Logo UAB
2022/2023

Treball de camp de geologia regional

Codi: 101038 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500254 Geologia FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Enric Vicens Batet
Correu electrònic:
enric.vicens@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Enric Vicens Batet

Equip docent extern a la UAB

Eduard Saura Parramon
Eloi Carola Molas
Joan Escuer Solé
Marta Roigé Taribo
Miquel Poyatos Moré
Ramón Mercedes Martín

Prerequisits

En ser una assignatura del segon semestre del primer curs del grau de geologia, no s'estableix l'obligació d'haver cursat cap altra assignatura en particular. No obstant això, els continguts mínims recomanables per cursar l'assignatura els trobem en l'assignatura 'Fonaments de Geologia' (dins la matèria 'Geologia'). L'encavalcament temporal parcial que hi ha entre aquestes dues assignatures ja és tingut en compte per tal que els continguts quedin ben sincronitzats.

 

 

Objectius

L’assignatura ‘Treball de camp en Geologia Regional’ és l’aplicació al cas de Catalunya de l’assignatura ‘Fonaments de Geologia’.

Els objectius estan adaptats a les necessitats del món laboral i al treball a partir de casos reals a partir del treball de casos reals. Aquests són:

 • Adquirir les nocions teòriques bàsiques de les unitats geològiques de Catalunya i la seva història geològica.
 • Aprendre les metodologies prèvies al treball de camp (documentació etc.).
 • Aprendre les metodologies pròpies del treball de camp en Geologia a partir de l’estudi d’afloraments (observacions, anotacions, deduccions etc.)
 • Aprendre les metodologies posteriors al treball de camp. Integració de dades, etc.
 • Estudiar i integrar el registre que abraça una gran part dels principals esdeveniments de la Geologia de Catalunya a partir dels casos estudiats.
 • Nocions del context general de la geologia de la placa Ibèrica.

Competències

 • Demostrar que es comprenen els fonaments de la geologia a nivell bàsic i que s'és capaç d'identificar els tipus essencials de minerals, roques i estructures.
 • Demostrar que es comprenen les dimensions espacials i temporals dels processos terrestres, i en escales diferents.
 • Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 • Treballar amb autonomia.
 • Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.
 • Valorar els problemes morals i ètics de les recerques i reconèixer la necessitat de seguir els codis de conducta professionals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar una conducta ètica i cívica durant les sortides de camp.
 2. Descriure els fonaments bàsics dels processos terrestres, i les seves escales temporals i espacials.
 3. Fer el treball de camp individual de manera honesta.
 4. Reconèixer en el laboratori i en el camp els principals tipus de roques i estructures, així com els minerals més abundants.
 5. Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 6. Treballar amb autonomia.
 7. Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Continguts

Continguts teòrics sobre:

Les grans unitats morfoestructurals de la Península Ibèrica

Les unitats morfoestructurals de Catalunya

Història Geològica de Catalunya

Les formes del relleu

Les roques de Catalunya

Els recursos geològics de Catalunya

Aspectes teòrics del treball de camp en geologia regional

Aspectes teòrics del treball previ a la sortida de camp.

Aspectes teòrics del treball durant la sortida de camp (adquisició de dades, nivells d'observació etc.)

Aspectes teòrics del treball posterior a la sortida de camp

Interacció entre la geologia regional i observacions locals.

 

Continguts pràctics de l'assignatura:

Reconeixement de grans unitats morfostructurals i relacions entre elles

Reconeixement de formes del relleu

Reconeixement de tipus de roca i minerals

Identificació d'estructures tectòniques, sedimentàries etc.

Reconeixement de processos geològics

Reconeixement de relacions de tall

Reconeixement de la història geològica

Metodologia

Es faran cinc sessions de camp d'un dia cadascuna:

Sortida 1: Far de Sant Sebastià i Cala Pedrosa (contactes i criteris de cronologia relativa d'intrusions varisques en granitoides i roques metamòrfiques de contacte). Aiguablava (leucogranits, diàclasis i eixam filonià de lampròfirs).Platja de Pals Illa Roja (cobertora cenozoica i llur relació amb el sòcol paleozoic).

Sortida 2: Sector de Boadella-Darnius (relacions entre el sòcol i la cobertora en el vessant sud dels Pirineus i efectes de la tectònica alpina). Sant Joan les Fonts (colades basàltiques del Neogen). Olot (dipòsits piroclàstics del volcà Montsacopa).

Sortida 3: Collserola (roques varisques ígnies i intrusives i vista del pla de Barcelona). La fossa del Vallès-Penedès (la distensió Neògena, exemple del Neogen del Vallès) i el seu límit (Riera de Sant Jaume - La Puda).

Sortida 4: Montseny (roques varisques i la peneplana tardiherciniana). El Brull i el Pla de la Calma. La conca de l'Ebre. La successió de roques sedimentàries de l'Eocè a Tavertet. El pas de l'estadi marí al continental i les seves evaporites a Gurb (el Pont del Llop).

Sortida 5: Bagà-Coll de Pal (el mantell del Cadí). Maçaners i Vallcebre (els mantells del Pedraforca). Berga (front d'encavalcament Pirenaic i els conglomerats associats al límit amb la conca de l'Ebre).

L'assistència a totes les sortides de camp és ABSOLUTAMENT OBLIGATÒRIA.

Hi haurà sessions teòriques (8 hores) on es desenvoluparan els continguts teòrics de l'assignatura. Aquestes sessions es faran a principi del semestre i seran prèvies a les sortides de camp.

Les quatre sessions de seminaris de dues hores cadascuna, aportaran aspectes complementaris a les sortides. Els dos primers seminaris seran previs a les sessions de camp i el seu objectiu serà documentar la situació geogràfica i geològica de les àrees a visitar. Els dos últims seminaris seran posteriors a les sortides de camp i el seu objectiu serà reforçar les observacions fetes a les sessions de camp. L'assistència als seminaris és obligatòria.

Es destinarà uns 15 minuts d'alguna de les sessions per a respondre les enquestes d'avaluació de l'actuació docent i d'avaluació de l'assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Pràctiques de camp 35 1,4 1, 2, 3, 4, 6, 7
Seminaris 8 0,32 2, 5, 7
Teoria 8 0,32 2, 5
Tipus: Supervisades      
Seguiment dossiers i activitat seminaris 11 0,44 2, 6, 7
Tipus: Autònomes      
Processament de les dades de camp 82 3,28 6, 7

Avaluació

Els criteris d'avaluació es basaran en:

- examen de preguntes relacionades amb el que s'ha vist en les pràctiques de camp, en els seminaris i en la teoria
- els exercicis realitzats a les sortides de camp i
- les activitats realitzades en els seminaris.

El pes de cada apartat és el representat en el percentatge de les activitats d'avaluació. L'actitud i participació també podran ser valorades.

El resultat de la nota final haurà de ser 5 o superior per superar l'assignatura.

RECUPERACIÓ: Si el resultat de la nota final és inferior a 5, únicament es podrà recuperar la nota de l'examen relacionat amb les sortides de camp, seminaris i teoria. Les altres notes no són recuperables.

L'assignatura es fonamenta en el treball dut a terme durant les sortides de camp. Per tant, l'assistència a les sortides és ABSOLUTAMENT OBLIGATÒRIA. En cas contrari, es considerarà com a 'no presentat' o 'suspès' a l'assignatura. L'assistència als seminaris també es considera obligatòria.

Tots els alumnes matriculats (per primer cop o no) hauran de fer les mateixes activitats (teories, seminaris i sortides de camp) i se'ls aplicarà els mateixos criteris d'avaluació.

Calendari de les activitats d'avaluació

Les dates de les proves d'avaluació i del lliurament d'exercicis pràctics es publicaran al Campus Virtual (CV), i poden estar subjectes a canvis de programació a causa de situacions imprevistes. Qualsevol modificació d'aquestes s'avisarà a través d'aquesta plataforma.

No es realitzaran activitats d'avaluació a cap alumne/a fora dels dies programats a l'efecte, llevat que hi concorrin causes justificades que l'alumne hagi comunicat abans de la data prevista al professor, i sempre que hi hagi el consentiment del professor. En la resta dels casos, les activitats d'avaluació que l'estudiant no realitzi nosón recuperables.

Irregularitats per part de l'estudiant, còpia i plagi

Sense detriment d'altres mesures disciplinàries que es puguin establir a l'efecte, i d'acord amb les normatives acadèmiques vigents, les activitats d'avaluació en què l'estudiant hagi comès algun tipus d'irregularitat que pugui afectar la seva nota seran qualificades amb un 0.

Les irregularitats contemplades en aquest procediment inclouen, entre altres,

• La còpia total o parcial en un examen, exercici pràctic, informe, o qualsevol altre tipus d'activitat d'avaluació
• Permetre la còpia per part d'altres estudiants
• Presentar treballs en grup que no han estat realitzats totalment pels membres del grup
• Tenir accessible qualsevol mena de dispositiu de comunicació (mòbils, Smartwatches, etc.) durant el desenvolupament d'una prova d'avaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis realitzats al camp 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Exàmens relacionats amb les sortides de camp 65% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 6
Treball de seminari relacionat amb la sortida o altres dades 20% 4 0,16 2, 5, 6, 7

Bibliografia

Roca, A., Miranda, J. (eds). 2010. Atles geològic de Catalunya. Institut Geològic de Catalunya, Institut Cartogràfic de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 463 pp

Vera, J.A. (ed.). 2004. Geología de España. Sociedad Geológica de España e Instituto Geológico y Minero de España. pp. 884.

http://www.icgc.cat

http://www.igme.es

Programari

-