Logo UAB
2022/2023

Negociació d'intervencions públiques

Codi: 101108 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500259 Ciència política i gestió pública OT 3 2
2500259 Ciència política i gestió pública OT 4 2
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 3 2
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 4 1
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Júlia Miralles-De-Imperial Pujol
Correu electrònic:
julia.mirallesdeimperial@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Cal que l'estudiant hagi cursat les assignatures "Ciència Política" i "Anglès per a les ciències socials" de 1r de Grau, i "Administració i polítiques públiques" de 2n. També es dona per suposat que l'estudiant llegeix habitualment diaris de premsa generalista i té interès en els conflictes i negociacions polítiques que siguin d'actualitat. Finalment, el tipus d'activitats i avaluació d'aquesta assignatura fa imprescindible la presencialitat en la majoria de les seves sessions. Altres formes de seguiment es consideraran excepcionals i hauran de ser acordades prèviament amb la professora.

Objectius

La negociació és un element clau en el procés d'elaboració i gestió d'una política pública. L'objectiu d'aquesta assignatura és oferir als i les estudiants els recursos teòrics i pràctics per entendre i gestionar controvèrsies públiques, i introduir a l'estudiant a la teoria i les tècniques de negociació en el marc dels processos de política pública.

L'assignatura combinarà les dimensions teòrica i pràctica. Al llarg del curs s'analitzaran controvèrsies públiques i s'exploraran diferents modalitats de negociació mitjançant simulacions i casos pràctics, des de les més simples fins a les més complexes i combinant perspectives de diferents nivells de govern.

Competències

  Ciència política i gestió pública
 • "Diferenciar les principals teories de la disciplina i els diferents camps; les elaboracions conceptuals, els marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents àmbits i subàrees, així com el seu valor per a la pràctica professional mitjançant casos concrets."
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar el coneixement de les administracions públiques, en els seus diferents nivells, a casos concrets de l'esfera pràctica i professional.
 • Aplicar les principals teories de la disciplina i els seus diferents camps a problemes pràctics i professionals reals.
 • Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
 • Demostrar que s'entenen les relacions intergovernamentals i identificar la posició de les administracions públiques en el sistema polític.
 • Descriure i entendre el funcionament de les administracions públiques a escala estatal, subestatal i supraestatal.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
 • Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 • Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 • Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 • Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 • Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 • Treballar autònomament.
 • Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
 • Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en l'anàlisi.
  Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics
 • Descriure i analitzar el funcionament de les administracions públiques en diferents escales territorials.
 • Explicar i sintetitzar coneixements adquirits en un nivell avançat de llengua anglesa.
 • Identificar els principals actors, estructura i funcionament dels sistemes polítics en l'esfera interna i internacional des d'una perspectiva teòrica o aplicada.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris i multiculturals implementant nous projectes.

Resultats d'aprenentatge

 1. "Exposar i descriure de manera adequada els principals corrents teòrics de l'anàlisi de les polítiques públiques: el cicle de la política; xarxes i actors; enfocaments institucionals; teoria de l'elecció racional."
 2. Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 3. Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 4. Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 5. Analitzar críticament el procés de configuració de l'agenda pública.
 6. Aplicar el coneixement de les administracions públiques, en els seus diferents nivells, a casos concrets de l'esfera pràctica i professional.
 7. Aplicar les principals teories de la disciplina i els seus diferents camps a problemes pràctics i professionals reals.
 8. Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
 9. Demostrar que s'entenen les relacions intergovernamentals i identificar la posició de les administracions públiques en el sistema polític.
 10. Descriure i entendre el funcionament de les administracions públiques a escala estatal, subestatal i supraestatal.
 11. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 12. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 13. Distingir les fases de la política pública: formulació, decisió, implementació i avaluació.
 14. Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
 15. Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 16. Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 17. Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 18. Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 19. Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 20. Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 21. Plantejar i exposar un estudi de cas d'una política pública concreta.
 22. Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 23. Treballar autònomament.
 24. Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
 25. Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en l'anàlisi.

Continguts

Bloc 1: La negociació en les intervencions públiques

 • Marc general.
 • La negociació distributiva o per posicions.
 • La negociació basada en principis. Model Harvard de Negociació.

Bloc 2: Tècniques de negociació

 • Planificació d'una negociació.
 • Formats, estratègies i instruments durant la negociació.

Bloc 3: Agents i poder

 • Qui participa i qui influeix en una negociació.
 • El poder en la taula de negociació.

Bloc 4: Negociació i participació

 •  La negociació i la participació en una intervenció pública.
 • Potencialitats i límits de la participació.

Bloc 5: Negociació i mediació

 • Les terceres parts en un procés negociador.
 • La mediació com a instrument en la negociació.

Metodologia

L'assignatura Negociació d'Intervencions Públiques té 6 crèdits ECTS, és a dir, un total de 150 hores de dedicació per part de l'estudiant (25 hores per crèdit). Aquestes s'estructuren en els diversos tipus d'activitats formatives i metodologies docents descrites a continuació amb l’objectiu de combinar una aproximació teòrica ben fonamentada amb exercicis pràctics que permetin un acostament directe a la realitat de les negociacions vinculades a la implementació de polítiques públiques.

Els fonaments teòrics seran exposats a les classes, en format de classes magistrals obertes en tot moment a la participació de l'alumnat per a l'aclariment i el debat.

Els fonaments de la teoria s'assentaran en la lectura de textos i l'estudi autònom, a partir del material exposat a les classes i d’altres materials que s'indiquin a classe o a través del Campus Virtual.

El treball d'estudi es complementarà amb exercicis individuals vinculats a les lectures i casos dels seminaris,a partir dels quals es durà a terme un debat entre els i les estudiants dirigit per la docent. Durant el curs es realitzaran un total de 10 seminaris que es treballaran únicament de forma oral a classe i en alguns dels quals es demanarà a l’estudiantat que faci lectures prèvies de preparació del seminari. Tots els seminaris s’avaluaran en base a les aportacions orals a classe. Es comunicarà a través del Campus Virtual amb antelació suficient en quines activitats concretes consistirà cada seminari i la preparació necessària per part dels i les estudiants. 

El treball pràctic consistirà en una recerca aplicada sobre una política pública local escollida pels i les estudiants d’entre les propostes realitzades per la docent. El treball es realitzarà en equips de 3 a 5 persones, amb les excepcions que es puguin considerar per motius laborals o d’altres degudament justificats.

Els dies en els quals es facin exposicions orals de treballs, també es realitzarà una ronda de preguntes de la professora i els i les estudiants. En acabat, s’obrirà un debat sobre el conjunt de qüestions tractades en l’exposició oral.

Durant el curs es realitzaran tutories individuals i grupals per a la realització dels treballs i sobre el seguiment del  curs en els horaris que es fixin prèviament a través del correu electrònic tant a petició dels i les estudiants com per indicació de la docent.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques: exposicions per part de la professora amb recolzament de TIC i debat en gran grup. 20 0,8 1, 5, 6, 9, 10, 13, 21
Presentació pública de treballs: presentacions individuals i de grup i ronda de valoracions. 5 0,2 5, 8, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Seminaris de discussió de textos i de casos: Introducció de la sessió, presentació del text, valoració i discussió. Resolució de casos pràctics. Elaboració de simulacions. Controls de lectura. 5 0,2 1, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24
Tipus: Supervisades      
Tutoria: tutories individuals i grupals de recolzament per a la realització dels treballs i de seguiment de la matèria. 20 0,8 20, 23
Tipus: Autònomes      
Elaboració del treball de curs i dels treballs escrits de seminari. 25 1 1, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Estudi: Realització d'esquemes i resums sobre els continguts teòrics. 30 1,2 1, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 18, 22, 23
Lectura de textos: exercici individual de lectura comprensiva de textos 20 0,8 1, 5, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 22, 23

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura es composa de les següents activitats d’avaluació:

-  Examen final: 30% de la nota final.

-  Participació oral als seminaris: 35% de la nota final.

 • Es tindran en compte les 8 millors qualificacions obtingudes. 

-  Treball de curs: 35% de la nota final.

 • 10% de la nota final la presentació oral i 25% l’entrega escrita.

Consideracions importants

 • És condició necessària però no suficient aprovar l’examen per aprovar l’assignatura.
 • Per aprovar l'assignatura és condició necessària aprovar tant els seminaris, com el treball de curs, com l'examen.
 • Les dates dels seminaris així com les d’entregues i presentacions orals dels treballs de curs s'especificaran en el marc de la programació de l'assignatura a través del Campus Virtual.
 • L'assistència a les sessions de seminari de cas i de lectura és obligatòria. Les absències justificades per motius mèdics o laborals no tindran efectes en termes d'avaluació. Es permeten dues absències no justificades als seminaris que no tindran efectes sobre la nota.
 • L'examen serà al final del quadrimestre el dia que fixi la Facultat, que es farà públic amb antelació suficient i que els i les estudiants hauran de corroborar a través de la web de la Facultat.
 • Els alumnes hauran de notificar la composició del grup i el tema escollit pel treball de curs a través del correu electrònic a la docent durant les dues primeres setmanes del semestre. En cas contrari, no se'ls permetrà lliurar-lo.
 • El fet de presentar-se a l'examen, o presentar el treball de curs o participar en almenys 4 seminaris eximeix l'estudiant de la qualificació de "No Presentat".
 • Els i les estudiants que no haguessin superat els seminaris o el treball de curs o ambdós, podran entregar un nou treball escrit, individual, determinat per la professora, per aconseguir la nota necessària per aprovar les activitats d’avaluació que haguessin estat suspeses. La docent especificarà als i les estudiants en aquesta situació les característiques i data d’entrega del treball corresponent. 
 • Els i les estudiants que no haguessin superat l'examen tindran l'oportunitat d'acollir-se a les activitats de compensació, és a dir, podran tornar a fer l’examen suspès el dia que determini la Facultat, havent acabat el període lectiu del segon quadrimestre.
 • Qualsevol alumne que per motius laborals o de salut degudament justificats o pel fet d’estar realitzant un programa d’intercanvi, no pugui assistir amb normalitat al curs, haurà de notificar-ho a la professora durant les dues primeres setmanes del semestre per tal d’acordar les activitats compensatòries corresponents. En cas que aquesta notificació es produeixi més tard sense una raó motivada, l’estudiant no podrà superar l'assignatura.
 • D’acord amb l’article 117.2 de la normativa acadèmica de la UAB, l’avaluació dels alumnes a partir de la segona matrícula podrà consistir en una sola prova de síntesi. L’alumnat que es vulgui acollir a aquesta possibilitat, caldrà que es posi en contacte amb el professorat a principi de curs.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 30% de la nota final 4 0,16 1, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 20, 21, 22, 23
Participació oral als seminaris 35% de la nota final 20,5 0,82 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24
Treball de curs 35% de la nota final 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Bibliografia

L'assignatura no té una bibliografia de referència que s'hagi de llegir de manera obligatòria per poder seguir el curs. No obstant, per a la realització de ls seminaris s'hauran de llegir alguns textos que seran indicats i posats a disposició a través del Campus Virtual per la professora durant el curs, amb prou antelació perquè els i les estudiants els puguin treballar.

D'altra banda, per qui vulgui ampliar els seus coneixements sobre la teoria i tècniques de negociació i mediació, proposem la lectura de les següents publicacions:

Fisher, R. (1996). Más allá de Maquiavelo. Barcelona: Granica.

Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (2011). Obtenga el Sí. El arte de negociar sin ceder. Barcelona: Ediciones Gestión 2000.

Lebel, P. (1990). El arte de la negociación. Barcelona: CEAC.

Mendieta, C. (2010). Tècniques de negociació i resolució de conflictes. Manual de Consulta. Barcelona: Diputació de Barcelona. Disponible a https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/51553.pdf

Moore, C. (1995). El Proceso de Mediación. Buenos Aires: Granica.

Programari

Aquesta assignatura no requereix l'utilització de cap programari específic.