Logo UAB
2022/2023

Iniciació a la traducció especialitzada B-A (alemany-castellà)

Codi: 101351 Crèdits: 5
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Aránzazu Blanco García
Correu electrònic:
aranzazu.blanco@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

En iniciar l'assignatura l'estudiant serà capaç de:

- Demostrar nivell B2+ de llengua origen (alemany) i C1 de llengua meta (castellà).

- Demostrar que posseeix i comprèn els coneixements sobre els principis metodològics que regeixen la traducció, els aspectes instrumentals i els problemes contrastius de la combinació lingüística.

- Aplicar aquests coneixements per resoldre els problemes de traducció de gèneres especialitzats amb problemes de variació lingüística i de referents culturals de diferents àmbits i amb diferents funcions.

- En gèneres especialitzats: transmetre informació, idees, problemes, solucions, així com integrar coneixements per emetre judicis sobre qüestions relacionades amb la traducció d’aquests gèneres amb problemes de variació lingüística i de referents culturals, de diferents àmbits i amb diferents funcions.

Nota per a estudiants d'intercanvi: Els estudiants que desitgin matricular-se en aquest curs han de tenir nivells de B2+/C1 en aquesta combinació d'idiomes. Contactar amb el coordinador del curs per obtenir més detalls específics.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és desenvolupar la capacitat de resolució de problemes de traducció de textos especialitzats senzills de diversos camps d'especialitat.

En acabar l'assignatura l'estudiant serà capaç de:

- Demostrar que posseeix coneixements sobre els principis metodològics que regeixen la traducció, els aspectes professionals i instrumentals i els problemes de contrastivitat de la combinació lingüística.

- Aplicar aquests coneixements per resoldre problemes de traducció de gèneres especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.

- Integrar coneixements per emetre judicis sobre qüestions relacionades amb la traducció de gèneres especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.

- Transmetre informació, idees, problemes i solucions relatius a la traducció de gèneres especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.

Competències

 • Aplicar coneixements culturals per poder traduir. 
 • Aprendre de manera estratègica, autònoma i contínua.
 • Comprendre textos escrits en llengua A per a poder traduir
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Dominar els principis metodològics que regeixen la traducció. 
 • Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
 • Resoldre problemes de traducció de diferents camps d'especialització (textos jurídics i financers, científics i tècnics, literaris, audiovisuals, localització).
 • Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats.
 • Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos tecnològics per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos de documentació per poder traduir textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 3. Aplicar els recursos tecnològics per a la recopilació, elaboració i anàlisi d'informació per poder traduir: Aplicar els recursos tecnològics per a la recopilació, elaboració i anàlisi d?informació per poder traduir textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 4. Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció de textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 5. Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder traduir: Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per a poder traduir textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 6. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 7. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 8. Aprendre de manera estratègica, autònoma i contínua: Documentar-se per tal d'ampliar la informació.
 9. Aprendre de manera estratègica, autònoma i contínua: Relacionar coneixements entre disciplines.
 10. Avaluar els resultats obtinguts en el procés de recerca de la informació per poder traduir: Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per poder traduir textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 11. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 12. Demostrar que es coneixen els recursos tecnològics per poder traduir: Demostrar que es coneixen els recursos tecnològics per poder editar textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 13. Formular adequadament les necessitats informatives per poder traduir: Formular adequadament les necessitats informatives per poder traduir textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 14. Identificar el caràcter textual i dinàmic de l'equivalència traductora: Identificar el caràcter textual i dinàmic de l?equivalència traductora.
 15. Identificar els problemes de traducció propis de cada camp: Identificar els problemes de traducció propis de cada camp.
 16. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder traduir: Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per a poder traduir textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 17. Identificar la traducció com un acte de comunicació adreçat a un destinatari: Identificar la traducció com un acte de comunicació adreçat a un destinatari.
 18. Identificar les fonts d'informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir: Identificar les fonts d?informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 19. Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció de textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 20. Interrogar eficientment les fonts de documentació per poder traduir: Interrogar eficientment les fonts de documentació per poder traduir textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.
 21. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills, adequats al context i amb correcció lingüística.
 22. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 23. Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar la solució traductora que convingui en cada cas.
 24. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció: Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció de textos escrits especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.

Continguts

- Resolució de problemes de traducció de gèneres administratius com, per exemple certificats acadèmics, documents de registre civil, etc.
- Resolució de problemes de traducció de gèneres jurídics, com per exemple, lleis, sentències, contractes, documents notarials, etc.
- Resolució de problemes de traducció de gèneres econòmics com, per exemple, memòries anuals de comptes, informes financers, etc.
- Resolució de problemes de traducció de gèneres tècnics com, per exemple, articles tècnics de premsa, articles de revista tècnica de divulgació, manuals didàctics, entrades d'enciclopèdia tècnica, descripcions tècniques per a destinataris no experts, manuals d'usuari, etc.
- Resolució de problemes de traducció de gèneres científics com, per exemple, articles científics, manuals didàctics, entrades d'enciclopèdia científica, article de revista científica de divulgació, etc.
- Utilització de les eines tecnològiques i fonts de documentació adquirides en les assignatures corresponents al grau, per a la traducció de textos especialitzats.
- Utilització de diccionaris, glossaris i bases de dades especialitzades i de textos paral·lels especialitzats.

Metodologia

- Resolució d'exercicis de traducció, condensació.
- Resolució de problemes de traducció.
- Tècniques d'aprenentatge cooperatiu.
- Ús d'eines del Campus Virtual.
- Ús de recursos tecnològics i multimèdia.
- Exposició de temes teòrics del camp d'especialitat.
- Resolució de treballs individuals i/o en grup (encàrrecs de traducció).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de continguts i metodologia de la traducció especialitzada i exposició de temes teòrics del camp d'especialitat 15 0,6 5, 8, 13, 15, 16, 17
Realització d'activitats de traducció 19 0,76 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Resolució de treballs individuals i/o grupals 12 0,48 1, 2, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 24
Tipus: Supervisades      
Cerca de documentació 14 0,56 1, 2, 3, 5, 8, 13, 15, 16
Preparació d'exercicis 10 0,4 1, 8, 13, 14, 15, 16, 24
Preparació traduccions i treballs 30 1,2 1, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22
Tipus: Autònomes      
Ampliació de coneixements 15 0,6 1, 7, 8, 9, 19, 21, 22

Avaluació

Avaluació

L’avaluació és continuada. L’alumnat ha de demostrar el seu progrés realitzant diverses activitats d’avaluació. La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitats i el seu pes sobre l’avaluació de l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Activitats d'avaluació

Durant del curs es lliuraran exercicis de traducció segons el criteri adoptat pel professor. A la programació s'indicarà la manera de presentació dels treballs i la data de lliurament. No s'acceptaran treballs rebuts després de l'hora i data fixades, sense excepció. Els exercicis es lliuraran en el format acordat a classe. El seu nombre oscil·larà en funció de la dinàmica del curs.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació.

En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0 (nota ampliada a CÒPIA I/O PLAGI)

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).


CÒPIA I/O PLAGI

Amb la finalitat d'evitar la còpia i el plagi, qüestions que han proliferat de manera exponencial durant els últims anys en el marc universitari, s'avisa del següent:

 • Qualsevol cas i/o tipus de plagi i/o còpia, és a dir, l'ús d'un text d'un altre autor sense indicar el nom de l’autor i la font de la informació i els casos en els quals no se citi amb claredat el text copiat o les idees copiades, tindrà una nota de 0 (suspens) automàticament i sense excepció.
 • Qualsevol cas i/o tipus de plagi i/o còpia en les traduccions i treballs entregats i/o en la prova final de traducció tindrà una nota de 0 (suspens) automàticament i sense excepció. Tampoc hi haurà opció per recuperar l’assignatura tal com indica la normativa aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i de Titulacions de la FTI, i ratificada per la Junta de Facultat el 9 de juny de 2010.

IMPORTANT

Si algun alumne, per alguna raó justificada, no pot participar regularment, haurà de posar-se en contacte personalment amb el professor durant les primeres setmanes del curs. Aquest requisit és vinculant per poder superar l'assignatura. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Glossari terminològic 30% 3 0,12 1, 8, 9, 11, 16, 18, 21, 22, 23
Resolució grupal d'encàrrec de traducció 40% 4 0,16 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24
Traducció d'especialitat 30% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24

Bibliografia

En començar el curs, els estudiants disposaran d'una bibliografia ampliada al Campus Virtual

IMPORTANT: el Servei de biblioteques de la UAB disposa d’un gran fons digital: https://ddd.uab.cat/pub/guibib/224929/bibrecdigitals.pdf

Diccionaris llengua alemanya

Agricola, E. (ed.) (1988). Wörter und Wendungen: Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch. Leipzig: Enzyklopädie.
Bulitta, E.; Bulitta, H. (2007). Wörterbuch der Synonyme und Antonyme. 4. Auf. Frankfurt am Main: Fischer Verlag.
Cartensen. B. (1986). Beim Wort genommen. Bemerkenswertes in der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Gunter Narr.
Deutsches Universalwörterbuch.(2006). 6., überarbeitete und erweiterte Auflage. Mannheim: Dudenverlag.
Dückert, J.; Kempcke, G. (1989). Wörterbuch der Sprachschwierigkeiten. Leipzig: Bibliographisches Institut.
Frey, C. et al. (1983). Deutsche Sprichwörter für Ausländer. Eine Auswahl mit Beispielen. Leipzig: Enzyklopädie.
Görner, H. (1982) Redensarten. Kleine Idiomatik der deutschen Sprache. Leipzig: Bibliographisches Institut.
Heinemann, M. (1989). Kleines Wörterbuch der Jugendsprache. Leipzig: Bibliographisches Institut.
Küpper, H. (1990). Pons-Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. Stuttgart: Klett.
Röhrich, L. (1979). Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Freiburg i. B.: Herder.
Wehrle, H.; Eggers, H. (1996). Deutscher Wortschatz. Ein Wegweiser zum treffenden Ausdruck. Stuttgart: Ernst Klett.

Diccionaris i manuals de llengua castellana (generals)

AA VV (2007). Diccionario de sinónimos y antónimos. Madrid: Espasa.
Bosque, I. (Dir.): Diccionario combinatorio práctico del español contemporáneo. (2006). Madrid: Ediciones SM.
Casares, J. (1979).Diccionario ideológico de la lengua española. 2ª ed. puesta al día. Barcelona: Gustavo Gili.
Clave. Diccionario de uso del español actual. (2002). Madrid: Ediciones SM. 5ª ed., aum. y act. con (CD-ROM).
Diccionario panhispánico de dudas (2005). Madrid: Santillana.
Diccionario Salamanca (1996). Diccionario Salamanca de la lengua española. Madrid: Santillana-Universidad de Salamanca.
Fundación del Español Urgente (Fundeu) (2005). Manual de español urgente. 16. edición. Madrid: Cátedra.
Gómez Torrego, L. (2006). Hablar y escribir correctamente: gramática normativa del español actual. 2 v. 2a ed. Madrid: Arco/Libros.
Martínez de Sousa, J. (2004). Ortografía y ortotipografía del español actual. Gijón: Trea.
Martínez de Sousa, J. (2006). Diccionario de usos y dudas del español actual. 2ª ed. Barcelona: Vox-Biblograf. (BH consulta sala)
Martínez de Sousa, J. (2007). Manual de estilo de la lengua española. MELE 3. Gijón: Trea.
Martínez de Sousa, J. (2007). Diccionario de uso de las mayúsculas y minúsculas. Gijón: Trea.
Moliner, M. (2007). Diccionario de uso del español.3ª ed. Madrid: Gredos.
Rodríguez González, Félix (dir.) (1997). Nuevo diccionario de anglicismos. Madrid: Editorial Gredos.
Seco, M. (2003). Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe (11ª ed).
Slager, E. (1997). Pequeño diccionario de construcciones preposicionales. Madrid: Visor.

Diccionaris bilingües

Beinhauer, W. (1978). Stilistisch-phraseologisches Wörterbuch Deutsch-Spanisch. München: Max Hueber.
Pons Grosswörterbuch für Experten und Universität. Spanisch-Deutsch. Deutsch-Spanisch. (2001). Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig: Klett.
Pons. Grosswörterbuch Spanisch-Deutsch / Deutsch-Spanisch (2005). Stuttgart: Ernst Klett Sprachen
Renner de Hernández. E. (1991). Diccionario de modismos y lenguaje coloquial. Español-alemán.Madrid: Paraninfo.
Slabý, R.J.; Grossmann, R. ; Illig, C. (1999). Diccionario de las lenguas españolay alemana, Tomo II: Alemán-Español. 5ª edición revisada y ampliada. Barcelona: Herder.
Wotjak, G.; Herrmann, U. Kleines Wórterbuch der “falschen Freunde”. Deutsch-Spanisch, Spanisch-Deutsch. Leipzig: Enzyklopädie.

Recursos en línia (generals)

http://dix.osola.com/index.php
http://www.canoo.net
http://dix.osola.com
http://www.etsimo.uniovi.es/links/idiomas.html
http://www.myjmk.com/
http://dicts.info/dictionary.php?l1=German&l2=Spanish
http://obneo.iula.upf.edu Observatorio de neologismos
http://www.stars21.com/dictionary/German-Spanish_dictionary.html
http://www.lexicool.com/diccionarios-en-linea.asp?FSP=A13B23
http:/www.fundeu.es
http://www.lexicool.com/index.asp?IL=3
http://www.gfds.de/
http://www.unwortdesjahres.org/
http://www.periodicals.com/s/index.html
http://www.thefreedictionary.com multilingüe
http://wortschatz.uni-leipzig.de/
http://www.leo.org/
http://www.pons.de/
http://tradu.scig.uniovi.es/busca.html
http://www.wordreference.com
http://www.lexikon.uni-leipzig.de/
http://www.student-online.net/woerterbuch.shtml
http://dict.leo.org/ bilingüe
http://www.student-online.net/woerterbuch.shtml bilingüe
http://www.yourdictionary.com/languages/germanic.html#german
http://www.elcastellano.org/
http://cvc.cervantes.es/
http://www.cafebabel.com/de/
http://www.ultralingua.com/onlinedictionary/
http://dictionary.reference.com/
http://www.zeit.de/akademie/index
http://dictionaries.travlang.com/GermanSpanish/
http://www.grec.net/cgibin/mlt00.pgm multilingüe

Bloc tècnic

Alcina Caudet, A y S. Gamero Pérez (eds.) (2002). La traducción científico-técnica y la terminología en la sociedad de la información. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I.
Gamero Pérez, S. (2001). La traducción de textos técnicos. Barcelona: Ariel.

Diccionaris

AA VV (2003) Pons: Grosswörterbuch für Experten und Universität: Spanisch-deutsch/deutschspanisch. Ernst Klett Verlag.
AA VV ( 2003). Das visuelle Lexikon . Gerstenberg Verlag.
Blok, Cz. / W. Jezewski (1981). Diccionario técnico ilustrado del automóvil en seis idiomas: español-francés- inglés/americano-alemán-italiano-ruso.
Ernst, Richard.(1992). Wörterbuch der industriellen Technik Deutsch-Spanisch / Spanisch-Deutsch. Diccionario de la técnica industrial Tomo I: alemán/español . Barcelona:Herder.
Martínez Val, José Maria(2000). Diccionario enciclopédico de Tecnología (2 tomos). Editorial Síntesis.
Wahrig-Burfeind, Renate(2004). Wahrig illustriertes Wörterbuch der deutschen Sprache. Bertelsmann Lexikon Verlag .
Metzger, Gerardo (2000). Diccionario de técnicas avanzadas alemán-español / español-alemán. Barcelona: Herder.
Mink, H. Technisches Fachwörterbuch (1990). (Diccionario técnico). Deutsch-Spanish mit zwei Nachträgen (con dos suplementos). 8ª ed. Barcelona: Editorial Herder.
Radde, K. H. (ed.) (2000). Diccionario Langesnscheidt de tecnología y ciencias aplicadas: alemán-español. München: Langenscheidt Fachverlag; Madrid: Ediciones Díaz de Santos.
Riedl, H. (1994). Speziallexikon Kraftfahrtechnik I, II, III. Schrader Verlag Motor-Technik.

Bloc jurídic

Adomeit, K. / G. Frühbeck (2001). Einführung in das spanische Recht: Verlag Manchen: C.H. Beck
Aguirre, B. / M. Hernando (1997). Lenguaje jurídico. Madrid: SGEL.
Alcaraz Varó, E. / B. Hughes (2002). El español jurídico. Barcelona: Ariel.
Alchourrón, Carlos y EugenioBulygin (1974). Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales. Buenos Aires: Astrea.
Álvarez de Morales, Antonio / M.A. Arco Torres (1995). Formularios de Herencias. Granada: Comares.
Arco Torres, Miguel Ángel (1992). Formularios del Registro Civil. Edición propia.
Atienza, Manuel (2000). Tras la justicia. Una introducción al Derecho y al razonamiento jurídico. Barcelona: Ariel.
Ávila Navarro, Pedro (1992). Formularios notariales. Barcelona: Bosch.
Beltrán Gandullo, Milagros / Torsten H. Bitzenhofer (1998). Fachsprache Recht. Köln:Dürr, Kessler.
Calsamiglia, Alberto (1986). Introducción a la ciencia jurídica. Barcelona: Ariel.
Daum, U. y Blanco Ledesma, M. José: Einführung in die spanische Rechtsprache. Introducción a la terminología jurídica. (1998). München: Beck’sche Verlagsbuchhandlung; Wien: Manz’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung; Bern: Stämpfli Verlag.
Díez Picazo, Luis (1983). Experiencias jurídicas y teoría del Derecho. Barcelona: Ariel.
Feria García, Manuel C. (ed.) (1999). Traducir para la justicia. Granada: Comares.
Jung, L. (1998). Rechtswissenschaft. Lese- und Arbeitsbuch. Ismaning. Max Hueber Verlag.
Latorre, Ángel (2002). Introducción al Derecho. Barcelona: Ariel.
Luces Gil, Francisco (2002). Derecho del Registro Civil, 5.ed., Barcelona: Bosch.
Nath / Schilling / Fingerhut (1988). Formularbuch für Verträge. Köln, Berlin, Bonn, München: Carl Heymanns Verlag.
Ortiz Sánchez, Mónica (2001). Introducción al español jurídico. Principios del sistema jurídico español y su lenguaje para juristas extranjeros. Granada: Comares.
Ortiz, M. / V. Pérez (2002). Léxico jurídico para estudiantes. Madrid: Tecnos.
Ruiz, Urbano (1986). Temas del Registro Civil. Granada: Comares.
Ruiz, Urbano (1987). Ley y Reglamento del Registro Civil. Madrid: Tecnos.
Ruiz, Urbano (1992). Formularios y Práctica del Registro Civil Comentada. Granada: Comares.
Simó Santoja, Vicente L. (1998). Formulario de actas notariales. Granada: Comares.
Simó Santoja, Vicente L.( 1994). Formulario de poderes. Granada: Comares.
Simon, H. / G. Funk-Baker (2002). Einführung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtssprache. München: C.H. Beck; Paris: Editions Dalloz; Kopenhagen: DJOF; Athen; Ant. N. Sakkoulas; Bern: Stämpfi Verlag AG.
Streiff / Pellegrini / Kaenel (1989). Vertragsvorlagen. Eine Sammlung kommentierter Vertragsmuster für die Praxis. Zürich: Verlag Organisator.

Diccionaris

Alsina Nandi / Cascante (2003). Grundwortschatz der Rechtsprache / Vocabulario básico de terminología legal. Deutsch-Spanisch / Spanisch-Deutsch. Neuwied, Kriftel, Berlín: Luchterhand Verlag.
Antolínez Quijano, Crescencio (1983). Diccionario jurídico y administrativo. Alemán-español / español-alemán. Köln: Carl Heymanns Verlag.
Arco Torres, M.A. del y C. Calatayud Pérez (1986). Diccionario básico jurídico. Granada: Comares.
Becher, Herbert J. (1999). Diccionario jurídico y económico. Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache. Deutsch-Spanisch. T. II. München: Verlag C.H. Beck.
Business-Wörterbuch Spanisch-Deutsch / Deutsch-Spanisch. (2004). Berlín und München: Langenscheidt.
Creifelds, Carl (1990). Rechtswörterbuch. München: Beck’sche Verlagsbuchhandlung.
Finanzas, Banca, Bolsa. Diccionarios temáticos. Español, inglés, alemán, francés e italiano. (1997). Madrid: Biblioteca nueva.
Fernández Martínez, J.M. (coord.) (2002). Diccionario jurídico.Navarra: Aranzadi.
Fuente Pascual, Félix de la (2002). Glosario jurídico-político de la Unión Europea. Madrid: Tecnos.
Köbler, G. (2003). Rechtsspanisch: Deutsch-Spanisches und Spanische-Deutsches: Rechtswöterbuch für Jedermann. München: Verlag Franz Vahlen.
Martínez Esteruelas, C. y F. Diez Moreno (2001). Diccionario Espasa Jurídico. Madrid: Espasa Calpe.
Ortiz Sánchez, M. y V. Pérez Pino (2002). Léxico jurídico para estudiantes. Madrid: Tecnos.
Reichenberger, Kurt und Roswitha. (1996). Glosario del mundo laboral: alemán-español / español-alemán. Kassel.
Rothe, M. (1996). Rechtswörterbuch Spanisch-Deutsch / Deutsch – Spanisch. Neuwied / Kriftel / Berlin: Luchterhand Verlag.
Slager, E. (1997). Pequeño diccionario de construcciones preposicionales. Madrid: Visor.
Simon, H. y G. Funk-Baker (2002). Einführung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtsprache. München: C.H. Beck; Paris: Editions Dalloz; Kopenhagen: DJOF; Athen: Ant. N. Sakkoulas; Bern: Stämpfli Verlag.

 

Programari

Campus Virtual (CV)