Logo UAB
2022/2023

Dret constitucional

Codi: 101120 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500259 Ciència política i gestió pública OT 3 2
2500259 Ciència política i gestió pública OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Joan Lluís Perez Francesch
Correu electrònic:
joanlluis.perez.francesch@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

si

Equip docent extern a la UAB

professor a determinar (pendent de concurs)

Prerequisits

 

 

Per a l’estudi de l’assignatura de Dret Constitucional no es requereixen prerrequisits, però és recomanable haver superat l’assignatura de Fons de Dret Públic que es cursa en els estudis de grau.

 

Objectius

El contingut d'aquesta assignatura s'aborda al voltant de dos eixos temàtics: d'una banda, l'estructura i organització de les institucions constitucionals des de l'òptica de la distribució multinivell del poder (tant a nivell horitzontal com territorial). D'altra banda, els drets fonamentals en tant que elements objectius i subjectius del sistema constitucional.

Competències

  Ciència política i gestió pública
 • "Diferenciar les principals teories de la disciplina i els diferents camps; les elaboracions conceptuals, els marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents àmbits i subàrees, així com el seu valor per a la pràctica professional mitjançant casos concrets."
 • Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
 • Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 • Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 • Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 • Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 • Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 • Treballar autònomament.
 • Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i valorar críticament els elements jurídics de les relacions del poder polític amb la ciutadania i, en general, en els processos polítics.
 2. Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
 3. Descriure els elements bàsics de la monarquia parlamentària a Espanya.
 4. Descriure els fonaments teòrics i l'evolució històrica del constitucionalisme espanyol, i descriure els fonaments teòrics i l'evolució històrica del constitucionalisme europeu i nord-americà.
 5. Exposar el concepte de constitució, els principis constitucionals bàsics i els principis de l'estat de dret i de l'estat social i democràtic.
 6. Exposar el concepte i les fonts del dret administratiu, i les lleis i els reglaments.
 7. Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 8. Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 9. Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 10. Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 11. Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 12. Treballar autònomament.
 13. Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.

Continguts

PROGRAMA DE DRET CONSTITUCIONAL

 

Part I. L'organització dels poders públics

 

Tema 1. Introducció.

1.1.- La Constitució com a norma jurídica suprema

1.2.- Estructura i funció de la Constitució

1.3.- La configuració del sistema constitucional multinivell

 

Tema 2. L'organització horitzontal del poder públic

2.1.- L'estructura orgànica de l'Estat

2.2.- Òrgans constitucionals i òrgans de rellevància constitucional

2.3.- El conflicte d'atribucions entre òrgans constitucionals de l'Estat

 

Tema 3. Òrgans constitucionals I

3.1.- El Cap de l'Estat: la Corona

3.2.- El sistema parlamentari espanyol: les Corts Generals.

3.3.- El Govern i l'Administració

3.4.- Les relacions Govern-Corts Generals

 

Tema 4. Òrgans constitucionals II

4.1.- El poder judicial. El Consell General de l'Poder Judicial

4.2.- El Tribunal Constitucional

4.3.- Altres òrgans: el Defensor del Poble, el Tribunal de Comptes

 

Tema 5. L'organització territorial de l'Estat

5.2.- El model de la Constitució de 1978: l'Estat de les autonomies

5.3.- Els principis constitucionals de l'Estat de les autonomies.

5.4.- L'autonomia local

5.5.- La Unió Europea

 

Tema 6. L'organització institucional i competencial de les comunitats autònomes

6.1.- L'estructura institucional de les comunitats autònomes

6.2.- L'organització interna de les comunitats autònomes: òrgans legislatius, executius i altres òrgans autonòmics

6.3.- El marc competencial de l'Estat i les comunitats autònomes.

 

Tema 7. Les relacions entre l'Estat i les entitats d’àmbit territorial

7.1.- Els mitjans de resolució de conflictes entre l’Estat i les comunitats autònomes. Conflicte de competències.

7.2.- Conflictes en defensa de la autonomia local

7.3.- Conflictes amb la Unió europea

 

Part II El reconeixement de drets en la Constitució

 

Tema 8.- La dignitat humana com a fonament dels drets fonamentals.

8.1.- Els drets com a fonament del sistema democràtic

8.2.- La doble dimensió, subjectiva i objectiva, dels drets fonamentals

8.3.- Els drets fonamentals en la Constitució, en el Conveni Europeu de Drets Humans, en el Dret de la Unió Europea i en altres sistemes de protecció de drets.

 

Tema 9.- Casos actuals en matèria de drets i llibertats fonamentals

9.1.- Casos en matèria de llibertat personal

9.2-  Casos en matèria de participació

9.3.- Casos en matèria de drets econòmics, socials i culturals

Metodologia

 

 

1. Activitats dirigides: Magistrals i de seminari

1.1. Classes magistrals: on els estudiants adquireix a través de la transmissió de coneixements del professor / professora les bases conceptuals de la matèria i senta el marc jurídic normatiu i jurisprudencial.

1.2. Classes de seminari: com a espai d'aprenentatge on els estudiants assumeixen un rol preferentment actiu per a, juntament amb el professor /professora, analitzar i interpretar preguntes, qüestions o casos prèviament elaborats a fi de desenvolupar i consolidar el contingut essencial explicat en les classes teòriques.

2. Activitats supervisades: Es tracta d'activitats que els estudiants desenvoluparan en aula, amb la supervisió i suport del professor / professora. Es tracta de la solució d'algun supòsit pràctic en aula.

3. Activitats autònomes: Es tracta d'activitats en les quals l'estudiant s'organitza el temps i esforç de manera autònoma sigui de manera individual o grupal .

3.1 Estudi de l'assignatura.

3.2 Elaboració de documents d'activitats pràctiques: que seran lliurades i d’exposició a l'aula. Es tracta de casos pràctics proposats amb antelació suficient pel professor o bé de l'elaboració de recensions crítica de llibres, lectures o normatives.

3.3 Cerca de bibliografia, jurisprudència i materials per a la resolució dels casos pràctics i complementar les qüestions teòriques

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 30 1,2 1, 3, 4, 5
Seminaris de discussió de textos 20 0,8 2, 4, 5, 7, 9, 11
Tipus: Supervisades      
Preparació de les pràctiques 4,5 0,18 1, 8, 9, 11, 12
Preparació del treball 10 0,4 1, 3, 4, 10, 11, 12
Tutoria 1 0,04 8
Tipus: Autònomes      
Estudi temari assignatura 51 2,04 1, 8, 9, 10, 11, 12
Lectura textos 26 1,04 1, 8, 9, 11, 12

Avaluació

Les competències d'aquestes matèries s'avaluaran de forma continuada mitjançant les següents activitats:

- Dues  proves escrites. Correspondrà a un màxim del 40% de la nota. La prova final será de tota l’assignatura

- Dues pràctiques. Amb un valor total de fins al 30%. Una pràctica escrita de preparació individual, amb una valoració del 10%, i una altra pràctica de tipus grupal, amb una valoració del 20%.

- Elaboració d’un treball de recerca i presentació d’una síntesi oral a la clase. Amb una valoració del 30%.

 A l'inici de curs es presentarà i es farà una explicació del programa de l'assignatura que preveu aquesta guia, així com el cronograma d'activitats, el sistema d’avaluació, i el sistema de reavaluació de les activitats suspeses. La reavaluació només podrà realitzar-se si l'alumne ha seguit l'avaluació continuada.  Totes aquestes indicacions també seran exposades al campus virtual/Moodle.

L’alumnat que copiï o intenti copiar en una prova escrita tindrà un 0 en l'examen. L’alumnat que presenti una pràctica en què hagi plagi obtindrà un 0,  i rebrà una advertència. En cas de reiteració de la conducta, l'alumne suspendrà l'assignatura.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova final 20% 1 0,04 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12
Prova parcial 20% 1 0,04 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12
Pràctica (1) 10% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pràctica (2) 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Treball de recerca 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

 

Bibliografía de l' assignatura:

- FOSSAS, E.- PÉREZ FRANCESC, J.Ll. Lliçons de Dret Constitucional, Barcelona: Proa

- LÓPEZ GUERRA, L. 1994. Introducción al Derecho Constitucional, València: Tirant Lo Blanch.  (Aquest llibre està disponible a la Biblioteca Digital UAB)

- MOLAS BATLLORI, I. 2004. Derecho Constitucional. Madrid: Tecnos.

- BARCELÓ, M.- VINTRÓ, J (coord.), Dret Públic de Catalunya, Barcelona, Atelier
- ALBERTÍ, E. i altres: Manual de Dret Públic de Catalunya. Barcelona, IEA

 

Manuals: 

 - ÁLVAREZ CONDE, E. Curso de Derecho Constitucional, 2 vols, Tecnos, Madrid.

- BALAGUER CALLEJÓN, F (y otros) Derecho Constitucional, 2 vols., Tecnos. Madrid.
- FERNÁNDEZ SEGADO, F.: El sistema constitucional español. Dykinson, Madrid, 1992.
- GÓMEZ SÁNCHEZ, Y. Introducción al régimen constitucional español, Sanz y Torres, Madrid.

- GARCÏA PELAYO, M., Derecho Constitucional comparado, Alianza, Madrid, 1999

- LOPEZ GUERRA, L. (y otros) Derecho Constitucional, 2 vols. Tirant lo Blanc, Valencia.
- PÉREZ ROYO, J. Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons, Madrid.

-RODRÍGUEZ RUIZ, B. Constitución y género. Mujeres y Varones en el Orden constitucional español, Juruá, Lisboa, 2017. 

 

Enllaços web:

 -http://www.vlex.com

-http://www.noticias.juridicas.com

-http://www.casareal.es

-http://www.congreso.es (portal de la Constitución)

-http://www.senado.es

-http://www.lamoncloa.gob.es

-http://www.poderjudicial.es

-http://www.tribunalconstitucional.es

-http://gencat.cat

-http://institucions.politiques.com

 

Programari

Aquesta assignatura no requereix de programari específic