Logo UAB
2022/2023

Antropologia i intervenció sociocultural

Codi: 101259 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500256 Antropologia Social i Cultural FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Gabriela Poblet Denti
Correu electrònic:
gabriela.poblet@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits oficials.

Objectius


Aquesta assignatura pretén, des de la perspectiva de l'Antropologia Social i Cultural, introduir als estudiants als diferents àmbits de la intervenció sociocultural, ja sigui tant en el procés d'anàlisi o diagnòstic de la problemàtica, com en la definició de polítiques socials des d'una perspectiva de la diversitat social i cultural, i amb especial atenció a qüestions relacionades amb la desigultat i estratificació social, minories ètniques, població immigrant i altres grups exclosos o en risc d'exclusió.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Aprehendre la diversitat cultural a través de l'etnografia i avaluar críticament els materials etnogràfics com a coneixement de contextos locals i com a proposta de models teòrics.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma o en equip per tal d'assolir els objectius planificats, en aquest cas en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir les eines digitals i interpretar fonts documentals específiques de manera crítica.
 • Intervenir en diferents contextos i camps d'aplicació de l'antropologia (relacions interculturals, desenvolupament i cooperació, parentiu, salut, educació, utilització social de l'espai i altres àrees d'intervenció).
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Valorar en termes teòrics, metodològics i ètics les recerques antropològiques encaminades a objectius bàsics o orientades a la intervenció.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Aplicar els codis ètics vigents al treball de camp etnogràfic.
 3. Conèixer alguns casos pràctics d'intervenció.
 4. Conèixer i comprendre les bases de l'aplicació de l'antropologia en intervencions socials i mediambientals.
 5. Discriminar els aspectes metodològics específics de les recerques aplicades.
 6. Identificar els processos diversos de relació entre les poblacions humanes i el seu hàbitat.
 7. Identificar i aplegar críticament la bibliografia bàsica que ha conformat el camp d'estudi.
 8. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 9. Interpretar els esdeveniments del món actual a partir de la diversitat física, econòmica, social i cultural.
 10. Interpretar les relacions entre diferents societats i cultures aplicant els conceptes propis de l'antropologia.
 11. Reconèixer les implicacions ètiques de les recerques encaminades a la intervenció.
 12. Treballar en equip respectant les diverses opinions.

Continguts

PROGRAMA
 

Tema 1. Introducció

Tema 2. Per què l'Antropologia en la intervenció sociocultural?

Tema 3Contextos i àmbits de la intervenció sociocultural

Tema 4. Conceptes, perspectives teòriques i posicionaments ètics

Tema 5. Aproximació a la pràctica antropològica en l'àmbit de la intervenció social


Metodologia

Activitats formatives: classes teòriques i pràctiques dirigides, lectures i realització de treballs.

Metodologia docent: classes magistrals, visionat de documentals, debats, lectura individual i discussió en grup.

 

 

La metodologia docent i l’avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i pràctiques dirigides pels professors 31 1,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
Discusions a l'aula 6 0,24 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories individuals presencials 5 0,2 3, 4
Tutories treball tutoritzat 25 1 3, 4
Tipus: Autònomes      
Cerca de d'informació (biblioteques o d'altres fons) 10 0,4 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11
Estudi personal 40 1,6 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11
Lectura 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

30% Prova escrita de la matèria impartida a classe 

50% Treball Final

20% Participació a classe i entrega d'exercicis a l'aula.

Cal treure una nota mínima de 5 a l'examen per a que faci mitja amb la resta de les notes.

Serà possible recuperar tant la prova escrita com el treball final. Però NO seran recuperables ni la participació ni les activitats que es faran a l'aula durant les classes.

Un estudiant no serà avaluable si no ha realitzat com a mínim 2/3 de les proves avaluatives de l'assignatura.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor/a informarà l'alumnat (Moodle) del procedimient i data de revisió de les qualificacions.

 

PLAGI:

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

AVALUACIÓ EN CAS DE NO-PRESENCIALITAT:

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació. 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. 

 

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions. 

 

 

 

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació i activitats a l'aula 20% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12
Prova escrita 30% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
Treball Final 50% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Bibliografia

Bastide, R. (1971)  Antropología aplicada. Buenos Aires: Amorrortu.

Chambers, E. (1989) Applied anthropology : A Practical Guide. Illinois: Waveland Press.

De la Cruz, I. (coord.) (2002) Introducción a la Antropología para la Intervención Social. Valencia: Tirant Lo Blanch.

Eddy, E. M., and  Partridge W. L.(1987) Applied Anthropology in America. New York: Columbia University Press.

Feixa, C. (2006) Jóvenes "latinos" en Barcelona : espacio público y cultura urbana. Barcelona : Anthropos : Ajuntament de Barcelona.

Foster, G. M. (1974) Antropología Aplicada. México: Fondo de Cultura Económica.

Giménez , C.(1999) Antropología más allá de la academia: aplicaciones, contribuciones, prácticas e intervención social. Santiago de Compostela: Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español etc.

Jabardo, M.; Monreal, P. y Palenzuela, P. (coords.) (2008) Antropología de orientación pública: visibilización y compromiso de la antropología. Serie, XI Congreso de Antropología de la FAAEE, Donostia, Ankulegi Antropologia Elkartea [en línea] <www.ankulegi.org>. Consultado el 29-06-2015

Kaplan, A. (1996) Variabilidad en los procesos de integración social, aculturación e identificación en los colectivos de inmigrantes senegambianos en Catalunya. Bellaterra Barcelona: Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Kaplan, A.(1998) De Senegambia a Cataluña. Procesos de aculturación e integración social. Barcelona: Fundació La Caixa.

Pujadas, J.J. (1993) Etnicidad: identidad cultural de los pueblos. Madrid: Eudema.

Romaní, O.(2006) “Barcelona desde la Academia o los avatares de una antropología implicada”, a: Feixa C. (dir.); Porzio L.; Recio C. (coords.). Jóvenes latinos en Barcelona. Espacio público y cultura urbana, Barcelona, pp. 277-283.

San Román, T. (1996) Los muros de la separación: Ensayo sobre alterofobia y filantropía. Madrid; Bellaterra: Tecnos; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions.

San Román, T. (1994) La diferència Inquietant: velles i noves estratègies culturals dels gitanos. Barcelona: Fundació Serveis de Cultura Popular : Alta Fulla.

San Román, T. (1990) Vejez y cultura: hacia los límites del sistema. Barcelona: Fundación Caja de Pensiones.

San Román, T.(1986) Entre la marginación y el racismo: reflexiones sobre la vida de los gitanos. Madrid: Alianza Editorial.

San Román, T. (1976) Vecinos gitanos. Madrid: Akal. 

San Román, T. (1984) Gitanos de Madrid y Barcelona : ensayos sobre aculturación y etnicidad. Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona.

Van Willigen, J. (1986) Applied Anthropology : An Introduction. Massachusetts: Bergin abd Garvey.

Viola, A. (2000) Antropología del desarrollo : teorías y estudios etnográficos en América Latina. Barcelona: Paidós. 

Programari

/