Logo UAB
2022/2023

Política i món contemporani

Codi: 101099 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500259 Ciència política i gestió pública FB 1 2
2503778 Relacions Internacionals OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Gabriel Colomé García
Correu electrònic:
gabriel.colome@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No n'hi ha

Objectius

Aquesta matèria té un caràcter de formació bàsica, aspirant a servir de fonament per al conjunt dels continguts del grau en Ciència Política i Gestió Pública i del grau en Relacions Internacionals.

L’objectiu essencial de l’assignatura és oferir explicacions dels principals fenòmens, moviments i processos que, a escala mundial, han configurat el món contemporani. Se situaran els problemes essencials del món actual, i es mostrarà com s’han format i han evolucionat. S’analitzaran les arrels històriques del món actual en les seves diferents dimensions: política i democràcia, economia i societat, desigualtats i pobresa, acció política col·lectiva i moviments socials... 

Totes aquestes qüestions es tractaran des de diversos punts de vista i es tindran en compte les aportacions procedents de les disciplines acadèmiques que es dediquen a l’estudi d’aquests fenòmens, moviments i processos, com la ciència política, las relaciones internacionales, la historia, la sociologia, l’economia i el periodisme d'investigació. 

Pel que fa a les competències, els resultats d’aprenentatge previstos són tres: interpretar els marcs polítics i socials històrics com antecedents explicatius dels actuals, per comprendre millor el món del temps present; analitzar informació de manera crítica; i demostrar un bon nivell d’expressió oral i escrita. 

Competències

  Ciència política i gestió pública
 • "Diferenciar les principals teories de la disciplina i els diferents camps; les elaboracions conceptuals, els marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents àmbits i subàrees, així com el seu valor per a la pràctica professional mitjançant casos concrets."
 • Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
 • Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 • Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 • Interpretar els marcs polítics i socials històrics com antecedents explicatius dels actuals, per comprendre millor la realitat actual.
 • Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 • Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 • Treballar autònomament.
  Relacions Internacionals
 • Analitzar el comportament dels actors internacionals, tant estatals com no estatals.
 • Argumentar i establir relacions de causalitat plausibles, a partir de dades i de metateories, i establir formes de validar-o refutar-les.
 • Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals rigoroses.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Argumentar i establir relacions de causalitat plausibles, a partir de dades i de metateories, i establir formes de validar-o refutar-les.
 2. Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
 3. Descriure els actors polítics i valorar críticament el comportament polític en diferents contextos sociopolítics i històrics.
 4. Descriure els principals elements del procés polític: socialització, actituds i ideologies polítiques.
 5. Descriure i utilitzar adequadament els principals conceptes en l'àmbit de l'estudi de les relacions entre la política i la societat: regulació del conflicte social, poder polític i legitimació, sistema polític.
 6. Exposar els elements clau que expliquen l'aparició de l'estat i la seva evolució (de l'estat absolut a l'estat del benestar).
 7. Exposar les formes de govern que emanen de les diferents relacions que poden tenir els poders de l'estat.
 8. Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 9. Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 10. Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals rigoroses.
 11. Interpretar els marcs polítics i socials històrics com antecedents explicatius dels actuals, per comprendre millor la realitat actual.
 12. Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 13. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 14. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 15. Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 16. Treballar autònomament.

Continguts

1) La Guerra Freda: concepte, interpretació de conjunt

2) Els orígens i els primers anys de la Guerra Freda

3) Europa occidental, 1947-1973: creixement econòmic, Estats del benestar i transformacions socials 

4) Economia, societat i política a l'URSS i a l’Europa de l’est

5) Descolonització i guerra freda a Àsia

6) Les arrels històriques del conflicte Israel-Palestina

7) La independència dels estats africans

8) El Tercer Món i el Moviment de Països No Alineats

9) Del moviment pels drets civils al Black Power

10) La guerra de Vietnam i el moviment d’oposició a la guerra

11) Les revoltes i els moviments estudiantils de la dècada de 1960

12) La Primavera de Praga

13) Feminismes i moviments feministes

14) Dels fronts d’alliberament gai als moviments LGTBI

15) Diferents vies al socialisme a Amèrica Llatina: la revolució cubana i el Xile d'Allende

16) Les crisis econòmiques de la dècada de 1970 i les seves conseqüències

17) La Segona Guerra Freda, els moviments per la pau i el final de la Guerra Freda

18) La desintegració de Iugoslàvia: processos secessionistes i guerra

19) 11S: el dia que va canvia el món.

20) La crisi global actual i la resposta dels moviments socials occidentals

21) El gihadisme i la guerra global contra el terrorisme

22) Les revoltes àrabs: Tunísia, Egipte i Síria

23) La guerra fred comercial: Xina-USA

 

Metodologia

La dedicació a aquesta assignatura es concreta en diversos tipus d'activitats. El seu valor, 6 crèdits ECTS, implica una dedicació total de 150 hores, que es distribuiran de la següent manera:

a.- Activitats dirigides, amb presència del professor. Inclouran classes magistrals.  Seminaris  amb exposicions orals dels estudiants sobre diferents documents històrics. 

Aquestes activitats representen, aproximadament, el 33% del temps de treball de l'estudiant.

b.- Activitats supervisades, realitzades fora de l'aula, i seguint les indicacions del professor. S'haurà de preparar un treball individual.

Aquesta activitat representa, aproximadament, el 17% del temps de treball de l'estudiant.

c.- Activitats autònomes, que realitza cada estudiant pel seu compte per a la preparació del temari, mitjançant les lectures recomanades pel professor.

Aquestes activitats representen, aproximadament, el 50% del temps de treball de l'estudiant.

El procés d'aprenentatge i adquisició de competències serà supervisat pel professor a través de tutories individuals.

L'aula Moodle serà l'espai que vehicularà la informació relacionada amb l'organització de l'assignatura.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals i Seminaris participatius 50 2 2, 8, 9, 11, 12, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Treball individual 25 1 2, 9, 11, 12, 15, 16
Tipus: Autònomes      
Estudi i lectura de materials 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura constarà de:

- seminaris participatius que té un valor del 45% de la nota final

- la realització d'un treball individual, que té un valor del 40% de la nota final

- la realització de 3 lectures, que té un valor del 15% de la nota final 

El procediment per a superar l'assignatura és aprovar l'avaluació continuada.  . 

D’acord amb l’article 117.2 de la Normativa acadèmica de la UAB, l’avaluació de l'alumnat repetidor podrà consistir en una sola prova de síntesi. L’alumnat repetidor que es vulgui acollir a aquesta possibilitat, caldrà que es posi en contacte amb el professorat a principi de curs. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Seminaris 45 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Treball individual 40 0 0 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
examen de recuperació pels alumnes que hagin suspès el treball final de curs amb una nota inferior a 3.5 100% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
lectures 15 0 0 8, 9, 11, 12, 15, 16

Bibliografia

 

Bibliografia més rellevant:

FONTANA, Josep (2011), Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945, Barcelona, Pasado & Presente 

JUDT, Tony (2008), Postguerra. Una historia de Europa desde 1945, Madrid, Taurus

 

Bibliografia complementària:

ELEY, Geoff (2003), Un mundo que ganar. Historia de la izquierda en Europa, 1850-2000, Barcelona, Crítica.

HOBSBAWM, Eric (1995), Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica

MARTÍNEZ, Fernando, URQUIJO, Mikel (2006), Materiales para la historia del mundo actual I y II, Madrid, Istmo.

NASH, Mary (2012), Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos, Madrid,Alianza.

PRASHAD, Vijay (2012), Las naciones oscuras. Una historia del Tercer Mundo, Barcelona, Península.

ROGAN, Eugene (2012), Los árabes. Del Imperio otomano a la actualidad, Barcelona, Crítica.

SEN, Amartya (2007), India contemporánea. Entre la modernidad y la tradición, Barcelona, Gedisa. 

SHLAIM, Avi (2011), El muro de hierro. Israel y el mundo árabe, Granada, Almed.

SPENCE, Jonathan D. (2011), En busca de la China moderna, Barcelona, Tusquets.

STIGLIZ, Joseph E. (2010), Caída libre, Madrid, Taurus.

WESTAD, Odd Arne (2018), La Guerra Fría. Una historia mundial, Barcelona, Galaxia Gutemberg.

Programari

En aquesta assignatura no s’utilitzen programes informàtics