Logo UAB
2022/2023

Sedimentologia

Codi: 101061 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500254 Geologia OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Oriol Oms Llobet
Correu electrònic:
joseporiol.oms@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Oriol Oms Llobet

Equip docent extern a la UAB

Ramon Mercedes

Prerequisits

Tot i que no hi ha cap prerequisit oficial, és moltimportant haver cursat o tenir un bon coneixement de l’assignatura Estratigrafia del primer semestre de segon de grau

Així mateix s’aconsella als estudiants  tenir un bon coneixement de les assignatures que es varen cursar durant el primer curs de grau, particularment : Fonaments de Geologia i treball de camp de Geologia Regional. 

Objectius

 a) Adquirir els coneixements teòrics i pràctics sobre les tècniques descriptives i analítiques pròpies de la Sedimentologia, que estan molt relacionats amb l’assignatura d’Estratigrafia.

b) Interpretar les fàcies i les seves associacions.

c)  Determinar les seqüències de fàcies

d)  Identificar ambients de deposició en base a l’anàlisi de les fàcies

e) Aplicació al camp dels conceptes tractats a classe.

 

L'estudiant ha d'aplicar al camp els conceptes adquirits a classe.  El treball de camp és un element bàsic de l'assignatura per acoseguir: identifcació de fàcies i reconstruccions paleogegràfiques.

Competències

  • Aprendre i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits i resoldre problemes.
  • Processar, interpretar i presentar dades de camp utilitzant tècniques qualitatives i quantitatives, així com els programes informàtics adequats.
  • Reconèixer les fàcies sedimentàries i els processos i ambients que les generen.
  • Utilitzar conceptes de física en la resolució de problemes geològics.

Resultats d'aprenentatge

  1. Aplicar conceptes d'hidrodinàmica, dinàmica de fluids i reologia en els processos de transport i sedimentació.
  2. Aplicar el tractament de les dades estratigràfiques i sedimentològiques de camp per produir noves dades de síntesi i documents.
  3. Aprendre i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits i resoldre problemes.
  4. Reconèixer les fàcies sedimentàries i els processos i ambients que les generen.

Continguts

 PROGRAMA DE CLASSES DE TEORIA

-Introducció

-Fàcies fluvials

-Fàcies al·luvials 

-Fàcies deltaiques

-Fàcies mareals  

-Fàcies d'estuari i plana mareal

-Fàcies de platja i illes barrera

-Fàcies marines profundes

-Fàcies eòliques

-Fàcies lacustres

-Fàcies carbonàtiques.

-Altres fàcies 

 

PROGRAMA DE CLASSES PRÀCTIQUES

 - Confecció i interpretació de columnes estratigràfiques dels diferents medis 

 

 PRÀCTIQUES DE CAMP

 Durant 2 dies de camp l’estudiant farà un seguit d’exercicis i quan els hagi acabat, el professor en farà un comentari

L’estudiant ha de ser capaç de:

a) Reconèixer materials i estructures sedimentaries que li permetin definir fàcies 

b) Realitzar talls geològics, columnes estratigràfiques o esquemes

c) Identificar fàcies característiques dels diferents subambients 

d) Caracteritzar els diferents ambients a partir d’aquestes fàcies 

Metodologia

L'assignatura de Sedimentologia consta de tres tipus d'activitats:

 

1.- Activitats Dirigides

 

Classes de teoria

El contingut del programa de teoria serà impartit principalment pel professor en forma de classes magistrals amb suport audiovisual. L’alumne adquireix els coneixements científic-tècnics propis de la assignatura assistint a les classes magistrals i complementant-les amb l’estudi personal dels temes explicats. Aquestes sessions es poden complementar amb qüestions i exercicis senzills que s’intercalen amb les explicacions. 

El resum del material utilitzat a classe pel professor estarà disponible al Campus Virtual de l’assignatura. S’aconsella que els alumnes consultin de forma regular els llibres i els enllaços web  recomanats per tal de consolidar, clarificar i ampliar els continguts explicats a classe.

 

Pràctiques de laboratori

Tant les pràctiques de camp com les de laboratori ajudaran a facilitar la comprensió i consolidar els continguts del programa de teoria.

Els alumnes s'hauran descarregat i imprès el guió de la pràctica, que lliuraran de manera individual.. Aquest treball pràctic comporta el coneixement previ de la teoria i l’aplicació de la mateixa en un exemple pràctic. Els alumnes han de completar el document que al final de la sessió lliuraran al professor de l’assignatura.

 

Pràctiques de camp

Aquestes consten de dos dies.

En el decurs de la sortida es plantejaran constantment exercicis per resoldre a l'aflorament.  

Es farà especial èmfasi en que l’estudiant estigui amatent i tingui cura de la llibreta de camp, és a dir en la recopilació ordenament de dades al camp.

 

 

2.- Activitats supervisades

 

Es pot proposar algun tipus d'activitats supervisades com:

a) Elaboració d'un treball de camp per grups sobre un aflorament que escolliran els alumnes 

b) Presentació a classe dels treballs sobre un tema donat. Tant el treball com la presentació es farà en grups de dues o tres persones.

c) Tutories en grup i individuals per tal de donar suport a les activitats formatives indicades anteriorment. S’ha programat 1 sessió de tutoria  al llarg del curs 

 

 

3.- Activitats Autònomes

 

En aquest apartat s'inclou l'estudi, l'elaboració dels treballs i la lectura de bibliografia.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 26 1,04 1, 4
Pràctiques de camp 14 0,56 1, 4
Pràctiques de laboratori 12 0,48 2, 3
Tipus: Supervisades      
Elaboració d'un treball de camp 9 0,36 1, 2, 3, 4
Preparació dels treballs sobre un tema donat 5 0,2 1, 4
Tutories en grup o individual 1 0,04 1, 2, 3, 4
Tipus: Autònomes      
Estudi, preparació treballs 76 3,04 1, 2, 3, 4

Avaluació

Tota cisrcumstància especial (com en el cas de pandemia) pot afectar lleument la manera d'avaluar l'assignatura.


La qualificació global de l’assignatura valorarà els coneixements adquirits per l‘estudiant en les diferents activitats: classes teòriques, pràctiques de laboratori. Les persones que superin l'assigantura podran veure incrementada la seva nota a parit de la seva nota de pràctiques de camp. És obligatori assistir a les pràctiques de camp. L’avaluació de l’assignatura serà individual , i continuada a través de les següents proves:

 

 1.- Part teòrica dels examens parcials (80%)

Al llarg del semestre es realitzaran dues (o com a màxim tres) proves parcials escrites obligatòries sobre els continguts teòrics  de l’assignatura, que els alumnes hauran de respondre de manera individual. Aquestes proves constaran d’una sèrie de preguntes sobre els corresponents temes del programa de teoria i pràctiques.

Les proves parcials suspeses (nota inferior a 5) podran ser recuperades en una prova final en la data indicada en la programació general del curs.

 

2.- Part pràctica dels examens parcials (15 %)

Als examens parcials i finals de recuperació hi haurà preguntes sobre els continguts treballats a les pràctiques.

L’assistència a les pràctiques de laboratori és obligatòria ; com a màxim es podrà justificar l’absència en 1 sessió.

Es faràn proves parcials sobre les pràctiques realitzades.

 

3.- Avaluació del treball de camp (5%)

L’avaluació del treball de camp es farà en base a  proves individuals sobre el treball dut a terme en el camp

i  pot incloure: exercici fet al camp, avaluació de les llibretes de camp i l’actitud de l’alumne/a en la sortida.

 

 4.- Prova de recuperació al final

Les proves teòriques parcials suspeses (nota inferior a 5) podran ser recuperades en una prova final en la data indicada en la programació general del curs.

 

No es faran proves  fora dels dies establerts.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació pràctiques de camp 5 0,5 0,02 3, 4
Avaluació pràctiques de laboratori 15 0,5 0,02 2, 3
Cotinguts de l'assignatura als examens parcials/final 80 6 0,24 1, 2, 3, 4
Examen final de recuperació 0 0 0 1, 2, 3, 4

Bibliografia

Bibliografía bàsica

 

Arche, A. (1989), Sedimentologia. Vol. 1 y 2. C.S.I.C. Nuevas Tendencias

Arche, A. (2010). Sedimentología. el proceso físico a la cuenca sedimentaria. Ed. CSIC. ISBN: 978-84-00-09145-3

Bogg, S. (2006).- Principles of Sedimentology and Stratigraphy, 4th ed., Pearson-Prentice Hall 

Bridge, J.S. (2004). Rivers and floodplains. Blackwell.491 pp

Flügel, E. (2004). Microfacies of carbonate rocks. Springer. 916

Davis, R.A. & Dalrymple, R.W. (2011). Principles of tidal sedimentology. Springer. 621 pp.

Galloway, W.E. ; Hobday, D.K.  (1983)Terrigenous clastic depositional systems. Springer-Verlag,New York,

Galloway,W. E.;Hobday, D. K. : Terrigenous clastic depositional systems, applications to fossil fuel and groundwater resources. 2nd ed. Ed. Springer, 1996 

James, N.P. & Dalrymple, R.W. (2010). Facies models, 4. Geotext. 6. Geological association of Canada

Nichols, G. (2009) Sedimentology & Stratigraphy. Blackwell Science.

Reading, H.G. (Ed.), (1996). Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy . 3rd. Edition, Blackwell Scientific Publications 

Ricci Lucchi, F. (1980) Sedimentologia. 2a ed. Bolonya: CLUEB. Vol. 3.

Tucker, M. (ed.) (1988), Techniques in Sedimentology. Blackwell ScientificPublications.

Vera, J. (1994) Estratigrafia (principios y métodos). Madrid: Rueda.

 

Enllaços web

http://cit.iec.cat

http://www.lib.utexas.edu/

http://www.stratigraphy.org/

http://strata.geol.sc.edu/exerices/ExercisePrintOuts.html

http://facstaff.gpc.edu/~pgore/geology/historical_lab/contents.php

http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/geologia/#c4820

Programari

_