Logo UAB
2022/2023

Política comparada I

Codi: 101081 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500259 Ciència política i gestió pública OB 3 1
2503778 Relacions Internacionals OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Margarita Leon Ramon Borja
Correu electrònic:
margarita.leon@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

L'entorn G51 és bilingüe català / castellà. Depenent de la disponibilitat de professorat

Equip docent

Joan Coma Roura

Prerequisits

S'espera que l'estudiant conegui adequadament, com a mínim, els conceptes i teories treballats en l'assignatura Ciència Política del primer del grau. També es pren per atès que l'estudiant llegeixi habitualment diaris generalistes seguint sobretot les notícies de política nacional i internacional
										
											
										
											Les classes al matí G1 s'impartirà en anglès i s'espera un bon nivell de comprensió activa i passiva en anglès (veure objectius). Les classes a la tarda (G51) s'impartiran en castellà / català i s'espera un bon nivell de lectura en anglès. Els exàmens es poden lliurar en català, castellà, o anglès. Les practiques en les classes en anglès es realitzarà en anglès.
 
 

Objectius

Aquesta assignatura és obligatòria en el tercer curs de Grau i Ciència Política i Gestió Pública. L'assignatura pretén treballar alguns dels principals enfocaments, conceptes i teories de la política comparada a través una anàlisi en profunditat dels sistemes polítics europeus occidentals més rellevants.
										
											
										
											G1 és completament en anglès per donar als estudiants una oportunitat de consolidar un nivell d'anglès que els permeten seguir i participar en assignatures en anglès tant a la UAB com en programes d'intercanvi internacional. S'espera realitzar classes amb una comprensió d'anglès activa, és a dir, que les debats en seminaris es realitzaran en anglès. Els treballs d'avaluació per escrit i l'examen es poden realitzar en anglès, català o castellà. La presentació oral serà en anglès i s'espera que el nivell permeti una expressió oral correcta i fluïda
 
 

Competències

  Ciència política i gestió pública
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
 • Demostrar que es comprèn l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics en l'esfera interna i internacional, tant en l'esfera analítica com en l'elaboració de propostes d'intervenció o de polítiques públiques
 • Demostrar que es coneix l'estructura i el funcionament de la Unió Europea i de les seves institucions principals, i que s'és capaç d'identificar els principals actors polítics i reconèixer els principals mecanismes d'integració.
 • Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 • Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 • Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 • Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 • Relacionar els diferents components que conformen l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics i l'entorn en què interactuen
 • Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 • Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els processos de recerca.
 • Treballar autònomament.
 • Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
 • Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en l'anàlisi.
  Relacions Internacionals
 • Analitzar casos i fenòmens de l'esfera internacional i interpretar textos polítics diversos fent servir les teories polítiques contemporànies.
 • Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals rigoroses.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 2. Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 3. Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 4. Analitzar polítiques públiques de diferents països i sistemes polítics.
 5. Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
 6. Demostrar que es comprèn l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics en l'esfera interna i internacional, tant en l'esfera analítica com en l'elaboració de propostes d'intervenció o de polítiques públiques
 7. Demostrar que es coneix l'estructura i el funcionament de la Unió Europea i de les seves institucions principals, i que s'és capaç d'identificar els principals actors polítics i reconèixer els principals mecanismes d'integració.
 8. Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
 9. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 10. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 11. Elaborar anàlisis comparatives de diferents sistemes polítics, identificant de manera argumentada diferències i semblances.
 12. Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 13. Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 14. Identificar els principals actors, l'estructura i el funcionament de diferents sistemes polítics.
 15. Identificar els principals actors, l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics en l'esfera interna i internacional des d'una perspectiva comparada.
 16. Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals rigoroses.
 17. Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 18. Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 19. Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 20. Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 21. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 22. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 23. Relacionar els diferents components que conformen l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics i l'entorn en què interactuen
 24. Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 25. Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els processos de recerca.
 26. Treballar autònomament.
 27. Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
 28. Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en l'anàlisi.

Continguts

BLOQUE I: INTRODUCCIÓ

 Tema 1 - Introducció a la política comparada.

¿Per qué comparar? Comparar per valorar. Comparar per explicar. Evolució y futur dels estudis comparatius en c. política

 Tema 2: La lógica del mètode comparatiu.

Diferents disenys de recerca. Diferents debats metodològics del métode comparatiu

 Tema  3: Introducció a les institucions y conceptes claus del analisi comparatiu dels sistemes polítiques

 

 BLOQUE II: SISTEMES POLÍTICS

Tema 4: antecedents històrics i constitucions

Reigne Unit, Alemania, França, Italia

Tema 5: Sistemes electorals y sistemes de partits

Tema 6: Parlaments i Governs

Regne Unit: El model Westminster. Alemania: La democracia del Canciller, França: Semi-presidencialisme ; Italia: parlamentarisme dual

Tema 7: El régimen territorial, federalisme i descentralizatció

 

BLOQUE III:  ANALISI COMPARADA DE LA QUALITAT DEMOCRÀCIA

Tema 8. Comparació  sistemes polítics majoritaries i de consens

 Tema 9: Vetoplayers

 Tema 10: 'Policy outcomes' dels diferents sistemes polítics

 

 

 

 

Metodologia

La assignatura 'Política Comparada 1' és de 6 crédits ECTS ,  un total de 150 hores de dedicació del estudiant (25 hores/1 ECTS). Aquests crèdits es reparteixen de la següent manera:

 

Activitats dirigides:

 • Classes magistrals.
 • Presentacin publica de treballs.
 • Seminaris de discusió de textos i de casos

Ativitats supervisades:

 • Tutoríes de suport a la realització dún projecte o seguiment del curs.

 

Actividats autònomes:

 • Lectura de textos: Lectura compresiva de textos
 • Estudi
 • Redacció de treballs:

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clases teoricas 30 1,2 23
Presentacion publica de trabajos 8 0,32 8, 12, 20, 28
Seminarios de discusion de textos y de casos 16 0,64 5, 6, 7, 18, 23
Tipus: Supervisades      
Tutoria 14 0,56
Tipus: Autònomes      
Estudio 30 1,2 13, 17, 24, 26, 27
Lectura de textos 35 1,4 26
Redaccion de trabajos 15 0,6 5, 6, 17, 23, 24

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura es realitza a partir de les següents tipus de treballs:
										
											
										
											 
										
											
										
											  Examen: 50% de la nota. És condició necessària però no suficient aprovar l'examen per aprovar l'assignatura.
										
											
										
											  Control de lectures, pràctiques o similar en les sessions de seminari: 20% de la nota (1-2 controls individuals o en grup) amb un valor entre 5% i 10% cadascun.
										
											
										
											  Treballs i presentacions públics a classe: 30% de la nota. Un treball en grups d'aproximadament 3 persones (depèn de el nombre final de matriculats de cada grup) sobre un dels temes que proposa la professora.Avaluació compensatoria

-Si l'examen o el treball en group no supera l'aprovat l'alumne tindrá l'oportunitat d'acollir-se a les activitats de compensació. Consideracions importants:


- Les activitats corresponents a les pràctiques en seminaris no són recuperables
- La recuperació podrá ser parcial (exàmen o treball) o total (exàmen i treball)
- La nota màxima de aquesta avaluació compensatoria no pot superar el 5 (aprovat)
- No serà possible acollir-se a avaluaciò compensatoria sense haver fet primer l'avaluació ordinaria ( excepte absències degudament justificades)

Avaluació Recuperació: D'acord amb la normativa acadèmica de la UAB, l'Avaluació dels alumnes repetidors podrà consistir en una sola prova de síntesi. L'alumnat repetidor que es vulgui acollir a aquesta possibilitat, caldria que es posi en contacte amb la professora a principi de curs.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Evaluació continua seminaris 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
Exàmen 50% 2 0,08 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 26
treball en grup 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Bibliografia

 

Bibliografia bàsica (les lectures relacionades a cada sessió s'especificaran en el programa al Campus Virtual abans de l'inici de curs).

 

 

Judith L Bara and Mark Pennington, Comparative Politics, Sage 2009

Colomer, J.M. comparative European Politics, London, Routledge, 2008

 

Caramani, D. (eds.) Comparative Politics, Oxford: Oxford University Press, 2008, 

Bale, T. European politics: a comparative introduction, 2nd Edition, London: Palgrave, 2008

Landman, T., Issues and methods in Comparative Politics: An Introduction. London: Routledge, 2003.

Levis, M. (1997) Consent, Dissent and Patriotism, Cambridge University Press

Lijphart, A., Lijphart, A. Patterns of Democracy, Yale: Yale University Press, 1999.

Mona Lena Krook, Joni Lovenduski and Judith Squires (2009). Gender Quotas and Models of Political Citizenship. British Journal of Political Science, 39, pp 781-803

Pasquino, G., Sistemas políticos comparados, Buenos Aires, prometo libros, 2004.

Poguntke, Thomas y Paul Webb (eds): The presidentialization of politics. A comparative study of modern democracies, Oxford: Oxford University Press, 2005.

Tsebelis, G. Veto Players: How Political Institutions Work, Princeton, Princeton University Press, 2002.

Wedeen, Lisa: Ambiguities of Domination Chicago, Chicago University Press, 1999

 

 

Programari

Sense specificar