Logo UAB
2022/2023

Teoria política

Codi: 101117 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500259 Ciència política i gestió pública OT 3 2
2500259 Ciència política i gestió pública OT 4 1
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 3 2
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OB 4 1
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 4 1
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Ernesto M Pascual Bueno
Correu electrònic:
ernestomanuel.pascual@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta assignatura es considera d'especial interès per a la formació de l'estudiant ja que la seva matèria constitueix una de les columnes vertebrals de la Ciència política. Les teories polítiques són les "teories" que han de comprendre els futurs politòlegs, per poder fonamentar i contextualitzar les investigacions, els estudis i els fenòmens que analitzin en el seu futur professional.

Partint de la base que els alumnes ja han adquirit uns coneixements bàsics sobre la Història de les Idees Polítiques a Occident (Pensament Polític), i han abordat algunes de les seves expressions en el Liberalisme, el Conservadorisme, el Nacionalisme o el Socialisme, en aquesta assignatura es pretén fer un pas més per aproximar-nos a algunes de les aportacions que, des del camp de la teoria i la filosofia política, han protagonitzat alguns dels principals debats teòrics contemporanis.


Prerequisits formals.

És necessari tenir aprovat el curs de Pensament Polític

Ës donarà per suposat que l'alumne té les habilitats necessàries per a tractar amb textos de certa complexitat conceptual, per treballar-los de manera adequada, per a presentar-los en sessions públiques i per a discutir críticament els seus continguts.


Recomanacions.
Tractant-se d'una matèria destinada a proporcionar un panorama general dels principals debats contemporanis en Teoria política i a potenciar les capacitats de lectura, anàlisi crítica, reflexió personal i argumentació oral i escrita. Sent necessari debatre en públic emprant argumentacions sòlides i no meres opinions ad hoc, l'assistència a totes les activitats docents és obligatòria. A més ha de disposar-se de temps suficient per llegir, pensar i escriure, sigui individualment, sigui en grup.


S'aconsella a l'alumne que durant tot el desenvolupament de l'assignatura segueixi de manera habitual el tractament que reben determinats assumptes de l'actualitat política, a través de diferents mitjans de comunicació (escrits i audiovisuals), a fi de poder seguir fàcilment els diferents debats, qüestions i enfocaments que puguin plantejar-se en classe. Igualment, per aconseguir un aprofitament òptim d'aquesta assignatura, es recomana que l'alumne posseeixi coneixements bàsics d'informàtica (processador de text, presentacions gràfiques, eines de navegació en Internet i obtenció d 'informació), així com del Campus Virtual del a UAB.

És necessari posseir un nivell intermedi d'anglès, que permeti a l'alumne ampliar l'àmbit de les informacions que pugui consultar, tals com a investigacions, notícies i bibliografia redactades en anglès.


Observacions.
En classe no podrà utilitzar-se cap dispositiu electrònic, ni per comunicar-se ni per prendre anotacions. Ordinadors, tauletes i mòbils estan prohibits a l'aula.

 

 

 

Objectius

Donada l'extensió i l'amplitud de la matèria, hem optat per realitzar una incursió en l'obra i el pensament d'alguns autors referents dels principals corrents de la Teoria política contemporània. Aquest curs se centrarà, doncs:

1.- Realitzar una introducció als principals corrents i als principals debats i arguments de la teoria política normativa contemporània en una perspectiva contextualista, això és, orientada pels problemes fonamentals de les democràcies actuals.

2.- Completar la perspectiva empírica de la Ciència política amb un acostament normatiu i pluralista de l'horitzó de valors, arguments i assumpcions des dels els quals es realitzen les preguntes i dissenys d'investigació, si implementen i avaluen les polítiques públiques o es dissenyen les institucions.

3.- Desenvolupar una perspectiva crítica d'anàlisi dels conceptes, vocabularis i pressupostos subjacents als arranjaments institucionals  i polítiques públiques de les democràcies contemporànies  així com als programes d'investigació de la Ciència política actual.  

4.- Revisar arguments, idees i conceptes polítics i enriquir el vocabulari que permeti una millora de la capacitat de reflexió personal, argumentació, exposició i expressió oral i escrita en Ciència política.

5.- Relacionar  els debats teòric-polítics  contemporanis  amb altres dimensions  intel·lectuals  i polítiques  de la vida cultural contemporània: cinema, pintura, música, literatura.

Competències

  Ciència política i gestió pública
 • "Diferenciar les principals teories de la disciplina i els diferents camps; les elaboracions conceptuals, els marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents àmbits i subàrees, així com el seu valor per a la pràctica professional mitjançant casos concrets."
 • Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
 • Emprar les teories polítiques contemporànies i entendre el seu valor analític per a casos concrets de l'esfera interna i internacional
 • Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 • Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 • Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 • Identificar les principals teories polítiques contemporànies, interpretar textos polítics clàssics i actuals, i ser capaç d'argumentar des de diferents posicions teòriques
 • Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 • Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 • Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 • Treballar autònomament.
 • Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en l'anàlisi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i valorar críticament l'aparició del liberalisme.
 2. Analitzar i valorar críticament l'aparició dels feixismes d'entreguerres i la reconstrucció del pensament liberaldemocràtic després de la Segona Guerra Mundial.
 3. Analitzar i valorar críticament les alternatives al liberalisme.
 4. Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
 5. Argumentar sobre el renaixement del republicanisme.
 6. Argumentar sobre la contraposició comunitarisme-llibertarisme.
 7. Avaluar la contribució de moviments com ara el feminisme, l'ecologisme o els diversos moviments identitaris.
 8. Descriure l'aparició de l'estat en el sentit modern i exposar les aportacions teòriques de Maquiavel, Bodin, Hobbes.
 9. Descriure, comentar i valorar els nous plantejaments del pensament demoliberal, com ara el seu fonament individualista o la neutralitat dels dissenys institucionals.
 10. Emprar les teories polítiques contemporànies i entendre el seu valor analític per a casos concrets de l'esfera interna i internacional
 11. Explicar la redefinició de la noció de ciutadania en el context de la globalització.
 12. Exposar els diferents corrents de la tradició socialista, en especial la ruptura de 1917 i l'aparició del comunisme.
 13. Exposar els elements clau del pensament polític en l'antiguitat grecoromana: individu i comunitat des de Sòcrates a Aristòtil.
 14. Exposar l'aportació de John Rawls i la justícia distributiva, i valorar-ne l'impacte en el debat en la teoria política contemporània.
 15. Exposar l'impacte en el pensament polític de l'aparició del cristianisme.
 16. Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 17. Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 18. Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 19. Identificar i relacionar les principals teories polítiques contemporànies, interpretar textos polítics clàssics i actuals i ser capaç d'argumentar des de diferents posicions teòriques
 20. Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 21. Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 22. Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 23. Treballar autònomament.
 24. Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en l'anàlisi.

Continguts

 1. Tipos de liberalismo.
 2. Socialismo
 3. Anarquismo
 4. Comunismo
 5. Marxismo Analítico
 6. Teoría Crítica
 7. Republicanismo
 8. Nacionalismo
 9. Federalismo
 10. Cosmopolitismo
 11. Populismo
 12. Neocons
 13. Democracia Cristiana y Derecha Cristiana
 14. Radical Right
 15. Islamismo
 16. Multiculturlismo
 17. Feminismo
 18. Ecologismo
 19. Pacifismo
 20. Antiglobalismo
 21. Comunitarismo
 22. Posmodernismo

 

Metodologia

La metodologia d'estudi i d'avaluació de l'assignatura utilitzarà un conjunt variat d'instruments per tal permetre assolir un coneixement òptim dels continguts de l'assignatura. Per una banda, es plantejaran exercicis d'avaluació continuada consistents en recensions crítiques d'articles científics, resolució de problemes, realització d'exercicis de tipus test, o estudis de casos pràctics. També es plantejaran discussions sobre temes d'actualitat en l'espai de debat per aplicar-hi l'instrumental analític de l'assignatura.

La docència es de l'assignatura s'organitzarà en classes magistrals, les menys,, atès que la idea és donar la volta al mètode educatiu i que siguin els alumnes els que preparin els temes, relacionats en els continguts, per a ser debatuts en classe, de manera oberta i col·laborativa per tots els companys (inclòs el professor)

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 24 0,96 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19
Seminaris 47 1,88 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 24
Tipus: Supervisades      
Treballs 28 1,12 18, 19, 20, 22, 24
Tipus: Autònomes      
Estudi temari de l'assignatura 40 1,6 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura es compon de les parts següents:

-L'assistència i participació. A més l'obligatorietat de l'assistència, s'apreciarà especialment l'actitud d'aquells alumnes capaços de relacionar els diferents corrents de pensament i enfocaments teòric-conceptuals de l'assignatura amb els diferents temes de l'actualitat política i social del moment.

- Un examen final, compost de quatre preguntes curtes per un valor de 1,5 punts cadascuna i una pregunta a desenvolupar per un valor de 4 punts. És condició necessària per a aprovar l'assignatura superar l'examen parcial amb una nota mínima d'aprovat.

- Un control de lectura: Aquest control es realitzará en horari lectiu i sense avís previ. És imprescindible per a superar l'assignatura haver-se presentat a un control de lectura i haver-lo aprovat.

- Lliurament parcials de assajos sobre la assignatura.

- Una exposició en classe sobre un dels continguts de l'assignatura.


Hi ha algunes consideracions especialment remarcables sobre les condicions del sistema d'avaluació:

 • L'avaluació és contínua en tots els seus aspectes, per això NO HI HAURÀ cap mena d'avaluació compensatòria.
 • És condició necessària per a aprovar l'assignatura superar l'examen final amb una nota mínima d'aprovat
 • Tots els lliuraments es realitzaran mitjançant el Campus Virtual en l'espai específic habilitat per a això. Qualsevol lliurament fora de temps o lloc serà considerada com un no presentat.
 • Quant les activitats d'avaluació realitzades per l'alumne superin el 30%, l'alumne ja no podrà sol·licitar un no presentat.
 • Totes les activitats orals o escrites seran realitzades en català o espanyol.
 • Finalment, si en la realització d'algunes de les activitats previstes, especialment en la realització dels treballs, es detecta qualsevol tipus de plagi (repetició de treballs d'altres anys, pàgines webs, llibres, etc.) L'assignatura quedarà globalment suspesa i s'haurà de repetir íntegrament.


Resum avaluació.

Assistència i participació 25%

Control de Lectura 5%

Exposició oral 10%

Lliuraments parcials 25%

Examen Final 35%

Recuperació

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.

Per participar al procés de recuperació de l’assignatura el alumna ha de haver obtingut una qualificació mínima en la mitjana de l'assignatura de 3,5.

La recuperació consistirà en el lliurament, abans de l'examen de recuperació, de tots els treballs no lliurats dintre del termini i en la forma escaient durant el semestre lectiu. Posteriorment es realitzarà un examen de les mateixes característiques que l'examen final de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació 25% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22
Control de lectura 5% 1 0,04 4, 10, 17, 19, 20, 22
Exposició en classe 10% 1 0,04 4, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
Exàmen Final 35% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23
Lliuraments parcials 25% 3 0,12 4, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24

Bibliografia

Referencies.

Arteta, A., Guitián, E., Máiz  R. (eds.) Teoría Política Alianza Editorial 2008

Dryzek, Honig, B Phillips, A. (eds) Handbook of Political Theory Oxford U. Press 2008

Innerarity, Daniel. La política para perplejos. Galaxia Gutemberg 2018

Innerarity, Daniel. La política en tiempo de indignación. Galaxia Gutemberg 2015

Máiz, R. (ed.) Teorias políticas contemporaneas Ed. Tirant Lo Blanch 2009

Mellón, J., Torrens, X. (eds.) Ideologías y Movimientos Políticos Contemporaneos. Tecnos 2016 (LIBRO DE TEXTO DE LA ASIGNATURA)

McKinnon, C. Issues in Political Theory Oxford U. Press, 2012.

Vallespin, F. (coord.) Historia de la teoría política, volums 5 i 6. Madrid: Alianza, vàries edicions.

 

Series:

Utopía (BBC)

Black Mirror (BBC)

Mister Robot (Netflix)

Cinema:
- Citizen Kane, Orson Welles
- Good Night. And Good Luck, George Clooney
- El Sur, Víctor Erice
- Paris, Texas Wim Wenders
- Copying Beethoven, A. Holland
- Into the Wild, Sean Penn
- Deserto Rosso, M. Antonioni
- Gruppo di famiglia in un interno, L. Visconti
- Trois couleurs: rouge, K. Kieslowsky
- Sunshine, Itsvan Szabo
- East is East, Damien O’Donnell
- It's a Free World..., Ken Loach
- La pelota Vasca, Julio Medem
- Ulysses' Gaze, T. Angelopoulos
- MichaelCollins, Neil Jordan
- Iron Jawed Angels, Katia von Garnier
- Million Dollar Baby, Clint Eastwood
- The French Lieutenant’s Woman, Karel Reisz
- The Age of Innocence, Martin Scorsese
- 4 meses, 3 semanas, 2 días, Cristian Mungiu
- Todo sobre mi madre, Pedro Almodóvar
- Milk, Gus Van Sant
- Mulholland Drive, David Lynch
- The Hours, Stephen Daldry
- Thirteen Conversations about One Thing, Jill Sprecher
- An Incovenient ,Truth Al Gore
- The 11th Hour, Nel Conners

Novela:
- El viaje del Profesor Caritat, Steven Lukes
- Contrapunto, Aldous Huxley
- Invisible, Paul Auster
- La Peste, A. Camus
- Pequeña Isla, Andrea Levy
- G, John Berger
- Verano, J. Coetzee
- Microcosmos, Claudio Magris
- Memorias de Adriano, M. Yourcenar
- La Condición Humana, A. Malraux
- Se está haciendo cada vez más tarde, A. Tabucchi
- El lobo estepario, H. Hesse
- La marcha Radetzky, Joseph Roth
- Un armiño en Chernopol, Von Rezzori
- El Mundo de Ayer, S. Zweig
- La muerte de Virgilio, H. Broch
- Auto de Fe, Elias Canetti
- Doktor Faustus, Thomas Mann
- Un Puente sobre el Drina, Ivo Andrich
- La vida está en otra parte, Milan Kundera
- Suite Francesa, Irene Nemirovsky
- El Arco Iris de la Gravedad, Thomas Pynchon
- Elegía para un americano, Siri Husvedt
- Submundo, Don Delillo

Programari

Office