Logo UAB
2022/2023

Hidrogeologia

Codi: 101066 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500254 Geologia OT 3 1
2500254 Geologia OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Joan Estalrich Lopez
Correu electrònic:
juan.estalrich@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Joan Estalrich Lopez

Prerequisits

No hi han prerequisits

Objectius

Des d’un punt de vista general, pot dir-se que l’objectiu principal de l’assignatura, més enllà dels aspectes formatius que comparteix amb altres assignatures del grau, és que l’estudiant identifiqui i distingeixi cadascú dels components del cicle de l’aigua. A un nivell més particular, es busca que l’estudiant sigui capaç de quantificar aquests components i realitzar un senzill balanç de massa. Especial atenció es fa al tema del comportament de l’aigua subterrània; sobretot en lo referent a la seva dinàmica i mecanismes d’explotació. Per últim, s’introdueixen conceptes bàsics de quimisme i de contaminació.

Competències

    Geologia
  • Processar, interpretar i presentar dades de camp utilitzant tècniques qualitatives i quantitatives, així com els programes informàtics adequats.
  • Processar, interpretar i presentar dades de laboratori utilitzant tècniques qualitatives i quantitatives, i els programes informàtics adequats.

Resultats d'aprenentatge

  1. Fer la selecció i la síntesi de la informació de camp i fer-ne un tractament informàtic qualitatiu i quantitatiu utilitzant diferents programes informàtics.
  2. Fer la selecció i la síntesi de la informació pràctica de laboratori, i tractar-la de manera qualitativa i quantitativa utilitzant programes informàtics.
  3. Identificar i processar el valor i les fonts de dades de camp amb implicacions mediambientals.
  4. Valorar i processar les dades de laboratori corresponents als temes mediambientals.

Continguts

 

-         Concepte de hidrogeologia. Evolució epistemològica. Relació amb altres disciplines. Hidrogeologia i desenvolupament.

 

-         Dinàmica del cicle natural de l’aigua i distorsions artificials. Estadis. Volums i renovació. Temps de renovació.

 

-         Zona no saturada, saturada i franja capil·lar. Tipus d’aigua. Porositats.

 

-         Incidència atmosfèrica. Capacitat d’infiltració. Escorrentiu. Balanç.

 

-         Evaporació i transpiració. Equacions empíriques. Evapotranspiració lisimètrica.

 

-         Conques. Coeficient d’escorrentiu. Mesures de cabals.

 

-         Hidrograma de fonts i de conques. Components segons origen. Equacions de predicció d’esgotament.

 

-         Permeabilitat. Llei de Darcy i àmbits de validesa. Velocitats de flux. Transmisivitat.

 

-         Concepte d’aqüífer, aqüiclude i aqüitard. Tipus d’aqüífer. Formacions aqüíferes.

 

-         Nivells freàtics i de pressió. Superfícies piezomètriques.  Isoietes. Línies de flux.

 

-         Coeficient d’emmagatzenament. Components. Càlculs en aqüífers lliures i captius.

 

-         Règim permanent. Equacions de Dupuit: aqüífers lliures i captius. Drenatges. Equació de Thiem.

 

-         Règim no permanent Equació de Theis. Mètode i equació de Jacob.

 

-         Derivacions metodològiques de les equacions de flux subterrani. Assaigs de bombament. Variació descensos/temps. Variació descensos/distàncies.

 

-         Sondeigs i els seus components. L’obra i els seus acabats. Sistema multicapa. Eficiència de captacions.

 

-         Interface aigua continental / aigua marina. Intrusió marina.

 

-         Hidroquimisme. Qualitats/litologia. Paràmetres de identificació de qualitats i d’alteració..

 

-         Elaboració de resultats analítics. Mètodes de representació gràfica d’anàlisis.

 

-         Vulnerabilitat aigües superficials /subterrànies. Cost, preu i valor de l’aigua.

 

 

 

Metodologia

 

Les classes teòriques s’utilitzaran per fer la explicació de cadascú dels conceptes presents al programa. Aquestes classes s’il·lustraran amb exemples numèrics pràctics, donant-li a l’alumne altres exemples no resolts que haurà de resoldre personalment, activitat per a la qual haurà de consultar la bibliografia recomanada.

El dia de camp servirà per aplicar i identificar en casos reals i concrets els coneixements teòrics adquirits, especialment en aspectes relatius a la identificació de cossos aqüífers i la seva explotabilitat.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Pràctiques 20 0,8 1, 2, 4
Pràctiques de Camp 7 0,28 1, 2, 4
Teoria 24 0,96 1, 2, 4
Tipus: Supervisades      
Tutoria en aula 6 0,24 1, 2, 4
Tipus: Autònomes      
Estudi, consulta de bibliografia 81 3,24 1, 2, 4

Avaluació

La prova final, un únic examen del conjunt del curs, és pels alumnes que necessitin recuperar

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
2 exàmens parcials Cada examen 30% nota final 6 0,24 1, 2, 3, 4
Avaluació sorpresa 35% Nota final 3 0,12 2, 3
Avaluació treball de camp 5% Nota final 3 0,12 3, 4

Bibliografia

V. P. Singh (1995) “Computer Models of Watershed Hydrology” Ed. Water Resources Publications.

 

R. A. Freeze, J. A. Cherry (1979) “Groundwater” Ed. Prentice-Hall

 

D.R. Maidment (1993) “Handbook of Hydrology” Ed. McGraw-Hill

Programari

Cap