Logo UAB
2022/2023

Idioma i traducció C6 (alemany)

Codi: 101367 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OB 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Simona Skrabec Skrabec
Correu electrònic:
simona.skrabec@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
alemany (ger)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

NIVELL DEL MECR: Usuari independent B2

En iniciar l’assignatura l’estudiant haurà de ser capaç de:

 • Comprendre textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d’àmbits coneguts (MECR-FTI B2.1).
 • Produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d’àmbits coneguts(MECR-FTI B1.2).
 • Comprendre textos orals amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d’àmbits coneguts (MECR-FTI B1.2).
 • Produir textos orals (amb certa complexitat) sobre temes personals i temes generals d’àmbits coneguts (MECR-FTI B1.2.1).

Objectius

La funció de l’assignatura és desenvolupar les competències textuals necessàries a fi de preparar l’estudiant per a la traducció directa de textos especialitzats de diversos camps d’especialitat.

Es dedicaran 3 crèdits a traducció i 3 crèdits a idioma.

En acabar l’assignatura l’estudiant serà capaç de:

 • Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent- hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional.
 • Produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal. Pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.
 • Demostrar que posseeix i comprèn coneixements sobre el principis metodològics bàsics que regeixen la traducció, els aspectes professionals i instrumentals bàsics, i els problemes bàsics de contrastivitat de la combinació lingüística.
 • Aplicar aquests coneixements per resoldre problemes de traducció de gèneres especialitzats de diversos camps d'especialitat.
 • Integrar coneixements per emetre judicis sobre qüestions relacionades amb la traducció de gèneres especialitzats de diversos camps d'especialitat.
 • Transmetre informació i idees, plantejar problemesi oferir solucions pel que fa a la traducció de gèneres especialitzats de diversos camps d'especialitat.

Competències

 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Resoldre problemes de traducció de diferents camps d'especialització (textos jurídics i financers, científics i tècnics, literaris, audiovisuals, localització).
 • Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 3. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
 4. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 5. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics i textuals.
 6. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals i retòrics.
 7. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per a comprendre textos escrits de tipologia diversa amb certa complexitat sobre temes generals d'àmbits coneguts.
 8. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos no especialitzats de diferents modes, tons i estils, i textos especialitzats senzills.
 9. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals clars sobre temes quotidians.
 10. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 11. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos no especialitzats de diferents modes, tons i estils, i textos especialitzats senzills.
 12. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals sobre temes quotidians.
 13. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos de tipologia diversa amb certa complexitat sobre temes generals de àmbits coneguts.
 14. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos no especialitzats de diferents modes, tons i estils, i textos especialitzats senzills.
 15. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals clars sobre temes quotidians.
 16. Identificar els problemes de traducció propis de cada camp: Identificar els problemes de traducció propis de cada camp.
 17. Identificar els problemes de traducció propis de textos no especialitzats: Identificar els problemes de traducció propis de textos no especialitzats.
 18. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts adequats al context i amb correcció lingüística.
 19. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos no especialitzats de diferents modes, tons i estils, i textos especialitzats senzills.
 20. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals sobre temes quotidians, adequats al context i amb correcció lingüística.
 21. Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció i dur a termes les tasques corresponents: Recórrer adequadament les diferents fases per la traducció de textos no especialitzats de diferents modes, tons i estils, i textos espec
 22. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 23. Treballar en equip: Treballar en equip.
 24. Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar una solució traductora adient en cada cas.
 25. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció: Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció de textos escrits especialitzats senzills.
 26. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció: Utilitzar les estratègies i tècniques fonamentals per resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats de diferents modes, tons i estils, i textos especialitz

Continguts

L'assignatura ofereix estratègies i tècniques per a la comprensió de textos escrits i textos orals de tipologia diversa (amb certa complexitat) sobre temes generals, orientades a la traducció.

L'aprenentatge inclou:

Estratègies i tècniques de lectura

 • Identificació de la intenció del autor
 • Identificació del tipus de lector
 • Identificació de les idees principals i secundàries
 • Identificació de marques discursives
 • Identificació de les trets fonamentals de variació de registre i d’estil
 • Identificació de les mitjans de coherència i cohesió
 • Identificació de diferents tipus de gèneres textuals i la contextualització de la informació
 • Comprensió de textos escrits (Ereignis- und Prozessbeschreibung; Ergebnisberichte, Ereignisschilderung, Argumentation) i de textos orals (Reportage, Augenzeugenbericht, Werbespot, Kommentar) de registres estàndards de temàtica general
 • Comprensió de textos informatius sobre els països DACH (Sprachlern- und Landeskundetexte)

Producció de textos orals i escrits de caràcter general

 • Capacitat de síntesis
 • Producció textual per una finalitat
 • Estructuració d'idees principals i secundàries
 • Control de coherència i cohesió
 • Revisió i correcció dels textos escrits
 • Exercicis de correcció ortofonètica i adequació prosòdica
 • Exercicis de distinció i reproducció fonètica (prosòdia distintiva)
 • Estratègies i tècniques per a la producció de textos metatextuals
 • Sistematització dels resums orals de textos escrits (Inhaltsangabe)
 • Estratègies per analitzar oralment característiques textuals principals de textos escrits
 • Convencions de l'escriptura i ortotipogràfiques estàndards en Idioma C

Traducció de textos d'una certa complexitat

 • Coneixements morfosintàctics, lèxics, de la gramàtica textual i ortotipogràfics per a poder traduir.
 • Classificació dels gèneres textuals en alemany. Macro- i superestructures alemanyes. Funcions textuals de la gramàtica textual alemanya. Contrastació amb les classificacions de les Llengües A.
 • Trets lingüístics i extralingüístics dels gèneres amb funció Sachliche Darstellung o Expressiver Ausdruck, direkter und indirekter Appell.
 • Aspectes de la gramàtica DaF i de la gramàtica funcional alemanya corresponents als certificats per als nivells de referència del idioma C (Referenzgrammatik Mittel-/Oberstufe GeR B2—C1).
 • Aspectes lèxics corresponents al vocabulari exigit per als certificats de nivells de referència del idioma C (Referenzwortschatz Mittel-/Oberstufe GeR B2—C1).
 • Contrastació dels sistemes de cohesió i coherència o organització textual, de les convencions ortotipogràfiques en idioma C i les llengües A.
 • Contrastació de les convencions extralingüístiques i culturals per a la comunicació en idioma C i les llengües A.
 • Ús d'eines de recerca o documentació d'informació en idioma C per a realitzar tasques o activitats de llengua i treballs acadèmics estàndards en idioma C.

 

Metodologia

El caràcter de l'assignatura és teòric-pràctic. Es tractaran les bases de l'anàlisi textual (lingüístic i traductològic), de la recepció i producció textual en alemany.

Els continguts de l’assignatura es treballaran a classe de manera pràctica. Els alumnes prepararan els exercicis i les traduccions a casa i es posaran en comú a classe. La producció de textos es limitarà a temes o dominis generals o de l’estudi.

Les tasques basades en el tractament de textos autèntics i actuals poden ser modificades durant el curs, bé en funció de l'actualitat dels textos o bé per necessitats didàctiques específiques dels alumnes, detectades mitjançant l'avaluació formativa continuada o l’avaluació diagnòstica. La definició progressiva i la quantitat de les tasques concrets dependrà per tant de les necessitats didàctics concrets dels alumnes, sense sobrepassar el total de les hores estipulades.

La metodologia de l'assignatura es basa en:

 • Consolidar les tècniques de resolució d’exercicis
 • Aprofundir les tècniques d’aprenentatge col·lectiu
 • Ampliar i aprofundir les competències en Idioma Estranger Alemany (DaF) i desenvolupar les especifiques necessàries de cara a la traducció
 • Ampliar les competències globals i habilitats comunicatives de l’idioma estranger
 • Aprofundir les competències lingüístiques especials en alemany com llengua de treball per a la traducció, posant especial èmfasi en aquelles que són de rellevància pragmàtica, intercultural i contrastiva (C-A) per a la traducció, heurística o instrumental de cara a l'aprenentatge d'idiomes (kulturpaarspezifische pragmatischeKompetenzen, Lernfertigkeiten, instrumentale Fertigkeiten)
 • Desenvolupar estratègies i mètodes de lectura i comprensió textual
 • Desenvolupar estratègies i mètodes de l'anàlisi textual (lingüística i gramàtica de text, anàlisi traductològic)
 • Tractar els problemes lingüístics i interculturals (C-A) manifestos en textos actuals, seguit de tasques o exercicis gramàtics i/o performatius o tasques de detecció corresponents
 • Sistematitzar el síntesi textual i les bases de la mediació lingüística mitjançant perífrasis, reformulació o explicitació dels continguts textuals
 • Perfeccionar la producció textual en alemany (producció d'exemplars concrets seguint models de text) i la revisió de textos defectuosos

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Aprofundir tasques relacionades amb la traducció 34,75 1,39 4, 22
Consolidar les tècniques de resolució d'exercicis 10 0,4 4, 22
Tipus: Supervisades      
Revisió d'exercicis i altres tasques relacionades amb la traducció encarregades pel professor 24 0,96 4, 22
Tipus: Autònomes      
Cerca de documentació 13 0,52
Preparació d'exercicis 10 0,4 4, 22
Preparació de traduccions i treballs 45 1,8 4, 22

Avaluació

L'avaluació és continuada. L’alumnat ha de demostrar el seu progrés realitzant quatre activitats d’avaluació. El calendari d’aquestes activitats, així com els detalls sobre cada una d’ells i el pes que tenen en l’avaluació final es proporcionarà a l’inici de les classes. 

Revisió 
En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.  

Recuperació 
Podran accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.  
En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. 

Consideració de “no avaluable” 
S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura. 

Irregularitats en les activitats d’avaluació 
En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova 1 traducció 20 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Prova 2 traducció 20 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Prova 3 llengua 30 4,25 0,17 4, 9, 10, 15, 18, 19, 22
Prova 4 síntesis 30 4 0,16 4, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Bibliografia

La Bibliografia específica i enllaços web lingüístiques actuals es trobaran al Campus Virtual.  

 

Programari

No s'utilitzarà cap programari específic.