Logo UAB
2022/2023

Economia i comerç internacional

Codi: 101086 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500259 Ciència política i gestió pública OT 3 2
2500259 Ciència política i gestió pública OT 4 2
2503778 Relacions Internacionals FB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Rosella Nicolini
Correu electrònic:
rosella.nicolini@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

El coneixements que resulten d'haver cursat l'assignatura "Economia política", es a dir, una comprensió dels conceptes bàsics de l'economia i un coneixement dels grans trets de l'evolució de l'economia mundial i les relacions internacionals.

Objectius

Aquest curs té com a objectiu proporcionar una visió general de les teories modernes de l'economia internacional des del punt de vista empíric i teòric així com de les eines d'anàlisi mes esteses.

La primera part del curs se centra en els temes més rellevants de la teoria del comerç internacional i les polítiques monetàries bàsiques. Es tracta de la teoria del comerç internacional des dels seus orígens (la teoria de Ricardo) a l'estat actual de la tècnica. El curs també introdueix als estudiants  les qüestions actuals de la teoria del comerç, sobretot el que es refereix al paper de les polítiques comercials al desenvolupament econòmic i el seu impacte a nivell macro.

La segona part s'ocupa dels problemes principals associats amb les transaccions monetàries i els mercats financers internacionals.

Finalment, el curs també s'ofereix informació general sobre les institucions internacionals que participen en la presa de decisions de l'aplicació del comerç i les polítiques comercials.

Competències

  Ciència política i gestió pública
 • "Diferenciar les principals teories de la disciplina i els diferents camps; les elaboracions conceptuals, els marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents àmbits i subàrees, així com el seu valor per a la pràctica professional mitjançant casos concrets."
 • Aplicar les principals teories de la disciplina i els seus diferents camps a problemes pràctics i professionals reals.
 • Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
 • Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
 • Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 • Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 • Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 • Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 • Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 • Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 • Treballar autònomament.
 • Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
  Relacions Internacionals
 • Analitzar l'estructura i el funcionament de les institucions i organitzacions internacionals (polítiques, econòmiques, de seguretat i militars, mediambientals, de desenvolupament i ajuda d'emergència), tant a l'àmbit universal com al regional, amb particular èmfasi en la Unió Europea, a partir de casos reals i/o simulats.
 • Analitzar la societat internacional i la seva estructura, així com entendre'n la rellevància en els problemes de la vida real i la pràctica professional.
 • Aplicar el coneixement de l'estructura i el funcionament de les institucions internacionals a problemes i/o casos pràctics, reals o simulats.
 • Argumentar i establir relacions de causalitat plausibles, a partir de dades i de metateories, i establir formes de validar-o refutar-les.
 • Diferenciar les principals teories de les relacions internacionals i els seus diversos camps (teoria internacional, conflictes i seguretat, organitzacions internacionals, economia política internacional, etc.) per aplicar-los a la pràctica professional.
 • Elaborar i preparar la presentació d'informes i/o propostes d'intervenció.
 • Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals rigoroses.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el comportament i l'evolució del règim regulador del comerç internacional.
 2. Analitzar el funcionament de les principals institucions, universals i regionals, que intervenen en l'economia i el comerç internacional.
 3. Analitzar els impactes dels factors estructurals de l'economia i el comerç internacional (institucions, polítiques i actors).
 4. Analitzar en termes històrics els problemes econòmics actuals, per avaluar millor les possibilitats evolutives dels sistemes econòmics.
 5. Analitzar i explicar el funcionament de l'economia i el comerç internacional en el sistema contemporani.
 6. Analitzar i explicar la dimensió econòmica que hi ha darrere les polítiques públiques.
 7. Analitzar i singularitzar els rols dels diferents actors, estatals i no estatals, en el funcionament de l'economia i del comerç internacional.
 8. Argumentar críticament els funcionament de les institucions i els actors econòmics
 9. Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
 10. Argumentar i establir relacions de causalitat plausibles, a partir de dades i de metateories, i establir formes de validar-o refutar-les.
 11. Argumentar sobre l'impacte dels organismes internacionals en el comerç i l'economia internacionals.
 12. Avaluar el paper del sector públic com a agent econòmic.
 13. Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
 14. Descriure de manera eficaç les formes d'intervenció pública sobre el sistema econòmic.
 15. Descriure el sector exterior espanyol: les dinàmiques d'importació i exportació, les inversions estrangeres a Espanya i les d'Espanya a l'estranger.
 16. Descriure les dinàmiques dels sistemes econòmics, els seus límits i potencialitats i les seves conseqüències polítiques.
 17. Diagnosticar situacions i problemes econòmics concrets
 18. Elaborar i preparar la presentació d'informes i/o propostes d'intervenció.
 19. Explicar els models teòrics d'economia prenent com a referència diferents casos històrics.
 20. Explicitar els rols, les dimensions i l'estructura del sector públic en l'economia.
 21. Exposar les conseqüències de la reforma fiscal i els canvis en les figures impositives dels governs.
 22. Exposar les principals característiques de les polítiques econòmiques dels governs del món occidental
 23. Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 24. Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 25. Identificar els problemes a què s'enfronten els agents econòmics quan han de prendre decisions en condicions d'incertesa, a partir de diferents experiències històriques.
 26. Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals rigoroses.
 27. Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 28. Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 29. Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 30. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 31. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 32. Raonar sobre les propostes de polítiques econòmiques existents en diferents àmbits (monetari, fiscal, política de rendes, etc.) i en diferents territoris (món, Europa, Espanya).
 33. Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 34. Treballar autònomament.
 35. Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
 36. Utilitzar les eines d'anàlisi de l'economia i el comerç internacional i aplicar-les a diferents processos i casos.
 37. Valorar críticament les dinàmiques que es donen en la interacció entre l'estat i el mercat.

Continguts

La teoria del comerç de Ricardo. La teoria del comerç de Heckscher-Ohlin  i la seva evolució. La nova teoria del comerç en condicions de competència imperfecta i la seva aplicació empírica. El moviment dels factors i les inversions estrangeres directes. Les polítiques de comerç i integració econòmica. Institucions a nivell mundial de comerç: del GATT a l'OMC; Institucions i dimensió de gènere . Problemes monetaris i el sistema de pagaments internacional. Les crisis monetàries internacionals. Alguns casos d'estudis sobre l'evidència empírica actual.

Metodologia

Classes teòriques

Classes pràctiques

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Autònomes 88 3,52 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Avaluació 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Dirigides 35 1,4 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35
Supervisades 15 0,6 8, 22, 24

Avaluació

L'avaluació de l'aprenentatge (qualificació final) serà la mitjana ponderada de les següents activitats:

- 50% examen final que inclou el temari que s'indicarà a classe (que es farà el dia oficial programat per la Facultat)
- 30% avaluació intermèdia tal com el professor indicarà a classe.
- 20% altres activitats d'avaluació (exercicis, informes, presentacions...)


La qualificació final mínima per aprovar l'assignatura és de 5. La qualificació final és la mitjana ponderada de les puntuacions de les totes les activitats proposades durant el curs.

Si la qualificació global final és inferior a 3.5, l'estudiant haurà de repetir tot el curs del proper any.

Els estudiants amb una qualificació entre 3.5 i menys de 5 podran fer un examen de reavaluació. Aquest examen és organitzat per la Facultat durant la sessió d’exàmens oficials. L'examen de reavaluació  atorga com a màxim 1.5 punt. Si un estudiant passa l'examen de reavaluació, la seva qualificació final global serà de 5.

Un estudiant és considerat com "no avaluable" per a la qualificació final global, si no participa en cap activitat d'avaluació. Per tant, un estudiant que participi en una o més de activitats serà qualificat d'acord amb els resultats d'aquestes activitats, encara que no es presenti a  l'examen final.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Altres activitats d'avaluació (exercicis, informes, presentacions) 20% 1 0,04 9, 13, 23, 27, 28, 29, 33, 35
Examen Final 50% 2 0,08 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35
Prova intermedia d'avaluació 30% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Bibliografia

 

Bibliografía basíca:

Th. Pugel (2020): “International Economics”, Mc Graw Hill 

(versión e-book https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1c3utr0/cdi_askewsholts_vlebooks_9781260568547)

 

Bibliografia complementària:

Baldwin, R. and Ch. Wyplosz (2021): Economics of European Integration, 6th   Editions, Mc Graw Hill.

Rodrik, D. (2011): “The Globalization Paradox. Democracy and the Future of the World Economy”, Norton.

 

Lectures addicionals seran indicades al llarg del curs

Programari

Programari bàsic d’escriptura (exemple Microsoft Word) i de full de càlcul (exemple Microsoft Excel).