Logo UAB
2022/2023

Traducció inversa especialitzada (català-anglès)

Codi: 101307 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Fiona Megan Kelso
Correu electrònic:
fionamegan.kelso@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Es requereix un nivell nadiu o quasi nadiu de català i un nivell alt d'anglès per completar aquest curs.

Prerequisits

Prerequisits

En iniciar l'assignatura cal que l'alumnat sigui capaç de:

 • Demostrar que coneix les estratègies i les tècniques de la traducció envers la llengua estrangera
 • Aplicar aquests coneixements per traduir textos propis del mercat laboral de la traducció inversa no especialitzada
 • Reunir i interpretar dades relatives als problemes propis de la traducció inversa i emetre judicis sobre les decisions adoptades
 • Utilitzar les eines tecnològiques i de documentació per a la traducció inversa

Aquesta assignatura requereix un nivell de català nadiu o quasi nadiu i un molt bon nivell d'anglès (per exemple el nivell B2 de la MECR)

Objectius

La funció de l'assignatura es desenvolupar la capacitat d'elaborar traduccions de textos especialitzats cap a la llengua estrangera que siguin acceptables en el mercat laboral.

En acabar l'assignatura l'estudiant serà capaç de:

 • Demostrar que coneix les estratègies i tècniques de la traducció especialitzada cap a la llengua estrangera
 • Aplicar aquests coneixements per traduir textos propis del mercat laboral de la traducció inversa especialitzada
 • Reunir i interpretar dades relatives als problemes propis a la traducció inversa especialitzada i emetre judicis sobre les decisions adoptades
 • Utilitzar les eines tecnològiques i de documentació per a la traducció inversa especialitzada

Competències

 • Aplicar coneixements temàtics per poder traduir.
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Dominar els principis metodològics que regeixen la traducció. 
 • Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Resoldre problemes de traducció de diferents camps d'especialització (textos jurídics i financers, científics i tècnics, literaris, audiovisuals, localització).
 • Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats.
 • Utilitzar els recursos tecnològics per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos terminològics per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 3. Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció.
 4. Aplicar els recursos terminològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos terminològics per resoldre problemes de traducció.
 5. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits.
 6. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 7. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits.
 8. Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció: Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció inversa de textos escrits no especialitzats de diversos tipus i de textos especialitzats dirigits a un públic no especialitzat.
 9. Identificar els problemes de traducció propis de cada camp: Identificar els problemes de traducció propis de cada camp.
 10. Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes de traducció.
 11. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts adequats al context i amb correcció lingüística.
 12. Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 13. Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció i dur a termes les tasques corresponents: Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció i dur a termes les tasques corresponents.
 14. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 15. Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar la solució traductora que convingui en cada cas.
 16. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció: Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció audiovisual i de localització.

Continguts

 • Principis metodològics que regeixen la pràctica de a traducció inversa especialitzada.
 • Problemes, tècniques i estratègies fonamentals de la traducció inversa especialitzada.
 • La resolució de problemes de traducció de gèneres especialitzats: mèdics, comercials, administratius, jurídics, econòmics, tècnics, científics.
 • Us d'eines tecnològiques i de documentació avançada per la traducció inversa especialitzada.

Metodologia

Se utiliza una metodología activa con actividades de diversos tipos.

Metodologías posibles:

 • Realización de tascas de traducción
 • Realización de proyectos de traducción
 • Resolución de ejercicios
 • Presentaciones de trabajos individuales/en grupo
 • Debates (presenciales o en fórums)
 • Técnicas de aprendizaje cooperativo

Las actividades didácticas se organizan en tres bloques, según el grado de autonomía requerido del alumnado:

 • Actividades dirigidas: responden a una programación horaria predeterminada y requieren la dirección del profesorado.
 • Actividades supervisadas: requieren la supervisión más o menos puntual del profesorado.
 • Actividades autónomas: el alumnado se organiza el tiempo y esfuerzo de manera autónoma para ejecutar los trabajos (individualmente o en grupo).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Realització d'activitats de traducció 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Resolució d'exercicis 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14
Tipus: Supervisades      
Debats i activitats de reflexió sobre aspectes rellevants de la traducció 4,5 0,18 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15
Treballs i tutories: treballs de traducció individuals i en grup supervisats pel professorat 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Tipus: Autònomes      
Cerca de documentació 15 0,6 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15
Preparació d'exercicis 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Preparació de traduccions i treballs individuals i en grup 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Avaluació

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professor/a responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el professorat i l'alumnat.

Recuperació

 1. Podrà accedir a la recuperació l’alumnat que s’hagi presentat a activitats avaluatives el pes de les quals equivalgui a un 66.6% o més, i que hagin obtingut una qualificació mitjana ponderada de 3,5 a 4,9. L’estudiant es presentarà exclusivament a l’avaluació final suspesa o les avaluacions finals suspeses.
 2. En cas d’haver presentat activitats avaluatives el pes de les quals estigui entre 25,1% i 66,5% l’alumnat no tindrà dret a la recuperació i s’assignarà la nota global que ha obtingut durant el curs (sigui aquesta un suspens o aprovat).
 3. S’assignarà un “no avaluable” quan el pes de les activitats avaluatives equivalgui a un 25% o menys
 4. S’exclouen de la recuperació de nota les avaluacions finals suspeses per còpia o plagi.
 5. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota.

IMPORTANT

Volem recordar que esconsidera com a “còpia” un treball que reprodueix tot o gran part de la feina d’un / a altre / a company/a, i com “plagi” el fet de presentar part o tot d’un text d’una altra persona com a propi, és a dir, sense citar les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital a Internet. La còpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i per tant, constitueixen una falta que serà sancionada amb la nota “zero”. En el cas de còpia entre dos alumnes, si no es pot saber qui ha copiat, s’aplicarà la sanció a totes dues persones. En cas que es produeixin diverses irregularitats en les activitats d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis relacionats amb aspectes rellevants de la traducció i tasques de traducció 20 5 0,2 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Presentacións 20 0,25 0,01 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Traduccions i projectes de traducció: Traducció 1 20 1,75 0,07 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16
Traduccions i projectes de traducció: Traducció 2 20 1,75 0,07 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Traduccions i projectes de traducció: Traducció 3 20 1,75 0,07 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

 Referències:

Bowker, L. and Pearson, J. (2002). Working with Specialized Language: A Practical Guide to Using Corpora. London/New York: Routledge.

Corpas Pastor, G. (2004). "Localización de recursos y compilación de corpus vía Internet: aplicaciones para la didáctica de la traducción médica especializada". A García Yebra, V. i Gonzalo García, C. (eds.). 2004.

Manual de documentación y terminología para la traducción especializada. (Colección Instrumenta Bibliologica). Madrid: Arco/Libros. pp. 223-506.

Hervey, S., Ian Higgins & Louise M. Hayward (1995) Thinking Spanish Translation. A Course in Translation Method: Spanish to English. London/New York: Routledge.

Johns, T. (2000). Tim John's Kibbitzers < http://lexically.net/TimJohns/index.html>

Pearson, J. (2000) "Surfing the Internet: Teaching students to choose their texts wisely". In Burnard, L. and T. McEnery (eds.) Rethinking Language Pedagogy from a Corpus Perspective: papers from the third international conference on teaching and language corpora, Hamburg: Peter Lang, pp. 235-239.

Wilkinson, M. (2005a). "Using a Specialized Corpus to Improve Translation Quality". Translation Journal, 9(3).

< http://translationjournal.net/journal//33corpus.htm>

Wilkinson, M. (2005b). "Discovering Translation Equivalents in a Tourism Corpus by Means of Fuzzy Searching". Translation Journal, 9(4). < http://translationjournal.net/journal//34corpus.htm>

Wilkinson, M. (2006). "Compiling Corpora for Use as Translation Resources". Translation Journal, Volume 10, No 1. < http://translationjournal.net/journal//35corpus.htm>

Wilkinson, M. (2010). "Quick corpora compiling". Translation Journal, 14(3). < http://translationjournal.net/journal//53corpus.htm>

Recursos en linia:

Acronymfinder < http://www.acronymfinder.com/>

Cercaterm < http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm>

IATE < http://iate.europa.eu>

Pubmed < http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed>

Medline Plus < https://medlineplus.gov/spanish >

Investopedia < http://www.investopedia.com/

 

Altres recursos seràn indicats durant el curs.

Programari

Programari:

Antconc < http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html>

Sketch Engine <https://www.sketchengine.eu/>