrie
 • oracions coordinades:也; 还; 不是……,而是…… ; 再说 / 而且; 还是 / 或者

Comunicatius i socioculturals:

 • els noms propis
 • saludar
 • presentar-se (nom,nacionalitat, edat)
 • parlar de la família
 • parlar dels estudis
 • preguntar sobre el qui i el com    
 • suggerir, convidar, demanar o ordenar que algú faci alguna cosa
 • comptar
 • demanar plats en un restaurant
 • donar l’opinió i arguments a favor o en contra d’una opinió
 • expressar accions completades o en progrés
 • expressar accions actuals o futures
 • expressar gustos o preferències
 • expressar diferents tipus de comparacions

Enciclopèdics i culturals:

 • coneixements generals bàsics de com és i com funcionen la llengua i l'escriptura xineses
 • coneixements bàsics d’alguns aspectes de la cultura xinesa, tant la central com les perifèriques
 • recursos digitals i escriptura amb les noves tecnologies

Metodologia

Les activitats formatives es divideixen en activitats dirigides, activitats supervisades, treball autònom i activitats d’avaluació.

En el temps d’activitat dirigida (70 h) s’explicaran els continguts més importants de cada unitat i es dedicarà també a realitzar lectures en veu alta i exercicis de comprensió oral i escrita, exercicis d’expressió oral, pràctica dels punts gramaticals i de lèxic nous, traducció a la vista, repàs de la matèria donada, etc. Finalment, aquest serà l’espai idoni per aclarir dubtes d’interès comú. Les activitats de classe seran diverses, de diferents tipus (orals i escrites, individuals i en grup) i, en alguns casos, avaluables (s’avaluarà si els alumnes preparen regularment les tasques que se’ls ha encarregat i el seu grau de seguiment del ritme de l’assignatura).

En l’espai d’activitat supervisada (tant presencial com virtual) (25 h) es realitzarà la pràctica de comprensió i expressió oral, així com la resolució d’exercicis.

El treball autònom, que representarà al voltant d’unes 118 h, consistirà en la pràctica de la cal·ligrafia, l’estudi dels caràcters i del vocabulari, la preparació i repàs dels textos i dels punts gramaticals nous, i la resolució i autoavaluació d’exercicis (a través del web docent).

Per a cada unitat docent l’alumne haurà de dedicar al voltant de 20 h. d’estudi, incloent-hi les activitats supervisades i de treball autònom (preparació, pràctica mitjançant exercicis i repàs). Pel tipus de continguts i per l’estructuració de l’assignatura és important que l’alumne assisteixi a classe amb regularitat i és imprescindible que sigui constant en la preparació de matèria nova, en la realització de les tasques de classe i en el repàs de la matèria donada. Es pressuposa aquesta dedicació dels estudiants per al bon seguiment del ritme de l’assignatura

Per a les activitats d’avaluació, vegeu el següent apartat d’Avaluació d’aquesta guia.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Realització d'activitats de comprensió lectora i de producció escrita 70 2,8 1, 2, 4, 5, 8, 19
Tipus: Supervisades      
Supervisió i revisió d'exercicis orals i escrits de gramàtica i lèxic 25 1 1, 2, 4, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Tipus: Autònomes      
Preparació d'exercicis de gramàtica i lèxic, de comprensió lectora, de producció oral i escrita 118 4,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Avaluació

L'avaluació és avaluació continuada. Els/les estudiants han de demostrar el seu progrés realitzant activitats i exàmens. Els terminis d’aquestes activitats d’avaluació s'indiquen en el calendari el primer dia de classe. Per tant, la informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el professorat comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre professorat i estudiants.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació tots aquells qui s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. La carpeta docent queda exclosa del procés de recuperació.

En cas de recuperació, la nota màxima que es pot obtenir és un 5.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el professorat comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El professorat pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En casque es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Carpeta docent (tests de vocabulari i exercicis escrits a mà en paper) 30% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Proves d'aplicació de coneixements gramaticals 30% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Proves d'avaluació de la comprensió i producció escrita 40% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Bibliografia

Llibre de text:

 • Casas, Helena; Rovira, Sara; Suárez, Anne-Hélène. 2020. Lengua china para traductores: 学中文,做翻译 (Vol. I, 6a edició). Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB. (Materials, 188). 978-84-490-9131-5
  • Es seguirà aquest manual que consta de 6 unitats didàctiques. A banda, s'elaboraran i proporcionaran altres exercicis i activitats corresponents als continguts del llibre o als objectius de l’assignatura.
  • Al lloc web www.uab.es/xuezhongwen hi haurà penjat el material audiovisual del manual. Existeix també una aplicació per a mòbils i tauletes descarregable gratis.
  • La resta d’exercicis, activitats o informacions d’interès per a l’assignatura les trobareu a l’espai reservat a l’assignatura del campus virtual. És important consultar regularment el campus virtual de l'assignatura.

Obres de referència sobre llengua:

 • Álvarez, José Ramón. 2000. La pronunciación del chino hablado (putonghua) para hispanohablantes. Taipei: Lanbridge Press cop.
  • Es tracta d’un llibret molt útil per practicar la pronunciació, l’únic adreçat específicament a castellanoparlants. Va acompanyat d’un CD-Rom que és de gran ajuda.
 • Ramírez, Laureano. 1999. Del carácter al contexto: Teoría y práctica de la traducción del chino moderno. Bellaterra: Servei de publicacions de la UAB. (Materials, 74).
  • Manual útil al llarg de tota la carrera perquè abraça tot tipus de qüestions referents a la llengua xinesa, des de qüestions històriques, a lingüístiques i de traducció.
 • Rovira-Esteva, Sara (2010). Lengua y escritura china: Mitos y realidades. Bellaterra: Servei de publicacions de la UAB.
  • Un altra obra que us pot ser útil al llarg de tota la carrera, perquè també abraça tot tipus de qüestions referents a la llengua xinesa: històriques, lingüístiques i de traducció. Inclou un capítol específic en què recull les dificultats que els estudiants castellanoparlants o catalanoparlants poden trobar-se en l'aprenentatge del xinès.  

Recursos a la xarxa de suport a l’estudi: 

 • e·Chinese (base de dades de recursos digitals per a l'aprenentatge del xinès)

Obres de referència sobre cultura xinesa:

 • García-Noblejas, Gabriel, ed. 2012. China. Pasado y Presente de Una Gran Civilización. Madrid: Alianza Editorial.
 • Gernet, Jacques. 2005. El Mundo Chino. Barcelona : Crítica.
 • Lu, Yu-ting. 2010. Taiwan : Historia, Política e Identidad. Barcelona : Bellaterra.
 • Ren, Qiliang (任启亮). 2004. Common Knowledge about Chinese Culture. Zhongguo Wenhua Changshi (中国文化常识). Hong Kong: Xianggang Zhongguo Lüyou Chubanshe.
 • Schirokauer, Conrad and Miranda Brown. 2011. Breve Historia de La Civilizacion China. Barcelona : Eciones Bellaterra. 
 • Wang, Kai (王恺). 2004. Common Knowledge about Chinese History. Zhongguo Wenhua Changshi (中国历史常识). Hong Kong: Xianggang Zhongguo Lüyou Chubanshe.

Programari

Cap en concret.