Logo UAB
2022/2023

Traducció tècnica i científica B-A (anglès-català)

Codi: 101288 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Òscar Aznar Alemany
Correu electrònic:
oscar.aznar@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Assignatura compartida amb el grup d'anglès-castellà.

Prerequisits

En iniciar l’assignatura l’estudiant serà capaç de:

-          Demostrar que posseeix coneixements sobre els principis metodològics que regeixen la traducció, els aspectes professionals i instrumentals, i els problemes de contrastivitat de la combinació lingüística.

-          Aplicar aquests coneixements per resoldre problemes de traducció de gèneres especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.

-          Integrar coneixements per emetre judicis sobre qüestions relacionades amb la traducció de gèneres especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.

-          Transmetre informació, idees, problemes i solucions relatius a la traducció de gèneres especialitzats científics, tècnics, econòmics, administratius i jurídics senzills.

 

Objectius

La funció de l’assignatura és desenvolupar la capacitat de resolució de problemes de traducció de textos científics i tècnics de diversos gèneres.

En acabar l’assignatura, l’estudiant serà capaç de:

 • Demostrar que posseeix coneixements i compren els principis metodològics que regeixen la traducció científica i tècnica, els aspectes professionals i instrumentals i els problemes de contrastivitat de la combinació lingüística.
 • Aplicar aquests coneixements per resoldre problemes de traducció de textos científics i tècnics.
 • Integrar coneixements per emetre judicis sobre qüestions relacionades amb la traducció científica i tècnica.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions relatius a la traducció científica i tècnica.
 • Aplicar les seves competències per poder emprendre, amb un alt grau d’autonomia,  estudis posteriors per a l’especialització professional en traducció científica i tècnica.

Competències

 • Aplicar coneixements temàtics per poder traduir.
 • Comprendre textos escrits en llengua A per a poder traduir
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Dominar els aspectes professionals de la traducció.
 • Dominar els principis metodològics que regeixen la traducció. 
 • Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
 • Resoldre problemes de traducció de diferents camps d'especialització (textos jurídics i financers, científics i tècnics, literaris, audiovisuals, localització).
 • Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats.
 • Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos tecnològics per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos terminològics per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció.
 3. Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció tècnica i científica.
 4. Aplicar els recursos terminològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos terminològics per resoldre problemes de traducció tècnica i científica.
 5. Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder traduir: Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder traduir textos tècnics i científics.
 6. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits tècnics i científics.
 7. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits tècnics i científics amb finalitats comunicatives específiques.
 8. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits tècnics i científics.
 9. Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la traducció: Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la traducció tècnica i científica.
 10. Demostrar que es coneixen els diversos tipus de problemes i errors de traducció: Demostrar que es coneixen els diversos tipus de problemes i errors de traducció tècnica i científica.
 11. Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció: Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció tècnica i científica.
 12. Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió de traductor: Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió de traductor tècnic i científic.
 13. Identificar els problemes de traducció propis de cada camp: Identificar els problemes de traducció propis de cada camp.
 14. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir: Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir textos tècnics i científics.
 15. Identificar les fonts d'informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir: Identificar les fonts d?informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir textos tècnics i científics.
 16. Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes de traducció tècnica i científica.
 17. Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció i dur a termes les tasques corresponents: Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció tècnica i científica i dur a termes les tasques corresponen
 18. Tenir coneixements temàtics per poder traduir: Tenir coneixements temàtics per poder traduir textos tècnics i científics.
 19. Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar una solució traductora adient en cada cas.
 20. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció: Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció tècnica i científica.

Continguts

 • Camps del saber en l’àmbit científic.
 • Aspectes bàsics d'un sector científic prototípic, com ara la medicina, biologia, etc. (organitzacions internacionals, perfils laborals, contexts en què es genera documentació susceptible de ser traduïda, etc.).
 • Aspectes bàsics d’un sector tècnic prototípic, com ara automoció, enginyeria, arquitectura, telecomunicacions, etc. (perfils laborals, contexts en què es genera documentació susceptible de ser traduïda, etc.)
 • Processos específics de la traducció científica i tècnica en la combinació lingüística (pretraducció, traducció, revisió, redacció tècnica, postedició, control de qualitat de documentació, etc.).
 • Resolució de problemes de traducció de gèneres científics com ara l'article de revista especialitzada, l'informe clínic, la conferència, la monografia especialitzada, el llibre de text especialitzat, etc.
 • Resolució de problemes de traducció de gèneres tècnics com ara patents, informe tècnic, manual d’instruccions especialitzat, norma tècnica, projecte tècnic, etc.
 • Ús de les eines tecnològiques i fonts de documentació específiques per la traducció científica i tècnica. Ús de diccionaris, glossaris, bases de dades especialitzades i textos paral·lels adients per la traducció científica i tècnica.

 [NOTA IMPORTANT: Aquests continguts són orientatius. El docent els concretarà a l'inici de curs].

Metodologia

S’utilitza una metodologia activa amb activitats de diversos tipus. S’utilitzen els instruments del Campus Virtual de la UAB o qualsevol entorn virtual d’ensenyament i aprenentatge.

Metodologies possibles:

 • Realització de tasques de traducció
 • Realització de projectes de traducció
 • Resolució d’exercicis
 • Presentacions de treballs individuals/en grup
 • Debats 
 • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu

 

Les activitats didàctiques s’organitzen en tres blocs, segons el grau de autonomia requerit de l’estudiant:

- Activitats dirigides: respon a una programació horària predeterminada.

- Activitats supervisades: requereix la supervisió més o menys puntual del professorat.

- Activitats autònomes: l’estudiant s’organitza el temps i l’esforç de manera autònoma (individualment o en grup).

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Realització d'activitats de traducció 33 1,32
Resolució d'exercicis 19,5 0,78
Tipus: Supervisades      
Debats i activitats de reflexió sobre aspectes rellevants de la traducció 5 0,2
Preparació de la carpeta de l'estudiant; preparació de traduccions i treballs 10 0,4
Tipus: Autònomes      
Cerca de documentació 30 1,2
Preparació de traduccions i treballs 38,5 1,54
Preparació d'exercicis 8,5 0,34

Avaluació

L’avaluació es continuada. L’alumnat ha de demostrar el seu progres realitzant diverses activitats d’avaluació.  La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitats i el seu pes sobre l’avaluació de l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Activitats possibles d’avaluació:

 • Execució de tasques reals o simulades de traducció, o de tasques relacionades amb aspectes rellevants de la traducció.
 • Realització de projectes de traducció.
 • Informes / fòrums sobre traduccions o sobre tasques relacionades amb aspectes rellevants de la traducció.
 • Diaris/fitxes/informes reflexius sobre el procés d’aprenentatge o sobre el procés d’elaboració de les traduccions.
 • Carpeta de l’estudiant (Portafolis).

 Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació.

En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Exercicis i activitats de traducció i documentació 40% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Treball en grup 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Bibliografia

ALCINA, A. y S. GAMERO, eds. (2002): La traducción científico-técnica y la terminología en la sociedad de la información. Castellón: Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I. <http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/160754/9788480214094.pdf?sequence=1>

Claros Díaz, M. G. (2016): Cómo traducir y redactor textos científicos en español. Reglas ideas y consejos. Barcelona: Fundación Dr. Antonio Esteve. <https://www.esteve.org/ca/libros/cuaderno-traducir-textos-cientificos>

GAMERO PÉREZ, S. y A. HURTADO ALBIR (1999): "La traducción técnica y científica", en HURTADO ALBIR, A., dir.: Enseñar a traducir. Metodología en la formación de traductores e intérpretes. Madrid: Edelsa, págs. 139-153.

GONZÁLEZ DAVIES, M. (2003) (coord.): Secuencias. Tareas para el aprendizaje ineractivo de la traducción especializada. Barcelona: Octaedro.

HATIM, B. (1984): "A Text-Typological Approach to Syllabus Design in Translator Training", en The Incorporated Linguist, 23, 3.

JIMÉNEZ SERRANO, O. (2002): La traducción técnica inglés-español: Didáctica y mundo profesional. Granada: Comares.

JUMPELT, R.W. (1961): Die Übersetzung naturwissenschaftlicher und technischer Literatur. Berlín: Langenscheidt.

Montalt, Vicent. (2005) Manual de traducció cientificotécnica, Vic: Eumo Editorial.

Orozco, Mariana (2012) Metodología de la traducción directa del inglés al español. Granada: Comares.

Revista Panace@. https://www.tremedica.org/revista-panacea/

L'equip docent proporcionarà bibliografia rellevant durant el curs.

 

 

Programari

No es requereix cap programari específic.