Logo UAB
2022/2023

Idioma i traducció C1 (japonès)

Codi: 101407 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Ayumi Shimoyoshi
Correu electrònic:
ayumi.shimoyoshi@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
japonès (jpn)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

A més del japonès, també s'utilitzarà el català i el castellà a les classes

Equip docent

Sandra Ruiz Morilla

Prerequisits

Aquesta assignatura representa la continuació dels coneixements inicials impartits a l'assignatura del curs anterior "Idioma C per a traductors i intèrprets 2".

En iniciar l’assignatura l’estudiant haurà de ser capaç de:

 • Comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l’entorn concret i immediat.
 • Produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l’entorn concret i immediat.
 • Reconèixer el sistema fonològic i lèxic bàsic i comprendre expressions orals bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat.
 • Utilitzar el sistema fonològic i lèxic i produir expressions orals bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat.

Objectius

La funció d'aquesta assignatura és consolidar el desenvolupament de les competències comunicatives bàsiques de l'estudiant d'Idioma C per preparar-lo per a la traducció directa.

Es dedicaran tots els crèdits a l'aprenentatge de l'idioma.

En finalitzar l'assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de:

 • Comprendre textos escrits sobre temes quotidians.
 • Produir textos escrits sobre temes quotidians.
 • Comprendre informació de textos orals curts i senzills sobre temes quotidians relatius a l'entorn concret i immediat.
 • Produir textos orals molt curts i senzills sobre temes relatius a temes quotidians de l'entorn concret immediat.

Competències

 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics i morfosintàctics.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 3. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits sobre temes quotidians.
 4. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits senzills sobre temes quotidians.
 5. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa textos escrits senzills sobre temes quotidians.
 6. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits senzills sobre temes quotidians amb correcció lingüística.
 7. Treballar en equip: Treballar en equip.

Continguts

S'estudiaran a fons els continguts de les lliçons 16 a la 21 del llibre de text Shokyū Nihongo Vol. 2 de la Universitat d'Estudis Estrangers de Tòquio. 

També es penjaran exercicis al campus virtual de l'asssignatura. Aquests materials estan destinats al desenvolupament de les capacitats de lectura, comprensió i expressió oral i escrita. 

L'estudi d'aquests continguts pretén desenvolupar un seguit de competències no solament lingüístiques, sinó també pragmàtiques, textuals i socioculturals, així com una aptitud a aprendre de manera autònoma i en grup.

Continguts fonètics:

 • Perfeccionament de la pronúncia dels sons del japonès
 • Corregir els errors freqüents de la pronunciació
 • Consolidació dels coneixements assolits dels cursos anteriors

 Continguts lèxics:

 • Consolidació del vocabulari ja adquirit als cursos anteriors
 • Ampliació d'unes 380 paraules noves
 • Cal·ligrafia: elements dels caràcters, radicals i traços. Aproximadament uns 185 kanji nous.
 • Formació i etimologia de caràcter

 Continguts gramaticals:

 • Aprendre l'ús de noves estructures d'ús freqüent (potencials, condicionals, verbs transitius i intransitius, comparatius i superlatius, etc.).
 • Aprendre noves conjuncions mitjançant les quals es formaran frases compostes.
 • Consolidar els fenòmens apresos mitjançant lectures.

Elements comunicatius i socioculturals:

 • La familia, anar al metge, festivitats, fer turisme

Metodologia

Les activitats dels alumnes seran dels tipus següents:

Activitats dirigides

 • Exposicions d'aspectes culturals, vocabulari i de noves estructures gramaticals
 • Exercicis de comprensió i expressió oral
 • Exercicis de gramàtica, individuals o en petits grups
 • Pràctica de punts gramaticals i lèxic nous
 • Pràctica de situacions comunicatives
 • Correcció d'exercicis fets a casa
 • Proves d'avaluació de kanji i vocabulari (un per lliçó) i proves de gramàtica (aproximadament una cada dues lliçons) 

Activitats supervisades

 • Exercicis de gramàtica i lectura per a fer a casa
 • Exercicis de comprensió oral i expressió oral per fer a casa i a classe
 • Redaccions

Activitats autònomes

 • Pràctica de cal·ligrafia
 • Lectura i preparació dels textos i els punts gramaticals nous de cada lliçó (abans de realitzar-la i un cop feta)
 • Realització d'exercicis del campus virtual i d'exercicis
 • Pràctica de comprensió oral
 • Repàs de continguts
 • Repàs i consolidació del lèxic acumulat

Algunes de les classes es faran amb metodologia de classe inversa. Per a cada unitat docent l'alumne ha de dedicar com a mínim 20h. d'estudi, incloent-hi les activitats supervisades i de treball autònom (preparació, pràctica mitjançant exercicis i repàs). Donat els continguts i l'estructuració de l'assignatura és important quel'alumne assisteixi a classe amb regularitat i és imprescindible que dediqui regularment temps setmanal a preparar la matèria nova, fer els exercicis i repassar la matèria donada. Es pressuposa aquesta dedicació dels estudiants per al bon seguimentdel ritme de l'assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe magistral 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6
Realització d'activitats de comprensió lectora i oral 10 0,4 1, 2, 3, 5
Realització d'activitats de producció escrita i oral 10 0,4 1, 2, 4, 6
Resolució d'exercicis 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Supervisió i revisió d'activitats lectores, orals i escrites 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6
Supervisió i revisió d'exercicis 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Autònomes      
Estudi dels caràcters nous de cada lliçó i de les noves estructures lèxiques i sintàctiques 60 2,4 1, 2, 3, 5
Preparació d'activitats de comprensió lectora 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6
Preparació d'activitats de producció escrita i oral 40 1,6 1, 2, 3, 4, 6

Avaluació

L'avaluació és avaluació continuada. Els estudiants han de demostrar el seu progrés realitzant activitats i exàmens. Els terminis d’aquestes activitats d’avaluació s'indiquen en el calendari el primer dia de classe.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el docent i l’estudiant.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

L'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota. En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. 

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dos estudiants, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a ambdós.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats d'avaluació de producció i comprensió escrita 10 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6
Activitats d'avaluació de producció i comprensió oral 10 2 0,08 1, 2, 4, 5, 6, 7
Exercicis de kanji, vocabulari i gramàtica 10 2 0,08 1, 2, 3, 5
Proves d'aplicació de coneixements gramaticals 40 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6
Proves de kanji i vocabulari 30 3 0,12 1, 2, 3, 5

Bibliografia

 • Shokyu Nihongo Vol.2, Universitat d’Estudis Estrangers de Tòquio, Sanseido, Tòquio, 2010.
 • Diccionario japonés-español, Takahashi Masatake (ed.), Hakusuisha, Tòquio, 1980. 68.370 entrades.
 • Diccionario español – japonés, Kuwana Kazuhiro et al., Shogakkan, Tòquio, 1991. Aproximadament 70.000 entrades.
 • A Dictionary of Basic Japanese Grammar, The Japan Times, Tòquio, 1986. Obra de consulta en anglès molt útil per aclarir i ampliar els conceptes gramaticals que es presenten a classe.
 • Kanji & Kana, Wolfgang Hadamitzky i Mark Span, Charles E. Tuttle, Tòquio, 1997. Diccionari bàsic de kanji en anglès.
 • http://www.rikai.com : pàgina que permet llegir textos amb l'ajuda d'una lectura de logogrames en format electrònic i pàgines web en japonès.
 • http://www.kotoba.ne.jp
 • http://dictionary.goo.ne.jp
 • http://www.traduccionexpress.com/diccionario_japones-espanol.html
 • http://jisho.org/words
La bibliografia es complementarà al campus virtual de l'assignatura.

Programari

S'utilitzarà Word o equivalent per a l'activitat d'avaluació de "producció i comprensió escrita".

S'utilitzarà Power Point o equivalent per a l'activitat d'avaluació de "producció i comprensió oral".

S'utilitzarà Microsoft Teams o equivalent per a les sessions virtuals, si n'hi ha.