Logo UAB
2022/2023

Traducció jurídica i financera B-A (anglès-castellà)

Codi: 101301 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Carmen Bestue Salinas
Correu electrònic:
carmen.bestue@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

En iniciar l’assignatura l’estudiant serà capaç de:
-    Demostrar que posseeix coneixements sobre els principis metodològics que regeixen la traducció, els aspectes professionals i instrumentals, i els problemes de contrastivitat de la combinació lingüística.
-    Aplicar aquests coneixements per resoldre problemes de traducció de gèneres especialitzats econòmics, administratius i jurídics senzills.
-    Integrar coneixements per emetre judicis sobre qüestions relacionades amb la traducció de gèneres especialitzats econòmics, administratius i jurídics senzills.
-    Transmetre informació, idees, problemes i solucions relatius a la traducció de gèneres especialitzats econòmics, administratius i jurídics senzills

Objectius

La funció de l’assignatura és desenvolupar la capacitat de resolució de problemes de traducció de textos jurídics i financers de diversos gèneres.

En acabar l’assignatura, l’estudiant serà capaç de:
•    Demostrar que posseeix coneixements i compren els principis metodològics que regeixen la traducció jurídica i financera, els aspectes professionals i instrumentals i els problemes de contrastivitat de la combinació lingüística.
•    Aplicar aquests coneixements per resoldre problemes de traducció de textos jurídics i financers.
•    Integrar coneixements per emetre judicis sobre qüestions relacionades amb la traducció jurídica i financera.
•    Transmetre informació, idees, problemes i solucions relatius a la traducció jurídica i financera.
•    Aplicar les seves competències per poder emprendre, amb un alt grau d’autonomia,  estudis posteriors per a l’especialització professional en traducció jurídica i financera.

Competències

 • Aplicar coneixements temàtics per poder traduir.
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Dominar els aspectes professionals de la traducció.
 • Dominar els principis metodològics que regeixen la traducció. 
 • Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Resoldre problemes de traducció de diferents camps d'especialització (textos jurídics i financers, científics i tècnics, literaris, audiovisuals, localització).
 • Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats.
 • Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos tecnològics per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos terminològics per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció.
 3. Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció jurídica i financera.
 4. Aplicar els recursos terminològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos terminològics per resoldre problemes de traducció jurídica i financera.
 5. Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder traduir: Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder traduir textos jurídics i financers.
 6. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits jurídics i financers.
 7. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits jurídics i financers.
 8. Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la traducció: Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la traducció jurídica i financera.
 9. Demostrar que es coneixen els diversos tipus de problemes i errors de traducció: Demostrar que es coneixen els diversos tipus de problemes i errors de traducció jurídica i financera.
 10. Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció: Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció jurídica i financera.
 11. Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió de traductor: Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió de traductor jurídic i financer.
 12. Identificar els problemes de traducció propis de cada camp: Identificar els problemes de traducció propis de cada camp.
 13. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir: Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir textos jurídics i financers.
 14. Identificar les fonts d'informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir: Identificar les fonts d?informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir textos jurídics i financers.
 15. Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes de traducció jurídica i financera.
 16. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits jurídics i financers, adequats al context i amb correcció lingüística.
 17. Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció i dur a termes les tasques corresponents: Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció jurídica i financera i dur a termes les tasques corresponen
 18. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 19. Tenir coneixements temàtics per poder traduir: Tenir coneixements temàtics per poder traduir textos jurídics i financers.
 20. Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar una solució traductora adient en cada cas.
 21. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció: Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció jurídica i financera.

Continguts

•    Dret comparat de les famílies jurídiques de la combinació lingüística (B-A).
•    Fonts primàries del dret de la combinació lingüística.
•    Conceptes bàsics de l’àmbit financer.
•    Perfils laborals de la traducció jurídica i financera en la combinació lingüística (traductor jurat, traductor judicial, traductor jurídic), associacions professionals i altres aspectes del sector.
•    Resolució de problemes de traducció de gèneres jurídics del Dret de societats com ara estatuts, escriptures de constitució, actes de junta, etc.
•    Resolució de problemes de traducció de gèneres jurídics del Dret processal com ara sentències i altres documents judicials, etc.
•    Resolució de problemes de traducció de gèneres financers com ara fulletons publicitaris d’empreses de fons d’inversió, informes d’auditoria, comptes anuals, articles de premsa especialitzada, etc.
•    Ús de les eines tecnològiques i fonts de documentació específiques per la traducció jurídica. Ús de diccionaris, glossaris, bases de dades especialitzades i textos paral•lels adients per la traducció jurídica.

 

Metodologia

El treball que ha de portar a term l'alumnat consisteix en:
-Exercicis
-Tasques de traducció
-Projectes de traducció
-Presentacions de treballs individuals/en grup.
-Debats (presencials o en línia)
-Treballs escrits
-Exàmens
 
Totes les activitats tenen un termini que cal complir estrictament, segons el calendari de l'assignatura. El calendari podria modificar-se en funció del ritme de treball del grup.
L'alumnat ha de tenir en compte les notícies i les informacions publicades al Campus Virtual/ Moodle.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Realització d'activitats de traducció 33 1,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Resolució d'exercicis 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Tipus: Supervisades      
Debats i activitats de reflexió sobre aspectes rellevants de la traducció 5 0,2 8, 10
Preparació de la carpeta de l'estudiant; preparació de traduccions i treballs 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Tipus: Autònomes      
Cerca de documentació 30 1,2 2
Preparació d'exercicis 8,5 0,34 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Preparació de traduccions i treballs 44 1,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Avaluació

L'avaluació és continuada. L’alumant ha de demostrar el seu progrés realitzant activitats i exàmens. Els terminis d’aquestes activitats d’avaluació s'indiquen en el calendari el primer dia de classe, tot i que el calendari podria modificar-se en funció del ritme de treball del grup. Qualsevol canvi es notificarà al Campus Virtual / Moodle.

Observacions

La informació sobre l’avaluació, les activitats d'avaluació i la seva ponderació són merament orientatives. El professorat responsable de l’assignatura proporcionarà tota la informació quan comenci a impartir la docència.

Revisió

Quan el professorat lliuri la qualificació final prèvia a l'acta, comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d'avaluació s'acordarà entre el/la docent i el/la estudiant.

No presentat i suspens

Podran accedir a la recuperació d'activitats no realitzades o suspeses les persones que hagin realitzat, com a mínim, el 66,6% de les activitats d'avaluació i que hagin obtingut una mitjana ponderada de, com a mínim, 3,5. En cap cas es podrà recuperar una activitat d'avaluació que representi el 100% de la nota final. En cas de recuperació, la nota màxima que es podrà obtenir és 5.
El professorat informarà per escrit als alumnes sobre el procediment a seguir en la publicació de les notes finals abans del seu registre en l'expedient acadèmic. El professorat pot establir una tasca per activitat d'avaluació fallida o perduda o una sola tasca per a cobrir un nombre de tals activitats.

Consideració de "no avaluable"

S'assignarà un “no avaluable” a l'acta quan lesactivitats d'avaluació que hagi aportat l'estudiant equivalguin al 25% o menys de la qualificació total de l'assignatura.
 
Irregularitats a les activitats d'avaluació
 
En cas d'irregularitat (plagi, còpia, suplantació d'identitat, etc.) en una activitat d'avaluació, la qualificació d'aquesta activitat d'avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d'avaluació, la qualificació final de l'assignatura serà 0.
S'exclouen de la recuperació les activitats d'avaluació en què s'hagin produït irregularitats.
Es considera “plagi” el fet de presentar part o tot un text d'un autor o una autora com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en format digital. Es considera “còpia” un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un altre/a company/a. En el cas de còpia entre dos alumnes/as, si no es pot saber qui ha copiat a qui, s'aplicarà la sanció a les dues persones.
 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Execució d'activitats de traducció de diferent gèneres textuals 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Execució d'activitats de traducció; carpeta de l'estudiant 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Prova de traducció 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 18, 19, 20
Resolució d'exercicis i treballs relacionats amb aspectes rellevants de la traducció 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Bibliografia

La professora ampliarà la bibliografia al campus virtual


ALCARAZ, E.; Hughes, B. (2002). El español jurídico . 1ª ed. Barcelona: Ariel.
ALCARAZ, E.; Campos, M. A.; Miguélez, C. (2001). El inglés jurídico norteamericano.
Barcelona: Ariel. (Ariel Derecho).
ALCARAZ, E.; Hugues, B. (2001). Diccionario de términos jurídicos. 6ª ed. Barcelona: Ariel.(Ariel Derecho).
ALCARAZ, E. (2004). “Anisomorfismo y lexicografía técnica” [en línea]. En: El español,
lengua de traducción: actas del II Congreso Internacional, Toledo 20-22 mayo 2004. [S.l.]:EsLetra. P. 201-220. URL:http://www.esletra.org/toledo/html/contribuciones/alcaraz.htm 
[Última consulta: 31 de noviembre de 2008].
BEALE, H.; Hartkamp, A.; Kötz, H.; Tallon, D. (2002b). Contract law, cases, materials and text. Portland, Oregon: Hart Publishing.
BESTUE, C. (2008). “El método comparativo en la traducción de textos jurídicos. Úsese
con precaución”. En: Sendebar, Revista de la Facultad de Traducción y de Interpretación.Granada: Universidad de Granada, pp. 199-212.
BESTUE, C; Orozco, M. (2011). “La necesidad de la naturalidad en la reformulación en la ‘era de la automatización’ de las traducciones”.
The Journal of Specialised Translation. Vol. 15, pp. 180-199.

BESTUE, C. (2013). Los contratos traducidos.  Valencia: Tirant lo Blanch.

BESTUE, C. (2016). "EL Derecho comparado: nociones introductorias para la metodología de la traducción jurídica". En: Lucía Molina y Laura Santamaria (eds.), Traducción, interpretación y estudios interculturales. pp. 51-68. Granada: Comares.

BLACK, H.; Garner, B. (2004). Black’s law dictionary. 8ª edición. St. Paul: Thomson-West.
BORJA, A. (2000). El text
o jurídico inglés y su traducción al español. Barcelona: Ariel.
BORJA, A. (2005a). “¿Es posible traducir realidades jurídicas? restricciones y prioridades
en la traducción de documentos desucesiones británicos al español”. En: E. Monzó
Nebot, A. Borja Albí (eds.). La traducción y la interpretación en las relaciones jurídicas
internacionale. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. (Estudis
sobre la traducció; 13).
BORJA, A. (2005b). “Organización del conocimiento para la traducción jurídica a través de
sistemas expertos basados en el concepto de género textual”. En: I. García Izquierdo
(ed.). El género textual y la traducción. reflexiones teóricas y aplicaciones pedagógicas. Bern [etc.]:Peter Lang, pp. 37-67.
BORJA, A. (2007). “Estrategias, materiales y recursos para la traducción jurídica. Tomos I y II. Castelló de la Plana: Edelsa. Ediciones de la Universitat Jaume I. 
CABANELLAS, G.; Hoague, E. (1993). Diccionario jurídico. Argentina: Heliasta.
CABRÉ, T. (1993). “Los lenguajes de especialidad”. En: T. Cabré. La terminología. teoría,
metodología, aplicaciones .
Barcelona: Antártida: Empuries, pp. 125-168.
CAO, D. (2007). Translating law. Clevedon [etc.]: Multilingual Matters. (Topics in
translation; 33).
DAVID, R.; Jauffret-Spinosi, C. (1992). Les grands systèmes de droit contemporains. 10e éd. Paris:
FERIA, M.; Escámez, S. (1997). “Dela terminología a la ideología: el papel del traductor de
textos jurídicos.” En: E. Morillas, J.P. Arias (eds.). El papel del traductor. Salamanca:
Ediciones Colegio de España, pp. 341-369.
FERIA, Manuel C. (ed.). (1999). Traducir para la justicia. Granada: Comares.
GAMBARO, A.; Sacco, R. (eds.). (2004). Sistemi Giuridici Comparati.2ª ed. Torino: Utet.
GODAYOL, P. (2006). “Apunt comparatiu sobre el dret de successions continental i
anglosaxó. El testament”. En: Monzó, E. (ed.). Les plomes de la justícia. La traducció al
català dels textos jurídics.
Barcelona: Pòrtic, pp. 185-197.
GOTTI, M.; Sarcevic, S. (eds.). (2006). Insights into specialized translation.
Bern: Peter Lang. (Linguistic insights; 46).
GREENSTEIN, R. (ed.). (2005). La langue, le discours et la culture en anglais du droit.
Paris:Publications de la Sorbonne.
GROOT, G.R. (1988). “Problems of legal translation from the point of view of a
comparative lawyer”. En: P. Nekerman (ed.), pp.407-421.
HICKEY, L. (2004). “Translation: a study in grey”.
En: L. Soto Váquez (ed.). Insights into
translation. A Coruña: [Universidade da Coruña], pp. 23-35.
HICKEY, L. (2005a). “Interpretación jurídica en el sector público de Gran Bretaña”. En:
E. Monzó, A. Borja (eds.). La traducción y la interpretación en las relaciones jurídicas
internacionales . Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I, pp. 181-196.
HICKEY, L. (2005b). “Traducción jurídica: ¿cómo hacer que lo difícil sea tan fácil como lo
imposible?”. En: E. Monzó, A. Borja (eds.). La traducción y la interpretación en las relacionesjurídicas internacionales. Castelló de la Plana: Pubicacions de la Universitat Jaume I, pp.19-32.
HURTADO, A. (2001). Traducción y traductología. Introducción a la traductología. Madrid:Cátedra.
MAYORAL, R. (2000). “(Official)sworn translation andits functions”. En: Babel: Revue
Internationale de la Traduction, 46(4), pp. 300-331.
MAYORAL, R. (2003). Translating official documents. Manchester: St. Jerome.
MAYORAL, R. (2006). “Argumentos en contra de la literalidad en la traducción jurada”.
En: Butlletí De l'Associació De Traductors i Intèrprets Jurats, abril, pp.1-16.
MAYORAL, R. (2007a). “Specialised translation: a concept in need of revision”.
Babel:
Revue Internationale de la Traduction, 53(1), pp. 48-55.
MAYORAL, R. (2007b).
“Compararación de los contratos en inglés y en español como
ayuda al traductor” [en línea].Papers Lextra, 3, monográfico I Jornada de Dret i
Traducció, Ugarte, X. (ed.).
URL: www.lextra.uji.es/papers/, pp. 55-61.
MELLINKOFF, D. (1994). The language of the law. 8th ed.
Boston: Little, Brown
MONZÓ, E. (2002). La professió del traductor jurídic i jurat. descripció sociològica de la professió i anàlisi discursiva del transgènere.
Universitat Jaume I, Castelló. [Texto inédito].
MORRIS, M. (1995). Translation and the law.
Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.
OROZCO, M.; Sánchez, P. (2006). Didàctica i gestió de la terminologia jurídica. En: Papers Lextra, 2, Barcelona, Castelló, Vic, Institut Joan Lluís Vives, pp.11-27.
OROZCO, M. (2012). Metodología de la traducción directa inglés-español. Granada: Comares.
POMMER, S. E. (2008a). “No creativity in legal translation?”. En: Babel, 54(4), pp. 355-368.
POMMER, S. E. (2008b). “Translation as intercultural transfer: the case of law”.
En:
RIBÓ, L. (1995). Diccionario de derecho. 2ª ed. Barcelona: Bosch.
SACCO, R. (1994). “La traduzione giuridica”. En: U. Scarpelli, P. di Lucia (eds.). Il
linguaggio del diritto. Milano: Lettere economia diritto. (Esedra; 15), pp. 475-490.
SACCO, R. (2001). “Il contratto nella prospettiva comparatistica”. En: Europa e Diritto
Privato, 3, pp. 479-488.
SACCO, R. (2002). Introduzione al Diritto Comparato. 4ª ed. Turín: UTET.
SANDRINI, P. (1996). “Comparative analysis of legal terms: equivalence revisited”. En:
C. Galinski, K. D. Schmitz (eds.). TKE’96: terminology and knowledge engineering:
proceedings Fourth International Congress on Terminology and Knowledge Enginnering, 26-28
August 1996, Vienna, Austria. Frankfurt: Indeks, pp. 342-351.
SANDRINI, P. (2006). “LSP translation and globalization”. En: M. Gotti, S. Sarcevic
(eds.). Insights into specialized translation. Bern: Peter Lang. ( Linguistic insights; 46), pp.
107-120.
SANTAMARIA, L. (2003). “Eines multidisciplinàries per a l'ensenyament de la traducció
anglès-català: la traducció dels contractes”.
En: Revista de Llengua i Dret, 39, pp. 11-33.
SANTAMARIA, L. (2006a). “Els procedimients de traducció en els textos jurídics”. En: E.
Monzó (ed.). Les plomes de la justícia. La traducció al català dels textos jurídics. Barcelona:
Pòrtic, pp. 209-220.
SANTAMARIA, L. (2006b). “Términos frágiles y conceptos sólidos”. En:T.Cabré, C.
Bach y J. Martí (eds.). Terminología y derecho: complejidad de la comunicación
multlingüe. Barcelona: Iula, Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Sèrie
activitats 18), pp. 79-92.
SARCEVIC, S. (1997). New approach to Legal Translation. Kluwer Law International.
SARCEVIC, S. (2000). “Legal Translation and Translation Theory: a Received-oriented
approach.
En: ASTTI/ETI. (ed.). Bern, pp. 329-347. URL:
http://www.tradulex.org/Actes2000/sarcevic.pdf
SORIANO, G. (2005). La traducción de expedientes de crisis matrimoniales entre España e Irlanda: un estudio jurídico-traductológico. Universidad de Granada. [Texto inédito].
VALPUESTA, E. (2008). Derecho para universitarios.Pamplona: Eunate.
ZWEIGERT, K.; Kötz, H. (1998). Introduction to comparative law. 3rd rev. ed. Oxford:
Clarendon Press.
ZWEIGERT, K.; Kötz, H. (2002). Introducción al derecho comparado. Revisión técnica A.Torres Estrada. México DF: Oxford University Press.
(Estudios jurídicos).

Programari

No es fa servir cap.