Logo UAB
2022/2023

Traducció de textos editorials no literaris B-A (anglès-català)

Codi: 101319 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Ada Arbós Bo
Correu electrònic:
ada.arbos@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

El castellà també serà llengua vehicular de l'assignatura.

Equip docent

Gabriel Lopez Guix

Prerequisits

En iniciar l’assignatura l’estudiant serà capaç de:

 • Demostrar els seus coneixements sobre diferents aspectes culturals de l'anglès.
 • Aplicar aquests coneixements a la interpretació de referències culturals relacionades amb l'anglès.
 • Combinar diferents àrees de coneixement a l'hora de prendre decisions sobre aspectes culturals de l'anglès.
 • Transmetre informació sobre aspectes culturals de l'anglès.

Objectius

La funció de l'assignatura és desenvolupar la capacitat de resolució dels problemes de la revisió de traduccions i de la traducció de textos editorials no literaris de diversos gèneres.

En acabar l’assignatura, l’estudiant serà capaç de:

 •     Demostrar que posseeix coneixements i comprèn els principis metodològics que regeixen la traducció editorial no literària, la revisió de traduccions, els aspectes professionals i instrumentals i els problemes de contrastivitat de la combinació lingüística.
 •     Aplicar aquests coneixements per resoldre problemes de traducció de textos editorials no literaris de diversos gèneres i de revisió de traduccions.
 •     Integrar coneixements per emetre judicis sobre qüestions relacionades amb la traducció editorial no literària i amb la revisió de traduccions.
 •     Transmetre informació, idees, problemes i solucions relatius a la traducció editorial no literària i a la revisió de traduccions.
 •     Aplicar les seves competències per poder emprendre, amb un alt grau d’autonomia, estudis posteriors per a l’especialització professional.

Competències

 • Aplicar coneixements temàtics per poder traduir.
 • Comprendre textos escrits en llengua A per a poder traduir
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Dominar els aspectes professionals de la traducció.
 • Dominar els principis metodològics que regeixen la traducció. 
 • Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
 • Resoldre problemes de traducció de diferents camps d'especialització (textos jurídics i financers, científics i tècnics, literaris, audiovisuals, localització).
 • Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats.
 • Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos tecnològics per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció.
 3. Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció editorial no literària.
 4. Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder traduir: Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder traduir textos editorials no literaris.
 5. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos editorials no literaris.
 6. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos no literaris de l'àmbit editorial amb finalitats comunicatives específiques.
 7. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos editorials no literaris.
 8. Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la traducció: Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la traducció editorial no literària.
 9. Demostrar que es coneixen els diversos tipus de problemes i errors de traducció: Demostrar que es coneixen els diversos tipus de problemes i errors de traducció editorial no literària.
 10. Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció: Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció editorial no literària.
 11. Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió de traductor: Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió de traductor editorial no literari.
 12. Identificar els problemes de traducció propis de cada camp: Identificar els problemes de traducció propis de cada camp.
 13. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir: Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir editorials no literaris.
 14. Identificar les fonts d'informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir: Identificar les fonts d?informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir textos editorials no literaris.
 15. Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes de traducció editorial no literària.
 16. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos editorials no literaris adequats al context i amb correcció lingüística.
 17. Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció i dur a termes les tasques corresponents: Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció editorial no literària i dur a termes les tasques correspon
 18. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 19. Tenir coneixements temàtics per poder traduir: Tenir coneixements temàtics per poder traduir textos editorials no literaris.
 20. Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar una solució traductora adient en cada cas.
 21. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció: Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció editorial no literària.

Continguts

 

 • Àmbit laboral del sector editorial no literari: condicions, tipus de feines, sector associatiu, etcètera.
 • Revisió de traduccions com a encàrrec professional del traductor.
 • Resolució de dificultats de traducció de textos humanístics i divulgació, com assaig, textos acadèmics, fascicles, enciclopèdies i obres referència, guies de viatge, etcètera.
 • Resolució de dificultats de traducció de textos periodístics, com recopilacions d'articles, entrevistes, etcètera.
 • Ús de les eines tecnològiques i fonts de documentació específiques per a la traducció editorial no literària.
 • Ús de diccionaris, glossaris, bases de dades especialitzades i textos paral·lels pertinents per a la traducció editorial no literària.

Metodologia

S’utilitza una metodologia activa amb activitats de diversos tipus. S’utilitzen els instruments del Campus Virtual de la UAB i/o qualsevol entorn virtual d’ensenyament i aprenentatge.

Metodologies possibles:

 • Realització de tasques de traducció
 • Realització de projectes de traducció
 • Resolució d’exercicis
 • Presentacions de treballs individuals/en grup
 • Debats (presencials o en fòrums)
 • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu

Les activitats didàctiques s’organitzen en tres blocs, segons el grau d'autonomia requerit de l’estudiant:

- Activitats dirigides: respon a una programació horària predeterminada i requereix la direcció presencial d’un docent.

- Activitats supervisades: requereix la supervisió més o menys puntual d’un docent.

- Activitats autònomes: l’estudiant s’organitza el temps i l’esforç de manera autònoma (individualment o en grup).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
resolució d'exercicis 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
resolució de problemes 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
tasques de traducció 36 1,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Tipus: Supervisades      
preparació de traduccions avaluables 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Tipus: Autònomes      
ampliació de coneixements 10 0,4 4, 13, 15, 19
cerca de documentació 20 0,8 2, 14
preparació d'exercicis i problemes 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
preparació de traduccions i treballs 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Avaluació

L’avaluació es continuada. L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació.  La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitats i el seu pes sobre l’avaluació de l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6 % (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100 % de la qualificació.

Encas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l'estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia o suplantació d’identitat).

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats de documentació i recerca per a la traducció editorial no literària 30% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Exercicis i treballs relacionats amb aspectes rellevants de la traducció editorial no literària 30% 1 0,04 1, 12, 18
Exercicis supervisats i encàrrecs de traducció editorial no literària 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Treball o traducció final 30% 1 0,04 1, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 18, 19

Bibliografia

Diccionaris monolingües en català

ALCOVER-MOLL, Diccionari català-valencià-balear. (http://dcvb.iecat.net).

ENCICLOPÈDIA CATALANA, Diccionari de la llengua catalana. (https://www.enciclopedia.cat/)

CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS. El portal lingüístic ÉsAdir. https://esadir.cat/

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS., Diccionari de la llengua catalana. (https://dlc.iec.cat/).

JANÉ, ALBERT. Diccionari de sinònims. (https://sinonims.iec.cat/sinonims.asp)

GENERALITAT DE CATALUNYA. Optimot. Consultes lingüístiques. (https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html)

 

Diccionaris monolingües en anglès

Cambridge Dictionary. https://dictionary.cambridge.org/

New Oxford English Dictionary, 20 vols., Oxford, Clarendon Press, 1989.

https://www.oed.com/

The Free Dictionary. https://www.thefreedictionary.com

The New Shorter Oxford Dictionary, 2 vols., Oxford, Clarendon Press, 1994, 4ª reimpr.

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

Webster's Third New International Dictionary, Springfield (Mass.), Merriam-Webster, 1993. https://www.merriam-webster.com/

 

Diccionaris bilingües

ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari Anglès-Català. https://www.diccionaris.cat/

 

Publicacions de referència en català

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (2022). Gramàtica de la llengua catalana. https://giec.iec.cat/proleg/presidenta

MESTRES, Josep M.; COSTA, Joan; OLIVA, Mireia; FITÉ, Ricard (1995). Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. Eumo. https://estil.llocs.iec.cat/

TELEVISIÓ DE CATALUNYA (1997). Criteris lingüístics sobre traducció i doblatge.  Edicions 62. Actualitzat a: https://esadir.cat/Modeldellengua

TERMCAT. Centre de Terminologia de Catalunya. https://www.termcat.cat/ca

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Corpus textual informatitzat de la llengua catalana. https://ctilc.iec.cat/scripts/CTILCQConc_Lemes2.asp?cadlema=amor&cadlemacond=0&seccio=CTILC1

 

 

Manuals de traducció

AGOST, Rosa i MONZÓ, Esther (2001). Teoria i pràctica de la traducció general espanyol-català. Universitat Jaume I, 8.

AINAUD, Jordi; ESPUNYA, Anna; PUJOL, Dídac (2003). Manual de traducció anglès-català. Eumo.

LOPEZ GUIX, J. G.; MINETT, J (1997). Manual de traducción inglés español. Gedisa.

OROZCO, Mariana (2012). Metodología de la traducción directa del inglés al español. Materiales didácticos para la traducción general y especializada. Comares.

 

 

Obres de referència en anglès

AARTS, Bas (2011). Oxford Modern English Grammar. Oxford

CHICAGO MANUAL OF STYLE. https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html

McHardy Sinclair, John (2017). Collins Cobuild English Grammar. Collins.

MURPHY, Raymond (2012). English Grammar in Use. 4a ed. Cambridge.

SWAN, Michael (2016). Practical English Usage. 4a ed. Oxford.

 

Obres de referència sobre el món editorial

PIMENTEL, Manuel (2012). Manual del editor. Cómo funciona la moderna industria editorial. Berencie Manuales.

MARTÍNEZ DE SOUZA, José (1994). Manual de edición y autoedición. Pirámide.

JARDÍ, Enric (2007). Cincuenta y tantos consejos sobre tipografía. Editorial GG.

JARDÍ, Enric (2007). Cinquanta i tants consells sobre tipografia. Editorial GG.

JARDÍ, Enric (2012). Pensar con imágenes. Editorial GG.

FEDERACIÓN DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA. https://www.federacioneditores.org/

GREMI D’EDITORS DE CATALUNYA. https://www.gremieditors.cat/

ASSOCIACIÓ D’EDITORS EN LLENGUA CATALANA. https://editors.cat/

Programari

Adobe Acrobat Reader