Logo UAB
2022/2023

Expressió oral A per a intèrprets (català)

Codi: 101454 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Montserrat Vila Santasusana
Correu electrònic:
montserrat.vila@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Comprendre i produir textos orals en llengua catalana, d'una certa complexitat, de temes generals d’una gamma àmplia d’àmbits i de registres.

Objectius

La funció de l'assignatura és desenvolupar la competència oral de l'alumne en llengua catalana i capacitar-lo per produir discursos orals, ben estructurats i amb una expressió correcta, a fi de preparar-lo per a la mediació i la interpretació. En acabar l’assignatura l’estudiant serà capaç de:

-Comprendre gèneres discursius orals i escrits de diferents graus de complexitat.

-Produir discursos orals sobre temes generals d'àmbits social i acadèmic.

Competències

 • Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
 2. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits.
 3. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 4. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística.
 5. Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 6. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 7. Treballar en equip: Treballar en equip.

Continguts

 • Aplicació del coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals i retòrics per produir textos orals amb correcció lingüística.

 • Aplicació d'estratègies per comprendre la intenció comunicativa de textos orals de diversos àmbits.

 • Aplicació d'estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.

 • Producció de textos orals de diversos àmbits adequats al context, amb finalitats comunicatives específiques i amb correcció lingüística.

Metodologia

Aquesta assignatura consta de 3 ECTS, que corresponen a 75 h de dedicació de l'estudiant. D'aquest total, el 24% correspon a activitats dirigides a l'aula; el 10% a activitats supervisades, i el 60% a activitats autònomes. El 6% restant són activitats d'avaluació a l'aula.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats d'anàlisi, comprensió i correcció de textos orals 3 0,12 1, 2
Activitats d'autocorrecció dels textos orals produïts 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6
Activitats de producció de textos orals 10 0,4 1, 2, 3, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Preparació de les proves d'avaluació 7 0,28 1, 3, 4, 5, 6
Tipus: Autònomes      
Preparació dels exercicis de classe. Lectures 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el professorat i l'alumnat.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El professorat pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.
En cap cas la recuperació no pot consistir en una única activitat d’avaluació final equivalent al 100% de la qualificació.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves d'anàlisi, comprensió i correcció de textos orals. 20% 1,5 0,06 1, 2
Proves d'autocorrecció dels textos orals produïts. 20% 3 0,12 1, 3, 4, 5, 6
Proves de producció de textos orals. Se'n faran dues al llarg del curs i cadascuna valdrà el 30% de la nota final. 60% (2 proves) 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 7

Bibliografia

BIBILONI, G. Llengua estàndard i variació lingüística. València: 3 i 4, 1997.

CASAS, M. CASTELLÀ, J.M. VILÀ, M. Els secrets de parlar en públic. Barcelona, EUMO, 2016

CASAS, M. CASTELLÀ, J.M. VILÀ, M. L'oratòria a l'abast de tothom. Barcelona, EUMO, 2020

CASTELLANOS, J.A. «L'ortoèpia segons Fabra». A: Els Marges (1990), núm. 42, p. 83-91.

CASTELLANOS, J.A. Manual de pronunciacióCriteris i exercicis d’elocució. Vic: Eumo, 2004.

CATALUNYA RÀDIO. Orientacions lingüístiques. Barcelona: Catalunya Ràdio, 1992 [inèdit].

COROMINES, J. «Sobre l'elocució catalana en el teatre i en la recitació». A: Lleures i converses d'un filòleg. Barcelona: Club Editor, 1971, p. 94-105.

CUENCA, M. J.; PÉREZ SALDANYA, M. Guia d’usos lingüístics 1Aspectes gramaticals. València: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2002.

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana (I. Fonètica). Barcelona: IEC, 1990.

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana (II. Morfologia). Barcelona: IEC, 1992.

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Aplicació al català dels principis de transcripció de l'Associació Fonètica Internacional. Barcelona: IEC, 1999.

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. II Seminari de Correcció de Textos. La qualitat de la llengua oral en els mitjans de comunicació. Barcelona: IEC, 2003.

MARTÍ, J.; MESTRES, J. M. [editors] L’oralitat i els mitjans de comunicació. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2003.

OLIVA, S. (2006). Tractat d’elocució. Barcelona: Empúries.

PALOMA, D.; RICO, A. Diccionari de dubtes i barbarismes. Barcelona: Edicions 62; Proa, 2008.

PALOMA, D.; MAS, J. À.; MONTSERRAT, M. Diccionari de dubtes del català oralhttp://www.lecturanda.cat, 2011.

PRADILLA, M. À. La gestió normativa de la llengua catalana. Unitat en la diversitat o diversitat d’unitats? A: Revista de Llengua i Dret (2011), núm. 56, p. 115-141.

SOLÀ, J.; LLORET, M. R.; MASCARÓ, J.; PÉREZSALDANYA, M. Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries, 2002. Volum 1: Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia. Barcelona: Empúries.

SOLÀ, J. Plantem cara. Barcelona: La Magrana, 2009.

TELEVISIÓ DE CATALUNYA. Criteris lingüístics sobre traducció i doblatge. Barcelona: Edicions 62, 1997.

VALLVERDÚ, F. El català estàndard i els mitjans audiovisuals. Barcelona: Edicions 62, 2000.

VILÀ, M. El discurso oral formal. Barcelona: Graó, 2005

VILÀ, M. CASTELLÀ, J. M. Ensenyar la competència oral a classe. Aprendre a parlar en públic. Barcelona: Graó, 2014

Programari

No s'utilitza programari específic