Logo UAB
2022/2023

Roques industrials i del patrimoni

Codi: 101050 Crèdits: 4
Titulació Tipus Curs Semestre
2500254 Geologia OT 3 2
2500254 Geologia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Joan Reche Estrada
Correu electrònic:
joan.reche@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Una part de la bibliografia recomanda es en idioma anglès

Equip docent

Joan Reche Estrada
Lluís Casas Duocastella

Prerequisits

Es recomanable una bona base de Mineralogia i Petrologia (sedimentaria, ígnia i metamòrfica).

Objectius

Es tracta d'una Assignatura Optativa de 4 crèdits ects, emmarcada dins de la Matèria "Geologia Econòmica", a cursar a tercer o quart pels alumnes que optin per una formació generalista o bé pels alumnes que vulguin obtenir la Menció de Geotècnia i Recursos Geològics.

Tracta sobre diversos aspectes aplicats de materials geològics com:

- Les Roques Industrials, com: Roques de pedrera i roques ornamentals, àrids, argiles i materials aglomerants (ciments, calç i guix)

- Els Minerals Industrials, com: Borats, Barita, Fluorita, Mica, Talc o Zeolites

- Les Roques del Patrimoni: Roques del patrimoni escultòric i arquitectònic i les seves tècniques d'identificació

De cada material se n'estudia el context geològic, els aspectes mineralògics, els mètodes d'exploració i avaluació de jaciments, els mètodes d'extracció i processament, els usos principals, el control de la qualitat dels productes que se'n deriven, alguns aspectes socioeconòmics i les problemàtiques ambientals i de sostenibilitat que els afecten. 

Competències

  Geologia
 • Aprendre i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits i resoldre problemes.
 • Identificar i caracteritzar minerals i roques mitjançant tècniques instrumentals, determinar-ne els ambients de formació i conèixer-ne les aplicacions industrials.
 • Identificar i tractar problemes mediambientals, planificar l'ordenació del territori i conèixer els principis de la prevenció i la mitigació dels riscos geològics.
 • Planificar l'exploració i el desenvolupament sostenible de recursos geològics.
 • Processar, interpretar i presentar dades de laboratori utilitzant tècniques qualitatives i quantitatives, i els programes informàtics adequats.
 • Reconèixer teories, paradigmes, conceptes i principis propis de la geologia per utilitzar-los en diferents àmbits d'aplicació, científics i tècnics.
 • Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 • Treballar amb autonomia.
 • Valorar i dur a terme la selecció i la recollida de mostres geològiques apropiades.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aprendre i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits i resoldre problemes.
 2. Avaluar els mètodes de restauració i remediació de terrenys.
 3. Enumerar les aplicacions industrials de minerals i roques.
 4. Identificar els problemes mediambientals relacionats amb les explotacions d'hidrocarburs, de jaciments minerals i de roques industrials.
 5. Mostrejar correctament jaciments de minerals i de roques industrials.
 6. Processar, interpretar i presentar resultats d'anàlisi.
 7. Relacionar les teories i els principis de geologia per a l'exploració de reserves i jaciments minerals, i resoldre problemes d'enginyeria geològica.
 8. Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 9. Treballar amb autonomia.
 10. Valorar els problemes mediambientals relacionats amb les explotacions mineres, de roques industrials i d'hidrocarburs.

Continguts

Teoria

1. Introducció

1.1. Definició

1.2. Classificació

1.3. Context econòmic

1.4. Usos múltiples de les Roques i Minerals Industrials

1.5. Consideracions econòmiques

1.6. Consideracions Mediambientals

1.7. Roques i Minerals Industrials a la Península Ibèrica

2. Roques Industrials

2.1. Pedra Natural de Construcció i ornamental

2.2. Àrids

2.3. Argiles

2.4 Aglomerants: ciment, calç i guix

3. Minerals industrials

3.1. Introducció: definicions, classificació, Importància econòmica i aspectes de mercat

3.2. Exploració i Avaluació de Minerals Industrials

3.3. Borats

3.4. Feldspat

3.5. Mica

3.6. Fluorita

3.7. Barita

3.8. Talc

3.9. Zeolites

** Depenent del context de desenvolupament de la docencia, es podra impartir un subconjunt d’aquests minerals. En cada un es tracten els aspectes de: Introducció, historia, producció, Geologia i Mineralogia, Mètodes d’exploració específics, Tecnologies d’extracció i processament, Usos Industrials, Regulacions i consideracions mediambientals específiques y prediccions i tendències del mercat específiques.

4. Roques del Patrimoni

4.1. Patrimoni escultòric i arquitectònic clàssic

4.2. Roques del Patrimoni arquitectònic català

4.3. Marbres blancs. Tècniques d'identificació

4.4. Problemes de degradació de les roques del patrimoni

Pràctiques

-Es podra proposarun treball en grup sobre algún aspecte de les roques o minerals industrials d'acord amb una llista que es proposarà. S'estableix com possibilitat que el treball sigui presentat a classe en format Power-Point o bé com Pòster (es comunicarà el format que es decideixi durant el curs) o bé només en format escrit. En tot cas s'haurà de presentar en format escrit (amb copies paper i electrònica format pdf). El treball haurà de contenir les parts: índex, Introducció, resum històric d'utilització del material, Mètodes d'exploració, usos i aplicacions principals, tècniques instrumentals relacionades amb l'estudi i/o identificació i/o avaluació de qualitat en el material, mètodes d'explotació, processos de fabricació de les seves aplicacions industrials, aspectes mediambientals i de sostenibilitat, aspectes econòmics i de mercat i Bibliografia i referències o enllaços web. Hi ha lògicament flexibilitat per afegir o anular algun dels items a tractar, per adaptarse al tipus de material estudiat en el treball. El llistat de temes concrets a escollir es comunicaran en les primeres setmanes del curs. S'establirà una data límit perque els grups de treball es formin i ho comuniquin al professor (membres del grup i tema escollit). Els temes treballats durant el curs anterior no podran escollirse durant el curs actual.

Les sessions pràctiques/exercicis sobre casos es realitzaran en aula o aula informàtica. Els continguts s'ecolliran entre els següents:

-Prospecció i exploració (interpretació de dades de sensors remots, geofísiques, geoquímiques o de testimonis de sondeig)

-Geoestadistica

-Mètodes d'explotació (Canteres, Graveres, explotacions subterrànies subterrànies)

-Impacte mediambiental i restauració de terrenys en explotacions de roques o minerals a cel obert o subterrànies.

-Funcionament d'una Planta de Tractament de Roques o Minerals Industrials.

-Tècniques de caracterització de roques i minerals industrials (Difracció RX, caracteritzacions de mida i forma de partícules, Analisi tèrmic, espectroscopia vibracional, microsonda electrónica o tractament d'imatges)

-Identificació visual de roques del patrimoni, per exemple exercicis sobre la identificació de marbres per isòtops de C i O i per difracció de raigs X.

-Pràctiques sobre metodes de testeig de propietats d'aplicació industrial dels mineralsi normativa UNE de qualitat relacionada

Metodologia

Teoria:

Classes Magistrals.

En tot cas els continguts es facilitaran de manera previa a través del Campus Virtual. Els continguts seran ampliats en la mesura del possible a través d'enllaços web. Els continguts es faciliitar amb anterioritat a sessions teòriques d'explicació sobre aspectes esencials i resolució de dubtes que es portaran a terme de manera presencial o no en els horaris de classe teòrica de l'assignatura. Es absolutament necesari l'estudi previ per part dels alumnes per tal de que l'aprofitament de les sessions de duptes siguin fructiferes. Addicionalment s'establiran Fòrums de preguntes i respostes
sobre els temes teòrics.

Pràctiques:

En aula amb exercicis sobre diversos aspectes relacionats amb els temes pràctics relacionats. Es potenciarà la realitzaciód’exercicis pràctics sobre els diversos aspectes dels temes teòrics impartits. Addicionalment s'estableixen Fòrums de preguntes irespostes també sobre els temes pràctics.

Treball:

Elaboració al llarg del semestre, amb un seguiment per part del/s professors a demanda dels alumnes (1 tutoria de seguiment per grup). El professor podrà indicar la obligatorietat o no del treball així com també de fer o no la seva presentació amb Power Point o Poster (es comunicarà) a més de per escrit. En aquest cas ambdues presentacions seran avaluades.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Pràctiques 14 0,56 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
Teoria 20 0,8 2, 3, 4, 5, 8, 10
Tipus: Supervisades      
Supervisió dels treballs individuals/grupals 7 0,28 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Estudi, recerca d'informació bibliogràfica 50 2 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10

Avaluació

Avaluació continuada (AC): 2 exàmens parcials

Es faran 2 exàmens parcials. La valoració és d'un 40% de la qualificació total, en cada cas. Cada prova podrà incloure aspectes teòrics i/o pràctics. Cada prova puntuarà sobre 10 pt):

1er parcial: Roques Industrials ± Roques del patrimoni. Continguts teòrics i pràctics. Pes: 40% nota total AC

2n parcial: Minerals Industrials ± Roques del Patrimoni. Continguts teòrics i pràctics. Pes. 40% nota total AC

L'alumne que es presenti a un dels parcials no podrà optar a la qualificació "no avaluable", ja que cada parcial pondera en una quantitat ≥ 35%.

Examen 1er Parcial : consta de 3 parts: 1: Roques Industrials_1 (test), 2: Roques Industrials_2 (preguntes curtes de format variat) 3:Roques del Patrimoni. Valoració sobre 10 punts. La ponderació de les parts és: 1:25%-2:25%-3:50%. 40% de la nota d’avaluació continuada.


Examen 2n Parcial : amb 2 parts: 1. Minerals Industrials + Pràctiques 3 i 4 _1(test) 2. Minerals Industrials + Pràctiques 3 i 4_2 (preguntes curtes de format variat). Valoració sobre 10 punts. La ponderació de les parts és 1:50%, 2: 50%. 40% de la nota d’avaluació continuada.


La nota obtinguda en aquests exàmens parcials es complementarà (s’anunciarà la ponderació) amb les notes obtingudes en els exercicis o problemes teòrics o pràctics que es podran plantejar amb data fixada de presentació també obligatòria prèviament a la data de cada examen parcial. En el cas del primer parcial la nota es veurà modificada segons el següent barem: Nota 1er Parcial = 15% nota entrega Practica_1 –15% nota entrega Practica_2 – 70% nota examen. En el cas del segon parcial la nota es veurà modificada segons el següent barem: 15% nota entrega Practica_3 – 15% nota entrega Practica_4 – 70% nota examen.

Pel treball escrit es valorarà particularment l’esforç en la recerca d'informació de qualitat, grau d'elaboració pròpia del contingut, correcció ortogràfica, cura en la presentació, grau de coordinació grupal i explicitació de tots els crèdits dels materials emprats (qualsevol treball que no contingui TOTES les figures degudament acreditades -nom autor/s i any de publicació +cita a la bibliografia i totes les cites de l'apartat bibliografia degudament inserides en el text, podrà eventualment considerar-se suspens). La valoració del treball serà de 20% de la nota d’avaluació continuada. Cas de no asignació final de treball les notes dels examens parcials pasaran a ponderar 0,5 en comptes de 0,4.

-Nota d'avaluació continuada (nota AC) = (Nota 1er parcial x 0,4) +  (Nota 2n parcial x 0,4) + (Nota Treball continguts x 0,1 o bé 0,2 -Si no hi ha exposició-) + (Nota Treball exposició x 0,1 o be 0 si no hi ha exposició)

Per superar l'assignatura (aprovat) per avaluació continuada la nota AC haurà de ser igual o superior o igual a 5 i les notes de cada parcial hauran de ser superiors a 3. Les notes inferiors a 3 en un parcial impedeixen calcular la nota AC (no avaluable) i l'alumne s'haurà de presentar a la part corresponent de la prova final de recuperació.

Prova final de recuperació:

Caldra recuperar qualsevol parcial en que la nota hagi estat menor o igual a 3. La prova final constarà de dos parts: Recuperació del Parcial 1: ROQUES INDUSTRIALS ± ROQUES DEL PATRIMONI i  Recuperació del parcial 2: MINERALS INDUSTRIALS ± ROQUES DEL PATRIMONI. Es podrà realitzar qualsevol de les dues parts (o les dues) per millorar la nota final de l'assignatura. En el cas que s'obtingui una nota inferior a l'obtinguda en el parcial corresponent, es mantindrà la nota superior. Si en qualsevol de les parts la nota segueix inferior a 3, la qualificació final serà suspens (en cas de mitjana superior a 5 la nota quedara reduida en aquest cas a 4,9).

Caldrà avisar amb antelació de la part o parts de la prova final que es faran. El professor implementarà una llista amb una data límit de inscripcció per aquest exàmen. Elsalumnes que no hagin superat l'AC tenen l'obligació de presentar-se a la prova final (parcials no superats) i no cal que avisin per presentar-se a aquesta prova final. Els alumnes que es presenten per millorar nota sí tenen l'obligació d'avisar i cas que no ho facin podran ser exclosos de la prova/ves per les quals no hagin avisat en el plaç estipulat.

En cap cas hi haurà una una segona prova final de recuperació, excepte pels alumnes que per un motiu major i justificat documentalment no hagin pogut assistir a algun dels parcials o recuperacions.

Tots els exàmens constaran de una part de tipus test amb preguntes de resposta multiple i una part de preguntes de resposta curta. Per la part de prova objectiva tipus test: Opció contestada vàlida:1pt, opció no contestada:0pt, opció contestada incorrecta:(-0,25pt).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exàmen Parcial 1 40% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
Exàmen parcial 2 40% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
Presentació (ppt o pòster + escrita) 20% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
Prova final de recuperació El corresponent al/s parcials recuperats 0 0 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10

Bibliografia

 

Àlvarez A., Domènech A., Lapuente P., Pitarch A., Royo H., (2009)  Marbles and Stones of Hispania. Exhibition catalogue. Edited by Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC)

Bustillo, M., Calvo, J.P. & Fueyo, L. (2001). Rocas industriales. Tipología, aplicaciones en la construcción y empresas del sector. Editorial Rocas y Minerales. Madrid.

Carr, Donald D. (editor) (1994). Industrial Mineral and Rocks. 6a edició. Society for mining, Metallurgy, and Exploration, Inc. Littlenton, Colorado (USA).

Elzea Kogel, J.  et. al., (eds.) (2006). Industrial Minerals and Rocks: Commodities, Markets, and Users. 7a edició. Society for Mining, Metallurgy, and Rxploration, Inc. Nova York.

Gutiérrez, A., (2009) Quarries in the Northeast of Hispania. Documenta 10, ICAC.

Lopez Gimeno, C., (1995). Manual de Rocas Ornamentales. Prospección. Explotación. Elaboración. ETS de Ingenieros de Minas de Madrid. LOEMCO. Ed. Entorno Gràfico S.L.

Herz N., Waelkens M., (eds)., (1988). Classical marble : geochemistry, technology, trade. Kluwer Academic Publishers, 1988

Regueiro, M. & Lombardero, M. (1997). Innovaciones y avances en el sector de las rocas y minerales industriales. Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de Espanya. Madrid.

 

Enllaços web principals:

-Industrial Mineral Association EUROPE

 http://www.ima-europe.eu/

 

-Industrial Mineral Association of N. America

 http://www.ima-na.org/index.asp

 

-New Zealand Mineral Industry Association

 http://www.minerals.co.nz/html/index.html

 

-Seminarios de la SEM (Sociedad Española de Mineralogia)

  http://www.ehu.es/sem/revista/seminarios.htm

 

-IGME-DIR.GRAL.POLITICA ENERGETICA Y MINAS: PANORAMA MINERO

  http://www.igme.es/internet/PanoramaMinero/PMLin.htm

 

- http://www.oum.ox.ac.uk/corsi/catalogue/classi  

Corsi Collection of Decorative Stones.

Programari

No es requereix programari específic.