Logo UAB
2022/2023

Idioma i traducció C2 (xinès)

Codi: 101402 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Mireia Vargas Urpi
Correu electrònic:
mireia.vargas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

El xinès i el català també s'empraran a classe.

Prerequisits

Aquesta assignatura representa la continuació dels coneixements inicials impartits a l’assignatura del curs anterior idioma i traducció Xinès C1.

En iniciar l’assignatura l’estudiant haurà de ser capaç de:

 • Reconèixer el sistema gràfic i lèxic bàsic i comprendre expressions escrites bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat.
 • Utilitzar el sistema gràfic i lèxic bàsic i produir expressions escrites bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat.
 • Produir i entendre textos oral curts i mantenir una conversa senzilla.
 • Pronunciació i distinció dels fonemes, síl·labes i tons del xinès estàndard
 • Sistema de transcripció pinyin.
 • Principis bàsics de l’escriptura: identificació de l’estructura dels caràcters, descomposició en els seus diferents elements (claus semàntiques, parts fonètiques), ordre, número i tipus de traços.

Objectius

La funció d’aquesta assignatura és consolidar el desenvolupament de les competències comunicatives bàsiques de l’estudiant en Idioma C per preparar-lo a la traducció directa.

Es dedicaran tots els crèdits a idioma.

En acabar l’assignatura l’estudiant haurà de ser capaç de:

 • Comprendre textos escrits sobre temes quotidians.
 • Produir textos escrits sobre temes quotidians.
 • Comprendre informació de textos orals curts i senzills sobre temes quotidians relatius a l’entorn concret i immediat.
 • Produir textos orals molt curts i senzills sobre temes relatius a temes quotidians l’entorn concret immediat.
 • Expressar-se oralment i per escrit en xinès modern sobre el seu entorn concret i immediat.

Competències

 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics, morfosintàctics i textuals bàsics.
 3. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 4. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits sobre temes quotidians.
 5. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre informació de textos orals curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat.
 6. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits sobre temes quotidians.
 7. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals molt curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat.
 8. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits sobre temes quotidians.
 9. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre el sentit de textos orals curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat.
 10. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits sobre temes quotidians amb correcció lingüística.
 11. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals molt curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat.
 12. Treballar en equip: Treballar en equip.

Continguts

S'utilitzará el llibre El nuevo Libro de Chino Práctico, Vol.II. (新实用汉语课本), destinat al desenvolupament de les capacitats de lectura, comprensió i expressió oral i escrita.

L’estudi d’aquests continguts pretén desenvolupar una sèrie de competències no solament lingüístiques, sinó també pragmàtiques, textuals i socioculturals, així com una aptitud a aprendre de manera autònoma i en grup.

Continguts fonètics   

 • Perfeccionament de la pronúncia dels sons del xinès mandarí
 • Corregir els errors freqüents de la pronunciació; consolidar els coneixements assolits dels cursos anteriors               

Contingut lèxics

 • Consolidació del vocabulari ja adquirit als cursos anteriors
 • Ampliació a 240-260 paraules noves
 • Cal·ligrafia: elements dels caràcters, claus i traços (caràcters simplificats i tradicionals)
 • Formació i etimologia de caràcters
 • Coocurrències (combinació d’unes paraules amb les altres)

Continguts gramaticals

 • Consolidar l’ús del “complement resultatiu” i introduir nous complements resultatius.
 • Aprendre l'ús de noves expressions d’ús freqüent.
 • Oracions amb un predicat verbal 
 • L’aspecte progressiu d’una acció
 • L’aspecte continu d’una acció o d’un estat
 • Aprendre noves conjuncions mitjançant les quals es formaran frases compostes
 • Consolidar els fenòmens apresos mitjançantlectures

Elements comunicatius i socioculturals

 • Agafar el transport públic
 • Una conversa a l’oficina de correus
 • Aprendre la cultura de pintura tradicional xinesa a través dels textos o diàlegs del llibre
 • Celebració de l’Any Nou Xinès i la gastronomia xinesa
 • Parlar d’esport
 • Llogar un pis
 • Aprendre com fer un comentari d’experiències i expressar opinions
 • Aprendre com parlar de plans, de fer suggeriments i parlar del paisatje i del temps

Metodologia

Per tal d'assolir els objectius de l'assignatura, la metodologia triada és la següent:

 • Aprenentatge per tasques: sota la supervisió del professor i també de forma autònoma, els alumnes realitzen tasques i projectes per reflexionar sobre els problemes que poden tenir en llegir i traduir textos en xinès i buscar la manera de resoldre’ls.
 • Aprenentatge cooperatiu: Metodologia que fomenta que l'estudiant construeixi els coneixements socialment; ús de grups petits per tal que els estudiants treballin plegats amb la finalitat d'optimitzar el seu aprenentatge i el dels companys.

Les activitats formatives que realitzaran en aquesta assignatura es divideixen en activitats dirigides, activitats supervisades, treball autònom i activitats d'avaluació.

 • Les activitats dirigides consisteixen en treballar textos no especialitzats senzills de tipologies diverses des del punt de vista de la traducció i la producció oral i escrita.
 • Les activitats supervisades consisteixen en la realització d'activitats proposades per la professora de l'assignatura.
 • Treball autònom: es requereix d'unes 90 hores de treball autònom. Els estudiants han de preparar autònomament el vocabulari, els textos, els exercicis i els punts de gramàtica indicats per la professora , d’aquesta manera a classe la professora podrà dirigir l'estudi per resoldre qüestions sobre els àmbits d’ intercultura, fonètica, lèxic, sintaxi, traducció i producció de textos orals i escrits.
 • Les activitats d’avaluació són proves i tasques que permeten, tant al professor com als estudiants, avaluar el progrés de l’aprenentatge i reflexionar sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe magistral 44 1,76
Realització d'activitats de comprensió lectora 15 0,6
Realització d'activitats de comprensió oral 6 0,24
Realització d'activitats de producció escrita 10 0,4
Realització d'activitats de producció oral 6 0,24
Resolució d'exercicis 5,5 0,22
Tipus: Supervisades      
Correcció d'exercicis i resolució de dubtes 7,5 0,3
Exercici de comprensió oral 5 0,2
Exercicis de traducció i redacció 10 0,4
Tipus: Autònomes      
Estudi dels caràcters nous de cada lliçó i de les noves estructures lèxiques i sintàctiques 30 1,2
Exercici de lectura 30 1,2
Preparació d'activitats d'expressió escrita 10 0,4
Preparació d'activitats d'expressió oral 10 0,4
Pràctica d'escriptura dels caràcters 20 0,8

Avaluació

L'avaluació és continuada. L'alumnat ha de demostrar el seu progrés realitzant activitats i exàmens. Els terminis d'aquestes activitats d'avaluació s'indiquen a classe. Les activitats d'avaluació es divideixen en:

 1. Carpeta docent: 30% (proves de vocabulari, redaccions, activitats)
 1. Proves: 70%

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professor responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

 Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el docent i l’estudiant.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. . 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació no pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació.

La carpeta docent queda exclosa del procés de recuperació.

Consideració de“no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dos estudiants, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a ambdós.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Carpeta docent 30% 10 0,4 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12
Examen de llengua 1 35% 3 0,12 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11
Examen de llengua 2 35% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12

Bibliografia

Llibre de text

 • El Nuevo Libro de Chino Práctico Vol.II. Libro de texto y de ejercicios” (新实用汉语课本)

 

Altres llibres de gramàtica i de referència

 • Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara (Eds.). 2015/2021. Guia d'estil per al tractament de mots xinesos en català. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Biblioteca tècnica de política lingüística, 2. ISBN: 978-84-393-9241-5. DOI: 10.2436/15.8040.02.1. URL: https://ddd.uab.cat/record/133473
 • López Calvo, F.; Zhao, Baoyan. 2013. Guía esencial de la lengua china. Madrid: Adeli Ediciones.
 • Ross, Claudia; Sheng, Jing-Heng. 2006. Modern Chinese grammar: a practical guide. New York: Routledge.
 • Rovira-Esteva, Sara, Casas-Tost, Helena (Eds.). 2015. Guía de estilo parael uso de palabras de origen chino. Madrid: Adeli. URL: https://ddd.uab.cat/record/180644
 • Yip, Po-ching; Rimmington, Don. 2014. Gramática básica del chino. Madrid: Adeli Ediciones

 

Recursos digitals de suport a l'estudi

eChinese Tools: Mil y una herramientas para aprender chino: https://dtieao.uab.cat/txicc/echinese/

Programari

eChinese Tools: Mil y una herramientas para aprender chino: https://dtieao.uab.cat/txicc/echinese/