Logo UAB
2022/2023

Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (italià)

Codi: 101472 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació FB 1 1
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Daniela Palmeri
Correu electrònic:
daniela.palmeri@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
italià (ita)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Daniela Palmeri

Prerequisits

No existeixen prerequisits.

Objectius

La funció d’aquesta assignatura és iniciar el desenvolupament de les competències comunicatives bàsiques de l’estudiant en Idioma C per preparar-lo per a la traducció directa.

 En acabar l’assignatura l’estudiant haurà de ser capaç de:

 • Comprendre textos escrits sobre temes quotidians (MCRE-FTI A2.2)
 • Produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l’entorn concret i immediat (MCRE- FTI A1.2.)
 • Comprendre textos orals senzills i clars sobre temes quotidians (MCRE-FTI A2.1.)
 • Produir textos orals molt curts i senzills sobre temes relatius a l’entorn concret i immediat (MCRE-FTI A.1.2.)

Competències

  Traducció i Interpretació
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics i morfosintàctics.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonológics, lèxics i morfosintàctics.
 3. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics i morfosintàctics.
 4. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics.
 5. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits sobre temes quotidians.
 6. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals senzills i clars sobre temes quotidians.
 7. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
 8. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 9. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals molt curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat.
 10. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la informació essencial de textos escrits sobre temes quotidians.
 11. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre la informació de textos orals senzills i clars sobre temes quotidians.

Continguts

El desenvolupament efectiu de l’assignatura es basa en la realització d’una sèrie d’activitats enfocades cap al descobriment de les normes que regeixen la formació i l’ús correctes d’elements i estructures gramaticals, com també cap al de nocions (com l’adquisició de vocabulari) i funcions del llenguatge (com descriure, preguntar, demanar alguna cosa...) i cap a la pràctica de les habilitats lingüístiques en situacions i contextos determinats.

Es posarà un èmfasi especial en el desenvolupament de les habilitats de comprensió oral i lectora.

 Continguts comunicatius:

. Descriure persones i objectes

. Afirmar i negar

. Expressar accions en present

. Preguntar i respondre

. Demanar i donar informacions

. Expressar opinions

. Expressar accions en passat

. Narrar històries en passat

Continguts gramaticals:

▪ SISTEMA FONETICO E ORTOGRAFICO

▪ L'ARTICOLO. Determinativo e indeterminativo - Il partitivo - Usi con "essere" e "esserci"

▪ IL NOME. Genere e numero (terminazioni) - Eccezioni - Uso degli articoli con i diversi tipi di nomi

▪ L'AGGETTIVO. Genere e numero (terminazioni) - I dimostrativi (aggettivi e pronomi) - I possessivi

▪ I PRONOMI SOGGETTO

▪ IL VERBO.

▪INDICATIVO PRESENTE. Verbi regolari e irregolari - Verbi riflessivi – pronomi

▪ FORMA PERIFRASTICA: STARE + GERUNDIO. La forma del gerundio

▪ LE PREPOSIZIONI. Preposizioni semplici e articolate – Usi più frequenti

▪ LE PARTICELLE AVVERBIALI "CI" E "NE"

▪ IL VERBO. L’espressione del passato:

▪IL PASSATO PROSSIMO. Il participio passato (regolari e irregolari) – I verbi ausiliari. Uso. Il passato prossimo dei verbi riflessivi e dei verbi servili – L’accordo del participio passato

 Continguts socioculturals:

. La llengua stàndard i el seu ús en relació als dialectes

. Fòrmules de cortesia. Usos del “tu” i del “Lei”. Salutacions i comiats...

. Costums i peculiaritats del poble italià

 

Blocs temàtics (continguts específics del curs, segons el llibre i el moodle)

En aquest curs hi ha 5 blocs temàtics que coincideixen amb les 5 unitats del llibre Nuovo Contatto A1, primer volum, i també amb el material extra del Moodle.

Bloc 1: Introduzione alla lingua. Presentarsi (unità 1 del libro “Ciao! Bella festa, vero?” + materiale extra nel moodle”) 

Bloc 2: Primi contatti. Dare e ricevere informazioni in luoghi pubblici. Professioni (unità 2 del libro “Vorrei un’informazione…” + materiale extra nel Moodle)

Bloc 3: La vita quotidiana e il tempo libero. La famiglia (unità 3 libro “Che cosa fai oggi?” + materiale extra nel moodle)

Bloc 4: Gastronomia italiana (unità 4 del libro “Tu che cosa prendi?” + materiale extra nel Moodle)

Bloc 5: Le informazioni stradali (unità 5 “Scusi, dov’è la fermata dell’autobus?” + materiale extra nel Moodle) 

Metodologia

El mètode didàctic fonamental serà el de tipus comunicatiu i situacional, que permet a l’estudiant entrar en contacte directe amb la llengua des del primer moment, assimilar-ne el sistema fonètic mitjançant la pràctica oral, perfeccionar la pronunciació i adquirir el ritme d’expressió i lectura normal de la llengua italiana, al temps que va incorporant gradualment a les seves creacions les estructures gramaticals i les adquisicions lèxiques que el curs li proporciona. Per això, es considera de vital importància la participació en els actes comunicatius que les classes plantegin i promoguin.

 Per tal d’aconseguir els objectius (punt 4) i desenvolupar convenientment totes les competències (punt 5) posarem també en pràctica altres metodologies docents totalment compatibles amb aquesta. Des de la classe magistral fins a la realització de tasques, la resolució de problemes, l’aprenentatge cooperatiu o l’aprenentatge autònom (supervisat o no). Les diferents metodologies ens permetran realitzar un seguit d’activitats que es poden classificar com s’indica en el quadre de sota. L’ús del campus virtual és indispensable pel seguiment de l’assignatura: publicació de materials de classe, revisió de les activitats d’avaluació, dates de lliurament de treballs, etc.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats de comprensió lectora 20 0,8 3, 5, 7, 10
Activitats de comprensió oral 10 0,4 2, 6, 11
Activitats de producció escrita 10 0,4 4, 8
Activitats de producció oral 10 0,4 1, 9
Activitats enfocades a la inducció de normes 5 0,2 1, 2, 3, 9
Classe magistral 10 0,4 2, 3, 6
Resolució d'exercicis 14 0,56 2, 3
Tipus: Supervisades      
Supervisió d'activitats de comprensió lectora 5 0,2 2, 3
Supervisió d'activitats de producció escrita 9 0,36 4, 8
Supervisió i revisió d'exercicis 8 0,32 2, 3
Tipus: Autònomes      
Preparació d'activitats de comprensió lectora 30 1,2 3, 5, 10
Preparació d'activitats de producció escrita 50 2 4, 8
Resolució d'exercicis 33 1,32 3, 4

Avaluació

Avaluació

L’avaluació és continuada. L’alumnat ha de demostrar el seu progrés realitzant diverses activitats d’avaluació.  La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitats i el seu pes sobre l’avaluació de l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats d'avaluació de comprensió lectora 30% 3,5 0,14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
Activitats d'avaluació de coneixements lèxico-gramaticals 20 % 2 0,08 1, 2, 3, 4
Activitats d'avaluació de la producció escrita 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10
Activitats d'avaluació de la producció oral 15 % 2 0,08 1, 2, 3, 4, 9, 11
Activitats d'evaluaciò de la comprensiò oral 15 % 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11

Bibliografia

Bibliografia obligatòria

Bozzone Costa, Rosella, Chiara Ghezzi, et ál., Nuovo Contatto. Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri (A1+A2), Loesher editore, 2015  [Isbn: 9788858308646]

Fotocòpies (dossier didàctic de lectures).

Moodle. 

Les lectures complementàries o de consulta així com diferents recursos digitals es detallaran a l'inici del curs.

 

Gramàtiques i manuals de consulta

De Giuli, Alessandro, Le preposizioni italiane, Firenze, Alma, 2001.

Tartaglione, Roberto, Grammatica italiana, Firenze, Alma, 1997.

__________, Verbissimo, Firenze, Alma, 1999.

Mezzadri, M.-Pederzani, L., Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi : testo di grammatica per studenti stranieri dal livello elementare all'intermedio, Perugia, Guerra, 2001.  

Nocchi, Susanna, Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze, Alma, 2002.

Serianni, L., Grammatica italiana, Torino, UTET Università, 2013.

 

Diccionaris

a)    Diccionaris bilingües:

 Arqués, Rossend, Diccionari català-italià, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1992.

______________, Diccionari italià-català, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2002.

Arqués, Rossend, Adriana, Padoan, Il Grande dizionario di Spagnolo, Bologna,  Zanichelli, 2012.

 

b)    Diccionaris monolingües:

Zingarelli, N.,  Lo Zingarelli 2020. Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli, Bologna, Zanichelli, 2019

 

 c) Diccionaris monolingües on line:

 Dizionario Garzanti: http://www.garzantilinguistica.it/

Dizionario De Mauro-Paravia: http://www.demauroparavia.it/

Grande dizionario italiano dell’uso online De Maurohttp://dizionario.internazionale.it/

L'Enciclopedia Italiana. Vocabolario:  http://www.treccani.it/vocabolario/,

 

Lectures fàcils

 Editorials:

Alma, col·lecció “Italiano Facile” (amb audio)

Bonacci, col·lecció “Mosaico italiano” i “Classici italiani per stranieri”

 

 

Autoaprenentatge

 Aa.Vv., Allegro 1. Corso multimediale di italiano, Atene, Edilingua, 2004.

Aa.Vv., Celi 1. Certificato di conoscenza della lingua italiana. Livello 1, Perugia, Guerra, 1997.[5 livelli].

Aa.Vv., Cliccando l’Italia. Programma multimediale di lingua e civiltà italiana per stranieri, Perugia, Guerra, 2000 [cd rom].

Aa.Vv., Exámenes Escuela Oficialde Idiomas: Italiano, Madrid, Ed. Idiomas, 1997.

Lucarelli, S. et al., Obiettivo CILS 1. Eserciziario di preparazione agli esami CILS. Livello uno e due, Atene, La Certosa, 2001.

Manella, C.-Tanzini, A., L’italiano da soli. Esercizi e test di grammatica italiana, Firenze, Progetto Lingua, 2000.

Tanzini, A., Giochiamo in italiano (tre livelli di difficoltà con chiavi), Firenze, Progetto Lingua Firenze, 2004.

 

Autoaprenentatge on line

http://www.educational.rai.it/ioparloitaliano/corso.htm

http://www.aulafacil.com/Italiano/Cursoital.htm

https://www.almaedizioni.it/it/almatv/grammatica-caffe/

 

Programari

No hi ha programari especific per aquesta asignatura.