Logo UAB
2022/2023

Idioma i traducció C1 (xinès)

Codi: 101411 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Leonor Sola Comino
Correu electrònic:
leonor.sola@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Les llengües de docència seran el castellà i el català, però com que l'assignatura és de llengua xinesa, el xinès es farà servir també de manera prioritària a l'aula

Prerequisits

Aquesta assignatura representa la continuació dels coneixements inicials impartits a l’assignatura Xinès C per a traductors i intèrprets 2.

En iniciar l’assignatura l’estudiant haurà de ser capaç de:

 • Reconèixer el sistema gràfic i lèxic bàsic i comprendre expressions escrites bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat.
 • Utilitzar el sistema gràfic i lèxic bàsic i produir expressions escrites bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat.
 • Entendre, distingir i pronunciar correctament els fonemes, síl·labes i tons del xinès estàndard.
 • Llegir i utilitzar correctament el sistema de transcripció pinyin.
 • Dominar els principis bàsics de l’escriptura: identificació de l’estructura dels caràcters, descomposició en els seus diferents elements (claus semàntiques, parts fonètiques i parts simbòliques), ordre, número i tipus de traços.

 

Objectius

La funció d’aquesta assignatura és iniciar el desenvolupament de les competències comunicatives bàsiques de l’estudiant en Idioma Xinès C per preparar-lo per a la traducció directa.

Es dedicaran tots els crèdits a idioma i traducció.

En acabar l’assignatura l’estudiant haurà de ser capaç de:

 • Comprendre textos escrits senzills sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.2.)
 • Produir textos escrits senzills sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.2.)
 • Traduir textos escrits senzills sobre temes estudiats.
 • Comprendre informació de textos orals curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.2.)
 • Produir textos orals molt curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.2.).

Competències

 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics i morfosintàctics.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 3. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits sobre temes quotidians.
 4. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits senzills sobre temes quotidians.
 5. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa textos escrits senzills sobre temes quotidians.
 6. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits senzills sobre temes quotidians amb correcció lingüística.
 7. Treballar en equip: Treballar en equip.

Continguts

L'estudi d'aquests continguts pretén desenvolupar una sèrie de competències no només lingüístiques, sinó també gramaticals, textuals i socioculturals, així com una aptitud a aprendre de manera autònoma i en grup.

Els continguts es poden agrupar en:

Continguts fonètics

 • Perfeccionament de la pronunciació dels sons del xinès mandarí
 • Perfeccionament del sistema de transcripció pinyin

Continguts lèxics

 • Consolidació del vocabulari ja adquirit el curs anterior
 • Ampliació a 500-600 paraules noves
 • Cal·ligrafia: elements dels caràcters, claus i traços (caràcters simplificats i tradicionals)
 • Formació i etimologia de caràcters
 • Coocurrència (combinació d'unes paraules amb les altres)

Continguts gramaticals

 • Complement direccional (来, 去)
 • Estructures conjuntives i enfàtiques (虽然 ...... 但是, 除了 ...... 还 / 都, 越 ... 越 ..., 越来越 ...,)
 • Partícula 过, 着, 了
 • Futur immediat
 • Adverbis 再 i 又
 • Oracions amb 
 • Complement potencial
 • Oració passiva
 • Estructures paral·leles amb interrogatius

Elements comunicatius i socioculturals:

 • Comprar roba: preguntar i donar informació sobre roba, colors i preus; regatejar
 • Els colors i el seu significat cultural: preguntar per gustos i preferències
 • Aficions: expressar gustos i opinions
 • Celebrar l'aniversari
 • Parlar sobre la salut

Metodologia

Les activitats formatives es divideixen en activitats dirigides, activitats supervisades, treball autònom i activitats d’avaluació.

 Activitats dirigides

 • Exposicions de la professora a classe;
 • Exercicis de comprensió i expressió oral a classe;
 • Exercicis de gramàtica, individuals o en petits grups;
 • Pràctica de punts gramaticals i lèxic nous;
 • Pràctica de situacions comunicatives;
 • Correcció d’exercicis fets a casa i a classe;

 Activitats supervisades

 • Exercicis de gramàtica i traducció per fer a casa
 • Exercicis de comprensió oral i expressió oral per fer a casa

 Activitats d'avaluació

 • Pràctica de cal·ligrafia
 • Lectura i preparació dels textos i els punts gramaticals nous de cada lliçó (abans de realitzar-la i un cop feta)
 • Realització d’exercicis del llibre i d’exercicis proporcionats per la professora de llengua i traducció
 • Pràctica de comprensió oral i expressió oral
 • Repàs de continguts
 • Repàs i consolidació del lèxic acumulat
 • Preparació de dictats de paraules i proves

  Activitats autònomes

 • Proves de vocabulari
 • Proves escrites de dictat a classe
 • Proves escrites
 • Redaccions i traduccions

Atesos els continguts i l’estructuració de l’assignatura és important que l’alumne assisteixi a classe amb regularitat i és imprescindible que dediqui regularment temps setmanal a preparar la matèria nova, fer els exercicis i repassar la matèria donada. Es pressuposa aquesta dedicació dels estudiants per al bon seguiment del ritme de l’assignatura

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe magistral (explicacions de gramàtica, vocabulari, escriptura, cultura xinesa, etc.) 42 1,68 1, 2, 3, 4, 5, 6
Realització d'activitats de comprensió lectora 13 0,52 1, 2, 3, 4, 5, 6
Realització d'activitats de comprensió oral 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6
Realització d'activitats de producció escrita 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6
Realització d'activitats de producció oral 6,5 0,26 1, 2, 3, 4, 5, 6
Resolució d'exercicis 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Correcció d'exercicis i resolució de dubtes 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6
Exercici de comprensió oral 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6
Exercici de traducció i redacció 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Autònomes      
Estudi dels caràcters nous de cada lliçó i de les noves estructures lèxiques i sintàctiques 44 1,76 1, 2
Preparació d'activitats de comprensió lectora 10 0,4 1, 2, 3, 5
Preparació d'activitats d'expressió escrita 13 0,52 2, 4, 6
Preparació d'activitats d'expressió oral 13 0,52 1, 2, 4, 6
Pràctica d'escriptura dels caràcters 28 1,12 1, 2

Avaluació

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professor responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència. L’avaluació es repartirà de la següent manera:

 1. Proves (70%)

Es faran dues proves al llarg del curs que representaran un 70% de la nota final. La primera es farà a mitjans de semestre i la segona al final. Cadascuna d’aquestes dues proves representarà un 35% de la nota global.

 2. Carpeta docent (30%)

Per a cada unitat didàctica es faran proves de vocabulari per practicar i assentar el vocabulari i els caràcters i es lliuraran exercicis escrits per practicar els continguts funcionals i gramaticals de cada unitat.

La carpeta docent representarà un 30% de la nota final, fruit de la suma de:

 • Exercicis d’expressió oral i escrita (20%)
 • Proves de vocabulari (10%)

Revisió
En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació
Podran accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. 

La nota de la recuperació, si se aprueba, no serà superior al 5.

Consideració de “no avaluable”
S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació
En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis d'expressió oral i escrita (carpeta docent) 20 4 0,16 1, 2, 4, 6
Primer examen 35 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6
Proves de vocabulari (carpeta docent) 10 1,5 0,06 1, 2, 7
Segundo examen 35 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

Llibre de text:

Casas, Helena; Rovira, Sara; Suárez, Anne-Hélène. 2007. Lengua china para traductores: 学中文,做翻译 (Vol. II). Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB. (Materials, 188). 

Es seguirà aquest manual que consta de 6 unitats didàctiques. A banda, la professora elaborarà i proporcionarà altres exercicis i activitats corresponents als continguts del llibre o als objectius de l’assignatura.

Al lloc web www.uab.es/xuezhongwen hi haurà penjat el material audiovisual del manual.

Aquest manual compta amb una aplicació descarregable per a telèfons intel·ligents i tauletes anomenada OMandarin.

Diccionaris

No és necessària la compra de diccionaris a aquest nivell, però cal estar-hi mínimament familiaritzat, per la qual cosa, és recomanable que els estudiants coneguin almenys les dues obres de referència següents:

 • Sun, Yizhen. 1999. Nuevo Diccionario Chino-Español. Pequín: Shangwu Yingshuguan.
 • Zhou, Minkang. 2006. Diccionario de chino y español y del español al chino. Barcelona: Ed. Herder. Útil perquè és un dels pocs diccionaris que dóna el pinyin del xinès, tant a les entrades com en els exemples, pensat per als alumnes d'Espanya/Catalunya.
 • Zhou, Minkang. 1999. Diccionari Català-Xinès, Xinès-Català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Útil perquè és un dels pocs diccionaris que dóna el pinyin del xinès, tant a les entrades com en els exemples i pensat pel alumnes d'Espanya/Catalunya.

Altres obres de referència:

 • Álvarez, José Ramón. 2000. La pronunciación del chino hablado (putonghua) para hispanohablantes. Taipei: Lanbridge Press cop.
 • Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara (Eds.). 2015. Guía de estilo para el uso de palabras de origen chino. Adeli Ediciones: Madrid. ISBN: 978-84-940818-7-3. [Indispensable per a traductors xinès-castellà.]
 • Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara (Eds.). 2015. Guia d’estil per al tractament de mots xinesos en català. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Biblioteca tècnica de política lingüística, 2. ISBN: 978-84-393-9241-5. DOI: 10.2436/15.8040.02.1. En línia:http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/xines. [Indispensable per a traductors xinès-català. Gratuïta.]
 • López Calvo, F.; Zhao, Baoyan. 2013. Guía esencial de la lengua china. Madrid: Adeli Ediciones. [Guia introductòria a la llengua xinesa, formulada en base a preguntes i respostes. Molt clara.]
 • Ramírez, Laureano. 1999. Del carácter al contexto: Teoría y práctica de la traducción del chino moderno. Bellaterra: Servei de publicacions de la UAB. (Materials, 74).
 • Rovira-Esteva, Sara. 2010. Lengua y escritura chinas: Mitos y realidades. Barcelona: Edicions Bellaterra. ISBN: 978-84-7290-511-5. [Obra de referència adreçada a un lector amb perfil acadèmic que tracta tots els coneixements enciclopèdics relacionats amb el xinès.]

Recursos alaxarxa de suport a l'estudi:

1. Per aprofundir en temes de fonètica i transcripció en pinyin:

 • http://pinyin.info/readings/index.html

2. Per practicar autònomament la pronunciació (tons, fonemes, etc.): 

3. Per poder practicar autònomament l'escriptura dels caràcters (simplificats i tradicionals):

4. Altres recursos a la xarxa de suport a l'estudi:

Diccionaris electrònics:

 

Programari

 • Youdao app (diccionari monolingüe)