Logo UAB
2022/2023

Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (xinès)

Codi: 101466 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació FB 1 2
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Mireia Vargas Urpi
Correu electrònic:
mireia.vargas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Les llengües de docència seran el català i el castellà, però com que l'assignatura és de llengua xinesa, el xinès es farà servir també de manera prioritària a l'aula

Prerequisits

Aquesta assignatura és la continuació del curs Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (xinès), i en començar-la l'estudiant haurà de ser capaç de:

 •    Reconèixer el sistema gràfic i lèxic bàsic i comprendre expressions escrites bàsiques relatives a l'entorn concret i immediat.
 •    Utilitzar el sistema gràfic i lèxic bàsic i produir expressions escrites bàsiques relatives a l'entorn concret i immediat.

Objectius

L'assignatura Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (xinès) té com a objectiu la iniciació en l'aprenentatge dels coneixements bàsics de les estructures de la llengua xinesa. L' aprenentatge de la llengua està orientat a la traducció directa. Per aquest motiu, malgrat ser una assignatura de llengua, es començarà a sensibilitzar l'alumne sobre aspectes relacionats amb la traducció del xinès i també es tractaran temes de cultura xinesa.

L'objetiu de l'assignatura és que en acabar el semestre l'alumne hagi après a:

 • Pronunciar correctament les paraules estudiades.
 • Llegir correctament i fluidament els textos treballats a classe.
 • Comprendre i expressar oralment converses curtes relatives als temes estudiats.
 • Reconèixer el sistema gràfic i lèxic bàsic.
 • Comprendre expressions escrites bàsiques relatives a l'entorn immediat.
 • Utilitzar el sistema gràfic i lèxic bàsic i produir expressions escrites bàsiques relatives a l'entorn immediat.
 • Aplicar estratègies per resoldre problemes de comprensió sobre qüestions relatives a l'entorn concret de l'estudiant.
 • Aplicar coneixements lingüístics, culturals i temàtics per comunicar-se oralment i per escrit en xinès estàndard sobre qüestions relatives al seu entorn concret i immediat.
 • Utilitzar estratègies de treball autònom.

Competències

  Traducció i Interpretació
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics i morfosintàctics.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics i textuals.
 3. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
 4. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 5. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics.
 6. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics i textuals.
 7. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
 8. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat.
 9. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 10. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 11. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de tipologia diversa amb certa complexitat sobre temes generals d?una àmplia gamma d?àmbits i registres.
 12. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de tipologia diversa sobre temes generales de àmbits coneguts.
 13. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits sobre temes quotidians.
 14. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 15. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?àmbits coneguts.
 16. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 17. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits sobre temes quotidians.
 18. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 19. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per utilitzar el sistema gràfic i lèxic bàsic i produir expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat.
 20. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 21. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la informació essencial de textos escrits sobre temes quotidians.
 22. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 23. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de tipologia diversa sobre temes generales de àmbits coneguts.
 24. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?una àmplia gamma d?àmbits i registres.
 25. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat amb correcció lingüística.
 26. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts, i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 27. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?àmbits coneguts, i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 28. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat amb correcció lingüística.
 29. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits sobre temes quotidians adequats al context.
 30. Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos senzills de l'àmbit acadèmic, seguint models textuals estàndards.
 31. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències de la combinació lingüística amb un grau suficient de control.

Continguts

El curs s’estructura en tres lliçons temàtiques. D’acord amb la seva tipologia, els continguts es poden agrupar en:

Fonològics i gràfics:

 • Pronunciació i distinció dels fonemes, síl·labes i tons del xinès estàndard 
 • Sistema de transcripció pinyin
 • Principis bàsics de l’escriptura
  •  identificació de l’estructura dels caràcters
  •  descomposició en els seus diferents components (claus semàntiques, parts fonètiques)
  •  identificació de l’ordre, el número i els tipus de traços

Lèxic- morfològics:

 • Familiarització amb unes 30 claus d’ús freqüent
 • Escriptura i reconeixement d’uns 200 caràcters xinesos nous
 • Ús i comprensió d’un vocabulari aproximat d’unes 360 paraules noves
 • En finalitzar aquesta assignatura en total hauran estudiat al voltant de 400 caràcters que formen un total de 760 paraules
 • Ús i comprensió de vocalulari bàsic i d'ús molt freqüent relacionat amb la vida quotidiana i l'entorn immediat

Gramaticals (nivell morfològic):

 • Interrogatius  [什么,什么时候,为什么,怎么,  几, 多少]
 • Demostratius [这么, 这里, 那里, 这样]
 • Numerals [零~十), 两, 一~九十九, 第, 半]
 • Nombres aproximats [几, 多, 左右]
 • Un nombre considerable de mesuradors nominals i verbals
 • Frasesamb verbs consecutius
 • Verbs auxiliars [可以, 能, 应该]
 • Aspecte verbal [perfectiu, progressiu, duratiu,  incoatiu]
 • Adverbis de negació [ 别]
 • Adverbis de temps i freqüència [ 正在, 正, 就, 才, 又, 从来, 往往, 先, 以来, 赶快]
 • Adverbis de grau [ 最, 才, 真]
 • Adverbis emfàtics [差(一)点 ]
 • Preposicions de temps i lloc [到, 在, 离, 当, 从]
 • Partícula estructural [ 地] 
 • Partícula aspectual [了, 着]    
 • Oracions subordinades (因为……,所以……;的时候 i 以后)

Gramaticals (nivell sintàctic):

 • Modificació verbal
 • Complements verbals: complement de quantitat, complement de grau, complement resultatiu, complement potencial.

 Gramaticals (nivell oracional): 

 • Oracions comparatives [跟/和……一样, 有/没有, 早/晚/多/少 + c. quantitat]
 • Oracions existencials  
 • Oracions compostes coordinades [copulatives: 一边……,一边……, 又……,又……; successives: (一)……,就…… , (首)先……,然后/再/又/还……, ……,又……; disjuntives: ...… ,还是……]
 • Oracions compostes subordinades condicionals:[要是……(的话),就…… , ……,altres: 除了……以外,还/也/都…… ]
 • Estructures emfàtiques [是……的,  就, 一  + M + (N) +  也/都  + adv. Negació,连……, 也/都……, 难道]

Comunicatius i socioculturals:

 • Saludar.
 • Presentar-se (nom, nacionalitat, edat).
 • Parlar de la família.
 • Parlar dels estudis.
 • Preguntar sobre qui, com, quan i per què.
 • Suggerir que algú faci alguna cosa.
 • Convidar a algú a fer alguna cosa.
 • Demanar o ordenar que algú faci alguna cosa.
 • Comptar.
 • Preguntar i explicar com anar a algun lloc.
 • Preguntar i explicar on es troba una determinada cosa.
 • Donar l’opinió i arguments a favor d’un punt de vista.
 • Expressar relacions de causa – conseqüència.
 • Expressar accions en aspecte perfectiu i progressiu.
 • Expressar accions en temps present i futur.
 • Expressar una experiència passada.
 • Expressar la durada o moment en què té lloc una acció.
 • Expressar el sentit en què es duu a terme una acció.
 • Expressar la possibilitat o no de fer alguna cosa.
 • Expressar gustos o preferències.
 • Expressar una comparació.

Enciclopèdics i instrumentals:

 • Coneixements generals de com és i com funciona la llengua xinesa
 • Coneixements introductoris de certs aspectes de la cultura xinesa directa o indirectament relacionats amb la llengua
 • Saber buscar en un diccionari xinès.
 • Dominar la transcripció en pinyin. 

Metodologia

Les activitats formatives es divideixen en activitats dirigides, activitats supervisades, treball autònom i activitats d’avaluació.

En el temps d’activitat dirigida (70 h) s'explicaran els continguts més importants de cada unitat, es realitzaran lectures en veu alta, exercicis de comprensió oral i escrita, exercicis d’expressió oral i escrita i activitats per practicar el lèxic i els punts gramaticals nous. També es faran traduccions a la vista i es repassarà la matèria donada en lliçons anteriors, i, quan sigui necessari, es proposaran activitats diferents a les esmentades per ajudar l'estudiantat a assolir els objectius de l'assignatura.

El temps d'activitat dirigida és també un espai per aclarir dubtes d’interès comú. Es dedicaran  aproximadament 30 h a cada unitat docent (inclosa la seva avaluació). Les activitats de classe, doncs, seran variades, de diferents tipus (orals i escrites, individuals i en grup) i, en alguns casos,  avaluables (s’avaluarà si l'alumnat regularment les tasques que li ha encomanat el professorat i el seu grau de seguiment del ritme de l’assignatura). 

En l’espai d’activitat supervisada (25 h)  es realitzaran exercicis proporcionats per la professora i es faran a tutories periòdiques. 

El  treball autònom (130 h) consistirà en la pràctica de la cal·ligrafia, l’estudi dels caràcters i del vocabulari, la preparació i el repàs dels textos, del vocabulari i dels punts gramaticals de cada tema i la resolució d’exercicis.

Per a cada unitat docent l’alumnat ha de dedicar al voltant de 43 h d’estudi, incloent-hi les activitats supervisades i de treball autònom (preparació, pràctica mitjançant exercicis i repàs). Donat elscontinguts i l'estructuració de l'assignatura és important que l'alumnat assisteixi a classe amb regularitat i és imprescindible que cada setmana dediqui un temps a preparar la matèria nova, a fer els exercicis i a repassar la matèria estudiada. Es pressuposa aquesta dedicació de l'estudiantat per al bon seguiment del ritme de l'assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Realització d'activitats de comprensió lectora, de producció escrita, de comprensió oral, de producció oral i classe magistral 70 2,8 2, 3, 4, 5, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Tipus: Supervisades      
Supervisió i revisió d'exercicis de tipologia diversa 21 0,84 4, 16, 28
Tipus: Autònomes      
Preparació d'exercicis de gramàtica i lèxic, de comprensió oral i escrita, de producció oral i escrita 100 4 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 28

Avaluació

 

L'avaluació és continuada. L'alumnat ha de demostrar el seu progrés realitzant activitats i exàmens. Els terminis d’aquestes activitats d’avaluació s'indiquen a classe. Les activitats d'avaluació es divideixen en:

Carpeta docent (30%)

 • Proves de vocabulari
 • Exercicis d'expressió escrita (a mà)

Proves (70%)

 • Es faran dues proves, una a mitjans de semestre i l’altra al final.

En cas de recuperació, la nota final màxima serà de 5.

Altres consideracions 

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència. 

Revisió 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el professorat comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el professorat i l’alumnat. 

Recuperació 

Podrà accedir a la recuperació l'alumnat que s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. 

La carpeta docent queda exclosa del procés de recuperació. L'alumnat es presentarà exclusivament proves no presentades o suspeses. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% dela nota. 

En el moment de lliurar laqualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el professorat comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El professorat pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. 

Consideració de “no avaluable” 

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumnat equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura. 

Irregularitats en les activitats d’avaluació 

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0.En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. 

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dos estudiants, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a ambdós.

Més informació: https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/avaluacio/en-que-consisteix-l-avaluacio-1345662177201.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Carpeta docent 30% 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31
Prova final 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Prova parcial 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Bibliografia

Llibre de text

Casas, Helena; Rovira, Sara; Suárez, Anne-Hélène. 2020.  Lengua china para traductores: 学中文,做翻译 (Vol. I i Vol. II, 6a edició). Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB. (Materials, 188). ISBN: 9788449091339

Al lloc web www.uab.es/xuezhongwen hi haurà penjat el material audiovisual del manual. 

És imprescindible el llibre de text. La resta d'exercicis, activitats i informacions d'interès es publicaran a l'espai reservat per a l'assignatura al campus virtual (aula moodle) https://cv2008.uab.cat/.

 

Obres de referència:

Álvarez, José Ramón. 2000. La pronunciación del chino hablado (putonghua) para hispanohablantes. Taipei: Lanbridge Press cop. [Molt útil per practicar la pronunciació]

Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara (Eds.). 2015/2021. Guia d’estil per al tractament de mots xinesos en català. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Biblioteca tècnica de política lingüística, 2. ISBN: 978-84-393-9241-5. DOI: 10.2436/15.8040.02.1. URL: https://ddd.uab.cat/record/133473 

Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara (Eds.). 2015. Guía de estilo para el uso de palabras de origen chino. Madrid: Adeli. URL: https://ddd.uab.cat/record/180644 

López Calvo,F.; Zhao,Baoyan. 2013. Guía esencial de la lengua china. Madrid: Adeli Ediciones. [Guia introductòria a la llengua xinesa, formulada a partira de preguntes i respostes. Molt clara.] 

Ross, Claudia;Sheng, Jing-Heng. 2006. Modern Chinese grammar: a practical guide. New York:Routledge. [Gramática bàsica amb exemples en caràcters simplificats i tradicionals, amb un llibre d'exercicis senzills.]

Yip, Po-ching; Rimmington, Don. 2014. Gramática básica del chino. Madrid: Adeli Ediciones. 

Yip, Po-ching; Rimmington, Don. 2015. Gramática intermedia del chino. Madrid: Adeli Ediciones. 

 

Altres:

Rovira-Esteva, Sara. 2010. Lengua y escritura chinas. Mitos y realidades. Barcelona: Edicions Bellaterra. [Obra de referència amb coneixements enciclopèdics i amb gran nivell de detall que us serà útil durant tot el grau.]

Vicente, Sergi. 2018. Xina Fast Forward. Barcelona: AraLlibres. [Llibre de divulgació sobre les vivències de Sergi Vicente, periodista de TV3, a la Xina.]

 

Diccionaris en paper:

 • Sun, Yizhen. 1999. Nuevo Diccionario Chino-Español. Pequín: Shangwu Yingshuguan.
 • Zhou, Minkang, Diccionario de chino y español y del español al chino, Ed. Herder, Barcelona 2006.
 • Zhou, Minkang, Diccionari Català-Xinès, Xinès-Català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1999.

 

Recursos a la xarxa de suport a l’estudi: 

eChinese Tools: Mil y una herramientas para aprender chino: https://dtieao.uab.cat/txicc/echinese/   

 

Diccionaris electrònics i aplicacions per a mòbil:

Programari

 • www.uab.es/xuezhongwen, lloc web amb els materials audiovisuals del manual (descarregable també com a aplicació) 
 • eChinese Tools: mil i una eines per aprendre xinès: https://dtieao.uab.cat/txicc/echinese/  (base de dades amb recursos en línia per aprendre xinès).