Logo UAB
2022/2023

Gestió ambiental i ordenació del territori

Codi: 101067 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500254 Geologia OT 3 2
2500254 Geologia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Joan Estalrich Lopez
Correu electrònic:
juan.estalrich@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Joan Estalrich Lopez

Prerequisits

 

Els coneixements previs necessaris per a la realització de l'assignatura queden assumits  a partir de les assignatures obligatòries de la carrera.

Poden ajudar també les assignatures optatives següents:

 

- Hidrogeologia

- Engineyeria geològica

- Ambients geològics actuals

- Riscos geològics

Objectius

- Reconèixer els principals efectes de les activitats humanes sobre el medi natural.

- Saber identificar i valorar impactes ambientals en el medi físic

- Estar capacitat per proposar mesures mitigadores d’impactes en el medi físic

- Saber analitzar críticament una avaluació ambiental.

Competències

  Geologia
 • Demostrar que es comprenen les dimensions espacials i temporals dels processos terrestres, i en escales diferents.
 • Descriure, analitzar, avaluar, planificar i gestionar el medi físic i el patrimoni geològic.
 • Elaborar i interpretar mapes geològics i altres tipus de representació de la informació geològica (columnes, quadres de correlació, talls geològics, etc.).
 • Identificar i tractar problemes mediambientals, planificar l'ordenació del territori i conèixer els principis de la prevenció i la mitigació dels riscos geològics.
 • Planificar l'exploració i el desenvolupament sostenible de recursos geològics.
 • Processar, interpretar i presentar dades de camp utilitzant tècniques qualitatives i quantitatives, així com els programes informàtics adequats.
 • Reconèixer els sistemes geomorfològics, interpretar les formes del relleu i valorar l'evolució del paisatge.
 • Utilitzar sistemes d'informació geogràfica aplicats a la geologia.
 • Valorar els problemes morals i ètics de les recerques i reconèixer la necessitat de seguir els codis de conducta professionals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar el coneixement dels processos geològics per identificar i solucionar problemes mediambientals, d'ordenació del territori i de risc geològic.
 2. Conduir l'activitat professional en el camp de la geologia mediambiental, mantenint principis morals i ètics.
 3. Crear i gestionar bases de dades i topologies per combinar dades i obtenir resultats gràfics en 2D i 3D utilitzant SIG per a l'àmbit de la gestió mediambiental, l'anàlisi de riscos i la inventariació d'elements d'interès de patrimoni geològic.
 4. Descriure, analitzar, avaluar, planificar i gestionar el medi físic i el patrimoni geològic.
 5. Elaborar mapes geològics temàtics per a la gestió i la remediació mediambientals, i de divulgació d'informació de patrimoni geològic.
 6. Emmarcar l'evolució dels medis geològics i les propostes de mitigació i/o remediació dins d'escales espaciotemporals.
 7. Fer la selecció i la síntesi de la informació de camp i fer-ne un tractament informàtic qualitatiu i quantitatiu utilitzant diferents programes informàtics.
 8. Identificar i processar el valor i les fonts de dades de camp amb implicacions mediambientals.
 9. Interpretar la dinàmica del relleu a diferents escales espaciotemporals en termes de risc i d'ordenació del territori.
 10. Planificar les etapes progressives d'exploració segons cada tipus de projecte i les etapes de desenvolupament des del punt de vista de la sostenibilitat, per evitar pèrdues irreparables de recursos i/o patrimoni geològic.

Continguts

 

1. El territori: Necessitat d'ordenació i planificació. El territori com a concepte.La intervenció al territori i en l'assignació de recursos. El context actual.

2. Tècniques matemàtiques bàsiques de gestió. Tècniques de control de operaciones. Ecuacions diferencials

3. Introducció al medi físic i informació bàsica per a la seva AIA. Factors. El medi físic inert. Causes d’impacte al medi físic. Informació general. Dades geològiques. Dades hidrològiques. Mapes de risc. Dades hidrogeològiques. SIG. Mapes de vulnerabilitat a les aigües subterrànies. Patrimoni geològic.

4. La gestió i planificació de la qualitat de l'aigua. Comportament de la contaminació. Models conjunts i distribuits.

5. La gestió i planificació de la quantitat de l'aigua. La problemàtica de la gestió de la qualitat i quantitat de l'aigua. Models de gestió. Garantia de producció

6. La gestió i planificació de l'energía. La problemàtica energètica i els models de gestió.

7. La gestió i conservació del paisatge. La Carta Europea del Paisatge. La llei de paisatge a Catalunya. Els Estudisd'impacte i d'Integració Paisatgística.

 

8. Casos pràctics.

 

 

 

Metodologia

 

L'assignatura combina classes de teoria, treballs i classes pràctiques:

(1) classes magistrals o de teoria on s'expliquen els conceptes i els mètodes de la disciplina. A les sessions teòriques es destaquen i aborden els punts complicats i importants de cada unitat didàctica. Posteriorment, l'estudiant a partir de la  informació bibliogràfica amb el seu treball personal haurà d’assimilar els conceptes explicats. Les sessions teòriques són de 50 minuts de durada i es faran emprant material audiovisual preparat pel professor i que l'alumne tindrà disponible al Campus Virtual.

 

 (2) Classes pràctiques/Seminaris. Es treballaran diferents casos pràctics relacionats amb el temari tractats a l'assignatura. A més, en algunes de les classes s'ampliarà, comentarà i discutirà diferent informació per a la millora dels treballs pràctics.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Casos pràctics 21 0,84 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Classes magistrals 112 4,48 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories i supervisió treball pràctic 10 0,4 1, 4, 7, 8, 10

Avaluació

 

 • 3 Examens parcials

Totes les parts de l'assignatura son obligatòries.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació sorpresa 35% Nota final 2 0,08 3, 6, 7, 9
Evaluación continua (2 exámenes) Cada examen 30% nota final 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Presentació cas estudi 5% Nota final 1 0,04 6, 8

Bibliografia

 

Borrell J, Granyer O, Lleonart I, Tarruella X (2000) Recull d’accions per minimitzar l’impacte de les infraestructures viàries sobre el territori. Documents dels Quaderns de medi ambient Núm. 5. Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya.

Conesa Fernández-Vitora V  (2010) Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. Mundi-Prensa. 4ª edició. Madrid.

Garméndia, A. (2005) Evaluación de impacto ambiental. Ed Pearson Educación, Madrid, 396p.

Gómez Orea D (2003) Evaluación de Impacto Ambiental, un instrumento preventivo para la gestión ambiental. 2ª edició ampliada. Editorial Mundi-Prensa. Madrid, Barcelona, México, 749p.

Mallarach JM (1999) Criteris i mètodes d’avaluació del patrimoni natural. Documents dels Quaderns de medi ambient Núm. 2. Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya.

Conesa Fernández-Vitoria, V. (1997). Guía metodológica para la evaluación de impacto ambiental. 3ª ed. Mundi-Prensa.

Domenico, P.A. i F.W. Schwartz (1990). Physical and chemical hydrogeology. Wiley.

Gomez Orea D. (1999). Evaluación de impacto ambiental. 4a ed. Mundi-Prensa.

Keller, E.A and R.H. Blodgett (2007). Riesgos naturales. Procesos de la Tierra como riesgos, desastres y catástrofes. Person.

McCarthy, D (1997) Essentials of soil mechanics and foundations. Prentice-Hall.

Rau, J.G. and D. C. Wooten (1980). Environmental Impact Analysis Handbook. McGraw-Hill.

Soriano, M (1992). Evaluación de impacto ambiental.

Younger, P.L (2006). Groundwater in the Environment. An introduction. Blackwell Publishing.

 

 Webs especialment recomanades sobre avaluació d’impacte ambiental

 

AIA, Departament de Medi Ambient (Generalitat): http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/avaluacio_ambiental/

 

Pàgina principal sobre AIA de la CE: http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm

 

Altres webs d’interès

Agència Europea del Medi Ambient:                                                                   http://www.eea.eu.int

Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental                           http://www.eia.es/

International Association  for Impact Assessment.                                            http://www.iaia.org/modx/

Ministerio de Medio ambiente y M. Rural y Marino               http://www.mma.es/portal/secciones/evaluacion_ambiental/

Comissió Europea, Dir. Gral. Medi Ambient:                http://europa.eu.int/comm/environment/index_es.htm

Web de la UICN (www.iucn.org) UICN (2001)]

Web de la Infra Eco Network Europe (IENE) (www.iene.info/ )

PROTNAT: Banc de dades de figures i instruments per a la protecció del patrimoni natural a Catalunya (www.gencat.net/mediamb/pn/2protnat.htm )

 

Reculls de legislació a Internet

Legislació catalana, espanyola i europea:

 http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio/

 

Programari

LINGO