Logo UAB
2022/2023

Geomorfologia II

Codi: 101062 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500254 Geologia OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Joan Estalrich Lopez
Correu electrònic:
juan.estalrich@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Joan Estalrich Lopez

Prerequisits

Haver cursat Geomorfología I

 

Objectius

Geomorfología II  es una asignatura de profundització de l'estudi de la generació de les formas del relleu però des d'un punt de vista quantitatiu dels porcessos que les generen i les implicacions en les activitats antròpiques.

 

Competències

 • Aprendre i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits i resoldre problemes.
 • Obtenir informació de textos escrits en llengües estrangeres.
 • Reconèixer els sistemes geomorfològics, interpretar les formes del relleu i valorar l'evolució del paisatge.
 • Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 • Treballar amb autonomia.
 • Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.
 • Utilitzar sistemes d'informació geogràfica aplicats a la geologia.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les tècniques de SIG a la geomorfologia.
 2. Aprendre i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits i resoldre problemes.
 3. Distingir les principals formes de relleu.
 4. Interpretar la dinàmica del relleu a diferents escales espaciotemporals.
 5. Obtenir informació de textos escrits en llengües estrangeres.
 6. Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 7. Treballar amb autonomia.
 8. Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Continguts

 

 

-            Dinàmica de vessants.

Classificació de Varnes. Model bàsic de Lehman. Generalització de Scheidegger. Model d'alçada crítica. Implicacions antròpiques.

 

-            Dinàmica fluvial.

Eqacions d'equilibrio. Significat tectónic. Dinàmica d'aixecament. Estat evolotiu de la conca i xarxa de drenatge. Càrrega hidràulica. Potencia. Processos d'erosió i acumulació. Desenvolupaments teòrics i equacions empíriques.

 

-           Dinàmica kàrstica.

Processos de disolució i acumulació. Equilibrio. Anàlisis de factors: temperatura, atmòfera, materials.

 

 

-           Dinàmica eólica.

 Perfils de velocitat. Competencia i capacitat.

 

 

Metodologia

Teoría:

- Exposició oral del profesor.

 

Pràctiques:

Problemas ilustratius de la teoría.

 

Sortida de camp:

Visualització de la interacció de la dinámica de vessants amb la dinàmica fluvial.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Pràctiques 19 0,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Sortida de camp 7,5 0,3 2, 3, 4, 5, 6, 8
Teoría 24 0,96 3, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Tutories 4 0,16 2, 3, 4, 5, 6, 8
Tipus: Autònomes      
Treball personal 89,5 3,58 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

Un únic examen de recuperació al juny

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació sorpresa 35% Nota final 2 0,08 2, 3, 5, 6
Avaluació treball de camp 5% Nota final 2 0,08 3, 4, 7, 8
Evaluación continua (2 exámenes) Cada examen 30% nota final 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Pelletier, J., 2008, Quantitative Modeling of Earth Surface Processes: Cambridge University Press,  304 pp.

Scheidegger, A. E., 2012, Theoretical Geomorpholgy. Springer-Verlag, 452 pp.

Drever, J. I., 1988, The Geochemistry of Natural Waters, 437 pp.

Programari

Excel