Logo UAB
2022/2023

Pràctiques externes

Codi: 101122 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500259 Ciència política i gestió pública OT 3 2
2500259 Ciència política i gestió pública OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Dafne Muntanyola Saura
Correu electrònic:
dafne.muntanyola@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Gabriel Colomé García
José Oscar Rebollo Izquierdo
Nora Sainz Gsell
John Robert Etherington
Mireia Grau Creus
Lluís Sáez Giol Saez Giol
Carola Castella Josa
Daniel Tarrago Sanfeliu

Prerequisits

Per accedir a les pràctiques professionals l’alumnat ha d’estar matriculat en el curs acadèmic en què ho demana i ha d’haver superat un mínim de 132 crèdits en el moment de la sol·licitud de la plaça.

El procès de sol·licitud de les pràctiques s'inicia el curs previ (mes d'abril-maig) al de la realització de les pràctiques. Per tal de poder realitzar la matrícula a aquesta assignatura, cal haver realitzat el tràmit d'assignació de plaça de pràctiques prèviament en qualsevol de les seves modalitats (via reserva de plaça, via pràctiques en el lloc de treball o via oferta de catàleg). 

Objectius

En el currículum de segon cicle dels graus de Ciència Política i Gestió Pública i de Sociologia es contempla la possibilitat de realitzar un pràcticum professional de 12 crèdits. Aquestes pràctiques consisteixen en un estada en una organització, institució o empresa amb què la Facultat mantingui un conveni de col·laboració, amb una finalitat tant formativa com de caràcter professional.

Les pràctiques professionals en centres de treball constitueixen una oferta de formació on els alumnes exerciten formes d’aprenentatge diferents de les activitats formatives habituals. Per bé que és un temps curt en la formació inicial, permet desenvolupar competències professionals: coneixement de l’entorn productiu vinculat a la professió, contacte amb un àmbit de la producció i organització del treball en la professió, assumpció de responsabilitats i presa de decisions i estratègies de coneixença del mercat de treball, i inici del tempteig en la inserció professional futura.

Les entitats, institucions o empreses que s’ofereixen per acollir alumnes en pràctiques són molt variades i distintes: associacions, entitats del tercer sector, fundacions, ONG's, centres de recerca social, consultores, departaments de recursos humans i planificació, institucions de l’Administració local autonòmica o central, organitzacions polítiques, empresarials o sindicals, programes internacionals de col·laboració o solidaritat i pràctiques realitzades sota l’empara d’altres universitats. Les entitats poden ser a nivell català, estatal i internacional.

Competències

  Ciència política i gestió pública
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar les diferents aportacions teòriques sobre actors, xarxes d'actors i acció col•lectiva a problemes práctics, reals o simulats de la vida real i de la pràctica professional
 • Aplicar les principals teories de la disciplina i els seus diferents camps a problemes pràctics i professionals reals.
 • Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Elaborar i preparar la presentació d'informes i de propostes d'intervenció.
 • Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 • Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 • Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 • Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Prendre decisions en diferents contextos.
 • Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 • Treballar autònomament.
 • Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 2. Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 3. Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 4. Aplicar les diferents aportacions teòriques sobre actors, xarxes d'actors i acció col·lectiva a problemes práctics, reals o simulats de la vida real i de la pràctica professional
 5. Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
 6. Descriure els factors que incideixen en el desenvolupament de la pràctica professional seguida
 7. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 8. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 9. Elaborar i preparar la presentació d'informes i de propostes d'intervenció.
 10. Exposar amb claredat l'opció metodològica emprada per produir coneixement en l'àmbit en què es desenvolupa la pràctica externa
 11. Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 12. Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 13. Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 14. Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 15. Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 16. Prendre decisions en diferents contextos.
 17. Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 18. Treballar autònomament.
 19. Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
 20. Valorar críticament quines hipòtesis teòriques s'adeqüen millor al context en el que es desenvolupa la pràctica externa

Continguts

El contingut de les pràctiques és en funció del tipus d'entitat on es realitzen. Amb independència del caràcter de l'entitat (administració pública, empresa privada, tercer sector, universitat) i l'àmbit temàtic concret, els possibles perfils professionals a desenvolupar són:

 • Investigador/a                                  
 • Tècnic/a projectes intervenció social
 • Tècnic/a gestió polítiques públiques     
 • Tècnic/a avaluació polítiques públiques
 • Tècnic/a relacions internacionals          
 • Tècnic/a cooperació i desenvolupament
 • Tècnic/a estudis de mercat                  
 • Tècnic/a formació    
 • Tècnic/a igualtat
 • Tècnic/a organitzacions                        
 • Mediador/a cultural i/o social

Aquests perfils es poden combinar amb tasques de gestió, formació i avaluació en àmbits com els següents: la comunicació, l'educació, la gestió cultural, les polítques de sostenibilitat, els organismes internacionals, el sector empresarial. 

Metodologia

L’assignatura de pràctiques externes és una assignatura de caràcter anual i té una càrrega lectiva de 12 crèdits. S’estipula la següent distribució:

- 200 hores de dedicació a l’entitat on es realitzen les pràctiques professionals

- 50 hores de treball individual per la realització de la memòria i tutories pertinents

- 40 hores de treball en grup, seguiment de tutories grupals, sessions orientació laboral (organitzades en col·laboració amb el servei d'ocupabilitat) i presentació oral.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Memòria individual 50 2 4, 6, 10
Realització de les pràctiques a l'entitat 200 8 1, 3, 4, 7
Tipus: Supervisades      
Tutories grupals i orientació laboral 40 1,6 4, 20

Avaluació

Cada plaça de pràctiques compta amb un tutor/a a l’entitat. El tutor/a serà responsable de dirigir la tasca de l'alumnat i d'enviar-ne una avaluació final a la Facultat.

La Facultat designarà, entre el seu professorat, un tutor/a acadèmic/a que farà el seguiment individual de la pràctica i coordinarà les tutories grupals.

El tutor/a farà l'avaluació final en base a:

- L'informe de l’entitat.

- La memòria individual.

- El treball en les tutories grupals i l'assistència a les sessions de formació previstes, i organitzades en col·laboració amb el servei d'ocupabilitat de la UAB. 

- La presentació oral (grupal)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe entitat 25 0 0 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20
Informe individual 45 0 0 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20
Sesions grupals d'informació i orientació laboral 15 5 0,2 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20
Tutories 15% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20

Bibliografia

En l'espai web de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia destinat a les pràctiques professionals s'ofereixen els recursos complementaris pertinents. 

Programari

No es demana un programari específic, però se suposen les habilitats bàsiques adquirides als graus corresponents en els programes que es treballen a les assignatures dels graus.