Logo UAB
2022/2023

Treball de final de grau

Codi: 101280 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500256 Antropologia Social i Cultural OB 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jorge Grau Rebollo
Correu electrònic:
jordi.grau@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

L'idioma de tutorització s'adapta a l'ús lingüístic dels i les estudiants. En algun cas, el tutor o tutora pot fer servir l'espanyol com a llengua habitual de comunicació.

Equip docent

Montserrat Ventura Oller
Lucía Sanjuan Nuñez
Gabriela Poblet Denti
Maria Julieta Olaso Ruiz
Isabel Graupera Gargallo
Hugo Valenzuela Garcia
Laia Narciso Pedro

Prerequisits

L'estudiant pot matricular-se del TFG un cop superats els crèdits corresponents a les quatre assignatures de la seqüència formativa en la investigació etnogràfica en Antropologia:

 • Pràctiques de camp en Antropologia Social i Cultural I.
 • Epistemologia i mètodes d’investigació en Antropologia Social i Cultural.
 • Tècniques d’investigació en Antropologia Social i Cultural.
 • Pràctiques de Camp en Antropologia Social i Cultural II.

No haver completat aquesta seqüència abans de matricular-se al TFG pot condicionar en gran mesura la consecució dels objectius formatius.

 

Objectius

El TFG és una assignatura de 6 ECTS, obligatòria de 4t curs del Grau en Antropologia Social i Cultural.

El TFG es concep com la culminació de la seqüència de les assignatures metodològiques i tècniques de segon i tercer curs que, en el seu conjunt, constitueixen un model de la investigació etnogràfica en Antropologia i es desenvolupa al llarg del primer semestre del 4t curs. La docència a primer semestre permet: a) la continuïtat de la seqüència formativa en la investigació antropològica iniciada quatre semestres abans i cursada consecutivament i b) la possibilitat de repartir la càrrega docent dels alumnes de 4t curs del Grau que cursin l’assignatura de Pràctiques Externes el segon semestre, evitant la simultaneïtat amb el TFG.

El tema del TGF ja està definit per l’experiència formativa prèvia de l’estudiant en la recerca etnogràfica (assignatures de la seqüència). Per tant, el TGF aprofundirà i ampliarà l’estat teòric del tema tractat i inclourà el disseny metodològic-tècnic seguit al llarg del treball anterior, així com el desenvolupament de l’anàlisi dels resultats de la recerca i les conclusions finals. Així, doncs, aquest treball no bascula exclusivament sobre la hipòtesi treballada a la seqüència, sinó que fa un pas al costat tot ampliant el focus des d'un punt de vista temàtic. Al començament del curs, l’estudiant i el/la tutor/a del TFG establiran l’esquema del treball.

Es tindrà en compte l'opció de l'estudiant respecte a l'elecció de tutor/a del seu TFG d'entre el professorat amb docència adjudicada a aquesta assignatura.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma o en equip per tal d'assolir els objectius planificats, en aquest cas en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Demostrar que es coneixen i es comprenen els debats epistemològics i metodològics en antropologia i les principals tècniques de recerca.
 • Produir materials relacionats amb la diversitat cultural susceptibles de tenir un impacte crític en les concepcions de sentit comú.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Valorar en termes teòrics, metodològics i ètics les recerques antropològiques encaminades a objectius bàsics o orientades a la intervenció.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament les dades procedents de les recerques i els informes antropològics.
 2. Aplicar el coneixement de la variabilitat cultural i de la gènesi d’'aquesta per evitar les projeccions etnocèntriques.
 3. Aplicar els codis ètics vigents al treball de camp etnogràfic.
 4. Avaluar la metodologia i les tècniques utilitzades en els diferents passos de la seqüència metodologicotècnica.
 5. Construir un text escrit amb correcció gramatical i lèxica.
 6. Construir un text oral amb correcció gramatical i lèxica.
 7. Contextualitzar la recerca feta en relació amb l'estat de la teoria antropològica corresponent.
 8. Conèixer i avaluar els debats metodològics de l'antropologia social i cultural.
 9. Diferenciar entre els conceptes teòrics de l'antropologia i els conceptes indígenes.
 10. Elaborar un treball individual en el qual s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
 11. Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria.
 12. Exposar en forma narrativa els resultats del treball, d'acord amb els cànons crítics de la disciplina i tenint en compte els diferents públics a qui van dirigits.
 13. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 14. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
 15. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 16. Interpretar la diversitat cultural a través de l'etnografia.
 17. Planificar la feina de manera efectiva individualment o en grup per a la consecució dels objectius plantejats.
 18. Reconèixer les implicacions ètiques de les relacions etnològiques entaulades durant les pràctiques de treball de camp.
 19. Resoldre problemes de manera autònoma.
 20. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

El Treball Fi de Grau (TFG) és un treball escrit que consisteix en: 

 • L’elaboració i presentació d’un tema que permeti una avaluació global i sintètica de les competències específiques i transversals associades al títol de Graduat en Antropologia Social i Cultural.
 • Recerca de bibliografia: selecció i anàlisi crítica de la literatura específica del tema escollit i plantejament d’un marc teòric.
 • Disseny metodològic-tècnic recollit del treball fet en el transcurs de la seqüència.
 • Desenvolupament de l'anàlisi dels resultats de la recerca i les conclusions finals.
 • Continuïtat del projecte (incloent-hi factibilitat, limitacions i aplicabilitat).
 • Defensa oral del treball davant de dos docents, cap dels quals haurà tutoritzat el treball, i oberta a l'assistència dels estudiants de 3r i 4t curs. Es recomana un ús justificat del PowerPoint pel visionament de mapes, imatges, esquemes, etc.

Al Campus Virtual hi haurà un guió detallat del TFG.

L'estructura de la defensa pública serà la següent:

 1. Exposició del treball: màxim de 20 minuts.
 2. Intervenció del tribunal: màxim de 10 minuts.
 3. Torn de rèplica: màxim de 5 minuts. (Convé anotar les observacions / preguntes que formula el tribunal).

Després de la primera sessió plenària de l'assignatura, l'estudiant podrà triar el tutor o tutora del treball dins de l'equip docent. Cada tutor/a assumirà el nombre d'estudiants que s'estipuli al seu pla docent. 

 

Metodologia

 • Desenvolupament tutoritzat individualment dels processos de preparació de la informació obtinguda per a l’anàlisi, del procés d’anàlisi i de redacció del TFG.
 • Sistematització de la informació, anàlisi de les dades etnogràfiques i redacció del TFG.

 Calendari de treball:

DATA

SESSIÓ

CONTINGUT

12/09/22 

PLENÀRIA

 • Pautes generals del TFG 

19/09/22 

 1a TUTORIA

 • Fitxa sobre els treballs elaborats a la seqüència 
 • Revisar tema, unitats d’anàlisi i d’observació 

03 i 10 /10/22  

2a TUTORIA

 • Definir el tema d’investigació, paraules clau. 

17 i 24 / 10/22  

3a TUTORIA

 • Exposar els resultats de la cerca (autors/ores, paraules clau utilitzades, problemes detectats). 

31/10 i 7/11/22 

4a TUTORIA

 • Plantejament etnogràfic sobre la realitat concreta i resultats (entre ells, la hipòtesi). 
 • Context més global. 

14 i 21 /11/22 

5a TUTORIA

 • Anàlisi de la informació (temàtic, marc teòric / informació etnogràfica). 
 • Depuració de conclusions. 

28/11 i 5/12/22 

6a TUTORIA

 • Revisar els diferents apartats del TFG i resoldre alguns dubtes (especialment el marc teòric i anàlisi etnogràfica) 
 • Revisar continguts etnogràfics amb aportacions teòriques (del marc teòric). 

12/12/22 

  

7a TUTORIA

 • Revisió ràpida de conjunt i últimes modificacions a introduir abans del lliurament final. 

19/12/22 

Lliurament del document esborrany final TFG

09/01/23 

8a TUTORIA

 • Dubtes sobre la versió final TFG

16/01/23  

 9a TUTORIA

(PLENÀRIA)

Preparació presentació oral

23/01/23   

 10a TUTORIA

 • Lliurament versió final TFG (PDF)
 • Revisió i preparació de l’exposició oral (individual) 

Inici febrer 

DEFENSA ORAL  (TRIBUNAL) 

Qualsevol modificació d'aquest calendari s'anunciarà oportunament al Campus Virtual.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sesions col.lectives 5 0,2 4, 11, 17, 18
Tipus: Supervisades      
Tutories individuals. Sistematització de la informació, anàlisi de les dades etnogràfiques i redacció del TFG 20 0,8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19
Tipus: Autònomes      
Cerca bibliogràfica; Desenvolupament tutoritzat individualment dels processos de preparació de la informació per a l'anàlisi, del procés d'anàlisi i de redacció del TFG 84 3,36 1, 8, 9, 16, 19, 20

Avaluació

L’avaluació consta de dues fases, que cal superar:

- Realització del TFG escrit

 • Es recomana que el treball escrit tingui una extensió d’unes 8.000 a 12.000 paraules (entre 20 i 30 pàgines o 2100 caràcters / pàgina), incloses les notes a peu i la bibliografia, més els annexos, si calgués.
 • El treball escrit s'ha de lliurar en la data estipulada al calendari de l'assignatura (disponible al Campus Virtual).
 • La nota del tutor o de la tutora al treball escrit correspon al seguiment de totes les tutories i treball realitzat al llarg del quadrimestre. (70% de la nota final de TFG).
 • Requisits formals:
  • Font: Times New Roman 12. Color negre.
  • Interlineat: 1,5.
  • Entrada principal: negreta.
  • Entrada secundària: negreta i cursiva.
  • Estil de cita i bibliografia: APA 6ª edició.
  • Caldrà diferenciar entre bibliografia, filmografia i webgrafia

- Defensa oral i pública del TFG

 • Es recomana que la defensa oral tingui una extensió d'uns 20 minuts (unes 10 imatges de Ppt).
 • La defensa oral es realitzarà el mes de gener-febrer. La data i composició del tribunal s'anunciarà al Campus Virtual.
 • La nota de la defensa oral correspon a la valoració que fa el tribunal de la presentació del treball dut a terme per l'estudiant. (30% de la nota final de TFG).

Al Campus Virtual trobareu un document amb les rúbriques corresponents a l'avaluació del seguiment tutorial i de la defensa oral.

 

Important: Els/les estudiants han d'haver resolt totes les tasques previstes per al desenvolupament del TFG, per tenir dret a ser avaluats/des. Serà, per tant, NO AVALUABLE aquell/a estudiant que no hagi seguit el procés tutoritzat des de l’inici i/o no hagi fet  un mínim de quatre tutories.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

PLAGI: D’acord amb la normativa vigent, en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

El Treball de Fi de Grau no té recuperació.

Donada la sensibilitat de les dades que recullen els TFG del Grau d’ASC, els treballs, adequadament anonimitzats, es guardaran en un dipòsit específic del departament.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació oral del TFG 30 % 1 0,04 6, 12, 13, 14
Realització escrita del treball de fi de grau 70 % 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Bibliografia

Les lectures obligatòries per a cada TFG es determinaran en funció de la temàtica particular que desenvolupi l’alumne/a. Si, a indicació del/la tutor/a del treball, calgués reforçar els fonaments metodològics per a la recerca qualitativa, es recomana el següent manual:

 • Ballestín, Beatriz; Fàbregues, Sergi. (2018). La práctica de la investigación cualitativa en ciencias sociales. Barcelona: Editorial UOC.

Addicionalment, si s’estima oportú, es podrà consultar també alguna de les referències següents:

 • Álvarez-Gayou, Juan Luis (2005). Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología. Mèxic: Paidós.
 • Bell, Judith (2002, ed. original 1999). Cómo hacer tu primer trabajo de investigación. Guía para investigadores en educación y ciencias sociales. Barcelona: Gedisa
 • Bourdieu, Pierre; Chamboredon, Jean Claude; Passeron, Jean-Claude (1994, ed. original 1973). El oficio de sociólogo. Presupuestos epistemológicos. Buenos Aires: Siglo XXI.
 • Coffey, Amanda; Atkinson, Paul (2005). Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Estrategias complementarias de investigación. Alacant: Publicaciones de la Universidad de Alicante.
 • Comas, Dolors; Pujadas, Joan Josep; Roca, Jordi (2004). Etnografia. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.
 • Flick, Uwe (2004). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Morata.
 • Gibbs, Graham (2012). El análisis de datos en investigación cualitativa. Madrid: Morata.
 • Gil Flores, Javier (1994). Análisis de datos cualitativos. Aplicaciones a la investigación educativa. Barcelona: PPU.
 • González Echevarría, Aurora (1987). La construcción teórica en Antropología. Barcelona: Anthropos.
 • Hammersley, Martyn; Atkinson, Paul (1994 [1983]). Etnografía. Métodos de investigación. Barcelona: Paidós.
 • Hernández, Roberto; Fernández, Carlos; Baptista, Pilar (2014, ed. original 2003). Metodología de la investigación. Mèxic: McGraw-Hill.
 • Marshall, Catherine; Rossman, Gretchen B. (1989). Designing qualitative research. Newbury Park / CA: Sage.
 • Miles, Matthew B.; Huberman, A. Michael (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook (2a. ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Quivy, Raymond; van Campenhoudt, Luc (2005, ed. original 1992). Manual de investigación en ciencias sociales. Mèxic: Limusa.
 • Randolph, Justus (2009). A guide to writing the dissertation literature review. Practical Assessment, Research, and Evaluation, vol. 14 (13).
 • Reboratti, Carlos; Castro, Hortensia (1999). Estado de la cuestión y análisis crítico de textos: guía para su elaboración. Buenos Aires: UBA, FFyL.
 • Rodríguez Gómez, David; Valldeoriola, Jordi (2009). Metodología de la investigación. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.
 • Rodríguez Sabiote, Clemente; Lorenzo, Oswaldo; Herrera, Lucía (2005). Teoría y práctica del análisis de datos cualitativos. Proceso general y criterios de calidad. Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades. SOCIOTAM, (vol. XV, núm. 2, pàgs. 133-154).
 • Ruiz, José Ignacio (2012). Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto.
 • Schettini, Patricia; Cortazzo, Inés (2015). Análisis de datos cualitativos en la investigación social. Procedimientos y herramientas para la interpretación de información cualitativa. La Plata: Universidad Nacional de La plata / Edulp.
 • Strauss, Anselm L.; Corbin, Julien (1990). Basics of qualitative research. Londres: Sage.
 • Strauss, Anselm L. (1987). Qualitative analysis for social scientists. Nova York: Cambridge University Press.
 • Sautu, Ruth et al. (2005). Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. Buenos Aires: Clacso.
 • Taylor, Steve J. ; Bogdan, Robert (1989). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados. Barcelona: Paidós Ibérica.
 • Téllez Infantes, Anastasia (2007). La investigación antropológica. San Vicente (Alacant): Editorial Club Universitario.

 

Possibles repositoris d'informació bibliogràfica:

 • BIBLIOTEQUES UNIVERSITÀRIES.
 • CBUC.
 • JSTOR.
 • GOOGLE SCHOLAR.
 • SCOPUS.
 • ANNUAL REVIEW OF ANTHROPOLOGY.
 • DIALNET.

 

Programari

Es recomana fer servir el gestor bibliogràfic Mendeley.