Logo UAB
2022/2023

Polítiques comunitàries

Codi: 101107 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500259 Ciència política i gestió pública OT 3 2
2500259 Ciència política i gestió pública OT 4 0
2503778 Relacions Internacionals OB 3 2
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 3 2
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 4 0
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 4 1
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Ana Mar Fernandez Pasarin
Correu electrònic:
ana.fernandez.pasarin@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Es valorarà positivament un coneixement previ del procés d'integració europea i, en particular, del sistema institucional europeu. Es demana un coneixement actiu i passiu de la llengua anglesa.

Objectius

L'assignatura pretén dotar als alumnes dels coneixements teòrics i les habilitats pràctiques necessàries per entendre el funcionament del sistema de govern de la UE, l'elaboració de les polítiques públiques europees i els impactes que aquestes produeixen en els Estats membres.

 

 

 

Competències

  Ciència política i gestió pública
 • "Diferenciar les principals teories de la disciplina i els diferents camps; les elaboracions conceptuals, els marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents àmbits i subàrees, així com el seu valor per a la pràctica professional mitjançant casos concrets."
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar polítiques públiques, tant en el seu procés d'elaboració com d'implementació.
 • Aplicar el coneixement de les administracions públiques, en els seus diferents nivells, a casos concrets de l'esfera pràctica i professional.
 • Aplicar les principals teories de la disciplina i els seus diferents camps a problemes pràctics i professionals reals.
 • Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
 • Demostrar que s'entenen les relacions intergovernamentals i identificar la posició de les administracions públiques en el sistema polític.
 • Descriure i entendre el funcionament de les administracions públiques a escala estatal, subestatal i supraestatal.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
 • Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 • Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 • Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 • Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 • Treballar autònomament.
 • Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
 • Utilitzar diferents eines per analitzar i explicar els processos de formulació, decisió, implementació i avaluació de les polítiques públiques.
 • Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en l'anàlisi.
  Relacions Internacionals
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar el comportament dels actors internacionals, tant estatals com no estatals.
 • Analitzar l'estructura i el funcionament de les institucions i organitzacions internacionals (polítiques, econòmiques, de seguretat i militars, mediambientals, de desenvolupament i ajuda d'emergència), tant a l'àmbit universal com al regional, amb particular èmfasi en la Unió Europea, a partir de casos reals i/o simulats.
 • Aplicar tècniques d'anàlisi quantitatives i qualitatives als processos de recerca.
 • Argumentar i establir relacions de causalitat plausibles, a partir de dades i de metateories, i establir formes de validar-o refutar-les.
 • Elaborar i preparar la presentació d'informes i/o propostes d'intervenció.
 • Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals rigoroses.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l?àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.

Resultats d'aprenentatge

 1. "Exposar i descriure de manera adequada els principals corrents teòrics de l'anàlisi de les polítiques públiques: el cicle de la política; xarxes i actors; enfocaments institucionals; teoria de l'elecció racional."
 2. Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 3. Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 4. Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 5. Analitzar com la UE i altres actors manegen els problemes que planteja el foment de la democràcia i l'estat de dret al món.
 6. Analitzar críticament el procés de configuració de l'agenda pública.
 7. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 8. Analitzar el funcionament quotidià de la UE i el paper de diferents actors en l'elaboració de polítiques.
 9. Analitzar el paper dels diferents actors en la formulació de polítiques públiques.
 10. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 11. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 12. Analitzar polítiques públiques, tant en el seu procés d'elaboració com d'implementació.
 13. Analitzar, per a casos reals i simulats, la implementació de les polítiques comunitàries i intergovernamentals a la UE i la seva aplicació posterior.
 14. Aplicar el coneixement de les administracions públiques, en els seus diferents nivells, a casos concrets de l'esfera pràctica i professional.
 15. Aplicar tècniques d'anàlisi quantitatives i qualitatives als processos de recerca.
 16. Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
 17. Argumentar i establir relacions de causalitat plausibles, a partir de dades i de metateories, i establir formes de validar-o refutar-les.
 18. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 19. Demostrar que s'entenen les relacions intergovernamentals i identificar la posició de les administracions públiques en el sistema polític.
 20. Descriure i entendre el funcionament de les administracions públiques a escala estatal, subestatal i supraestatal.
 21. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 22. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 23. Distingir les fases de la política pública: formulació, decisió, implementació i avaluació.
 24. Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
 25. Elaborar i preparar la presentació d'informes i/o propostes d'intervenció.
 26. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 27. Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 28. Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals rigoroses.
 29. Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 30. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 31. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 32. Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 33. Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 34. Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 35. Plantejar i exposar un estudi de cas d'una política pública concreta.
 36. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 37. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 38. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 39. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 40. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 41. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 42. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 43. Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 44. Treballar autònomament.
 45. Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
 46. Utilitzar diferents eines per analitzar i explicar els processos de formulació, decisió, implementació i avaluació de les polítiques públiques.
 47. Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en l'anàlisi.
 48. Utilitzar les tècniques d'anàlisi del funcionament de les institucions universals, en particular de la Unió Europea, en el seu funcionament quotidià i en les seves tasques de promoció de l'ajuda al desenvolupament i la promoció de la democràcia i l'estat de dret.
 49. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 50. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.
 51. Valorar l'impacte dels diferents actors i de les regles de funcionament en la formulació de polítiques a la UE.

Continguts

 El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Part I. Conceptes i marc teòric

Tema 1. La naturalesa política de la UE

Tema 2. La UE com a proveïdor de polítiques públiques

Tema 3. UE i exercici del poder: tipologia i principals interpretaciones teòriques

Tema 4. Polítiques europees: financiació, elaboració, decisió i implementació a nivell europeu i domèstic

Part II. Polítiques europees. Anàlisi sectorial

Tema 5. Pressupost europeu i polítiques públiques europees

Tema 6. Mercat Interior i Governança Econòmica

Tema 7. Política de la competència

Tema 8. La política de cohesió econòmica i social

Tema 9. La política agrícola i de desenvolupament rural

Tema 10. La política comercial

Tema 11. La política mediambiental, energètica i de lluita contra el canvi climàtic

 

 

 

Metodologia

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

En principi, aquesta assignatura combina:

1) Activitats dirigides:

Classes tèoriques amb debats contradictoris sobre diferents temes d'actualitat europea i seminaris de discussió sobre les lectures obligatòries.

2) Activitats supervisades:

Tutòries individuals o per grup 

3) Activitats autònomes:
Elaboració d'un treball final

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals i seminaris sobre lectures obligatòries 55 2,2 2, 6, 23, 24, 29, 32, 43, 44, 46
Presentació oral 18 0,72 1, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 32, 34, 35, 43, 44, 45, 47
Treball escrit 30 1,2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
Tipus: Supervisades      
Tutories individuals o per grups petits 15 0,6 14, 29, 32, 35, 43, 45, 46

Avaluació

L'avaluació es basa en:

1. Treball individual o en grup de max 3 alumnes sobre un dels temes de l'assignatura: 30%

3. Presentació oral del treball: 20%

3. Prova escrita: 50%

Plagi: la detecció de plagi implicarà la nota de suspès a l'assignatura.

L’alumnat tindrà dret a la recuperació de la prova escrita de l’assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

 

D’acord amb l’article 117.2 de la Normativa acadèmica de la UAB, l’avaluació de l'alumnat repetidor podrà consistir en una sola prova de síntesi. L’alumnat repetidor que es vulgui acollir a aquesta possibilitat, caldrà que es posi en contacte amb el professorat a principi de curs.   

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació oral 20% 10 0,4 1, 16, 18, 24, 25, 27, 32, 34, 35, 43, 44, 45, 47
Prova escrita 50% 2 0,08 1, 2, 6, 12, 20, 23
Treball escrit 30 20 0,8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

Bibliografia

 

A inici de curs es penjarà al campus virtual un llistat amb les lectures obbligatòries

 

Lectures bàsiques:

 

BOMBERG, E., J. PETERSON and A. STUBB (eds) (2008), The European Union: How Does it Work?, (Oxford:Oxford University Press).

BULMER, S. et al. (2021) The Politics in European Union (Oxford: Oxford University Press), fifth ed. Also Available in Ebook.

BULMER, S. and LEQUESNE, Ch. (2020), The Member States of the EU (Oxford: Oxford University Press), 3rd ed.

HIX,S. and B. HOYLAND (2022), The Political System of the European Union (London: Palgrave Macmillan).4th ed.

HEINELT, H. and MÜNCH, S. (2018) Handbook of European Policies, (Cheltenham: Edward Elgar)

NUGENT, N. (2010), The Government and Politics of the European Union, (London:Palgrave Macmillan)

PETERSON, J. & SHACKLETON, M. (2006) The Institutions of the European Union (Oxford: Oxford University Press).

VAN MIDDELAAR, L. (2014) The passage to Europe: How a Continent became a Union (Yale: Yale University Press)

WALLACE, H. et al. (2020) Policy-making in the European Union (Oxford: Oxford University Press). 8th ed.

 

Revistes d'impacte:

 

Journal of European Integration

Journal of Common Market Studies

Journal of European Public Policy

West European Politics

Public Administration

 

 

 

 

Programari

N/A